Allmänna köpvillkor - Fabrikstillverkade flygplan

advertisement
Allmänna köpvillkor Fabrikstillverkade flygplan
Lund 2013-01-15
Nedan villkor gäller vi köp av flygplan från Nordic Light Aviation, härefter kallad NLA.
1. Samtliga priser i leverantörens prislistor är exklusive svensk moms
1.1 NLA listpriserna anges priser i EUR, detta för att valutasäkra prislistorna.
Du kan enkelt omvandla priserna med hjälp av en on-line omvandlingstjänst från www.valuta.se
2. Leverans - alla flygplan är fritt tillverkarens/fabrikens lager




För FK-Lightplanes - Krosno i Polen
För Tomark Aero - Presov i Slovakien
För TL Ultralight - Hradec i Tjeckien
För att få fri leverans i Sverige så görs detta via Eslövs Flygplats, då tillkommer frakt/transportkostnader på köparens räkning från respektive tillverkare.
3. Betalningsvillkor vid beställning av flygplan



Varje tillverkare har sina egna betalningsvillkor och allmänna villkor, dessa kommer
att med transparens gälla för varje enskilt försäljningskontrakt i varje enskilt fall.
All betalning är kontant betalning vid varje tillfälle och insättning görs till Bankgiro
eller direkt på vårt företags bankkonto.
Vid försenad delbetalning eller slutlikvid har tillverkaren rätt att senarelägga utlovat
leveransdatum utan att behöva informera köparen. NLA har dock skyldighet att
informera.
3.1 Rabatter


Vid full förskottsbetalning av hela köpesumman utgår 2% kassarabatt under
förutsättning att inga andra rabatter utgått i samband offert/beställning.
Vid beställning av pilotutbildning i samband med köp utgår 40.000SEK i rabatt inkl
moms och dras av från köpesumman när fullständig betalning erhållits. Denna rabatt
gäller endast för person som inte innehar pilotcertifikat. Gäller t.o.m 2013-12-31.
4. Garanti




För att garanti vid felaktigheter skall gälla skall flygmanualer och instruktioner följts
fullständigt och vara dokumenterade samt utförda av auktoriserat serviceställe med
behörighet att utföra service och underhåll på flygplanet.
För fabrikslevererade flygplan utgår 1 års fabriksgaranti för samtliga delar som finns
beskrivna och ingår i leveransdokumentationen.
För garantiärenden gäller att NLA anlitar en utomstående och oberoende part för
undersöka och bedöma om garantin kan åberopas i varje enskilt ärende.
Godkända garantiärenden utförs endast av NLA och fritt Eslövs flygplats. Om
garantiarbete skall utföras av annan part och plats, så skall detta först godkännas av
NLA i varje enskilt garantiärende.
5. Beställning, köpavtal, leveransbesked
Bindande beställning görs i samband med underskrift av köpavtal och leveransvillkor. Detta
köpavtal upprättas i två exemplar varav vardera parten erhåller vars sitt exemplar. Leveransoch delleveransbesked skickas till den e-postadress som Ni har angivit i era kunduppgifter i
köpavtalet. E-postadress används även vid eventuella kontakter med oss under tillverkningsoch leveransprocessen.
Nordic Light Aviation
Co/Lennart Arvidsson
Svenska vägen 10
226 39 LUND
Email:[email protected]
[email protected]
Tele/mobil: +46 (0)734 220301
Allmänna köpvillkor Fabrikstillverkade flygplan
Lund 2013-01-15
6. Personuppgifter
I samband av att ni gör affärer med oss så sparar vi er kunduppgifter i våra register.
Det är viktigt att vi har tillgång till er e-postadress för att underlätta kommunikation i samband
med order mm. Vi förmedlar eller säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part.
7. Reservationer



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i marknadsföringen och för utgående
varusortiment.
Vi har ingen förpliktelse att leverera varor med uppenbar felaktig prissättning.
Vi lämnar ingen kompensation för olägenheter som kan uppstå vid eventuella
förseningar av reservdelar eller produkter.
8. Tvist
Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av dessa köpvillkor skall i första hand
lösas genom förhandling mellan köpare och NLA. Kan dessa parter inte komma överens
avgörs tvisten i svensk domstol enligt svensk rätt.
9. Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut,
uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed
jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till
force majeure, vilket innebär att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
Ovanstående köpvillkor godkänns härmed,
Ort/datum:____________________
Person-/org.nr:
Namn/köpare:
Adress:
Telefon:
E-Post:
Köpare:________________________________
/underskrift/
Nordic Light Aviation
Co/Lennart Arvidsson
Svenska vägen 10
226 39 LUND
Email:[email protected]
[email protected]
Tele/mobil: +46 (0)734 220301
Download