Kollektivavtal avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

advertisement
1
Kollektivavtal
Avseende utstationerade arbetstagare.
Transportarbete
Mellan
Bolag:
och
Svenska Transportarbetareförbundet
Org. Nr:
Adress:
Olof Palmes gata 29
101 33 Stockholm
Land:
Sverige
Tel:
+ 46 10 480 30 00
E-post:
[email protected]
Kontaktperson:
Avseende arbeten som utförs i Sverige och övriga Norden
§ 1 Tillämpningsområde
Detta avtal gäller för samtliga arbetare anställda vid bolaget och som utför arbete inom de områden
där Svenska Transportarbetareförbundet har avtalsrätten enligt LOs organisationsplan.
Detta avtal ska inte påverka arbetstagarens rätt till anställningsvillkor och utgående lön samt
ersättningar som är gynnsammare enligt redan träffade avtal.
§ 2 Representant i Sverige
Bolaget ska utse en representant i Sverige som enligt skriftlig fullmakt har behörighet att företräda
bolaget i alla frågor som gäller verksamheten i Sverige. Fullmakten ska även innefatta rätt att
företräda bolaget vid förhandlingar och rätt att träffa överenskommelser med Svenska
Transportarbetareförbundet.
Om bolaget byter namn, adress, telefonnummer eller behörig firmatecknare ska bolaget omgående
sända information om sådan ändring till Svenska Transportarbetareförbundet.
Bolaget är skyldig att informera lokalavdelningen på vilka arbetsplatser som bolaget bedriver
verksamhet och samtidigt uppge namn på samtliga berörda arbetstagare. Denna skyldighet ska
fullgöras innan arbete påbörjas på en ny arbetsplats.
2
§ 3 Anställningsavtal
Bolaget är skyldig att, senast inom en vecka från det att arbetstagaren påbörjat arbete i Sverige,
lämna ett kompletterande skriftligt anställningsavtal till arbetstagaren. Av detta ska framgå de
särskilda villkor som gäller för arbetet i Sverige och som framgår av detta avtal.
§ 4 Svensk arbetslagstiftning
Tvister mellan parterna ska avgöras vid svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.
§ 5 Tillämpning av kollektivavtalet
Parterna förbinder sig att med iakttagande av här nedan upptagna särskilda bestämmelser tillämpa
kollektivavtalet och övriga bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller mellan Svenska
Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund avseende Transportarbete.
Parterna förbinder sig dessutom att följa den avtalstolkning som huvudorganisationerna enats om.
§ 6 Tillämpning för icke utstationerad personal
Bolaget förbinder sig att för icke utstationerad personal följa det kollektivavtal som vid varje tidpunkt
är gällande mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund
avseende Transportarbete. Bolaget förbinder sig vidare att tillämpa de övriga bestämmelser och
avtalstolkningar inom nämnda avtalsområde som Svenska Transportarbetareförbundet och
Biltrafikens Arbetsgivareförbund är bundna av.
§ 7 Tvister
Tvister om giltigheten av denna överenskommelse liksom tvister som kan hänföras till bestämmelser
i detta avtal, ska avgöras vid svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.
Parterna är skyldiga att inleda förhandlingar så snart en part begär och denna förhandling ska ske på
Svenska Transportarbetareförbundets förbundskontor i Stockholm om parterna inte kommit överens
om annat. Förhandlingsordningen i medbestämmandelagen (MBL) är tillämplig mellan parterna.
Vid tillämpning av lag och avtal är lokalavdelningen XX, lokal facklig organisation
Adress:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson/er:
3
§ 8 Skyddsfrågor
Innan arbetet påbörjas ska erforderliga överenskommelser träffats mellan den som råder över
arbetsstället, bolaget och lokalavdelningen om formerna för samverkan i skyddsfrågor på
arbetsplatsen.
Arbetstagaren ska på sitt språk informeras av bolaget om arbetstidsbestämmelser och gällande
arbetsskyddsbestämmelser i Sverige. Rätt att stoppa farligt arbete enligt lag åvilar den lokalavdelning
eller det skyddsombud som utses av lokalavdelningen.
§ 9 Arbetstidens omfattning
Den ordinarie arbetstiden förläggs mellan klockan 07.00 – 16.30 måndag till fredag med åtta timmar
per dag. Rast skall förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än sex timmar i följd.
Föreligger behov av att förlägga den ordinarie arbetstiden till annan tid skall denna förläggas i ett på
förhand upprättat arbetstidschema vilket skall vara arbetstagaren till handa senast fem dagar innan
det träder i kraft. Arbetstidsschemat skall omfatta minst en vecka och klart ange arbetstidens början
och slut samt raster.
Arbetstidsförkortning
Arbetstagare äger rätt att för varje fullgjord ordinarie arbetstimme mellan klockan 22.00 – 06.00
tillgodoräkna sig en minuts ledig tid per fullgjord ordinarie arbetstimme. Utläggning av intjänad ledig
tid sker efter överenskommelse mellan bolaget och arbetstagaren.
Helgdagar och helglön
Helglön innebär att avdrag från lön inte görs från den minskning av arbetstiden som uppkommer i de
fall arbetet ställs in på grund av helgdag.
Med helglön avses helgdag som infaller måndag till lördag.
Påsk-, pingst-, midsommar-, jul-och nyårsafton betraktas som helgdagar. Helgdagen räknas från
klockan 00.00 till 24.00.
Arbetstiden skall reduceras med den arbetstid som infaller på helgdagen, d v s i normalfallet med
åtta timmar. Infaller helgtiden på arbetstagarens fridag skall reduktion av arbetstiden inte göras.
Arbete som utförs på helgdag ersätts med övertidsersättning. Förutom helglön utges således för
sådant arbete grundlön, övertidstillägg, premiekompensation samt obekvämlighetstillägg.
Rast och måltidsuppehåll
Med rast avses avbrott i den dagliga arbetstiden under vilken arbetstagaren inte är skyldig att stanna
kvar på arbetsstället. Längden och förläggningen av raster skall anges på förhand så noga som
omständigheterna medger och skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
4
Rast skall förläggas så arbetstagaren inte utför arbete men än sex timmar i följd. Den sammanlagda
tiden för rast för inte överskrida en timme och 30 minuter per dag.
Rasten skall uppgå till minst 30 minuter om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar. Om
arbetstiden överstiger nio timmar skall rasten uppgå till minst 45 minuter.
Vid rastförläggning skall gällande kör-och vilotidslagstiftning följas.
Rast får bytas mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om detta är oundgängligen påkallat med
hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som ej kunnat
förutses. Sådant måltidsuppehåll inräknas i arbetstiden.
Dygnsvila för stationära arbetstagare
Arbetstagare skall beredas minst 11 timmars sammanhängande vila per 24 timmars period.
Avvikelser får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat
förutses av bolaget. Sådan avvikelse förutsätter att arbetstagaren ges motsvarande
kompensationsledighet.
I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden 00.00-05.00 ingå.
Veckovila för stationära arbetstagare
Arbetstagare skall beredas minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju
dagar. Sådan veckovila skall såvitt möjligt förläggas till veckoslut.
Om sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska förhållanden motiverar det får en ledighet om 24
timmar tillämpas.
Dygns- och veckovila för mobila arbetstagare
Dygns- och veckovila skall förläggas enligt bestämmelserna i (EG) 561/2006 om kör- och vilotider.
Övertid och kompensationsledighet
All tid som utan tillåten förskjutning beordras och utföres utanför 07.00 – 16.30 eller den i
arbetstidsschemat angivna ordinarie arbetstiden är övertid.
Efter överenskommelse mellan bolaget och arbetstagaren kan ersättning för övertid utges i form av
ledighet från ordinarie arbetstid varvid ledighet utges med minst 1,5 timme för varje övertidstimme.
Övertidens omfattning
All nedanstående tid skall inräknas i den sammanlagda arbetstiden,
A) Allmän övertid får tas ut med högst 200 timmar per kalenderår.
B) Extra övertid om 200 timmar kan tas ut efter överenskommelse mellan bolaget och Svenska
Transportarbetareförbundet.
5
§ 10 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid
Ersättning för övertidsarbete utges med avtalsenlig timlön enligt nedanstående löneplan (§12) med
ett tillägg om 50 procent därav.
Nedanstående belopp gäller från och med den 1 april 2016. Beloppen har följsamhet till det vid varje
tillfälle gällande kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens
Arbetsgivareförbund och justeras vid varje lönerevision.
§ 11 Regler och ersättning för obekväm arbetstid
Obekvämlighetstillägg per timme utges för arbetstid enligt följande.
Enkelt obekvämlighetstillägg
Måndag – fredag
00.00 - 06.00
Måndag – fredag
18.00 – 24.00
Midsommarafton
00.00 – 12.00
Jul- och nyårsafton om de inte infaller på lördag 00.00 – 12.00
Enkelt obekvämlighetstillägg utges med:
30:26 SEK
Kvalificerat obekvämlighetstillägg
Lördagar
00.00 – 24.00
Midsommarafton
12.00 – 24.00
Jul- och nyårsafton om de inte infaller på lördag 12.00 – 24.00
Sön- och helgdagar
00.00 – 24.00
Kvalificerat obekvämlighetstillägg
60:51 SEK
§ 12 Grundlön och premiekompensation
Till arbetstagare utges avlöning i form av veckolön, eller efter överenskommelse med Svenska
Transportarbetareförbundet månadslön.
Lön för del av löneperiod när arbetstagare börjar eller slutar sin anställning avlönas med aktuell
timlön.
6
Löneplan
Begynnelselön
Månadslön
25.088:00 SEK
Veckolön
5.767:36 SEK
Timlön
144:18 SEK
Lön efter två år i yrket
Månadslön
25.198:00 SEK
Veckolön
5.792:64 SEK
Timlön
144:82 SEK
Lön efter fyra år i yrket
Månadslön
25.306:00 SEK
Veckolön
5.817:47 SEK
Timlön
145:44 SEK
Till ovanstående löneplan utges dessutom en premiekompensation per arbetad timme om följande:
Samtliga kategorier av förare
0 – 4 år i yrket
2:00 SEK
Efter 4 år i yrket
4:00 SEK
§ 13 Löneutbetalning
För arbetstagare som avlönas med veckolön gäller att avlöningsveckan räknas fr.o.m. söndag t.o.m.
lördag. Bolaget äger rätt att utbetala lönen veckovis kontant var eller varannan torsdag.
För arbetstagare som avlönas med månadslön gäller att den utbetalas den 25:e i den månad den
intjänas. Infaller den 25:e på lör-, sön- eller helgdag skall lönen finnas tillgänglig för lyftning sista
bankdagen före helgen.
Avdrag av frånvaro respektive utbetalning av förekommande tillägg verkställs vid slutliga
löneutbetalningstillfället månaden efter den beräkningsperiod på vilken avdragen/tilläggen belöper
sig.
§ 14 Semester
Semester utgår enligt lag (Semesterlagen 1977:480) dock med iakttagande av vad som sägs nedan;
7
Semesterlön utgör 13 procent av arbetstagarens förfallna lön i anställningen. I lönesumman skall ingå
all ersättning under intjänandeåret med följande undantag;


annan semesterlön än sådan som avser sparad semester
sjuklön
I lönesumman ingår inte traktamente, ersättning för särskilda kostnader eller andra ersättningar som
inte har karaktären av lön.
För arbetstagare som är berättigade till vecko- eller månadslön skall semesterlönen per betald
semesterdag uppgå till lägst;

1 303 SEK för semesteråret 1 april 2016
§ 15 Kontroll
Vid varje avlöningstillfälle översänder arbetsgivaren en förteckning över arbetstagarens individuella
arbetstimmar för perioden samt kopior av utbetalda individuella löner och ersättningar till
lokalavdelningen, för att underlätta kontrollen av att villkoren i detta avtal uppfylls.
Utöver ovan angivet äger lokalavdelningen rätt att på företaget eller på annat sätt ta del av allt det
underlag som behövs för att kontrollera att arbetsgivaren följer lag och avtal.
§ 16 Försäkring
Bolaget är skyldig att teckna och vidmakthålla AFA-försäkring, omställningsförsäkring samt
avtalspension SAF-LO för anställda svenska medborgare som är mantalsskrivna i Sverige i enlighet
med gällande kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens
Arbetsgivareförbund.
För arbetstagare som inte är bosatta i Sverige undantas bolaget från avtalets skyldighet att AFAförsäkring endast under förutsättning att motsvarande försäkringsskydd redan finns.
§ 17 Resekostnader, restid, kost och logi samt traktamente
Resekostnader från arbetstagarens bostadsort till Sverige och tillbaka ska betalas av bolaget.
Detsamma gäller även resekostnader inom Sverige som uppkommer på grund av uppdraget.
Restidsersättning under och utanför ordinarie arbetstid betalas med arbetstagarens ordinarie lön
enligt § 12.
Alternativ 1:
Arbetsgivaren ska stå för fri kost och logi.
Alternativ 2:
Arbetsgivaren ska stå för logikostnader.
8
Arbetstagare som ej erhåller traktamente när för varje arbetad dag berättigad till måltidskuponger
till av riksskatteverket fastställt förmånsvärde.
Kortidstraktamente i Sverige
Vid förrättning inom Sverige utbetalas traktamente i samband med överliggningar utanför
stationeringsorten enligt nedanstående:
Logitraktamente
265:00 SEK
Dagtraktamente
182:00 SEK per halvt dygn
Dygnet räknas från den tidpunkt då arbetstagaren lämnar stationsorten. Nytt traktamente per halvt
dygn utges när tiden för bortavaron med minst en timme överstiger halvdygnet.
Långtidstraktamente i Sverige
För arbetstagare gäller följande vid långtidsförrättning i Sverige.
Med långtidsförrättning menas överliggning med stationering utom stationsorten under minst 14
dagar i följd.
För de sex första dygnen utges ersättning för kost och logi med 501:00 SEK per dygn. Om logi
tillhandahålls utges ersättning för kost med 281:00 SEK per dygn.
Fr.o.m. det sjunde dygnet utges ersättning för kost och logi med 314:00 SEK per dygn. Om logi
tillhandahålls utges ersättning för kost med 178:00 SEK per dygn.
Traktamente inom Norden
Arbetstagare erhåller vid förrättning som medför vistelse med överliggning i annat nordiskt landfritt
logi jämte ett dagtraktamente enligt nedanstående:
Dagtraktamente
14:00 SEK per timme
Logitraktamente
265:00 SEK
Tiden räknas från den tidpunkt då arbetstagaren lämnar stationsorten till de tidpunkt arbetstagaren
återkommer till stationsorten.
Traktamente enligt ovanstående utges ej i de fall då kost och logi av tillfredsställande beskaffenhet
tillhandahålles.
9
§ 18 Avtalets giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den ……………………………. fram till den ……………...................
För det fall arbetet inte är avslutat vid denna tidpunkt gäller avtalet till dess att arbetet avslutats.
Svenska Transportarbetareförbundet har efter den ……………………………….. rätt att säga upp avtalet
med 14 dagars varsel.
Avtalet upphör utan uppsägning tre månader efter det att arbetet/arbetena avslutats.
Arbetsgivaren ska informera lokalavdelningen när arbetet/arbetena är avslutade.
Ort:
Den:
Detta avtal upprättas i tre likalydande exemplar varav arbetsgivaren tar ett och Svenska
Transportarbetareförbundet tar två.
Arbetsgivaren
Svenska Transportarbetareförbundet
……………………………………………………….
………………………………………………………………
Namnteckning/firmatecknare
Avtalstecknare
……………………………………………………….
………………………………………………………………
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards