kursplan - Högskolan Väst

advertisement
KURSPLAN
Kurskod: MAX023
Matematik 3 tekniskt basår, 7,5 hp
Mathematics 3, Preparatory College Year, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2016-10-26
Beslutande: Institutionen för ingenjörsvetenskap
Gäller från: V17
____________________________________________________________________________
Kursens mål
Studenten ska ha förmåga att:
•
skriftligt redovisa enklare matematiska resonemang
•
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa uppgifter av
standardkaraktär som behandlar integraler, trigonometri samt komplexa tal
•
lösa problem som inte är av standardkaraktär.
Studenten ska ha kunskaper om:
•
matematiska begrepp
•
trigonometri, integraler samt komplexa tal.
Behörighetskrav
Kursen MAX022 Matematik 2 tekniskt basår, 9 hp eller motsvarande
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
En skriftlig individuell salstentamen.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, 3, 4 och 5
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för
examination (www.hv.se).
Nivå
Förutbildning
Successiv fördjupning
XXX - gymnasienivå
Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Telefon
0520 22 30 00
Webbadress
www.hv.se
Sida
1
Utskriven 2017-02-14 13:05
Download