Stryd helpdesk: Lek

advertisement
Välkomna till styrd helpdesk: Lek
1
Syftet med dagen är att genom kollegialt lärande
fördjupa och utveckla undervisningen i lek
ytterligare på er förskola.
Det förväntade resultatet är att det
ska göra skillnad för varje barn på er
förskola redan på måndag
Vad är lek för er?
Hur ska ni ta med er det ni lär er och reflekterar
kring idag tillbaka till er verksamheten?
Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Hur bedömde ni er i
funktionell kvalitet och vad
gör ni på
förskolan/enheterna?
Fyra hörnsövning
• I min verksamhet ger vi barnen varierade möjligheter
att leka.
• Vi samarbetar kontinuerligt med hemmen kring lek.
• En rik miljö är en förutsättning för barns lek.
• Pedagogerna i min verksamhet tillför nytt stoff i
barnens lek.
• I min verksamhet arbetar vi aktivt med läroplanen.
-Vilket utvecklingsområde synliggjordes i er
bedömning?
-Förståelse av
läroplansmålen?
- Medvetet arbete med
ett/flera av kriterierna?
Förmåga:
Något vi kan
göra, kognitivt,
fysiskt,
emotionellt
eller socialt
Objekt:
Person,
föremål,
företeelse eller
fenomen
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt
Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt
Vad säger läroplanen om lek
” Utveckla sin nyfikenhet och lust att
lära samt förmåga att leka och lära ”
” Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö̈ som samtidigt
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen
att utforska omvärlden ”
” Arbetslaget ska samarbete för att erbjuda
en god miljö för utveckling, lek och lärande ”
” Leken är viktig för barns utveckling och
lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande ska
prägla verksamheten i förskolan. I lekens och
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras
fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga
till symboliskt tänkande samt förmåga att
samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den
skapande och gestaltande leken få möjligheter
att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor
och erfarenheter ”
” Barn söker kunskap och
erövrar kunskap genom lek,
socialt sampel, utforskande
och skapande, men också
genom att iaktta, samtala
och reflektera ”
Förmåga:
Något vi kan göra,
kognitivt, fysiskt,
emotionellt eller
socialt
Objekt:
Person, föremål,
företeelse eller
fenomen
• Leka
• Lära
Vad sägs mer i läroplanen som kan hjälpa oss att utveckla leken
och därmed barnens lärande?
•
•
•
•
•
Uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter
Samarbeta och lösa problem
Skapande och gestaltande lek?
En miljö som utmanar och lockar till lek
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns
utveckling och lärande
Kognitiva processerÅt vilket håll riktar vi vår undervisning?
Systematik
Uppgift:
Planering av verksamhet utifrån förmågor
Vad kan jag/vi förändra i den här miljön för att barnen ska få möjlighet att
utveckla förmågan att uttrycka sina upplevelser i uttrycksformen lek?
Uppgift:
Planering av verksamhet utifrån förmågor
Vad kan jag/vi förändra i den här miljön för att barnen ska få möjlighet att
utveckla förmågan att leka med ord?
Förmåga: något vi kan göra, kognitivt, fysiskt,
emotionellt eller socialt
Objekt: person, föremål, företeelse eller
fenomen
Mål: ”utvecklar sin nyfikenhet och sin
lust samt förmåga att leka och lära ”
Download