G p G p - Extentor.nu

advertisement
--
,,
Omtentamen MC027G SSK-programmet del 1
Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l
Kursansvarig: Rolf Pettersson
Poängfördeini ng:
Psykiatri
Lungsjukdomar
Infektionssjukdomar
Neurologiska sjukdomar
Geriatrik
Analgetika o psykofarmaka
Max poäng: 44
Datum
Skrivtid 3 t.
2016 05 14
Godkänd
60 % av totala poängen
Välgodkänd
85 % av totala poängen
Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in
Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark
Skriv endast på ena sidan av arket
lOp
Gp
9p
Gp
Bp
Sp
-
- ---
- --- - - - -- -
Psykiatrifrågor Michael Andresen Nr:_ _ _ __
Frågorna ska besvaras på den har blanketten; räcker inte platsen kan man använda sig av
extra pappret.
Vänligen skriv ej i sista kolumnen, som är till för mina anmärkningar.
Ett tipps: läs frågorna (och svarsalternativen) noga, innan du svarar.
Lycka till!
//M
l. Vilket av följande är ett exempel för en grundstämning? lp
skratt
D gråt
D ilska
D nedstämdhet
D
2. Vad är ECT och när används det? lp
elektroconvulsiv treatment, elektrokrampbehandling, används mest for att behandla
affektiva sjukdomar
D european clearview therapy, en psykoterapiform med goda resultat vid psykoser
D elective character test, ett psykologiskt testinstrument for att mata det moralisk-etiska
värdet av en person
D emissions-computer-test, ett instrument for att mäta emissionen av sk Rusakavpartiklar
från datorskärmar
D
l
J
3. Vad är en schizoaffektiv störning? lp
D
D
D
D
en
en
en
en
störning
störning
störning
störning
där endast
där endast
där endast
där endast
depressiva och (hypo-)maniska faser förekommer
affektiva och schizofrena faser förekommer
maniska faser förekommer
depressiva faser förekommer
4. Vilka av nedanstående är typiska biverkningar för SSRI? lp
D
D
D
D
ofta uppiggande, delvis ökad ångest under första veckan
ofta sederande, kan framkalla en depression
ger metallsmak i munnen
omedelbart sömnframkallande
5. Vilka principiella ideer om orsaker till schizofrena psykoser finns? lp
D
D
D
D
en demensliknande utveckling, en utvecklingsstörning eller en psykologisk/social reaktion
schizofrena psykoser anses av alla forskare utgöra en demensliknande utveckling
schizofrena psykoser anses av alla forskare utgöra en utvecklingsstörning
schizofrena psykoser anses av alla forskare utgöra en psykologisk/social reaktion
. Psykiatrifrågor Michael Andresen Nr:_ _ _ __
6. Vilket är den vanligaste Ca-morbiditeten i samband med alkohol? lp
schizofreni
D mani
D depressioner
D det finns ingen Ca-morbiditeten, alkoholberoende förekommer inte tillsammans med en
annan sjukdom
D
7. Du jobbar på akutmottagningen och det kommer en patient som har druckit
Alkohol i flera veckor. din kollega varnar att det finns risk för utveckling av en
Wernicke-encefalopati, innan den försvinner hem. 2p
a) Vad är orsaken till denna sjukdom?
b) Vilken del av anamnesen gör att din kollega kommer på denna
tanke?
c) Vad behöver du tänka på för att minska risken för Wernicke-encefalopati
(innan du får tag l läkaren för vidare ordinationer)?
8. Vilka av följande kombinationer förekommer som typiska tecken på
abstinens? lp
D
D
D
D
svettningar, darrningar, hög puls
hudutslag, dubbelseende, sömnighet
förlamningar, svårigheter att tala, dreglingar
trötthet, hopplöshetskänsla, inaktivitet
9. Vilken av nedanstående är en riskfaktor för utveckling av en schizofreni? lp
D att växa upp i ett storstadsområde
D att växa upp på landet
D hög intelligens
D att vara kvinna
l nfektionssjukomar
10. Encephalit orsakas ofta av virus. Hur diagnosticeras detta tillstånd? (lp}
11. Endokardit drabbar hjärtat. Vilken del av hjärtat infekteras vanligtvis? (lp}
12. Turistdiarre är vanligt och orsakas av en bakterie, vilken? (lp}
13. Toxiner av Clostridium difficile orsakar antibiotikadiarre. Hur går detta till? (2p)
14. Vilken är smittvägen vid akut osteomyelit? (lp}
15. Varför är ledpunktion en viktig behandlingsåtgärd vid septisk akut artrit? (lp}
16. Vad är det som gjort att AIDS nästan förvunnit i västvärlden? (lp)
17. Munhålans normalflora domineras totalt av en grupp av bakt erier som är våra
vänner, vilka? (lp}
j
Neurologiska sjukdomar
18. Parkinsons kännetecknas av tre kardinalsymtom.
a. Vilka är dessa? Nämn och förklara.
3p
b. Vad menas med benämningen Parkinson++?
lp
19. MS debuterar ofta i 30-års åldern och drabbar oftare kvinnor än män. Beskriv
sjukdomens patofysiologi.
2p
Geriatrisk sjukdomar
20. Ange för de olika numrerade påståendena nedan om de är antingen sanna eller falska.
Varje korrekt svar ger +Yz p, men observera att varje felaktigt svar däremot ger -Yz p.
Så det kan löna sig att avstå från vilda chansningar.
Max 4 p,
(men lägsta poäng totalt på frågan är O p, dvs. trots ev. minuspoäng från delfrågorna).
a.
Det är normalt för en gammal människa att vara förvirrad.
b.
Demens debuterar sällan plötsligt.
c.
Det kan vara svårt att diagnostisera akuta sjukdomstillstånd hos äldre pga. att symtomen
ofta är atypiska.
d.
Smärtkänsligheten hos äldre är nedsatt.
e.
Äldre behöver högre doser av vattenlösliga läkemedel.
f.
Balansproblem hos äldre kan behandlas med lämpliga läkemedel.
g.
Njurarnas funktion försämras med stigande ålder.
h.
Majoriteten av patienterna på akutmottagningen är äldre än 65 år.
31. Nämn två kriterier som anses känneteckna normalt åldrande generellt sett.
Här avses inte organspecif ika exempel.
2p
32. Du ansvarar för att göra en fallriskbedömning på en av patienterna på din avdelning. 2p
Vilka två frågor grundar du din bedömning på?
j
lungsjukdomar
33. Silikos är ett exempel på en interstitiell lungsjukdom.
a. Förklara vad som händer i lungorna vid interstitiella lungsjukdomar.
(2p)
b. För att ställa diagnos görs ofta en spirometri. Vad kan man fårvänta sig får resultat på vitalkapacitet
(högt, lågt eller normalt) och FEVl,O (högt, lågt eller normalt) om interstietielllungsjukdom
föreligger?
(l p)
c. Vad kan vara orsaken till att en person ratt silikos?
(lp)
34. De två vanligaste obstruktiva lungsjukdomarna är KOL och astma. Om misstanke om
obstruktion föreligger görs ofta en spirometri med reversibilitetstest för att bekräfta att det
föreligger en obstruktion men också Iör att ta reda på om det handlar om KOL eller astma.
a. Vad kan man förvänta sig för spirometriresultat på vitalkapacitet (hög, låg eller normal) och FEVl ,O
(hög låg eller normal) om obstruktion föreligger?
(l p)
b. Förklara hur resultaten vid spirometriundersökningen skiljer sig åt beroende på om det är KOL eller
(l p)
astma det handlar om.
Analgetika och psykofarmaka
20. Para ihop rätt läkemedelgrupp med rätt sjukdom/indikation (0,25 p/rätt svar)
A.
Litium
l. Schizofreni
B.
selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)
2. Akut ångest
C.
Benzodiazepiner
3. Depression
D. Andra generationens antipsykotika
4. Bipolär sjukdom
21. Hur kan man häva morfins effekter? (l p)
22. Beskriv utförligt verkningsmekanismen och effekter för NSAID-preparat, samt nämn en
vanlig biverkan (3 p)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards