Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i diagnosordning

advertisement
Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i diagnosordning
Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan
Patientgrupper - sjukdomstillstånd
Aggressiva infammationer, -infektioner i ögats yttre del
Akut glaskroppsavlossning med blixtfenomen
Akut inflammation i orbita
Akut inflammation i ögats bakre delar
Akut inflammation i ögats främre delar
Akut näthinneavlossning
Akut penetrerande skada av ögongloben med/utan främmande kropp
Akut skelning hos vuxen eller barn
Avstötningsreaktion av hornhinnetransplantat
Dermatochalasis med synfältsstörningar
Dermatochalasis utan synstörning
Diabetesretinopati med makulopati med syn > 0.1
Diagnostik vid allvarlig neurologisk sjukdom
Dubbelsidig katarakt m måttliga besvär (Nike 3)
Dubbelsidig katarakt med påtagliga besvär (Nike 2)
Dubbelsidig katarakt med visus < 0.1 (Nike 1)
Dyslexi
Efterstarr m visus < 0.5
Efterstarr m visus > 0.5
Ej laserbehandlad diabetiker med misstänkt glaskroppsblödning
Ej synskärpestörande hornhinnegrumling
Ektropion
Endoftalmit
Ensidig katarakt eller dubbelsidig katarakt med lindriga besvär (Nike 4)
Prio Angeläg.grad
Behov
(1-10)
III
III
I
I
I
I
I
I
I
III
IV
I
I
III
III
I
IV
III
III
I
III
III
I
III
4
3
2
3
3
2
2
2
2
6
10
3
2
6
4
3
7
5
6
2
8
6
2
8
Åtgärd
Åtgärdens Eff
mycket stor
stor
måttlig
liten
Evidensgrad
mkt god/god/viss
otillräckl/inget
konsensus
beprövad erf
Diagnosnummer
Medicinsk beh/op
Diagnostik
Medicinsk beh
Medicinsk beh/op
Medicinsk beh
Op
Op
Utredning
Medicinsk beh
Op
Info/op
Laser
Utredning
Op
Op
Op
Utredning
Laser
Laser
Diagnostik
Ev utredning
Op
Op/medicinsk beh
Info till pat
stor
måttlig
mycket stor
stor
mycket stor
mycket stor
stor
mycket stor
stor
stor
liten
stor
stor
stor
mycket stor
mycket stor
liten
mycket stor
mycket stor
stor
liten
stor
måttlig
måttlig
god
beprövad erf
mycket god
god
mycket god
mycket god
mycket god
god
mycket god
beprövad erf
beprövad erf
mycket god
mycket god
mycket god
mycket god
mycket god
god
god
god
god
beprövad erf
beprövad erf
mycket god
god
H10.3, H01.0
H43.8
H05.0
H30
H20
H33.0
S05.5-05.6
H49.0, H50.0
T86.8
H02.3
H02.3
H36.0A/B
Z03.3
H25.0
H25.0
H25.9
Z01.0, R48.0
H26.0
H26.4
H36.0B
H17.9
H02.1
H44.0
H25.0
Ensidig katarakt m måttliga besvär. God syn andra ögat (Nike 3)
Ensidig katarakt med påtagliga besvär (Nike 2)
Entropion och trichiasis
Epiretinalt membran
Exsudativ makuladegeneration, aktiv
Glasögonbehov hos friska personer över 8 år
Glaukom m välregl tryck och stabilt synfält
Habiliteringsbarn
Hereditär retinal sjukdom
Intyg
Juvenil RA, screening/behandling
Katarakt som leder till akut komplikation (Nike 1)
Keratit m fl hornhinneåkommor som kan ge bestående ärr utan beh
Keratokonus m ökande besvär
Keratokonus som ej har kunnat åtg med k-linser och som kräver op åtg
Kongenital ptos, ej synhotande
Kongenital ptos, synhotande
Kongenital, infantil och juvenil katarakt
Kongential glaukom
Kontroll av ögontryck p g a hereditet för glaukom, 2 nära släktingar
Kontroll av ögontryck p g a hereditet hos avlägsen släkting
Kontroller av okulär hypertension etc
Kraftigt förhöjt ögontryck med värk. Akut glaukom
Kraftigt förhöjt ögontryck utan värk
Kraftigt våld mot ögongloben
Kronisk infammation i tårvägar
Kvarstående glaskroppsblödning vid diabetesretinopati, > 6v
Känt glaukom m dålig tryckregl och progred synfältsdefekter
Laserbehandlad diabetiker med misstänkt glaskroppsblödning
Lindrig inflammation, lokalt eller generellt i ögats yttre delar
Lätt - måttlig inflammation i ögonlock
Lätt ptos, åldersrelaterad
Makulahål
Misstänkt eller verifierad malign tumör i ögat, orbita eller i tårvägar
Misstänkt eller verifierad skelning som kräver amblyopibehandling
Misstänkt ögonlockstumör
III
III
III
I
I
IV
I
II
II
IV
I
I
I
III
III
III
I
I
I
III
III
III
I
I
I
III
I
I
I
III
III
IV
I
I
III
I
6
4
4
4
2
Icke göra
4
4
5
8
3
2
2
6
4
5
2
2
2
8
Icke göra
6
2
2
2
5
3
2
4
8
9
10
4
2
3
2
Op
Op
Op
Op
Intravitreal injektion/laser
måttlig
stor
stor
stor
stor
mycket god
mycket god
beprövad erf.
mycket god
mycket god
Kontroll
Synhjälp/Syncentral
Utredn, rehab
Intygsutfärdande
Utredning/behandling
Op
Medicinsk beh
Glas/åtg
Op
Op
Op
Op/screening
Op/screening
Kontroll
stor
måttlig
stor
stor
mycket stor
mycket stor
stor
måttlig
stor
stor
stor
mycket stor
stor
liten
god
viss
mycket god
mycket god
god
mycket god
god
god
god
god
mycket god
mycket god
viss
Kontroll
Laser/op/medicinsk beh
Medicinsk beh/op
Utredning, ev kirurgi
Op
Op
Medicinsk beh/op
Diagnostik
Medicinsk beh
Medicinsk beh
Info/op
Op
Utredning/op/strålbeh
Op/glas/lapp
Utredning/op
stor
mycket stor
mycket stor
stor
måttlig
mycket stor
stor
stor
stor
lätt
liten
stor
stor
mycket stor
stor
god
mycket god
mycket god
mycket god
viss
mycket god
god
god
god
beprövad erf
beprövad erf
mycket god
mycket god
mycket god
god
H25.0
H25.0
H02.0
H35.3
H35.3
H52
H40.9
H35.5
Z02.4, Z02.7
M08.0, Z13.5
H25.9
H16.3
H18.6
H18.6
Q10.0
Q10.0
Q12.0, H26.0
Q15.0
H40.0, Z83.5
H40.0, Z83.5
H40.0
H40.9
H40.9
S05.1
H04.3, H04.4
H36.0, H43.1
H40.9
H36.0
H10.9
H01.0
H02.4
H35.5
D48.7, C69.9
H53.0
D48.5
Nyupptäckt glaukom m papill och synfältsskada
Näthinneavl, ej läkt där makula varit avl. Bra syn på kontralat ögat
Näthinneavl, ej läkt och makula varit avl. Dålig syn på kontralat ögat
Plötslig synnedsättn med anamnes på <2 veckor, inga andra symtom
Plötslig synnedsättning sista dygnet, ev även andra symtom
Prolif diabetesretinopati med stort klin behov av laserfotokoagulation
Proliferativ diabetesretinopati med behov av glaskroppskirurgi
Pterygium av progressiv typ
Recidiverande kornealerosion
Refraktionsfel
Rehabilitering av personer med hastigt påkommen bilat synförlust
Rehabilitering av personer som förlorat läsförmågan
Retinal ruptur p g a glaskroppsavlossning
Rinnande ögon, epifora
ROP behandling
Screening för prematuritetsretinopati (ROP)
Screening och kontroll av patienter med diabetes
Sjd med måttliga till kraftiga synneds grumlingar i båda hornhinnorna
Skelning hos barn utan påtaglig amblyopi el annan sjukdom i ögat
Skelning hos vuxna m relaterade sociala besvär
Skelning hos vuxna med svåra funktionsstörningar, diplopi etc
Smärre hudförändr i anslutning till ögat utan misstanke om malignitet
Svår bränn, syra eller lutskada av ögat
Svår endokrin oftalmopati
Svår skada på ögonglobens omgivning
Svår åldersrelaterad ptos, avsevärda subj besvär, påverkat synfält
Temporalisarterit
Torra ögon med kraftiga besvär. Sjögren, sicca
Torra ögon, måttliga besvär
Tårvägsinsufficiens alt tårvägsstenos hos vuxen
Tårvägsstenos hos barn
Vaskulära retinala sjukdomar, t ex trombos
Ytlig skada på ögat eller ögonregionen
Åldersrelaterad torr makuladegeneration med synnedsättning
Sven Jarkman, Linköping
I
III
I
I
I
I
I
III
III
IV
II
II
I
III
I
II
II
III
III
IV
III
III
I
I
I
III
I
III
III
III
III
III
III
III
3
4
2
3
2
2
2
4
5
10
3
4
2
8
2
2
4
4
6
9
5
9
2
2
3
5
2
5
7
9
5
4
6
7
Medicinsk beh/op
Op
Op
Utredning
Utredning
Laser
Op
Op
Laser/excimer
Refraktiv kir på kosm indik
Syncentral
Syncentral
Laser
Medicinsk beh
Laser
Kontroll
Kontroll
Laser/op
Op
Info/op/glas
Op/glas
Op
Spolning, med beh, oper
Medicinsk beh/op
Op
Info/op
Medicinsk beh/op
Medicinsk beh/op
Medicinsk beh
Op
Op
Kontroll/laser/med beh
Medicinsk beh/op
Diagnos/Information
stor
måttlig
måttlig
stor
stor
mycket stor
mycket stor
stor
stor
stor
stor
stor
mycket stor
liten
stor
mycket stor
mycket stor
stor
stor
måttlig
stor
stor
stor
stor
stor
stor
stor
måttlig
måttlig
liten
stor
måttlig
måttlig
måttlig
god
viss
viss
mycket god
mycket god
mycket god
mycket god
god
god
god
god
god
mycket god
beprövad erf
mycket god
mycket god
mycket god
god
mycket god
viss
god
beprövad erf
mycket god
mycket god
mycket god
god
mycket god
mycket god
mycket god
beprövad erf
beprövad erf
mycket god
god
god
H40.9
H33.0
H33.0
H53.9
H54
H36.0B
H36.0B, E10.3
H11.0
H18.8
H 52.7
H33
H04.2
H35.1
Z13,5
Z 13.5
H17.9
H50
H50.0
H49, H50
D23.1
T26
H06.2, E05.0
S05.4
H02.4
M31.6
M35.0
H04.1
H04.9
Q10.3
H34.9
S05.0, S00.1-2
H35.3
Mariann Abrahamsson, Norrköping
Anne Odergren, Stockholm
Ingrid Taylor, Kalmar
Elisabet Granstam, Uppsala
Arbetsgruppen för revision av nationella prioriteringslistan inom ögonsjukvård
Download