Kvalitetsplan 2016-2017 Utvecklingsområde 1: Leken

advertisement
Kvalitetsplan 2016-2017
Utvecklingsområde 1: Leken
Leken är en viktig del i barns uppväxt och har stor betydelse för barn skapar mening i sin vardag.
Hur barn ges reellt inflytande kan tänkas ha stark koppling till leken och den respekt
omgivningen ger leken. Hur leken förstås och tolkas av pedagogerna styr vilken lek som blir
möjlig och vilket inflytande barnen ges.
Förbättringsområde
1, Fördjupa diskussioner och samtal kring hur våra normer och värderingar styr och
påverkar barns lek och inflytande
2, Dokumentera leken för att få syn på vad barnen leker samt hur leken påverkar
miljön och innehållet i verksamheten
3, Möjliggöra barn lek som utgångspunkt för projekt.
Konsekvenserna kan långsiktligt leda till att ge barnen ett större inflytande i verksamheten och
över sin dag. Genom dokumentationer av leken, gemensam litteraturläsning samt kollegial
reflektion med fokus på barns innehåll förväntas leda till ett vidgat sätt att se på lekens
möjligheter.
Utvecklingsområde 2: Uppföljning, utvärdering och utveckling
Det är andra året som de tre U:na är i fokus, området behöver vidareutvecklas och fördjupas för
att innefatta hela förskolan. Det är verksamheten som ska utvärderas utifrån att den ska möjligöra
och erbjuda barnen det som de har rätt till enligt våra styrdokument. Genom systematiserade
dokumentationer skapas en grund för uppföljningar och utvärderingar som hjälper oss att skapa
utveckling av verksamheten framåt.
Förbättringsområde
1, fördjupa kunskaperna kring hur pedagogisk dokumentation och analys kan
användas för att utveckla projekt och lyfta fram barnens intentioner i arbetena
2, regelbundet och fortlöpande använda dokumentationerna tillsammans med barnen
3, fortsätta utveckla arbetsmetoder för systematiseringen av enskilda och kollektiva
lärprocesser för att skapa underlag för utvärdering och utveckling av verksamheten
På APT och verksamhetsdagar kommer avdelningarnas dokumentationer och systematisering på
olika sätt att utgöra materialet för gemensam bearbetning och analys av verksamheten. Det
kollegiala lärande ses som en viktig länk i utvecklingen.
Utvecklingsområde 3: Alla barns rätt till stöd
Arbetslagen har idag regelbundet genomgång av barnen i gruppen och reflekterar tillsammans
och lyfter frågor till förskolechef i ärenden där stöd behövs av t.ex. specialpedagog. I dagsläget
ger specialpedagog handledning till flera arbetslag på förskolan kring enskilda barn.
Pedagogerna har utvecklat sin förmåga att reflektera kring barn som väcker funderingar och har
tillsammans med kollegor i arbetslaget diskuterat strategier samt använda specialpedagog som
stöd i arbetet. Pedagogerna har blivit bättre på att använda kringresurser samt att fördela ansvar
för att uppmärkasamma enskilda barn som är i behov av extra uppmärksamhet och stöd
.
Vilket/vilka mål vill ni uppnå?
Att säkerställa alla barns rätt till stöd vilket skulle kunna innebära att vidga bilden kring vad behov
av stöd kan innebära. Vad blir tolkningen av ”behov av stöd” om bristtänkandet bara är en bild
av hur vi skulle kunna tolka alla barns rätt till stöd? Skulle vårt tänkande kring stöd expandera då
och ge barnen fler möjligheter till stöd?
Förbättringsområde
1, skapa en gemensam bild kring vad alla barns rätt till stöd kan innebära och sätta
ljuset på vilken bild pedagogerna själva bär med sig kring begreppet behov av stöd
2, fortsatt arbete och samtal kring barn med särskilda behov och hur deras rätt
möjliggörs i verksamheten
3, än mer medvetandegöra oss kring hur våra miljöer och arbetssätt kan påverka,
stötta eller försvåra alla barns rätt till stöd
Download