Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuella övergrepp Kränkning Fysisk

advertisement
Barnmisshandel
ur socialtjänstens
perspektiv
Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL
• Privatpersoner bör anmäla
• Anställda hos myndigheter är skyldiga att
anmäla – ej anonym anmälan
• Genast
• Sekretessen hävs
• Information till föräldrar
• Skyldighet att lämna uppgifter
Vad ska anmälas?
•
•
•
•
•
•
•
Fysiskt våld
Psykiskt våld
Sexuella övergrepp
Kränkning
Fysisk försummelse
Bristande omsorg
Psykisk försummelse
Efter en anmälan
• Förhandsbedömning
• Utredning
Hälsa
Grundläggande omsorg
Utbildning
Säkerhet
Känslo- och beteendemässig utveckling
Känslomässig tillgänglighet
Identitet
Stimulans
Familj och sociala
relationer
BARNET
Socialt uppträdande
Klara sig själv
Vägledning
och gränssättning
Stabilitet
Familj och miljö
Flödesschema
Anmälan
Förhandsbedömning
Utredning
Förslag till beslut
Samtycke
Nej
Ja
LVU
Insats
Misstanke om brott mot barn
Misshandel
Sexuella brott
Tvång, hot eller våld i starkt patriarkala
familjer
Barn som bevittnat våld och andra
övergrepp
Flödesschema
Anmälan
Förhandsbedömning
Utredning
Förslag till beslut
Samtycke
Nej
Misshandel
Behov av
Nej
Sexuella övergr.
skydd?
Ja
Samråd
Polisanmälan
Läkarundersökning
Ja
LVU?
Insats
Läkarundersökning
Kompetens och erfarenhet
Samtycke från vårdnadshavare/ den
unge
Läkarundersökning med stöd av 32 § 1
st LVU
Polisanmälan av misstänkta brott
Möjlighet att anmäla misstänkta brott mot
någon som inte fyllt 18 år. (10 kap 21 §
OSL, 12 kap 10 § SoL)
Ej skyldighet
Kräver inte samtycke, går ej att överklaga
Sekretess i förhållande till vårdnadshavare
Öppenhet
Ingen skyldighet att fortlöpande kommunicera
Handling eller annat material får inte lämnas ut om det är av synnerlig
vikt att sekretessbelagd uppgift inte röjs (10 kap 3 § OSL)
Om ett barn kan antas lida betydande men om uppgiften röjs för
vårdnadshavaren skall den sekretessbeläggas. (12 kap 3 § 1 st OSL)
Möjlighet att begära prövning av frågan, och möjlighet att överklaga.
Riskfaktorer
Förövaren
• Egen uppväxt
• Psykisk ohälsa
• Missbruk
• Uppfostringsmönster
• Förmåga att be om hjälp
• Konfliktlösningsförmåga
• Stöd mellan föräldrarna
Barnet
• Prematuritet
• Handikapp
• Bristande anknytning
• Medicinsk skörhet
• ”Besvärliga barn”
Frågor att fundera över
• Finns det rutiner/ handlingsplan för att göra anmälan
på arbetsplatsen?
• Hur ser stödet ut för anmälaren?
• Finns ett fungerande samarbete kring barn som
misstänks vara utsatta för misshandel? Om inte, vad
behöver bli bättre?
Tack!
Sofia Lager Millton
[email protected], 0380-518544
Download