Kriscentrum Sydöstra Skåne
Kriscentrum Sydöstra Skåne startade 2012 och finns sedan november på Rosencrantzgatan i
Tomelilla. Det är en samtalsmottagning med två personer anställda. Verksamheten är ett
samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla och Sjöbo. Kvinnor och
män är välkomna till oss om de utsatts för våld i en nära relation. Det finns också möjlighet
för den som utövat våld mot närstående att kontakta oss om man vill ha hjälp att förändra
sitt beteende. Våldet kan vara psykiskt eller fysiskt och bestå av kränkningar på många olika
sätt. Även barn till den som utsatts för våld och barn till förövare kan erbjudas
samtalskontakt.
Samtalen är kostnadsfria och man blir inte registrerad. Vi arbetar med enskilda samtal och
kommer även att erbjuda gruppsamtal för våldsutsatta kvinnor. Upplevelser av våld och
kränkningar kan vara dagsaktuella eller ligga långt tillbaka i tiden. Man är välkommen till
samtal oavsett när våldet har skett.
För att få kännedom om antal utsatta och våldsutövare i aktuella kommuner har ett
kartläggningsarbete påbörjats där statistik från BRÅ tagits fram. Sammanställningen visar att
108 polisanmälningar om våld mot kvinnor i nära relationer gjordes 2012 i våra fem
kommuner. Enligt BRÅ räknar man med att 80 % av alla våldsbrott mot kvinnor aldrig
kommer till polisens kännedom. Om vi utgår från dessa siffror så innebär det att 540 kvinnor
i Sydöstra Skåne var utsatta under 2012. Även män utsätts för våld i nära relationer. Under
2012 gjordes 15 polisanmälningar i aktuella kommuner om våld mot män som utsatts i en
nära relation.
Vi vet att Kriscentrum i andra delar av Skåne har ett högt antal sökande och ofta väntetider
för att komma till samtal. Den situationen gäller ännu inte i Sydöstra Skåne. Flera kvinnor
och män har tagit kontakt men inte i den utsträckning som kan förväntas. Orsakerna till
detta är troligtvis flera. Vi tror att en anledning kan vara att man inte känner till att vi finns.
Det ligger också i problematiken att det kan vara svårt att våga eller ha möjlighet att söka
hjälp.
Under sommar och semester är det vanligt att aggressioner ökar med våld som en
konsekvens i relationen. Det är svårt att på egen hand bryta destruktiva mönster och det är
därför bra att tillsammans med någon utomstående sätta ord på det man har varit med om.
Banden till den man har eller har haft en relation till kan vara starka och svåra att klippa av
då många kvarhållande faktorer är knutna till varandra så som ekonomi, barn, husdjur,
rädsla, starka känslor och hopp om att den våldsamma personen ska ändra sitt beteende.
Samtalen med våldsutsatta handlar ofta om att få bekräftelse, bearbeta och hantera sina
upplevelser. Som samtalsledare blir vår uppgift att avlasta känslor av skuld och skam,
förmedla kunskap och hopp om förändring samt vara ett stöd under ev. rättsprocesser.
Socialtjänsten i respektive kommun handhar frågor av praktisk natur såsom skydd och
ekonomiskt stöd.
Samtalen med våldsutövare handlar om att ta ansvar för sina handlingar, hantera ilska och
hitta alternativa strategier till våld. Det är en kombination av kunskap, bearbetning och
träning.