STOCKHOLMS UNIVERSITET
BIG Växtfysiologienheten.
1(2)
Prov i Organismbiologi botanik. MoBi-linjen 2004-03-17
Skrivtid: 1400 - 1800
Namn:........................................................................................................
Max.poäng: 40. Godk. 24. Väl godk. 32
Frågorna besvaras direkt på frågeformulären. Även baksidorna kan användas. Skriv tydligt!
Läs frågorna noga innan du börjar skriva svar.
LYCKA TILL!
__________________________________________________________________
1. Beskriv med text och figur den anatomiska uppbyggnaden av en ung dikotyledonrot
med
rothår. Sätt ut beteckningar på de olika vävnaderna och ange hur den skiljer sig från en
äldre dikotyledonrot med periderm längst ut. (4p)
2.
Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga . Markera högst fyra
alternativ. Felaktiga markeringar ger 0 p.Fler än fyra markeringar ger 0 p på hela frågan.
a) Klorenkym är levande stödjevävnad.
b) Sekundära strålar i xylemet består av parenkymceller.
c) Sidorötter bildas i rotens cortex.
d) Rotmössan bildas från rotens apikalmeristem.
e) Palissadklorenkym är alltid enskiktat.
f) Epidermis innhåller alltid stomata.
g) I trakeider anläggs ingen sekundär cellvägg.
h) Floemet kan innehålla fibrer.
i) Korkkambium saknar cellkärna.
j) Kambier förekommer även i blad.
(4p)
3.
Hur sker fotosyntesens energistabiliseringssteg i en CAM-växt och varför blir nettoproduktionen lägre än i en C3-växt?
(4p)
4.
Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga . Markera högst fyra alternativ.
Felaktiga markeringar ger 0 p på delfrågan.Fler än fyra markeringar ger 0 p på
hela frågan.
a)
b
c)
d)
e)
C4-växter saknar rubisco.
Återbildning av RuBP från triosfosfat kräver ATP.
Ljusmättnad i fotosyntesen kan bero på koldioxidbrist.
Det syre som bildas i fotosyntesen kommer från koldioxiden.
Plasmaströmning som förflyttar kloroplaster kan skydda växten mot fotorespiration
f)
Brunalger saknar klorofyll.
g)
h)
i)
j)
Fotorespiration innebär att det inte bildas någon triosfosfat i Calvincykeln.
C4-växter har i regel lägre kompensationspunkt för koldioxid än C3-växter.
C4-växter har fler grana i mesofyllkloroplasterna än i bundle sheath-kloroplasterna
Calvincykeln sker endast i mörker. (4p)
2(2)
5.
a) Hur sker transport av socker från klorenkymet till silrören ?
b) Hur uppstår massflödet i floemet? (4p)
6.
Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga . Markera högst fyra alternativ.
Felaktiga markeringar ger 0 p på delfrågan.Fler än fyra markeringar ger 0 p på
hela frågan.
a) Socker kan transporteras uppåt i xylemet..
b) Typiska bristsymptom vid för låg fosforhalt är gulfläckiga yngre blad.
c) Växter som saknar pigment har ingen fotosyntes.
d) Aluminium hör till växternas essentiella mikronäringsämnen.
e) Symbios med N-fixerande bakterier förekommer i de flesta växter.
f) Upptagning av essentiella mikroelement sker alltid i form av positiva joner.
g) Suckulenta växter kännetecknas av blad med stor ytutveckling.
h) Oorganiska ämnen transporteras inte i floemet.
i) Stärkelse transporteras aldrig i floemet.
j) Osmotiska potentialen är i regel högre i xylemet än i floemet.
(4p)
7.
Vad finns det för samband mellan aerenkym och rottryck (3p)
8.
Hur anser man att auxiner stimulerar sträckningstillväxt i växtceller? (3p)
9.
Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga . Markera högst fyra
alternativ. Felaktiga markeringar ger 0 p.Fler än fyra markeringar ger 0 p på hela
frågan.
a) Gibberelliner motverkar senescens.
b) Auxiner hämmar anläggning av sidorötter.
c) Blomning kan stimuleras av eten.
d) Vernalisering innebär att frön kräver köldbehandling för att gro
e) Gibberelliner kan ersätta vernalisering i 2-åriga växter.
f) Cytokininer stimulerar skottbildning i callusvävnad.
g) Tigmotropism är alltid en turgorrörelse.
h) Bladrörelser kan orsakas av fotonasti.
i) Ljus med våglängden 730 nm överför ca 75% av allt fytokrom från Pr till Pfr.
j) Med kortdagsväxter menas växter som blommar om natten är längre än 12 timmar.
(4p)
10. I tid inlämnad godkänd anatomirapport ger här poäng. (6p)