WORD-dokumentet 1997051

advertisement
Cirkulärnr:
1997:51
Diarienr:
1997/0882
P-cirknr:
1997-2v :17
Nyckelord:
AD, LAS
Handläggare:
Göran Söderlöf
Sektion/Enhet:
Förhandlingssektionen
Datum:
1997-03-24
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Rubrik:
Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete
inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något anställningsförhållande uppkommit mellan kommunen
och personen?
Bilagor:
AD dom 1997 nr 17
1997:51
Personalpolitik: 1997-2:17
Nyckelord: AD, LAS
Förhandlingssektionen
Göran Söderlöf
1997-03-24
Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete
inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något anställningsförhållande uppkommit mellan kommunen och
personen?
Arbetsdomstolen har i en från tingsrätten överklagad dom mellan Peter
Salkojärvi och Motala kommun prövat om Peter S erhållit en anställning i
kommunen. Domstolarna fann att Peter S inte var arbetstagare och inte omfattades av anställningsskyddslagen.
Bakgrund
Kommunen startade ett projekt för att personer, ofta missbrukare, som levde
på socialbidrag skulle få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Peter S
hade undertecknat ett kontrakt om deltagande i ett projekt som gick ut på att
deltagande person skulle utföra arbete, exempelvis skogsarbete, enligt ett
skräddarsytt behandlingsprogram. Vid återfall avstängdes personen från
projektet.
Peter S hävdade att han varit anställd hos kommunen i projektet och att han
oriktigt avskedats. Han yrkade två månaders uppsägningslön och allmänt
skadestånd.
Kommunen bestred yrkandena och invände att Peter S vid deltagandet i
projektet inte varit arbetstagare.
Arbetsdomstolen
AD för ett resonemang om hur ett anställningsavtal ingås – vanligtvis genom
avtal – och om vad avtalet skall gå ut på – att ena parten presterar arbete för
den andra partens räkning. Efter en genomgång finner AD att flera av de
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
1997-03-24
faktorer som är utmärkande för att anställningsförhållande i och för sig föreligger. De utför arbete under arbetsledning, använder kommunens redskap
och erhåller lön.
När något avtal om arbetsprestation inte har träffats och då fråga varit om
behandling räcker det inte att flera faktorer som utmärker ett anställningsförhållande föreligger.
Peter S´s talan avslogs.
Kommentar
Anställningsskyddslagens arbetstagarbegrepp är tvingande och därför inte
möjligt att avtala om. Bedömningen görs utifrån de omständigheter som enligt rättspraxis anses tala för att den arbetspresterande parten är arbetstagare
(SOU 1993:32 s. 227). I detta fall hade inget avtal ingåtts och någon arbetsskyldighet förelåg heller inte. Syftet var behandling av personer med missbruksproblem.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen
Markus Gustafsson
Göran Söderlöf
Bilagor
AD dom 1997 nr 17
2
Download