RAM 09/02 Anbud Möbler Bilaga 2, Avtalsförslag

advertisement
Kommunledningskontoret
AVTALSFÖRSLAG PÅ MÖBLER/INREDNING
Bilaga 2
1 § Parter
Mellan Hässleholms kommun (org nr 212000-0985) nedan kallad köparen och (org nr - )
nedan kallad leverantör har idag följande avtal träffats.
2 § Avtalet
Avtalet har upprättats i enlighet med upphandling gjord av Hässleholms kommun. Avtalet är
ett ramavtal som under avtalsperioden kan användas av Hässleholms kommuns förvaltningar.
3 § Avtalsperiod
Avtalstiden gäller från den dag då avtal tecknas och två (2) år framåt.
Med rätt för köparen att förlänga avtalet ytterliggare två (2) år.
4 § Omfattning
Avtalet omfattar möbler/inredning enligt förfrågningsunderlag.
Vid enstaka kompletteringsbehov kan komplettering komma att ske från de leverantörer som
tidigare levererat produkterna. Kompletteringsköp är sådana köp där man köper en möbel från
en tidigare leverantör för att möbeln skall passa in i miljön. Går det att ersätta möbeln med en
annan möbel från avtalspart så skall detta göras.
5 § Priser/avgifter
Enligt anbud.
6 § Administrativa villkor
Betalningsvillkor:
Betalning erläggs månadsvis i efterskott, 30 dagar efter godkänd
fakturas ankomst samt fullgjord och godkänd leverans.
Mervärdesskatt:
Tillkommer enligt gällande lagstiftning.
Dröjsmålsränta:
Enligt räntelagen. Belopp under 150 kr betalas ej.
Fakturering:
Enligt angiven adress.
Administrativa avg.:
Expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller liknande avgifter
betalas ej.
Leveransvillkor:
Fritt levererat, lossat och förtullat hos mottagaren i Sverige på av
avroparen angiven plats, enligt DDP INCOTERMS 2000.
Leveransen ska godkännas skriftligt av beställaren att mottagen
leverans är felfri och är enligt gjord beställning. Leveranser sker
under normal kontorstid, såvida inget annat överenskommits
mellan köpare och säljare. Leverans skall ske successivt efter
avrop från respektive förvaltning/enhet.
Montering:
Montering skall ingå i priset. Montering skall alltid ske i samband
med leverans. Montering i vägg och tak ingår ej.
1
Kommunledningskontoret
Emballage:
Kostnader för emballage ska ingå i priset. Engångsemballage samt
återvinningsbara förpackningar bör i möjligaste mån användas.
Vid leverans skall allt emballage omhändertas av leverantören.
Leveranstider:
Leverans skall ske snarast dock inom 30 arbetsdagar från
beställning. Vid leverans med stort ordervärde gäller leveranstid
som avtalas mellan avroparen och leverantören. Leveransdag skall
vara den dag då komplett leverans ställs till mottagarens
förfogande på avtalad plats. Leverans skall aviseras mottagaren.
Leverans/delleverans får ej utan avroparens skriftliga medgivande
ske tidigare än det som överenskommits i beställningen.
Anmälan angående
leveransförsening:
Om avtalad leveranstid inte kan hållas, eller detta framstår som
sannolikt, skall leverantören genast skriftligen meddela avropare.
Orsaken till förseningen ska anges samt möjlig tidpunkt då
leverans/delleverans beräknas kunna ske. Underlåter leverantören
att utan uppskov lämna sådant meddelande har avroparen rätt till
ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet
lämnats i rätt tid.
Om leveransförseningen beror på avroparen eller på något
förhållande som avroparen svarar för eller på omständighet enligt
punkt Force Majeure skall leveranstiden förlängas till en med
hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt.
Leveransförseningar:
Avlämnas inte varan eller avlämnas varan för sent och det inte
beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen
rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som
dröjsmålet varar med 5 % av värdet av den försenade varan. Dock
skall vitet i sin helhet inte överstiga 15 % av sagda värde.
Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för köparen och säljaren
insett eller bort inse detta har köparen alltid rätt att häva köpet vad
avser den försenade varan. Köparen får även häva avtalet i dess
helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen i
fråga om hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta.
Hävs avtalet helt eller delvis har köparen utöver vite enligt första
stycket rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet
omfattar inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov
vårdslöshet ligger säljaren till last.
Utöver eventuellt vite har köparen rätt till ersättning för nedlagda
kostnader, exempelvis för ersättningsleverans genom köp eller
hyra av gods från annat håll. Köparen förbehåller sig rätten att dra
av upplupet vite och nedlagda kostnader mot leverantörens faktura.
Force majeure:
Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt
betungande till följd av omständighet utanför hans kontroll som
han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets
2
Kommunledningskontoret
tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit eller på grund av att hans underleverantör
förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som
här angivits skall detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite
och andra påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del
förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan
angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet,
skriftligen frånträda avtalet. Om det föreligger omständighet som
kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse skall motparten
omedelbart skriftligen underrättas om detta.
Fel eller brist i varan:
Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något
förhållande på köparens sida är säljaren skyldig att utan kostnad
för köparen företa omleverans eller avhjälpa felet. Köparen har
dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse
för honom och säljaren insett eller bort inse detta eller avhjälpande
inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.
Säljaren skall utan särskild ersättning ansvara för fel som visar sig
inom två år räknat från varans avlämnande. Ansvaret avser endast
fel som uppstår vid ett riktigt handhavande av varan för avsett
ändamål och under iakttagande av skälig aktsamhet.
Avroparens hävningsrätt: Avroparen ska ha rätt att helt eller delvis, utan angivande av skäl,
dra tillbaka sin beställning samt om;
- leverans/delleverans inte fullgörs eller fullgörs försent och
detta inte beror på avroparen eller något förhållande på
avroparens sida och förseningen överstiger en tredjedel av den
ursprungliga avtalade leveranstiden.
- är felaktig och detta inte beror på avroparen eller på något
förhållande på avroparens sida och felet kan anses utgöra
väsentligt avtalsbrott.
- om leverans skall ske genom särskilda delleveranser och
avroparen häver leveransavtalet i fråga om en delleverans, får
avroparen samtidigt häva leveransavtalet i fråga om tidigare
eller senare delleveranser, om avroparen på grund av
sammanhanget mellan delleveranserna skulle ha betydande
olägenhet av att stå fast vid leveransavtalet beträffande dessa
delleveranser.
Vid felbeställning och möbler levererats återtages möbler i
obruten förpackning utan prisavdrag. Leverantören har rätt att få
skälig ersättning för nedlagda självkostnader samt skälig vinst
därpå fram till avbeställningstidpunkten. Den totala ersättningen
får inte överstiga beställningssumman. Leverantören äger inte rätt
till ersättning för det som kan komma till nytta i leverantörens
övriga verksamhet eller för vilket leverantören erhåller ersättning
på annat sätt.
Reklamationer:
Köparen får inte åberopa fel eller brist i varan om köparen inte
3
Kommunledningskontoret
reklamerar hos säljaren inom skälig tid efter det att han märkt eller
bort märka felet eller bristen.
Garantier:
Säljarens skall utan särskild ersättning ansvara för fel i arbetets
och/eller varans utförande som visar sig inom två (2) år räknat från
varans avlämnande, fem (5) år på arbets- och kontorsstolar.
Ansvaret avser endast fel som uppstår vid ett riktigt handhavande
av varan för avsett ändamål och under iakttagande av skälig
aktsamhet. Garantin omfattar inte fel till följd av olyckshändelse
eller till följd av normal förslitning eller försämring. Uppkomna fel
skall utan kostnad för beställaren åtgärdas av leverantören.
7 § Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av
behörig företrädare för båda parter.
8 § Omförhandling
Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av
detta avtal om det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka väsentligen förändrar
endera partens förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Part är härvid
skyldig att omedelbart underrätta andra parten om sådana befarade och/eller inträffade
omständigheter vilka kan leda till att omförhandling kan komma att begäras.
9§ Underleverantör
Leverantören ska ha beställarens skriftliga godkännande att anlita underentreprenör för
utförande av del av leverantörens åtagande enligt detta avtal. Dessa omfattas av samma krav
och villkor som säljaren. Säljaren är ansvarig mot köparen för underleverantör enligt
upphandlingens villkor.
10 § Överlåtelse av avtal
Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal. Säljaren får dock utan medgivande överlåta rätten att mottaga
betalning enligt avtalet.
11§ Leveransuppföljning/kvalitet
Köparen kommer under avtalstiden följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget. Skulle inte
kvaliteten motsvara det som avtalats har köparen rätt till ersättning och vid återkommande
brister har köparen rätt att häva avtalet.
12 § Hävande av avtal
Fullgör inte leverantören sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig
betydelse för köparen har köparen rätt att häva avtalet med omedelbar om rättelse ej sker utan
dröjsmål efter skriftlig anmaning (även e-post). Om uppdraget inte genomförs
fackmannamässigt och enligt angiven nivå så äger köparen rätt att häva avtalet. Köparen har
alltid rätt att omedelbart häva avtalet om säljaren försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar eller eljest kommer på obestånd. Även felaktigt angivna uppgifter i
anbudet är grund för hävning.
4
Kommunledningskontoret
13 § Skadestånd
Fullgör säljaren inte sina skyldigheter enligt detta avtal har köparen rätt till ersättning för
skada (skadestånd).
14 § Försäkring
Leverantören skall vid avtalets undertecknande ha gällande företagsförsäkring med
ansvarsförsäkring. Leverantören skall vidmakthålla aktuell försäkring under hela avtalstiden.
15 § Tolkning av avtalshandlingar
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Förfrågningsunderlag
4. Anbudsgivarens anbud
16§ Tvist
Tvist med anledning av detta avtal mellan kommunen och leverantör som inte kan lösas av
parterna i samförstånd skall avgöras av svensk rätt och domstol på köparens hemort.
17§ Övrigt
I övriga delar gäller förfrågningsunderlagets villkor.
18§ Statistik
Leverantören tillsänder köparen kostnadsfritt försäljningsstatistik i excelformat en gång per år
samt om så krävs på anmodan. Statistiken skall lämnas per avdelning/förvaltning samt totalt
för kommunen/bolag och vara fördelad per produkt dvs. med artikelnummer, benämning på
produkten, antal, pris/st och totalsumma. Osby kommun skall även erhålla övriga parters
statistik.
19§ Bonus
Som en administrativ ersättning för upphandlingsarbetet skall leverantören, till Hässleholms
kommun, betala en bonus på en procent av Bromölla, Östra Göinge och Osby kommuners,
inköp inom ramavtalet.
Redovisning och utbetalning av bonusen skall göras till Hässleholms kommun en gång per år
i efterhand senast 3 månader efter beräkningsperiodens slut. Bonusens beräkningsperiod skall
överensstämma med statistikredovisningens.
20§ Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Datum 2010- Datum 2010Hässleholms Kommun
……………………………………….. ……………………………………….
Underskrift Underskrift
……………………………………….. ………………………………………..
Namnförtydligande Namnförtydligande
5
Download