Förskoleklassen
Jonstorpsskolan
Förskoleklassens verksamhet
Förskoleklassverksamhetens syfte är att
ge barnen en trygg övergång mellan
förskola och grundskola. Med
förskolepedagogisk verksamhet når vi
vår målsättning som är att skapa en god
grund för all slags vidareinlärning.
LEKEN ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL AV
VERKSAMHETEN
I leken tränar barnen
abstrakta begrepp och
övar sig på allt de lärt
teoretiskt, hört och sett.
Genom leken befäster
barnen sina kunskaper
och utmanar sitt lärande
och sin förståelse.
KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN
Grunden för all verksamhet inom skola
handlar om att kunna fungera i grupp.
Förskoleklasstiden ger särskilt många
tillfällen till träning i att umgås,
kommunicera och samverka.
MATEMATIK
Vi arbetar praktiskt med grundläggande
taluppfattning och ger barnen verktyg för
att bygga upp förståelse för tal. Vi gör
barnen uppmärksamma på matematiken
i vardagen. Vi samtalar matematik med
de korrekta benämningarna för att kunna
sätta ord på det logiska och abstrakta
tänkandet.
BILD
Barnen får uttrycka sig i skapande
form och de kommer att få prova på
olika material och tekniker.
IDROTT
Barnen får möjlighet att
utveckla och träna sin
motorik och sin
samarbetsförmåga samt
lära sig ta instruktioner och
utföra uppgifter enligt
dessa. Idrottslektionerna
har vi i idrottshallen på
skolan. Barnen byter om till
lektionen och duschar
efteråt.
SVENSKA
Vi tränar det svenska språket genom
sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan
arbetar med språklig medvetenhet.
ENGELSKA
Vi introducerar det engelska språket
på en enkel nivå där vi lyssnar, pratar
och lär sig de enklaste fraserna:
färger, frukt, djur osv.
VÄRDEGRUND
Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi
förklarar ord och bearbetar vad de olika
orden innebär i samspel med varandra.
Vi tränar de olika begreppen i lekar,
bild, drama och sång.
MUSIK
Vi sjunger både kända och okända
sånger på både svenska och andra språk
och spelar på olika instrument.
NATUR, MILJÖ OCH HÄLSA
Vi följer årstidernas växlingar på våra
regelbundna utedagar. Då lär vi oss
också om natur och miljö och tränar
olika matematiska begrepp. Samtidigt
får barnen extra rörelseträning.
Det viktigaste av allt:
BARNEN SKA HA ROLIGT !
Genom det arbetssätt som vi berättat
om, är vår målsättning att barnen ska bli
trygga, självständiga och kompetenta
individer, väl förberedda för de krav
skolan ställer på dem.
Praktisk information
•
•
•
•
•
•
Skoltid: 08.00 – 12.45. Lunch serveras ca 11.00.
Frukt/macka varje dag
Ombyteskläder, regnkläder och stövlar.
Idrottskläder (skor, tröja, byxa, handduk. OBS! Ingen tvål).
Rejäl ryggsäck.
Sjukanmälan varje sjukdag.
Ankaret 042-337611, Stäven 042-337612, Masten: 042-337613.
• Ev. allergier ska det finnas läkarintyg på.
• Bussinformation och övrig information.