i San Marino är generellt sett god och de grundläggande r

advertisement
Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter i San Marino 2005
1. Sammanfattning
Respekten för de mänskliga rättigheterna (MR) i San Marino är generellt sett
god och de grundläggande rättigheterna garanteras i lagstiftning. Viss kritik har
dock framförts mot att medborgarskapslagstiftningen diskriminerar kvinnor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala MR-konventionerna
San Marino har ratificerat:
- Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna samt
det fakultativa protokollet om enskild klagorätt och det fakultativa
protokollet om avskaffande av dödsstraffet
- Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
- Konventionen om rasdiskriminering
- Barnkonventionen
- Konventionen mot alla former av diskriminering mot kvinnor
- Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna.
San Marino har undertecknat men inte ratificerat konventionen mot tortyr och
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt de
två tilläggsprotokollen till barnkonventionen.
Däremot har San Marino inte tillträtt Genèvekonventionen angående
flyktingars rättsliga ställning samt konventionen till skydd för migrerande
arbetare och deras familjers rättigheter. Man har inte heller tillträtt
tilläggsprotokollet till tortyrkonventionen samt tilläggsprotokollet till
konventionen mot alla former av diskriminering mot kvinnor.
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt lag är kränkningar av dessa rättigheter förbjudet.
2
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer ej.
5. Rättssäkerhet
De rättsliga instanserna är enligt lag avskilda från den exekutiva och
lagstiftande makten. Detta respekteras även i praktiken.
Domarna i högsta domstolen utses på sex år av parlamentet och domarna i de
lägre instanserna får enligt lag inte vara medborgare av San Marino. Den senare
regleringen syftar till att öka rättssäkerheten genom att domarna på detta sätt
anses kunna agera mer opartiskt.
6. Yttrande- och mediafrihet
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet inklusive rätten
att ansluta sig till politiska och fackliga organisationer är garanterade i lag. San
Marino har en statlig tv- och radiostation och två dagstidningar samt har
tillgång till italiensk media.
7. De politiska institutionerna
I San Marino råder politisk pluralism och flerpartisystem. Det demokratiskt
valda parlamentet utser två av dess medlemmar att tillsammans vara
statschefer, Capitani Reggenti, under en sexmånadersperiod då de också
fungerar som regeringschefer. Regeringen har ytterligare 8 medlemmar
(statssekreterare) som utses av parlamentet. Den statssekreterare som ansvarar
för utrikesministeriet har vissa funktioner som premiärminister.
Det finns en fungerande opposition som har reella möjligheter att agera.
Kvinnor är underrepresenterade i regering och parlament. I parlamentet är
endast 10 av 60 ledamöter kvinnor. Det har emellertid förekommit kvinnliga
"Capitani Reggenti" sedan 1981.
8. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstiden är enligt lag 36 timmar per vecka och lönerna bedöms vara skäliga.
I lag stadgas att alla arbetare (förutom personal anställd på militära
installationer) har rätt att organisera sig i fackföreningar. Fackföreningarna kan
agera utan inskränkningar även om det finns starka band till vissa politiska
grupperingar.
9. Kvinnans ställning
I lagen finns bestämmelser till skydd för våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor i
hemmet anges vara ovanligt och bestraffas enligt allmän strafflag.
3
Det finns ett antal lagar som skyddar kvinnor mot diskriminering i arbetslivet
och det finns inga formella hinder mot att kvinnor gör karriär inom
försvarsmakten, polisväsendet eller politiken. 2004 inrättades i parlamentet en
oberoende kommission för att främja jämställdhet.
Kvinnor diskrimineras dock i San Marinos medborgarskapslagstiftning. Enligt
denna lagstiftning kan inte en kvinna på lika villkor som en man överföra sitt
medborgarskap på sin utländske make och deras gemensamma barn.
10. Barnens rättigheter
Barnens ställning i San Marino bedöms som god, med väl utbyggda hälso- och
utbildningssektorer.
11. Diskriminering på grund av sexuell läggning
Enligt lag är diskriminering av homosexuella förbjudet och det saknas
rapporter som visar på en sådan diskriminering. Med tanke på den katolska
kyrkans starka ställning finns skäl att anta att kyrkans familjepolitiska
ställningstaganden har stort inflytande i samhället.
Någon motsvarighet till ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning finns inte i San Marino.
12. Flyktingars rättigheter
Genèvekonventionen angående flyktingars rättigheter har ännu inte
undertecknats och flyktingstatus garanteras inte i lagstiftning. Flyktingstatus
kan emellertid beviljas av parlamentet.
13. Funktionshindrades situation
Det förekommer inga rapporter om diskriminering av funktionshindrade. En
lag från 1992 om ökad tillgänglighet för funktionshindrade till offentliga
byggnader har, enligt uppgift, endast delvis implementerats.
14. Oberoende organisationer för de mänskliga rättigheterna
Inga inhemska oberoende MR-organisationer finns etablerade i San Marino.
Regeringen har, enligt uppgift, inbjudit internationella organisationer att
undersöka situationen rörande de mänskliga rättigheterna.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards