PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT
DELREGIONALT VÅRDPROGRAM
Dnr: 51-2012
Handläggare: Nils-Gunnar Främberg
Dokumenttyp: Överenskommelse
Sakkod: 9
Bilaga: 3
Godkänd av/datum: Styrgrupp närvård/2012-05-25
Reviderad av/datum:
Framtaget av/datum: ReKo Sjuhärad/2003-05-19
Indikationer för cytostatikabehandling
Författare: Gudrun Greim, överläkare, och Jan Henry Svensson, överläkare,
Onkologkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Reviderad 2007-02-27 av överläkare Per Karlsson, Onkologkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås
Se även vårdprogrammet, sidan 29.
Sjukdomar med kurativ behandlingsmöjlighet med cytostatika
För blodsjukdomar som leukemi, lymfom och myelom samt testiscancer är cytostatika aktuellt i
botande syfte. Även i de fall där man ej kan uppnå bot, är palliativ behandling med cytostatika
aktuell långt fram i sjukdomsförloppet. Skillnaden är att man vid den botande behandlingen ger
flera läkemedel samtidigt och accepterar mer biverkningar, medan man palliativt ger
behandling med ett eller några enstaka preparat och försöker undvika svårare biverkningar.
Bröst- och tjocktarmscancer
Detta är tumörformer där man ofta ger cytostatika adjuvant (som tillägg) i det postoperativa
förloppet. Det resulterar i ökad överlevnad. När man fått en metastatisk sjukdom kan man ej
längre uppnå någon bot, utan cytostatikabehandlingen är då av palliativ art. Emellertid bör i
princip alla patienter någon gång under sjukdomsförloppet genomföra ett försök med palliativ
cytostatikabehandling, då man här kan uppnå klara förbättringar i sjukdomen (livskvalitet och
överlevnadstid).
Lungcancer
Vid småcellig anaplastisk lungcancer har man en mer långvarig effekt av behandlingen och i en
del fall uppnås även långtidsöverlevnad. Vid de övriga formerna, adenocarcinom och
skivepitelcancer, får man endast kortare tids förlängd överlevnad och även mer begränsad
symtomlindring. Vid lungcancer har de senaste 10-15 åren skett stora framsteg med ny
cytostatikabehandling och nya kombinationer som, framför allt vid icke småcellig lungcancer,
ger en klart förbättrad palliation. Avgörande är i sådana fall allmäntillstånd och ålder.
Cancer i urinblåsa, magsäck, gallvägar och bukspottkörtel
Dessa tumörer är i viss mån cytostatikakänsliga och palliativ cytostatikabehandling kan vara
aktuell, framför allt hos yngre och om patientens allmäntillstånd tillåter. Det finns nu
cytostatikaregimer och nya substanser med så pass lite biverkningar, att de kan användas vid
redan framskriden sjukdom. Detta är ofta fallet vid cancer i magsäck och bukspottkörtel.
Anmärkningsvärt är, att för patienter med cancer i gallvägar och bukspottkörtel, finns bevisad
förbättrad livskvalitet trots att överlevnaden inte förlängts.
Prostatacancer
Här används cytostatika i mindre omfattning i palliativt syfte t.ex. Docetaxel. Antihormonell
behandling dominerar. Hos yngre patienter och vid organmetastasering i större omfattning,
kan även cytostatikabehandling vara aktuell. För patienter med skelettmetastasering når man
1 (2)
PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT
DELREGIONALT VÅRDPROGRAM
Dnr: 51-2012
Handläggare: Nils-Gunnar Främberg
Dokumenttyp: Överenskommelse
Sakkod: 9
Bilaga: 3
Godkänd av/datum: Styrgrupp närvård/2012-05-25
Reviderad av/datum:
Framtaget av/datum: ReKo Sjuhärad/2003-05-19
bäst palliation med strålbehandling i kombination med antihormonell terapi och
bifosfonatbehandling.
Njurcancer
1.
2.
3.
Det som kan komma ifråga är interferon vid tidig metastasering.
Här kan också palliativ behandling med de nya preparaten Nexavar eller Sutent vara
aktuellt.
De nya preparaten planeras först att introduceras på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, SU, Göteborg.
Hjärntumör
Efter att strålbehandling genomförts, finns det nu även tillgång till ytterligare
behandlingsmöjligheter i form av peroral cytostatika vid återfall, och ibland även
i tidigare skede.
Huvud- och halstumörer
Även här är det strålbehandling, eventuellt i kombination med cytostatika, som är
förstahandsbehandling. Vid progress efter genomförd strålbehandling kan palliativ
cytostatikabehandling i utvalda fall vara aktuell.
Melanom
Denna tumörgrupp är endast svagt cytostatikakänslig, och det är endast i utvalda fall med
yngre patienter, som det är aktuellt med palliativ cytostatika. Denna typ av behandling ges
företrädesvis på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, Göteborg.
Äggstockscancer
Författare: Margaretha Åkeson, överläkare, Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Postoperativt används cellgiftsbehandling vid äggstockscancer, i de flesta fall, med god effekt
i kurativt syfte. I regel ges kombinationsbehandling med flera cytostatika. Vid recidiv ges
också cytostatika, men här ofta singelbehandling, som ger mindre biverkningar. Här är
behandlingen av palliativ karaktär, men kan ge förbättrad livskvalitet och förlängd
överlevnad.
Livmoderkroppscancer
I enstaka fall används cellgiftsbehandling i palliativt syfte vid recidiv.
2 (2)