i litteraturhistoria

advertisement
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Temaarbete
i litteraturhistoria
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
1
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Mål med temat:
•
Utvecklar din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag
•
Få en kännedom om kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och
författare från olika tider och från olika delar av världen.
•
Utvecklar din förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information
samtidigt som du utvecklar din förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera
olika källor och text.
•
Utvecklar en större säkerhet i tal och skrift.
•
Utvecklas din förmåga att skriva denna typ av arbete. Att lära dig korrekta
skrivregler.
Betygskriterier:
Godkänt:
•
Du är aktiv på lektionerna.
•
Du lämnar in ett arbete i tid, som innehåller alla delar (framsida,
innehållsförteckning, inledning, faktatext, källförtäckning).
•
Du kan läsa för åldern anpassad skönlitteratur.
•
Du känner till några betydelsefulla författare och deras verk.
•
Du redovisar din valda författare muntligt.
Väl godkänt:
•
Du lämnar in ett väl genomarbetat arbete i tid, med ett korrekt och bra
språkbruk.
•
Du har använt dig av flera olika källor och kan på egen hand avgöra vilka källor
som är lämpliga och trovärdiga.
•
Du använder skrivandet för att ge uttryck för tankar och åsikter.
•
Du har god kunskap om betydelsefulla författare och deras verk.
•
Du gör en välplanerad och förberedd redovisning av din valda författare. Gärna
med hjälp av andra medier.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
2
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Mycket väl godkänt:
•
Du lämnar in ett mycket väl genomarbetat arbete i tid, där du uttrycker dig
säkert och välformulerat.
•
Du har bredd i din läsning och relaterar det lästa till egna tankar och
erfarenheter, vilket du uttrycker tydligt i skrift.
•
Du gör en mycket välplanerad och välförberedd redovisning av din valda
författare. Du tar hjälp av olika medier.
•
Du har mycket god kunskap om litteraturhistoriens berömda författare och
deras verk.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
3
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Litteraturhistoria
Under vårterminen –08 ska vi arbeta med litteraturhistoria. Under denna period ska vi lära oss
om olika epoker samt vilka kända författare som fanns under denna tid. Vi ska även lära oss
vilka kända verk som skrevs. Detta kommer vi sedan ha ett skriftligt prov på. Vi kommer
även att läsa en fritt vald bok och arbeta med författaren som skrev verket. Boken och
författaren ska redovisas skriftligt i ett arbete, dessutom ska författaren redovisas muntligt.
Redovisa boken skriftligt.
För att få G ska du arbeta med följande punkter:
•
Gör en sammanfattning av boken. Berätta om personerna, miljön och tiden som boken
utspelar sig i.
•
På vilket sätt märks det att boken utspelar sig i en annan tid?
•
Vad tyckte du om boken? Var den bra eller dålig? Motivera!
•
Hur var slutet? Hade du velat att boken skulle sluta annorlunda?
•
Hur var personerna? Vad tyckte du om huvudpersonen?
För att få högre betyg än G ska du även arbeta med dessa punkter:
•
Hur är relationen mellan personerna? Varför?
•
Hur är språket i boken? Gammalt, modernt, svårt eller lätt? Ge exempel, gärna med
utdrag från boken.
•
Hur beskriver författaren personer och platser?
•
Har boken filmats? Berätta om vilka skillnader som finns mellan boken och filmen.
-
kom ihåg att alltid motivera ditt svar. Använd gärna citat ur texten som stödjer
ditt resonemang.
-
Använd gärna annan litteratur som behandlar din bok, men var noga med att
poängtera vad som är dina åsikter och andras (källhänvisning)
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
4
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Redovisa författaren skriftligt och muntligt.
•
När och var levde författaren?
•
Gör en presentation av författaren.
•
Nämn de mest kända verken av författaren.
•
Läs högt ur något stycke från boken som du tycker att extra bra eller betydelsefull för
handlingen.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
5
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Litteraturhistoria
De första skrivna verken:
Forskare har hittat en lång äventyrshistoria om Gilgamesh. Den här berättelsen berättades
först muntligt i århundraden innan den skrevs ner ca 2000 f. Kr. Gilgamesh var en ung man
som bodde i Mesopotamien. Han var en hjälte, men också en sökare. Han ville veta sanningen
om liv och död. I berättelsen får man följa hans jakt på svaren.
Världens mest spridda bok är Bibeln från 800 f. Kr. De texter som ingår i Bibeln har
tillkommit under mycket lång tid. De äldsta texterna kan ha nedtecknats redan på 800-talet f.
Kr. Först på 300-talet e.Kr. bestämdes det vilka texten som skulle ingå i Nya testamentet.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
6
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Antiken 700 f. Kr. – 400 e. Kr.:
Antiken är den tidsera som är från 700 f.Kr. tom 400 e.Kr. Eran är en del av den större epoken
som kallas forntiden. Antiken sträcker sig alltså över 1100 år och är en stor del av
litteraturhistorien. Antiken växte fram i Grekland och fördes sedan vidare in i Romarriket.
Många ser antiken som den era då människor mådde som bäst, mycket på grund av den stora
mängd av kulturen som då blomstrade. Men det är inte hela bilden, under antiken var det inte
bara sång, dans och musik utan det var även en era med mycket orättvisa, krig och annat
lidande. Under antiken skrevs det många dikter och historier om hjältar och spännande
äventyr, men det var även vanligt att skriva mycket om det vardagliga folket och deras
känslor och tankar.
Antikens vanligaste drag är att gudarna inverkar mycket på människornas liv och att
ingen människa kan bestämma sitt eget öde.
Högkulturen i Grekland var även en litterär storhetstid. Från 700-talet f. Kr. kommer Iliaden
och Odysséen, som troligen har skrivits av Homeros. På 1300-talet blev staden Troja
plundrad och nedbränd. Staden kallades Ilon av grekerna. Denna händelse ledde till att
diktverket Iliaden skrevs. Ett annat storverk från denna tid är Odysséen, vilket man tror är en
fortsättning på Iliaden.
Odysséen handlar om Odysseus tioåriga hemfärd till sin ö Ithaka, där han är kung, efter det trojanska
kriget. Under Odysseus hemfärd råkar han ut för många hemska saker, t.ex. besöker han en ö som
bebos av människoätande jättar, andar som får skeppen i närheten att styra ur kurs. Men inför varje
utmaning han ställs inför så ger han aldrig upp och lyckas till slut. Det var Odysseus som kom på den
avgörande idén med den trojanska hästen som avgjorde det trojanska kriget.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
7
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Sofokles (497 – 406 f. Kr.) skrev pjäser som fortfarande spelas på teatrar runt om i världen.
Hans med kända drama är Kung Oidipus, som är från 400 – talet f. Kr.
Kungaparet i Thebe, Laios och Iokaste; blir spådda att deras son en dag kommer att döda sin egen far
och gifta sig med sin mor. För att spådomen inte ska gå i uppfyllelse får en tjänare i uppdrag att döda
sonen. Men tjänaren förmår inte göra detta utan lämnar honom till en herde, som i sin tur lämnar honom
till det föräldralösa kungaparet i Korinth där han växer upp.
Oidipus vet ingenting om sin bakgrund, utan tror att han är son till kungaparet i Korinth. Han får
höra om den hemska spådomen och ger sig av för att den inte ska gå i uppfyllelse. Ironiskt nog är det
just detta som gör att så sker.
På vägen till Thebe träffar han en man som han kommer i gräl med och dödar. Han kommer fram,
och så småningom gifter han sig, kungason som han är, med drottningen som är änka.
När pjäsen startar är Oidipus kung i Thebe. I staden härjar en pest och oraklet i Delfi säger att
den inte försvinner förrän staden gör sig av med den som dödat den förre kungen, Laios. Oidipus
bestämmer sig för att ta reda på sanningen. Så småningom går det fruktansvärda upp för honom att
mannen som han dödat var fadern och att den kvinna som han gift sig med, kungaänkan Iokaste, är
hans egen mor. Modern tar sitt liv och Oidipus sticker ut sina ögon i förtvivlan och beger sig i landsflykt.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
8
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Folkvandringstid:
Tiden efter Roms fall, antikens slut, kallas för folkvandringstid i Europa. På 600-talet levde
Muhammed. Då skrevs Koranen, Islams heliga bok.
Många av de grekiska författarna översattes till arabiska under denna tid och räddades därmed
till eftervärlden.
Isländsk litteratur:
Den isländska författaren Snorre Sturlasson (1179 – 1241) skrev ner många gamla sagor från
vikingatiden. Bland hans mest kända verk finns Heimskringla och Eddan.
Heimskringla handlar om Nordens äldsta historia fram till 1200-talet, så som Snorre
och hans samtid uppfattade den. Heimskringla (egentligen ”Kringla hemisnin” som betyder
världens krets och är bokens två första ord) innehåller berättelser om de norska
medeltidskungarna, bl.a. Olav den helige och Olav Tryggvasson. Dessa sagor innehåller
säkert en kärna av historisk sanning, men mycket är saga och myt.
I Eddan finns ett avsnitt som berättar om världens skapelse och om gudar och jättar.
Andra berättelser från denna tid är Gunnlaug Omstungas saga och Nials saga.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
9
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Medeltiden 1050 - 1500:
Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken
och renässansen. De flesta människor levde i hårt förtryck och hade inte mycket till eget liv.
Man ägde inte mycket, inte ens sina egna barn. I början av medeltiden skrevs alla böcker i
kyrkan, eftersom det var här konsten att skriva lärdes ut. Detta betydde att nästan alla böcker
från tidig Medeltid är religiösa. Texter från medeltiden är väldigt kortfattade och det hinner
hända mycket på ett fåtal sidor. Detta beroende på att författarna under denna tid sällan
beskrev saker och omgivningar i detalj.
Under 1200-talet började andra litteraturer bli allt vanligare, hedniska myter, sagor och
dikter. I samband med detta blev kungamakten allt starkare och kyrkan svagare. Under denna
tid uppstod riddarväsendet som var en helt ny kultur. Detta kom att avspeglas i litteraturen.
Det är under denna tid som kärleksberättelsen Tristan och Isolde berättades.
Den handlar om en kärleksdryck som Tristan och Isolde råkar dricka. Detta gör dem djupt förälskade i
varandra. Dilemmat är att Isolde ska gifta sig med Tristans herre, kungen. Tristan och Isolde försöker
behärska sig och motstå varandra, men lyckas inte. Kärleksdryckens verkan är för stark. De bryter mot
riddarmoralen genom att fly tillsammans och uppleva många äventyr. Tillslut återstår endast döden.
Denna saga skulle lära de unga riddarpojkarna en läxa – att de skulle vara trogna mot sin herre
för att kunna leva ett långt liv.
I dikterna var riddarna alltid tappra, modiga och detta är Tristan ett typiskt exempel på.
Tristan hade en enorm styrka som kunde övervinna alla andra riddare. Han kämpade oftast för
sitt eget bästa och hade alltid modet och viljan som krävdes för alla situationer.
Det absolut mest kända verk från medeltiden är utan tvekan är Den gudomliga komedin
(Divina Commedia) av Dante Alighiere (1265 – 1321). Detta är helt klart ett resultat av det
stora inflytandet från kyrkan. Här väver Dante ihop kristna tankar och värderingar om livets
mening med hans egna erfarenheter av samhället. Han vill alltså ge en översikt över dåtidens
samhälle. I komedin berättar Dante om färden, som börjar i helvetet (den jordiska
jämmerdalen) och slutar i paradiset, i 99 sånger. Verket består av tre delar: helvetet,
skärselden och paradiset. Varje del har 99 sånger och med inledningssången så består verket
av exakt 100 sånger.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
10
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Divina Commedias inledningssång börjar såhär:
När jag nått halvvägs på vår levnads bana
jag fann mig i en dyster urskogs snår
där icke väg, ej spår jag kunde spana.
Hur hemsk den skogens bild inför mig står!
Så mörk och vid den för min blick sig bredde
att minnet mig på nytt med fasa slår.
Enligt Dante själv handlar Divina Commedia om hur människan ”genom sin trohet eller ondska i bruket
av sin fria vilja med rätta utelämnar sig åt belöningar och bestraffningar”. Med sitt verk ville han lära
människorna vilket sätt att leva som ger belöning eller straff.
Han tänker sig i dikten att han snärjts i sina synder, som en vandrare som gått vilse i en mörk och
risig skog. När han försöker ta sig ut stoppas han av en leopard (den världsliga njutningen), ett lejon
(högmodet) och en varginna (glupskheten). Han ska just till att ge upp då den antike, romerske skalden
Vergilius (förnuftet) kommer honom till hjälp.
Vergilius är nu hans vägvisare under en åtta dagars vandring i Helvetet (Inferno), där syndarna
pinas. Han förs vidare till Skärselden som ger rening och till Paradiset, där han slutligen får träffa sin
älskade Beatrice. Hon kommer honom till mötes i solljus och på blomstrande ängar. Hon för honom så
mot den gudomliga kärleken.
Ovanför porten till Helvetet står orden: ”O, lämna varje hopp, ni som här inträder”. Dante
föreställer sig Helvetet som en jättestor tratt med nio kretsar, där olika slags brottslingar straffas och
plågas, vaktade av djävlar, monster och demoner. Ju längre ned desto grövre syndare. Här finns
brinnande öknar, svalg fyllda med ormar, jättar nedsänkta i brunnar, en sjö av blod som mördare tvingas
bada i. Här hörs suckar, skrik och klagan.
Decamerone av Giovanni Boccaccio (1313-1375) handlar om en grupp människor som flyr
för pesten och som berättar uttrycksfulla historier för varandra.
Andra framstående namn under denna tid var engelsmannen Geoffrey Chauser (ca 13401400) med verket Canterbury tales.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
11
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Renässansen – den nya tiden. 1500 - 1700:
Ordet renässans kommer från franskans renaissance som betyder pånyttfödelse. Den mörka
och dystra medeltiden hade nått sitt slut och man började få en klar syn på människan och
dess möjligheter. Under renässansen börjar människan fokusera mer på individens förmåga
och dess inre drömmar. Antikens ideal och värderingar börjar återigen lyftas fram.
Under 1500- och 1600-talet sker det många förändringar i Europa; Johann Gutenberg
som uppfann boktryckarkonsten (1450), Columbus resa till Amerika (1492) och Luthers kritik
av kyrkan (1517). Idéer sprids och vetenskapen börjar konkurrera ut kyrkans teorier om livet.
Till exempel upptäckte man nu att planeten vi lever på är rund och inte alls platt som man
trott under medeltiden. Därför sätter man en gräns vid år 1500 och kallar tiden därefter för den
nya tiden. Det viktigaste som hände under denna period var att boktryckarkonsten kom. Detta
ledde till en ny syn på litteraturen. Litteraturen blommade i Centraleuropa och man tillverkade
många böcker och utbildningen förbättrades. Översättning av böcker blev allt vanligare och
Martin Luther ansåg att Bibeln skulle översättas så att alla kunde läsa den och tolka Gud på
sitt sätt.
Den typiska renässansmänniskan var en väldigt begåvad person, som också var väldigt
kritisk mot samhället. Han var individualistisk samtidigt som han var allsidig och driftig.
Renässansens typiska drag är individens känslor står i fokus, även möjligheten att förverkliga
sina inre drömmar är centralt för den här tiden. Renässansen vill lyfta fram världen och den
nya vetenskapen om människan.
Den helt klart mest kända renässansprofilen är William Shakespeare (1564 – 1616).
Eftersom denna man livnärde sig på sin litteratur, var det väldigt viktigt att vara lyhörd och
därmed veta vad publiken ville ha. Han är troligen litteraturhistoriens mest spelade
dramatiker. Detta beror på att problemen i dramerna är allmängiltiga i kärlek, svartsjuka,
maktlystnad, skuld och tvivel gäller än idag.
Shakespeare skrev ett trettiotal pjäser; tragedier som Hamlet, Romeo & Julia, Macbeth.
Komedier som Så tuktas en argbigga och Som ni behagar. Historiska dramer som Rickard III
och Julius Ceasar. Sagospel som En midsommarnattsdröm och Stormen.
Romeo & Julia skrevs av Shakespeare år 1595. Denna pjäs handlar mycket om hur folk kan förändras.
Den utspelade sig i Verona i Italien, och Romeo kände i början inte till Julia, utan hade tycke för en
flicka vid namnet Rosaline. När Romeo ser Julia för fösta gången väcks en enorm kärlek mellan dom.
Detta var en förbjuden kärlek eftersom släkter var fiender. Trots detta var deras kärlek så stark att de
var villiga att göra vad som helst för att få varandra.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
12
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
I denna synvinkel, är de två böckerna; Tristan & Isolde och Romeo & Julia, väldigt lika
varandra. De handlar båda två om två unga människor som känner kärlek vid första
ögonkastet. I båda böckerna var kärleken förbjuden av antingen kungen eller släktingen. De
två paren flydde bort eller planerade detta. Tragiskt nog dör alla i slutet. Vad som skiljer de
två böckerna åt, är främst språket. Shakespeare skriver hela boken i ett underbart vackert
språk, medan Tristan & Isolde är skriven i små korta meningar, med väldigt lite vacker ton.
Boken om Don Quijote, den tokige riddaren som ger sig ut för att döda drakar och rädda
jungfrur, skrevs av den spanska författaren Miguel de Cervantes (1547 – 1616).
Bokens huvudperson är en medelålders adelsman som bor i La Mancha i centrala Spanien, och som
läser riddarromaner ”med sådan iver, att han alldeles glömde bort jakten och skötseln av egendomen”.
Han blir galen av allt läsande och av brist på sömn krympte hjärnan alldeles ihop”.
Han beslutar sig för att ge sig ut i världen som en vandrande riddare. Han ska stå i farans mitt och vinna
”odödlig ära”. Bråttom har han för det ”finns så mycket förtryck att avskaffa, vrånghet att rätta till,
orättvisa att gottgöra, missbruk att avhjälpa och plikter att uppfylla”.
Han tar sig namnet Don Quijote och i en gammal, rostig rustning som gör att han knappt kan röra
sig, ger han sig iväg på sin utmärglade hästkrake Rocinante. Men varje riddare måste också ha en
hjärtanskär till vars ära han strider. I Don Quijotes fall blir det en bondflicka i grannbyn, och hon får det
ståtliga namnet Dulcinea av Toboso.
En julidag med glödande sol tar han sin sköld över armen, fattar lansen och rider iväg på sin stelbenta
häst. Han vill styra allt till det bästa, men allt han företar sig blir galet och i stället för att hjälpa ställer han
till elände. Hans första färd slutar med att han blir slagen sönder och samman: ”Men att stiga upp kunde
han rakt inte, så sönderbråkad som han var i hela kroppen”.
Han ger sig snart ut igen, nu tillsammans med en vapendragare i form av sin granne, den fattige
bonden Sancho Panza, som rider på sin åsna. Sancho Panza är Don Quijotes motpol, och han visar sig
trots klent förstånd ha sunt förnuft och står med båda fötterna på jorden.
I en berömd scen får Don Quijote syn på en samling väderkvarnar och blir alldeles till sig: ”Lyckan
fogar våra saker bättre än vi kunde önska, ty där borta ser du, käre Sancho Panza, hur trettio om ej fler
hiskeliga jättar kommer emot oss. Med dem tänker jag ge mig i strid och ta livet av dem alla”.
Gång på gång får Sancho Panza ångra att han har gett sig ut med en tokstolle som i värdshus ser
förtrollade slott och i en fårhjord en fientlig armé.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
13
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Den franske komediförfattaren Molière (1622-1673) skrev gärna om det löjliga och
lögnaktiga. Tartuffe är en pjäs han skrev som spelas på teatrar än idag. Snyltaren Tartuffe
lever på en familjs snällhet och utnyttjar den stort.
Charles Perrault (1628-1703) gav ut Gåsmors sagor, där bl. a. Askungen, Rödluvan och
Törnrosa ingår.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
14
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Upplysningstiden 1700-1800:
På upplysningens 1700-tal fortsatte man att mer och mer bryta sig loss från kyrkan. Bibeln
räknas numera inte som källan till sann kunskap utan man anförtror sig mer till
naturvetenskapen. Det är alltså människans egna upptäckter och förnuft som ska leda till den
sanna upplysningen, därav namnet på eran.
Människor som vetenskapsmän, filosofer och författare ledde utvecklingen under denna
period. Man ifrågasatte mer och mer den styrande makten, då man fortfarande hade fokus på
den enskilda personen. Man ville ha frihet som individ och slippa påhopp från medmänniskor
och staten. Man rekommenderar religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet.
I Frankrike gav flera franska filosofer och författare ut den så kallade Encyklopedin
som var ett uppslagsverk där texterna i stor mån var utmanande för kyrkan och staten. Kyrkan
och staten försökte stoppa Encyklopedin eftersom den kunde sprida ”farliga” tankar till folket.
Encyklopedin blev framgångsfull trots dessa försök till att stoppa den. En person som var
inblandad i Encyklopedin var Voltaire.
Voltaires mest kända verk är romanen Candide.
Candide är en väldigt naiv och blåögd pojke som bor på ett gods i Tyskland. Genom hela boken ställs
Candide inför många svåra utmaningar och ser världens mörka sidor om krig, våldtäkter och
prostitution. Men igenom hela berättelsen är Candide optimistisk. Romanen är väldigt samhällskritisk,
men om man läser den utan att förstå ironi kan det vara svårt att se det.
Voltaire beskriver samhället på ett så sjukt och överdrivet sätt att man inser att han driver med de
samhällsproblem som finns, men att Candide trots det alltid är positiv.
Resor i fantasin, uppfostran och humor är återkommande teman i de skrivna verken från den
här tiden.
En av världens mest lästa bok, efter Bibeln och koranen är Robinson Crusoe. Boken är
skriven av Daniel Defoe som efter att ha läst om ett liknande öde i tidningen, bestämde sig för
att skriva Robinson. Robinson är en skeppsbruten sjöman som med sitt förnuft inrättar sig på
en öde ö.
Rousseau har skrivit Emile och Uppfostringens bok.
I Emile framför Rousseau tanken om att människan bör återgå till naturen. Emile lär sig livets
hårda skola genom att själv experimentera.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
15
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Uppfostringens bok är en bok som har fått stor betydelse för den moderna pedagogiken.
Rousseau ansåg att barn skulle uppfostras i frihet. De skulle få frihet att ta egna initiativ. De
skulle även lära sig av livet och inte av böcker.
Gullivers resor är skriven av Jonathan Swift. Skeppsläkaren Lemuel Gulliver råkar ut för
fyra skeppsbrott och hamnar varje gång i ett nytt fantasiland. Han besöker lilliputtarnas,
jättarnas, matematikernas och hästmänniskornas land.
Carl von Linné (1707-1778) är en bra representant för den svenska upplysningen. Han
räknas kanske mer till vetenskapen än till litteraturen, men hans resebeskrivningar från olika
delar av Sverige är mycket läsvärda.
En av den svenska litteraturens verkligt stora namn är Carl Michael Bellman (1740-1795).
Han beskrev livet i 1700-talets Stockholm. Hans verk finns samlade i två böcker; Fredmans
sånger och Fredmans epistlar.
I epistel nr 30: ”Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi.” , diktade Bellman
om tuberkulosen (lungsoten), som skördade mängder av offer på 1700-talet.
Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar,
slipar sitt svärd och vid din tröskel står.
Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörrn gläntar,
slår den igen, kanske än på ett år.
Movitz, din lungsot den drar dig i graven.
- Knäpp nu oktaven;
stäm dina strängar, sjung om livets vår!
Guldguler hy, matt blomstrande små kinder,
nedkramat bröst och platta skulderblad.
Lät se din hand! Vår ådra blå och trinder
ligger så svälld och fuktig som i bad;
handen är svettig och ådrorna stela. - Knäpp nu och spela,
töm ur din flaska, sjung och drick, var glad!
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
16
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Under 1760-talet skrev Bellman sånger med motiv från antiken och Bibeln. En mycket
välkänd melodi är Gubben Noak.
Gubben Noak, gubben Noak
var en hedersman.
När han gick ur arken
plantera han på marken
mycket vin, ja mycket vin, ja
detta gjorde han.
En del dikter samlades 1971 till Fredmans sånger, t.ex. ”Sång nr. 64: Haga”, en av våra mest
älskade och mest sjungna sånger.
Fjäriln vingad syns på Haga,
mellan dimmors frost och dun
sig sitt gröna skjul tillaga,
och i blomman sin paulun;
minsta kräk i kärr och syra,
nyss av solens varma väckt,
till en ny högtidlig yra
eldas av sefirens fläkt.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
17
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Romantiken 1800-1830:
Romantiken är en epok inom litteraturen, konsten och musiken. Känslorna hos individen lyfts
fram. Detta tar bort det som var i fokus mycket under upplysningen – det förnuftiga hos
människan. Ordet romantik kommer från det engelska ordet romantic, som betyder
romanaktig och fantasifull. Detta ord hade länge en tvivelaktig, negativ klang, men den avtog
under upplysningstiden.
Romantiken var som en utökning av den känslosamma vägen som svept över Europa
under 1700-talet. Denna epok utgår från sex olika punkter. Dessa punkter omfattade att man
fann ett intresse i det naturliga och enkla.
1. Man fokuserade på själen.
2. Man ville framhäva individen och dess känsloliv. Känslorna var det viktigaste i livet.
3. Hur man värderade litteraturen. Att dikta var ett sätt att komma närmare Gud.
4. Naturen sågs som själens spegel. Under Romantiken sades att orörd natur var källan
till det äkta och ursprungliga i livet.
5. Naturen kunde även vara skrämmande, eftersom den har en mörk nattsida med många
hemligheter.
6. Man kände en längtan till någonting utöver vardagslivet här på jorden. Därför trodde
man på religionernas åsikt om att det fanns ett liv efter detta.
Romantikens litteratur handlade ofta om undantagsmänniskor som hade varit med om något
speciellt eller som hade hamnat i en oförstående omgivning. Karaktärerna var ofta väldigt
hemlighetsfulla och kunde ibland ha ondskefulla drag. Man använde ett romantiskt språk och
beskrev ofta naturen, själen, natten och nationen. Under denna epok försökte många poeter att
väva samman naturen med sina djuptänkta tankar. Romantiken var en fridfull och harmonisk
epok. Romantiken ligger på en känslomässig grund, där litteraturen kretsar kring känslor,
naturen och själen.
Poeterna och författarna från den här tiden hade tre viljor när det kom till deras verk:
1. Eskapism - Att fly från vardagen.
2. Historicism - Att fly från samtiden.
3. Exotism – Att inspireras av andra kulturer.
Romantiken har verkligen påverkat hur vi ser på individen, samhället och kulturen.
Romantikens idéer var lite av en protest mot upplysningens tankar om frihet och civilisation.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
18
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Här vill man alltså istället gå tillbaka till det ursprungliga för att kunna hitta sina riktiga,
innersta känslor.
Romantiken börjar nu förknippas med all kultur som motsäger allt som upplysningstiden och
renässansen strävat efter. En stor man under Romantiken var Rousseau, en författare som
skrev texter laddade med väldigt starka känslor. Han skrev på att väldigt tydligt sätt och var
övertygande i sina texter. Hans fullständiga namn är Jean-Jacques Rousseau. Han föddes 1712
i Genève. Han skaffade sig en utbildning och flyttade så småningom till Paris, där han aldrig
kunde finna sig tillrätta med filosofernas lyxliv. Här började Rousseau avsky ytliga samtal där
man enligt honom värderade fel saker.
Rousseau blev senare känd som en av upplysningstidens idéers största motståndare.
Han påstod att den naturliga inre känslan var mycket viktigt. Rousseau hyllar den enkla
människans naturliga känslor och vill med dessa bygga upp en ny kultur och samhällsnorm.
Det finns olika teman inom romantikens litteratur:
•
Skräckromantik: Frankenstein, Edgar Allan Poe
•
Historiska romaner: Ivanhoe, Robin Hood.
•
Spänning: De tre musketörerna.
•
Romantik: Jane Eyre, systrarna Brontë.
•
Sagor: Bröderna Grimm.
•
Exotiska länder: Tusen och en natt.
Ett typiskt exempel på romantisk diktning är romanen Den unge Werthers lidanden av den
tyske författaren Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832). Boken handlar om en man som
av olycklig kärlek tar sitt eget liv.
Romanen bygger till viss del på en verklig händelse och handlar om de unge Werther, som på en fest
blir passionerat förälskad i Lotte, som dock inom kort ska gifta sig med en annan man. ”Vartill denna
rasande, ändlösa passion? Jag kan ej bedja mer, utom till henne, min fantasi ser ej andra bilder än
hennes, och allt som omger mig i denna värld ser jag blott en relation till henne” säger Werther. I brev till
en vän och till Lotte får man följa denna tragiska kärlek som slutar med att Werther skjuter sig.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
19
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Goethe skrev även dramat Faust. Faust handlar om en man som säljer sin själ till djävulen för
att han ska få tillfälle att uppleva allt om lärdom, skönhet och njutning som livet kan erbjuda.
Faust är en vetenskapsman, med en kunskapstörst som är omöjlig att stilla. Han vill förstå människans,
naturens och tingens innersta samband, hitta fram till sanningen. Trots intensiva studier får han inga
svar på sina stora frågor.
Då ingår han ett vad med Djävulen, här kallad Mefisto. Denna ska bli hans tjänare och visa den
föryngrade Faust allt härligt som livet har att erbjuda. Men om Faust någon gång ber att tiden ska stå
stilla, så att han ska kunna njuta av nuet till fullo och säger; ”Dröj, du är så skön”, får Mefisto ta hans
själ. Ögonblicket kommer då Faust också uttalar orden, men han slipper hamna i Djävulens händer,
eftersom det i hans önskan inte finns något av egoism utan bara av ren osjälvisk glädje.
Jane Austen (1775-1817) var prästdotter och levde större delen av sitt liv inom familjen. Till
hennes mest kända verk hör Stolthet och fördom som publicerades i England första gången
1813. Hennes romaner har legat till grund för fantastiska storfilmer som den Oscarsbelönade
Förnuft och känsla. Jane Austens kvicka dialoger och idylliska miljöer i 1700-talets engelska
högreståndsmiljö lockar läsare världen över än idag. Kvinnan som har huvudrollen i denna
bok vill inte gifta sig med den rike mannen i denna humoristiska och passionerade roman.
Det är en allmänt erkänd sanning att en ogift man som äger en stor förmögenhet måste vara i behov av
en hustru. Enligt den devisen lever i alla fall Mrs Bennet, vars huvuduppgift i livet är att se till att hennes
döttrar gifter sig så snart som möjligt, och så rikt som möjligt, så att deras framtid är tryggad. När mrs
Bennet nås av nyheten att en förmögen ungkarl, Charles Bingley, ska tillbringa sommaren i en herrgård
i närheten av godset Longbourn i södra England, där hon, Mr Bennet och fem döttrar bor, fylls både hon
och hennes döttrar om många presumtiva friare. Den näst äldsta systern Elisabeth är dock egensinnig
och kan komma på hundra anledningar till varför hon inte tänker gifta sig. När hon träffar den stolte och
högdragne Mr Darcy, Charles Bingleys närmaste vän, fattar hon genast antipatier mot honom. Det visar
sig dock att hon kanske har varit alltför fördomsfull…
James Fennimore Cooper (1789-1851) blev berömd för sina indianböcker, bl.a. Den siste
mohikanen. Den handlar om tre indianer som slåss för engelsmännen i kriget mot
fransmännen.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
20
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Edgar Allan Poe (1809-1849) skrev övernaturliga berättelser och de första
detektivromanerna.
Walter Scott (1771-1832) var skotte och var den mest lästa romanförfattaren i början av
1800-talet. Den mest kända romanen är Ivanhoe, som är en omskrivning av den ursprungliga
Robin Hood. Ivanhoe handlar om kampen mellan gott och ont och även en kärlekshistoria
med obesvarad kärlek är inblandad som baserar sig på författarens egna liv. Scott var väldigt
bra på att göra en historia spännande samtidigt som han hade stora historiekunskaper. Detta
gjorde att hans romaner blev väldigt framgångsrika inom sin genre - historiska romaner. Scott
fick människor att intressera sig för historia och således gan han historicismen en knuff i
ryggen.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
21
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Realismen 1830 - 1860:
Romantiken övergår i realism ca år 1830. Författarna väljer mer nutida ämnen och använder
ett mer verklighetstroget språk. Anledning till att man började skriva mer verkligt och "fult"
var att industrierna drog igång över hela världen och byar blev till städer med industrier.
Människorna i städerna blev fler och fler och medelklassen blev större. Industrierna blev
större och större och många tidningar startades, bl.a. "Aftonbladet" som startades år 1830. I
tidningarna började folk skriva insändare som sedan diskuterades. Man diskuterade också
mycket annat som bl.a. politik som började bli en mycket viktig debattfråga. Man ville
påverka samhället genom politiken. Folk började få mer och mer vetskap om det verkliga livet
och om hur andra människor hade det. Man ville bli medveten om verkligheten.
Under 1800-talet började man skriva mer och mer romaner - det var romanernas tid.
Man hade inte längre något intresse för poesi. Många romaner publicerades i de många nya
tidningar som tillkom under 1800-talet. De publicerades som följetonger. En av de mest kända
romanförfattarna var en man från England som hette Charles Dickens.
Charles Dickens (1812-1870) skrev böckerna Oliver Twist och David Copperfield.
Oliver Twist handlar om hittebarnet Oliver som försörjer sig som ficktjuv i London på 1800talet. Hans böcker läser vi än i dag och många av hans romaner har blivit tv-serier och filmer.
Dickens skrev och berättade ofta om hur myndigheter behandlade fattiga. Han kritiserade
även samhället och myndigheterna på flera andra sätt.
I Sverige startade år 1842 den s.k. folkskolestadgan som innebar att alla barn skulle gå i
skolan. När alla barn gick i skolan ökade läskunnigheten och därmed intresset för läsning.
Många författare kunde hävda sig i tidningar som allt fler kunde läsa. Detta bidrog till att
industrialiseringen drog igång på allvar i Sverige i slutet av 1800-talet. lite senare än i
England och Frankrike.
Även svenska författare skrev under 1800-talet mycket romaner. Bl.a. Fredrika
Bremer som skrev om många unga flickors uppväxt i medelklassen. Hon beskrev kvinnans
små rättigheter i samhället. En kvinnas liv styrdes av männen, först fadern sedan mannen.
P.g.a. dessa dåliga kvinnliga rättigheter skrev Carl Jonas Love Almqvist en del romaner.
Bl.a. romanen Det går an där han beskriver att ett lyckat äktenskap ska vara jämlikt, kvinnan
ska också ha något att säga till om. Många människor reagerade starkt på denna roman som
var helt emot den tidens syn på äktenskapet. Men det var ändå verkligheten och det var ju det
realismen handlade om, att göra människor medvetna om verkligheten.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
22
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Gustave Flaubert (1821-1880) skrev Madame Bovary som handlar om en kvinna som är
otrogen mot sin man. Hans produktion var liten och han arbetade långsamt. Han strävade efter
att hitta ”le mot juste” = det rätta ordet.
Victor Hugo (1802-1885) skrev Ringaren i Notre Dame.
Huvudpersonen är Quasimodo, en enögd, haltande, puckelryggig klockringare i Notre-Dame-katedralen
i Paris. Quasimodo älskar Notre-Dame: ”och inte bara hans kropp, utan även hans själ tycktes ha format
sig efter katedralen”. Quasimodo är hittebarn och uppfostrad av den ondskefulle prästen Frollo.
Frollo är djupt förälskad i den vackra zigenerskan Esmeralda, men hon avvisar honom eftersom
hon älskar den stilige kapten Phoebus. Då mördar Frollo av svartsjuka kaptenen och anklagar
Esmeralda för mordet. Hon döms till döden. Quasimodo, som också älskar Esmeralda, räddar henne
genom att rycka henne ur bödlarnas händer och gömmer henne i katedralen.
Men Frollo hittar henne och försöker återigen vinna hennes kärlek men misslyckas. Då lämnar
han Esmeralda till bödlarna och hon hängs. Quasimodo hämnas genom att kasta ned Frollo från
kyrktornet.
Först i döden förenas Quasimodo med sin älskade Esmeralda. I det djupa källarvalvet hittar man
efter något år skelett av en ung kvinna, i famnen på ett mansskelett med ”den egendomliga
utbuktningen av ryggraden som utmärker puckelryggar”. Och när man vidrör skeletten faller ”de
samman till stoft” och förintas.
Fjodor Dostojevskij (1821-1881) var i första hand romanförfattare. Hans roman Brott och
straff skildrar med psykologisk skärpa den yngre studenten Kaskolnikov som tycker sig ha
rätt att mörda en gammal elak pantbelånerska och för att se om han kan komma undan med
det.
Brott och straff handlar om Raskolnikov, en före detta student från Sankt Petersburg, som lever i
fattigdom. Han funderar mycket på om mord kan ha någon grund. Raskolnikov menar att allt är tillåtet
för övermänniskan. Men är han själv så stor att han kan styra över liv och död?
För att pröva sin ide begår han ett avsiktligt mord på en pantlånarska. Han väger två liv mot
varandra – en ung man med lovande framtidsutsikter mot en ond kvinna som är förbrukad. Efter morden
överraskas han av pantlånarskans syster och måste även mörda henne.
Han plågas dock av samvetskval över sina gärningar, eftersom han inte är någon hårdhjärtad
brottsling. Till slut orkar han inte med sin skuld utan anmäler sig till polisen.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
23
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Leo Tolstoj (1829-1910) är kanske mest känd som romanförfattare. Bland hans verk finns
eposet Krig och fred. Romanen skildrar Ryssland under Napoleonkrigen under franska
revolutionen och boken följer ett stort antal människors öden.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
24
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Arbetarförfattare:
Arbetardiktningen kännetecknades av att författarna själva hade vuxit upp under proletära
(lågavlönade) förhållanden och sysslat med kroppsarbete. Ofta var de självlärda och deras
verk speglade arbetarklassens livssyn, erfarenheter och dess politiska och sociala värderingar.
Under 1920- och 1930-talen debuterade en rad författare ur den svenska arbetarklassen.
De mest kända kom att bli Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg och Moa
Martinsson. Alla har de skrivit minst ett mer eller mindre självbiografiskt verk om deras
tragiska liv och uppväxt.
Anledningen till att kvinnliga författare länge var så sällsynta inom arbetardiktningen
hör samman med den underordnade ställning som kvinnan hade både i familjen, samhället
och i bildningsarbetet. Det var tack vare demokratiseringsprocessen som arbetarna också
kunde bli stora författare. Men de hade sällan råd med någon utbildning utan var ofta
självlärda genom att läsa böcker.
Arbetarförfattarna, även kallade proletärförfattarna, kom att få en stor betydelse. För
de förde in en helt ny samhällsklass i litteraturen med nya människor och miljöer. Men de
skrev också med en ny sorts realism och gick mot alla tabu inom litteraturen. De skrev till
exempel svordomar, könsord och samlagsbeskrivningar. De kom att bli ”folkförfattare” för de
skrev på folkets språk och skildrade händelser och miljöer som folket kunde relatera till.
Eyvind Johnson (1900-76)
Eyvind Johnson kom från Norrbotten men efter första världskriget reste han söderut och levde
största delen av 20-talet utomlands, mestadels i Paris. Där bekantade han sig med den
moderna litteraturen och psykologin, som Freud, och började skriva på allvar. Hans mest
kända verk är självbiografin Romanen om Olof som kom ut 1934 men innan dess hade han
redan gett ut ett tiotal böcker.
Moa Martinsson (1890-1964)
Var dotter till en textilarbeterska i Norrköping. I boken Pigmamma beskriver hon sin mors
svåra liv. Som vuxen utbildade sig Moa till kallskänka och fick fem söner på sex år (1910-16)
med en grovarbetare från Södertörn. De två yngsta sönerna omkom tragiskt 1925 och två år
senare tog hennes man självmord. Ett år senare gifte hon om sig med författaren Harry
Martinsson. Moa slog igenom 1933 med Kvinnor och äppelträd en bok som realistiskt
skildrar kvinnans liv. Hon var både hatad och älskad av kritikerna. Hennes självbiografiska
trilogi om Mia, Mor gifter sig 1936, Kyrkbröllop 1938 och Kungens rosor 1939, skildrar alla
hennes fattiga och eländiga liv.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
25
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Ivar Lo-Johansson (1901-90)
Kom från ett statarhem och jobbade som lantarbetare innan han läste på folkhögskolan. Efter
det hade han en rad olika jobb men visste redan som 18-åring att han skulle bli författare. På
30-talet gav han ut flera böcker där han beskrev det hårda statarlivet. Den första, God natt
jord 1933, är delvis självbiografisk. Novellsamlingarna Statarna och Jordproletärerna består
av mer än hundra berättelser som skildrar statarnas liv och historia. Romanen Bara en mor är
ett av hans mest kända verk och handlar om statarhustrun Rya-Ryas hårda liv. På 50-talet gav
han ut flera självbiografiska verk som: Stockholmaren, Journalisten, Författaren och Soldaten
m.m.
Vilhelm Moberg (1898-1973)
Växte upp i ett soldattorp i Småland. Efter folkskolestudierna jobbade han i många år som
journalist på olika lokaltidningar. Hans genombrott kom 1927 med Raskens som skildrar en
soldatfamilj. År 1929-30 gav han ut två böcker där han kämpade för det gamla
bondesamhällets fortvaro mot den moderna tiden, Långt från landsvägen och De knutna
händerna. På 50-talet skrev han den kända emigrationsserien Utvandrarna, Invandrarna,
Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. De bygger på ett omfattande forskningsarbete och
handlar om Karl Oskar och hans fru Kristina som flyr från fattigdomen i Småland till det nya
landet Amerika. Moberg var aktiv i samhällsdebatten och skrev under andra världskriget
romanen Rid i natt! Som är ett angrepp mot Hitlers Tyskland. Han skrev också en pjäs,
Domaren, som ger exempel på hur en vanlig människa krossas av rättssystemet.
Harry Martinsson föddes 1904 i Blekinge. Efter faderns död köpslogs han ut som
sockenbarn och det är sina egna erfarenheter han skildrar i Nässlorna blomma från 1935.
Bland andra kända verk av Martinsson kan nämnas Aniara och Vägen till klockrike.
Nässlorna blomma är berättelsen om sockenpojken Martin Tomasson och hans öden på de olika gårdar
dit han utackorderas. Han förlorar i stort sett alla människor som betyder något för honom och hans
ensamhet ter sig avgrundsdjup. Men mitt i en närmast ofattbar övergivenhet besitter den lille pojken en
envis och oemotståndlig överlevnadsvilja – en förmåga att trots allt söka det ljusa i tillvaron.
Nässlorna blomma, som betraktas som Harry Martinssons mest betydande roman, är än idag en
slående läsupplevelse.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
26
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
90-talisterna i Sverige.
Sverige tog steget från ett u-land till ett industriland. Det uppstod en övre medelklass, som
bestod av statstjänstemän och bildade personer. Skolans roll stärktes. Den svenska litteraturen
och diktarna beundrades.
August Strindberg (1849-1912) är en av världslitteraturens stora författare. Han är säkert en
av Sveriges mest kände författare i världen. Genombrottsromanen Röda rummet från 1879 har
kallats en framtidsroman och Sveriges första nutidsroman. Hemsöborna är en av Strindbergs
mest lästa och älskade böcker och den publicerades för första gången 1887.
Den förslagne fastlänningen Carlsson anländer till Hemsö med storartade planer för sin egen framtid: att
gifta sig rikt med madam Flod. Han erövrar så småningom madam Flods hjärta men möter oväntat
motstånd från sonen Gusten som inte tänker släppa gården ifrån sig. En serie händelser utvecklar sig till
ett drama med mörka undertoner och tragisk utgång.
Berättelsen om Carlsson och madam Flod är dramatiskt och psykologiskt mästerstycke och
samtidigt en frisk, humoristisk skildring av livet i Stockholms skärgård.
Strindberg har även skrivit verken Fadren, Fröken Julie, Tjänstekvinnans son m.fl. och hans
totala produktion omfattar 120 verk, varav 60 är dramer. Därtill har han skrivit
självbiografiska verk, romaner, noveller, dikter samt essäer (uppsatser, studier).
Nittitalets största svenska författare är Selma Lagerlöf (1858-1940). Lagerlöf föddes i
Värmland och utbildade sig till lärarinna i Stockholm. Efter att ha haft anställning som
lärarinna i Landskrona, Skåne, återköpte hon familjegården Mårbacka i Värmland år 1907.
Lagerlöf debuterade år 1891 med Värmlandsromanen Gösta Berlings saga. Den mest kända,
mest lästa och mest berömda av svenska böcker är emellertid Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige (1906-07). År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i litteratur.
Gösta Bergling, den nedgångne prästen som uppgiven och besviken och försöker supa ihjäl sig, räddas
till livet av den stränga och charmiga majorskan på Ekeby. Han upptas i den brokiga skara kavaljerer
som majorskan omger sig med. Ett muntert och sorglöst liv tar sin början. Men det finns också en stor
kärlek i Gösta Berglings liv, Elisabeth, som redan är gift med den dumme greve Henrik.
Gösta Berglings saga är en fyllig lögnaktig historia från Selma Lagerlöfs älskade Värmland,
präglad av både grotesk humor och djupt allvar. En saga som saknar motsvarighet i svensk litteratur.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
27
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Bland sekelskiftesförfattarna bör nämnas framför allt Hjalmar Söderberg (1869-1941) som
kan betecknas som kritisk och besviken. Söderberg också en känd stockholmsskildrare. Hans
genombrottsroman Martin Bricks ungdom har blivit den klassiska representanten för den
nedstämda sekelskifteslitteraturen. Historien kretsar kring huvudpersonen Martin Bricks
uppväxt och liv i Stockholm. I Förvillelser (1895) berättar han om medicinstudenten Thomas
Weber som inte sköter sina studier utan slösar bort sina pengar och leker vårdslöst med
kärleken. Den allvarsamma leken (1912) är, tillsammans med Doktor Glas antagligen
Söderbergs mest kända bok. Boken handlar framför allt om kärlek och otrohet.
Dr Glas är Söderbergs mest uppskattade roman. Den utkom första gången 1905 och var
då oerhört provocerande för sin samtid, då prästen och doktorn (dåtidens auktoriteter)
framställs i ett annat än ljus dager. Med sin psykologiska nerv och förälskade skildring av
sekelskiftets Stockholm är Dr Glas lika vida läst idag som när den kom ut.
Doktor Glas förälskar sig i den unga vackra Helga, som är fast i ett hopplöst, kärlekslöst äktenskap.
Ständigt ser han den motbjudande pastor Gregorius och hans unga försvarslösa hustru på sina
promenader i stan. En dag vänder sig Helga till doktor Glas för att få hjälp. Hon är otrogen och vill inte
längre ha sällskap med sin man. Långsamt dras doktor Glas in i ett triangeldrama. Han hjälper Helga
genom att ge henne och pastorn olika diagnoser, för att få pastorn att avstå från sina ”äktenskapliga
rättigheter”.
När detta inte hjälper uppstår tanken; att det vore kanske bättre att ta honom av daga. Men har
man rätt att döda en människa för att rädda en annan?
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
28
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
1900-tal:
Vi som upplevt ett sekelskifte vet att det inte syns någon skillnad direkt. Det är först
när det gått cirka tio år som man kan titta tillbaka och se vad som förändrats. Det var
naturligtvis likadant vid förra sekelskiftet. De författare som skrev på 1800-talet
fortsatte att skriva på 1900-talet.
Ett av de första 1900-talsverken skrevs redan före sekelskiftet. Det var den franske
författaren Alfred Jarry (1873-1907) som 1896 satte upp sin pjäs Kung Ubu. Den
brutala och mycket roliga pjäsen gjorde stor skandal, och antydde mycket av 1900talets absurda teater.
Två författare som kom fram under 1900-talets första år var tysken Thomas
Mann (1875-1955) med Buddenbrooks 1901 och den polsk-engelske författaren
Joseph Conrad (1857-1924) med Lord Jim 1900 och Mörkrets hjärta 1902. Bägge
byggde dock vidare på 1800-talets romantraditioner.
Odysseus är en roman som är skriven av den irländske författaren James Joyce (1882-1941).
På bortåt 800 sidor skildrar boken ett enda dygn 16 juni, 1904, i Dublin. Joyce använder här
en ny teknik med fria ordströmmar och inre monologer.
Stevenson skrev boken Skattkammarön som handlar om en unge som hittar en skattkarta.
Denna skatt letar ungen efter, samtidigt som Long John Silver som också letar efter skatten.
William Golding (1911-1993) räknas som en av den engelskspråkiga litteraturens mest
väsentliga 1900-talsförfattare. Flugornas herre från 1954 är hans mest lästa roman.
Efter ett flyghaveri kastas en grupp pojkar mellan sex och tolv år iland på en liten ö i Söderhavet. Se
stiftar lagar, fördelar sysslorna och väljer ledare. Deras tillvaro kan bli paradisisk med rik tillgång på god
mat, sol och fullständig frihet från de vuxnas tvång. Men snart tar leken en annan vändning; skräcken
kryper över pojkarna, rivaliteten växer mellan ledarna. Det som kunde ha varit ett spännande
sommarlovsäventyr blir en fruktansvärd hetsjakt där fruktan och grymhet slår fram och blir en kamp om
liv och död.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
29
Litteraturhistoria, år 9
Björnekullaskolan – 07
Jenny Andersson
Rudyard Kipling blev världskänd genom sina böcker om Mowgli. Pojken som växer upp i
djungeln tillsammans med djur. Djungelboken finns även som film.
Camus skrev boken Främlingen som handlar om en man som råkar mörda en annan man och
plötsligt framstår som ondskan själv.
Jenny Andersson, Björnekullaskolan,
Åstorp – www.lektion.se
30
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards