Kärlväxters struktur och funktion 030117

STOCKHOLMS UNIVERSITET
BIG Växtfysiologienheten.
1(5)
PROV I Kärlväxters struktur och funktion för Biologi 40p 2003-01-17.
Skrivtid: 0900-1300
Namn (texta):
Max.poäng:40. Godk. 24 Väl godk. 32.
Frågorna besvaras direkt på frågeformulären. Även baksidorna kan användas. Skriv tydligt!
(Oläsliga svar bedöms som felaktiga)
Använd inte rödpenna!
Läs frågorna noga innan du börjar skriva svar. LYCKA TILL!
l.Beskriv med text och figur den anatomiska uppbyggnaden av en äldre dikotyledonrot med
periderm. Ange hur den skiljer sig från den yngre dikotyledonroten.(4p)
2. Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga. Markera högst fyra
alternativ. Felaktiga markeringar ger O p.Fler än fyra markeringar ger O p på hela
frågan.
a) I stomatas slutceller i epidermis finns i regel kloroplaster.
b) Silrör saknar cellkärna.
c) Plastider finns inte i rötter.
d) Caspary^s band förekommer bara i dikotyledonrötter.
e) Klorenkym innehåller alltid kloroplaster.
f) Kollenkymceller kan dela sig.
g) Porer i xylemet är öppningar i primära väggen.
h) Sidorötter anläggs genom avspjälkning av rotens apikalmeristerm.
i) Barrträd har följeceller i floemet.
j) Plasmodesmer förekommer mellan trakeider i xylemet.
(4p)
2(5)
3. Beskriv fotosyntesens energistabiliseringssteg i en C 4 -växt och en CAM-växt.
och förklara den stora skillnaden i nettoproduktion mellan dem. (4p)
4. Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga. Markera högst fyra alternativ.
Felaktiga markeringar ger O p på delfrågan.Fler än fyra markeringar ger O p på
hela frågan.
a) Fotorespiration sker delvis i peroxisomer.
b Bildningen av fosfoglycerinsyra (PGA) i Calvincykeln kräver inte ATP.
c) I fotosyntesen bildat socker lämnar kloroplasten i form av sackaros.
d) Ljuskompensationspunkten för fotosyntesen kan variera i blad av samma individ.
e) Vid ljusmättnad upphör fotosyntesen medan respirationen fortsätter.
f) Vid fotosyntesens COl-kompensationspunkt är respirationen = O
g) C3-växter har högre kompensationspunkt för koldioxid än C4- växter.
h) Vanlig respiration och fotorespiration kan inte förekomma samtidigt i ett blad.
i) Calvincykeln sker endast i mörker.
j) C4-växter har färre gråna i mesofyllkloroplastema än i bundle-sheath-kloroplasterna .
(4p)
3(5)
5. a) Hur uppstår ett rottryck?
b) Vad finns det för samband mellan rottryck och aerenkym? (4p)
6. Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga. Markera högst fyra
alternativ. Felaktiga markeringar ger O p.Fler än fem markeringar ger O p på hela
frågan.
a) Utan transpiration sker ingen transport av vatten och salter till toppen av höga träd.
b) Rottryck kan ge upphov till guttation.
c) Symplastisk transport kan inte ske genom endodermis.
d) Savstigningen på våren sker i stammens xylem.
e) Massflödet i floemet beror på tryckskillnad mellan source och sink.
f) Fotosyntesprodukter transporteras i floemet huvudsakligen som glykos.
g) I floemet transporteras endast organiska ämnen.
h) Den osmotiska potentialen är i regel lägre i silrörselementen än i xylemelementen.
i) Transport i floemet sker endast från bladen och neråt i växten.
j) Massflödet i floemet sker huvudsakligen i följecellerna.
(4p)
4(5)
7. Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga. Markera högst fyra alternativ.
Felaktiga markeringar ger O p på delfrågan.Fler än fyra markeringar ger O p på
hela frågan.
a) De flesta växter har mykorrhiza.
b) Växter som saknar pigment är heterotrofa.
c) Mykorrhiza innebär att växten kan ta upp kvävgas ur luften.
d Insektsfångande växter har ingen fotosyntes.
e) Bristsymptom på svårrörliga element visar sig först i unga blad.
f) Nitratkväve från stallgödsel omvandlas vid nitrifikationen till ammoniumkväve.
g) I sura jordar blir texjärn lättillgängligare för växter.
h) Växter tar endast upp essentiella element.
i) Essentiella element kan aldrig vara giftiga för växter.
J) Magnesium hör till de essentiella mikroelementen för högre växter.
(4p)
8. a) Beskriv hur bladabskission sker och ange hur olika hormoner deltar i processen.
b) Hur anser man att auxiner stimulerar växtcellers sträckningstillväxt?
(4p)
5(5)
9. Markera tydligt vilka fyra alternativ som är riktiga. Markera högst fyra
alternativ. Felaktiga markeringar ger O p.Fler än fyra markeringar ger O p på hela
frågan.
a) Pollenslangen innehåller i regel tre cellkärnor.
b) Fotoperiodisk blomningsinducering sker i bladen och ej i skottspetsen.
c) Mörkerodlade monokotyledoner har krökt skottspets.
d) Receptionen för vernalisering sker i skottspetsen.
e) Auxin kan ersätta vernalisering i 2-åriga växter.
f) Ljusstimulerad frögroning sker hos växter med stora frön.
g) Tigmotropism är alltid en tillväxtrörelse.
h) Fotonasti är aldrig en tillväxtrörelse.
i) Ljus med våglängden 660 nm överför allt fytokrom från Pr till Pfr.
j) Med kortdagsväxter menas växter som blommar om dagen är kortare än 12 timmar. (4p)
10. Har du lämnat in en godkänd anatomirapport i tid (13/1) får du här 4p. (4p)