UPIS - Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

5 % av den arbetsföra
befolkningen har behov av
samordnade
rehabiliteringsinsatser.
Medicinsk
rehabilitering
2
Social
rehabilitering
Arbetslivsinriktad
rehabilitering
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Yrkesinriktad
rehabilitering
Varför Samordningsförbund?
•
•
•
•
•
•
•
3
Organiseringen av välfärden är sektoriell
Individer behöver ibland helhetslösningar
Oklart ansvar
Behov av gemensamma metoder
Olika mål för myndigheter
Brister i information och kunskap
Avsaknad av ekonomiska incitament
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Samordningsförbundets uppdrag
UPPDRAG
Finansiera och stödja insatser och
projekt till stöd för personer med
samordnade stödbehov
UPPDRAG
Stödja metod- och kunskapsutveckling
samt förbättrad samverkanskultur.
4
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Organisation
Förbundsstyrelse
Kansli
Beredningsgrupp
Insatser/Projekt
Med myndighet/er som huvudman och
som utser styrgrupp för insatsen
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Vem kan ta del av insatserna?
• Boende i Botkyrka, Huddinge eller
Salem
• Arbetsför ålder (16-64 år)
• Behov av samordnade insatser
från flera rehabiliteringsaktörer
6
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Samordnad
rehabilitering/
Myndighetsgemensamma team
Resursförstärkning till
unga med samordnade
behov
Metodutveckling:
Supported Employment
Resursförstärkning till
handläggare
ADRIAN
SLUSSEN
START
Psykiatriprojektet
SAMV.TEAM
HUDDINGE
UPIS
IPS-metodstöd
LYRA
HÄLSOSAM
SAMV.TEAM
BOTKYRKA
7
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Utbildningar
och seminarier
Besök vår hemsida
www.samordningsforbundethbs.se
för mer information
8
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Samverkansteam Huddinge (SAM)
Nadia Ramberg Magnell (Huddinge kommun)
Ann-Christine Persson (Försäkringskassan)
Catrin Ahlenius (Huddinge kommun)
Viveka Peyron Råhlander (Försäkringskassan)
Erik Hedvall (Arbetsförmedlingen)
3,5 tjänster
Gunilla Vikström (processledare)
Vi finns på Patron Pehrs väg 8, vid bussterminalen och
pendeltåget i centrala Huddinge
Målgrupp
Arbetslösa, från 25 år, med behov av stöd från minst två samverkansparter
Personer med oklara arbetshinder, ofta i kombination med fysisk och/eller
psykisk ohälsa
50 nya deltagare/år
9
SAM erbjuder...
Tät kontakt med
deltagarna
Stöd i planering
mot
arbetsträning och
praktik
Bedömning av
aktivitetsförmåga
Stöd i kontakten
med arbetsgivare
Supported
employment
handledning
10
Uppföljning
var fjärde
månad med
remittent
Gruppaktiviteter
utifrån behov
Stödiikontakten
kontakten
Stöd
med
medvården
vårdenoch
och
andra
andra
samhällsaktörer
samhällsaktörer
Procesståget
Ingången är remissrådet – myndighetsgemensamt möte var
4:e vecka
Procesståget - en strukturerad arbetsmetod i fyra steg:
•
•
•
•
Bedömningsfas
Aktivitetsfas
Träningsfas
Avslutsfas
Checkpoints, minst var 4:e månad
Remissblankett och kontaktuppgifter finns på
www.samordningsforbundethbs.se
11
HälsoSam
Stegvis förändring till bättre hälsa
HälsoSam
Rusta för nästa steg mot arbetslivet
•
•
•
Syfte:
Uppleva förbättrad hälsa, eget ansvar för fortsatt rehabilitering mot
arbetslivet, en ”kom-igång-arena” mot nästa steg
Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt, sjukskrivna/arbetslösa från alla myndigheter
Kriterier: Kan promenera i lugn takt i 30 min, vistas i grupp på ca 10-12 personer
•
Programmet: 10 veckor inkl. uppföljning
Två parallella grupper igång samtidigt, 2-3 halvdagar/vecka
Innan kursstart: individuell informationsträff med deltagare (+ handläggare)
- Mätinstrument: hälsoprofil, individuell hälsoplan
- Vardagsmotion: anpassad fysisk aktivitet/prova på
- Teori: kost, träning, stress och mindfulness
- Förstärka det friska - fokus på det som fungerar
•
Anmälan till HälsoSam: Handläggare och deltagare fyller i intresseanmälan tillsammans,
blankett på hemsidan: www.samordningsforbundethbs.se
För vilka är vi till för?
• Arbetssökande kvinnor och män i åldern 18-64 år
som har en mångfacetterad och långvarig komplex
problematik som kan innefatta ohälsa, svag/ingen
förankring på arbetsmarknaden, social problematik.
• Vara i behov av stöd och hjälp från minst två av de
samverkanden myndigheterna
• Deltagaren ska vara beredd att vara i en
arbetsliknande situation inom 8-12 månader
14
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Vägen in
• Remiss- finns på HBS hemsida, kommer även i olika mailutskick
• Vi har remisskonferens var tredje vecka
• Remissen ska föregås av ett samtal med någon av oss i
samverkansteamet
• Diskutera en presumtiv deltagare prata med er ”representant från
er myndighet.
-Viktoria EEB Botkyrka
- Maria och Carina från AF Hallunda
-Molly från Försäkringskassan
-Susanne från Landstinget
15
Samverkan mellan kommun, landsting,
arbetsförmedling och försäkringskassa
Adrian
● Rehabilitering i samverkan sedan 1997
● Salems kommun (projektägare), Salems VC,
Arbetsförmedlingen, FK och psykiatrin i Södertälje
● Arbetsmarknadsenheten, Sanatorievägen 20 i Salem
- Gisela Sibelius
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
Adrian 15 årsplatser
● Personer som står långt från arbetsmarknaden
● Olika former av funktionsnedsättningar som medför nedsatt
arbetsförmåga.
● Aktuella på minst två av myndigheterna som är
representerade i remissgruppen
● Remitterats in av någon av dessa myndigheter
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
Mål
● 35 % av avslutade ärenden ska ha en varaktig försörjning
genom arbete eller studier.
● 35 % av avslutade ärenden ska ha gjort väsentliga
stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden eller hittat rätt
i välfärden.
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
Aktiviteter
● Kartläggning och utredning.
● Individuellt stöd – vi utgår från deltagaren och vad denne
vill och kan göra.
● Arbetsmarknadskunskap/Studieinformation
● Kontakt och koordinering med Socialtjänst,
Försäkringskassa, AF eller vården m fl.
● Praktik/arbetsträning/uppföljning/arbetsgivarkontakter
● Social träning/Stöttande och motiverande samtal
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
Ungdomsprojektet i Salem, UPIS
Camilla Hedberg, Sara Adilskär, Rojin Shamlou och Dick Lundberg
Projektägare/projektdelägare är Socialförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem.
Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra
stödet till unga mellan 16 – 24 år som är i behov av samordnad
rehabilitering.
Projektet ska i genomsnitt ha 30 stycken årsplatser. Projektet ska arbeta med
minst 100 deltagare under tre år, 2014 till och med 2017.
Resultatmålet är att 55 % av deltagarna, efter avslut, ska försörja sig genom
arbete eller studier.
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
UPIS
●
Ungdomar 16 – 24 år.
●
Frivilligt, vill och kan!
●
Ingen behörighet till
gymnasium eller
ofullständig
gymnasieutbildning.
●
Misstänkt eller
dokumenterad ohälsa.
●
Ingen känd aktivitet/insats.
●
Behov av samordnat stöd.
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
UPIS
● Intresseanmälan och samtyckesblankett finns på
www.samordningsforbundethbs.se och på www.salem.se
● Ungdomen kan själv lämna in en intresseanmälan.
● Tillsammans med ungdomen kan dennes kontakt på aktuell
myndighet lämna in en intresseanmälan.
● Två gånger i månaden träffas projektgruppen och går igenom
inkomna intresseanmälningar. Ungdomen tas antingen in i
projektet eller får rekommendation om lämpligare insats/kontakt.
● Deltagandet är frivilligt och ej tidssatt!
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
UPIS
Aktiviteter inom projektet
● Individuellt stöd – vi utgår från ungdomen och vad denne vill.
● Kontakt med Arbetsförmedlingen och jobbsök.
● Studie- och yrkesvägledning.
● Kontakt med Socialtjänst, Försäkringskassa eller vården.
● Praktik/arbetsträning/arbetsgivarkontakt.
● Gruppaktiviteter.
● Social träning.
Projektledare Anders Bogefors
Mail: [email protected]
Telefon: 08-532 599 65
Slussen
finns till för dig som är 16–24 år och
behöver extra stöd på vägen till
arbete eller studier.
SLUSSEN
Målgruppen är ungdomar 16 – 24 år som behöver
extra stöd för att komma vidare mot arbete eller
studier.
•
•
•
•
•
Intresseanmälan
Kartläggning
Inskrivning
Individuell planering
Identifiera samverkan och upprätta ytterligare samverkan
efter behov
SLUSSEN
Verksamheten
• Individuella samtal
• Studie och
yrkesvägledning
• Supported Employment
• Jobbsökaraktivitet
• Frukostmöte
• Gruppaktivitet
• Friskvård
Studier och arbete
• Fördjupad vägledning
• Studiemotiverande kurs
• Komvux, Folkhögskola,
Arbetsmarknadsutbildning mm.
• Studiebesök
• Arbetsträning och praktik
• Anställningsstöd
Lyra
Lyra deltagare 18-29 år
Psykisk ohälsa och komplex problematik
Lyra erbjuder
•
•
•
•
•
•
•
Öppet 5 dagar i veckan
Individuellt stöd
Social träning
Stöd till praktik/arbete/studier
Studier-och yrkesvägledning
Stöd i struktur och rutiner
Coaching
Målsättningar
• 50% av deltagarna är efter avslutad insats
redo för studier,
arbete, praktik eller andra
arbetsmarknadsåtgärder.
• 50% slussas vidare till lämpligare
åtgärder då verksamheten
bidragit till att synliggöra
problematik/vårdbehov hos deltagaren.
• Ett år efter avslutad insats har 50% av
projektdeltagarna
egen försörjning i form av arbete eller
studier.
Målgrupp
START vänder sig till
• Personer 18-29 år med lindrig utvecklingsstörning,
autismspektrum tillstånd eller hjärnskador förvärvade i
vuxen ålder. (Ofta flera olika diagnoser).
Syfte
• I samverkan och med individuellt stöd utifrån metoden
Supported Employment hjälpa dessa personer att finna,
få och behålla arbete / studier
Behov av samordnade insatser
• AF, FK, Kommun, Habilitering (SLL) kan remittera till
START – stor efterfrågan på platser.
Hur jobbar START?
• START ger ett fördjupat, långsiktigt stöd i att finna, få
och behålla en (subventionerad) anställning
• Jobbar med 40 deltagare, några på väg in/ut
• 7 ut i jobb hittills i år, 6 avslutade till annan verksamhet
• START skriver in löpande i mån av plats
• Kontakt med deltagare och arbetsgivare även efter
anställning
• Arbetsgivarkontakter utifrån individens önskemål och
förutsättningar.