M 2380/96 SOCATA. Kontroll av huvudlandställets stödspantar.

advertisement
LUFTFARTSVERKET
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
BOX 50
FIN - 01531 VANDA, FINLAND
Telefon/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499
LUFTFARTSINSPEKTIONEN
FLIGHT SAFETY AUTHORITY
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV
M 2380/96
AIRWORTHINESS DIRECTIVE
16.8.1996
Åtgärd enligt luftvärdighetsdirektiv utgör förutsättning för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Åtgärd enligt direktivet får vidtagas och kvitteras, ifall ej annat nämns, av den, som enligt
luftfartsbestämmelse AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-3, OPS M2-10, JAR-OPS 1 eller JAR-OPS 3 äger behörighet att utföra periodiskt underhåll på ifrågavarande
luftfartyg eller materiel. Genomförd åtgärd skall införas i luftfartygets tekniska journal eller segelflyg planets resedagbok. Luftvärdighetsdirektivet har utfärdats på basen av luftfartslagen
(281/95) 17§.
SOCATA. Kontroll av huvudlandställets stödspantar.
Gäller: Alla flygplan TB 9, TB 10 och TB 200.
Referens: Consigne de Navigabilité CN 94-265(A) R4.
Ikraftträdande: 1.9.1996.
Giltighetstid: Detta direktiv är giltigt tillsvidare.
Åtgärder: Kontrollera huvudlandställets stödspantar i enlighet med anvisningarna i SOCATA TB Service Bulletin
SB 10-085-57 Rev 2 eller nyare utgåva enligt följande.
A. FLYGPLAN SOM SAKNAR KIT OPT 10 910800 ELLER FÖRSTÄRKTA STÖDSPANTAR.
TB 9, s/n 1 - 1442, 1444 - 1574; TB 10, s/n 1 - 803, 805, 806, 809 - 815, 820 - 822
1. Flygplan, vars antal landningar är 1500 eller mera eller totala flygtid 1000 timmar eller mera:
Kontrollera stödspantarna med 1500 landningar eller mera eller 1000 flygtimmar eller mera, vilket som sker
först, inom 100 flygtimmar eller senast den 31.10.1995, vilket som sker först. Upprepa kontrollen därefter med
en intervall på 1500 landningar eller 1000 flygtimmar, vilket som sker först.
2. Flygplan, vars antal landningar är mindre än 1500 och totala flygtid mindre än 1000 timmar:
Kontrollera stödspantarna, då antalet flygplanets landningar når 1500 eller flygplanets totala flygtid når 1000
timmar, vilket som sker först. Upprepa kontrollen därefter med en intervall på 1500 landningar eller 1000
flygtimmar, vilket som sker först.
a. Om en spricka som överskrider det tillåtna, påträffas, skall stödspantarna bytas före nästa flygning mot nya,
förstärkta spantar. Upprepa kontrollen därefter i enlighet med underhållshandboken utan att demontera
landstället.
b. Om en spricka som är inom tillåtna gränser, påträffas, skall kit OPT 10 910800 monteras före nästa
flygning. Upprepa kontrollen därefter i enlighet med underhållshandboken utan att demontera landstället.
c. Om ingen spricka påträffas vid kontrollen, skall kit OPT 10 910800 monteras, då flygplanets totala flygtid
når 2000 timmar. Upprepa kontrollen därefter i enlighet med underhållshandboken utan att demontera
landstället.
B. FLYGPLAN UTRUSTADE MED KIT OPT 10 91800
TB 9, s/n 1 - 1442, 1444 - 1574 (senare montering), 1443, 1575 - 9999 (vid tillverkningen)
TB 10, s/n 1 - 803, 805, 806, 809 - 815, 820 - 822 (senare montering)
Detta luftvärdighetsdirektiv gäller inte dessa flygplan. Spantarna skall kontrolleras visuellt i enlighet med
undehållsföreskrifterna.
C. TB 10 och TB 200, s/n 804, 807, 808, 816 - 819, 823 - 1701, 1707 - 1733 och 1737 - 1761.
1. Flygplan med antal landningar är 6000 eller mera eller totala flygtid 4000 timmar eller mera:
a. Kontrollera stödspantarna med antalet landningar överstigande 6000 eller totala flygtiden överstigande 4000
timmar, vilket som sker först, inom 100 flygtimmar.
ILL3302r / LJV
M2380/96
16.8.1996
b. Upprepa kontrollen enligt paragraf C.1.a med en intervall på 2000 landningar eller 1300 flygtimmar, vilket
som sker först.
c. Om åtgärderna enligt Service Bulletin SB 10-085-57 (oktober 1994 eller revision 1) redan utförts, efterfölj
paragraf C.1.b.
2. Flygplan, vars antal landningar är mindre än 6000 och totala flygtid mindre än 4000 timmar:
a. Kontrollera stödspantarna, då antalet flygplanets landningar når 6000 eller flygplanets totala flygtid når 4000
timmar, vilket som sker först.
b. Upprepa kontrollen enligt paragraf C.2.a med en intervall på 2000 landningar eller 1300 flygtimmar, vilket
som sker först.
c. Om åtgärderna enligt Service Bulletin SB 10-085-57 (oktober 1994 eller revision 1) redan utförts, gå till den
mindre restriktiva av paragraf C.2.a eller C.2.b.
3. Om sprickor påträffas vid kontrollen, skall
-
KIT OPT 10 920100 monteras före nästa flygning. Upprepa kontrollen därefter i enlighet med
underhållshandboken utan att demontera landstället.
eller
- upprepa kontrollen med landstället demonterat
med en intervall på 2000 landningar eller 1300
flygtimmar, vilket som sker först, och följ anvisningarna i SB 10-085-57 revision 2.
Anm. Fallet A eller C
-
Den högra och den vänstra vingen kan behandlas skilt för sig.
-
Detta direktiv gäller inte längre flygplan, vars högra och vänstra vinge modifierats genom att montera KIT OPT
10 910800 eller förstärkta stödspantar (fallet A) eller KIT OPT 10 920100 (fallet C). Fortsatta kontroller utförs
härvid i enlighet med undehållsföreskrifterna.
Åtgärderna enligt detta direktiv får utföras endast av godkänd underhållsorganisation enligt licensvillko ren.
Detta direktiv ersätter direktivet M 2294/95.
ILL3302r / LJV
Download