RUTIN FÖR HANDLÄGGNING
Våld i nära relationer- rutin för handläggning
Den enskilde handläggaren inom socialtjänsten, oavsett förvaltningstillhörighet, som
först får kännedom om att en person är utsatt för våld ansvarar för att utreda det
inledande skyddsbehovet. Insatser som ges av Kriscentrum i mellersta Skåne kan
förmedlas utan beslut om bistånd.
Samtliga ansökningar om bistånd som är relaterat till våld i nära relationer
ska utredas enligt 11 kap. 1 § SoL och beslutas om. Avslag om ansökan ska
dokumenteras. Utredningen ska följa innehållet nedan.
I det initiala utredningsskedet gäller inte ordinarie rutiner för handläggning
av ekonomiskt bistånd, exempelvis krav på kontoutdrag. Hänsyn till
make/makas eller sambos ekonomi ska inte beaktas.
Skyddat boende
Vid beslut om skyddat boende används i första hand Kvinnojouren i Lund.
Kostnaden för de sju första dygnen ställs på förvaltningen som fattat beslutet.
Vid platsbrist söks plats på annan kvinnojour inom lämpligt avstånd, i sista
hand vandrarhem eller hotell.
För män som är utsatta används kommunens akutlägenheter eller boende i
annan kommun, vandrarhem eller hotell.
Utred om det föreligger särskilda behov för den våldsutsatta. Personer i
behov av omedelbart skydd ska få detta oavsett funktionsnedsättning, ålder,
religion, sexualitet eller annat.
Samordningsmöte
Först efter att det omedelbara skyddsbehovet är tillgodosett, ska ett
samordningsmöte hållas för fortsatt planering av korsiktiga och långsiktiga insatser
utefter individens behov.
Inför ett samordningsmöte ansvarar handläggare för att tillsammans med
den våldsutsatta bjuda in relevanta medverkande.
Vistas personen på Kvinnojouren i Lund ska samordningsmöte hållas där,
när situationen tillåter för den våldsutsatta och eventuella barn.
En handläggare för varje part
Våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare inom samma familj ska aldrig ha samma
handläggare och parterna ska utredas i separata personakter.
När Utredningsenheten (BoF) beslutar om en insats för barn som utsatts för
eller bevittnat våld, ska den våldsutsatta vuxne familjemedlemmen erbjudas
en egen handläggare på IFO Vuxen (VoO).
Dokumentet är antaget av Vård- och omsorgsnämnden den [2012-mm-dd] Barn- och
familjenämnden den [2012-mm-dd] Utskottet för arbete och försörjning den [2012mm-dd]. Det riktar sig till personal inom Eslövs kommun. Ses över för revidering
senast december, 2013. Kontaktperson: Camilla Munther Verksamhetschef, IFO
Vuxen Vård och Omsorg.
1 (3)
Skyddade personuppgifter
Om personen lever med skyddade personuppgifter ska funktionen för
sekretessmarkering användas i Treserva.
Uppgifterna ska inte delas eller lämnas ut till obehöriga. Person- och
adressuppgifter får ej delas med annan personal utan beslut från ansvarig
chef.
Personal inom förskola och skola följer den befintliga checklistan för
inskrivning av barn med skyddad identitet.
Utredningens innehåll
Barn som utsatts för eller bevittnat våld
En utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska alltid öppnas oavsett hur handläggaren har
fått kännedom om ärendet. Är barnet i behov av omedelbart skydd ska åtgärder för
skydd och stöd vidtas. Vid misstanke om att barnet själv varit utsatt för våld görs
alltid en polisanmälan i samverkan med Barnahus i Lund. Utred vidare:
Barnets akuta behov av stöd och hjälp
Våldets karaktär och omfattning
Hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna
Barnets egen uppfattning om våldet
Vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet
Om barnet också har blivit utsatt för våld
Barnets behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt.
En utredning bör öppnas även om våldet har upphört då barnet kan vara i behov av
stöd för att bearbeta händelserna. Exempel på insatser som barnet kan vara i behov
av är råd och stöd, stöd- och behandlingsinsatser och/eller förmedling av kontakt
med frivilligorganisationer och andra aktörer.
Vuxen utsatt för våld
Utred först det akuta behovet.
o Kan personen bo kvar på hemadressen?
o Har personen medel till mat, ombyte av kläder?
o Är personen i behov av sjukvård, dokumentation av skador,
vård/dokumentation på Kvinnokliniken?
o Har personen gjort en polisanmälan? Ge information och hjälp.
o På vilket sätt vill personen kommunicera med handläggaren
framöver?
Dokumentera sakligt för våldets karaktär och omfattning.
o Vem i personens närhet har använt våld mot personen?
o Har våldet varit psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt?
2 (3)
o Hur ofta och under hur lång tid har personen varit utsatt?
o Har personen behövt söka sjukvård på grund av våldet, nu eller
tidigare?
o Har personen stannat hemma från arbetet/skolan nu eller tidigare
på grund av våldet? Hur många gånger och när?
Utred risken för att personen kommer att utsättas för ytterligare våld.
o Om tillämplig: använd mallen för strukturerad riskbedömning.
Utred hur personens nätverk ser ut
o Finns det vänner/släktingar att höra av sig till för hjälp?
o Möjligheten att bo hos någon anhörig? Beakta anhörigperspektivet.
Anhöriga kan ha varit belastade under lång tid och bör då inte ses som
alternativ till stöd eller boende. Om möjligt, konsultera anhöriga och informera
om vilket stöd de kan få från kommunen.
Vilket behov av stöd och hjälp har personen på kort och lång sikt
o Fråga hur personen känner inför framtiden och vilken hjälp som kan
vara relevant att ge från kommunen.
o Ge information om och eventuellt hjälp till
§ Tolk.
§ Ansökan om skyddade personuppgifter.
§ Ansökan om besöksförbud.
§ Polisanmälan och rätten till målsägandebiträde.
§ Kriscentrum i mellersta Skåne
§ Familjerådgivningen i Eslöv.
§ Lämplig/relevant kontakt i ideell förening
§ Nytt boende och/eller bostadsort.
§ Arbete/försörjning/uppehåll i studier.
§ Försäkringsfrågor.
§ Psykolog- eller kuratorskontakt.
Har något barn bevittnat våldet?
o Om den personen har barn som har bevittnat/ eller utsatts för våld
ska du göra en Anmälan om missförhållanden 14 kap. 1 § SoL till
Utredningsenheten (BoF).
Vägledning
Barn under 18 år
Vuxna över 18 år
Utredningsenheten (BoF)
IFO Vuxen (VoO)
Anonym
samtalsmottagning
Kvinnor i behov av
skydd
Utsatt för brott
Kriscentrum i mellersta
Skåne, Lund.
Kvinnojouren i Lund
Polisen
0413-622 93
0413-642 34
jour 0413-627 35
046-35 50 71
046-12 19 60
114 14, akut 112
3 (3)