naturE nr 1 2011 - Länsstyrelserna

Länsstyrelsen Östergötland
Page 1 of 7
Nr 1, januari 2011
Naturvårdsnytt från Länsstyrelsen
Östergötland
Tipsa en vän!
Skicka vidare detta nyhetsbrev till en
vän »
Dialog för bättre naturvård!
GOTT NYTT 2011!
Länsstyrelsens webbplats har bytt skepnad
Inom kort kommer alla länsstyrelser i landet att ha en gemensam profil på sina
webbplatser. Därmed ska användaren känna igen sig oavsett vilket läns
webbplats som besöks, så att det blir lättare att hitta den information man söker.
Passa på att bekanta dig med den nya strukturen och se vad som ligger under de
olika flikarna och boxarna. Den mesta naturvårdsinformationen hittar du under
fliken Djur & natur, men frågor som rör till exempel vatten ligger under fliken Miljö
& klimat. Genvägar till blanketter och publikationer finns överst på startsidan och i
sidfoten.
Besök vår nya webbplats!
Dialog är inte bara en telefonmodell
från 70-talet utan även en viktig
förutsättning för ett bra
naturvårdsarbete. Ordet dialog
kommer ju ur grekiskan och kan
översättas ”genom samtal”.
Att få till stånd en bättre lokal dialog
och delaktighet i skydd, förvaltning
och restaurering av natur har varit en
viktig målsättning inom
naturvårdspolitiken de senaste åren.
Delaktighet och inflytande handlar
ytterst om demokrati – alla bör få
chans att vara med i processer vars
resultat kan beröra dem.
Den självklara ambitionen är inte
alltid lätt att förverkliga. Trots att alla
vet att t ex ett ärende om bildande av
naturreservat på en privatägd
fastighet alltid får bäst resultat
genom gemensam vandring i den
aktuella skogen och aktiv
förtroendefull dialog över en kopp
kaffe – så blir det inte alltid så. Och
anledningarna kan vara många. En
bra dialog och kommunikation kräver
tid (åtminstone i början) och kan
rimma illa med krympande resurser
och effektiviseringar. Ändå har
mycket hänt i Östergötland under
senare år och mer är på gång!
Samverkansplanen för de mest
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 2 of 7
värdefulla delarna av St Anna
skärgård (det s k Baltic Sea
Protected Area) som du kan läsa
mer om i detta nyhetsbrev är ett
aktuellt exempel. De lokalboende har
under många år känt sig överkörda
genom bl a planerna på en
nationalpark. Alla är dock överens
om de mycket höga värdena som
måste förvaltas långsiktigt hållbart.
Genom arbete i temagrupper där alla
berörda kunnat delta har ett förslag
till plan tagits fram. Många svåra
frågor finns att lösa kring ambitionen
om en levande skärgård och allt kan
förstås inte lösas i denna plan. Efter
remissen ventilerades synpunkter på
ett välbesökt möte före jul varefter
många justeringar i planen kommer
att göras. Alla blir kanske inte nöjda
men processen har varit öppen och
samsynen har definitivt ökat.
Rundabordssamtal ger oftast bättre
förtroende och förståelse för
varandras situation!
Acta S:t Anna
Yttre delen av S:t Anna skärgård har enligt Helsingforskonventionen (HELCOM)
särskilt höga naturvärden. Länsstyrelsen har därför på uppdrag av
Naturvårdsverket och tillsammans med skärgårdsbor, myndigheter och
organisationer tagit fram en åtgärdsinriktad plan för hållbar skötsel, förvaltning
och utveckling. Rapporten redovisar och beskriver natur- och kulturvärdena,
påverkansfaktorer och hot, mål, åtgärder och uppföljning.
Totalt redovisas ett 60-tal åtgärder. De viktigaste är vård av kulturlandskapet,
lokal förvaltning av fisket, stiftelse för ägande och förvaltning, minskade utsläpp
till vattnet, stärka skyddet för den marina miljön, bilda en lokalt förankrad
samrådsgrupp för förvaltning av området samt förbättringar för en småskalig
turism.
En annan nyhet är att vi från 2011
bildar en regional samrådsgrupp för
naturvård i Östergötland. Inbjudan att
utse representanter har gått ut till ett
antal markägarorganisationer,
kommunpolitiker och föreningar.
Syftet med gruppen är att få en
strategisk diskussion om hur vi kan
utveckla naturvårdsarbetet i länet.
Snart är det vår!
Claes Svedlindh
Naturvårdsdirektör
Läs mer om projektet samt ta del av remissversionen av planen.
Kontakta oss
[email protected]
Ansvarig utgivare
Claes Svedlindh
Redaktion
Kenneth Claesson
Ulrika Larsson
Dan Nilsson
Vill du bli prenumerant?
Klicka här
Nu bygger vi naturum Tåkern!
I början av september 2010 beslutade regeringen att naturum Tåkern får byggas.
Ett drygt års stillestånd var därmed till ända, och i oktober så kunde äntligen det
första spadtaget tas. Den tidiga vintern har visserligen satt lite käppar i
bygghjulen, men innan årsskiftet var till slut alla fundament gjutna.
Arbetet kommer att ligga nere under januari och februari, men i mars blir det åter
full fart på byggplatsen vid Glänås. Då börjar snickeriarbetena, och går allt enligt
planerna kommer vi att inviga ”Sveriges vassaste naturum” i maj 2012. Till dess
ska också en utställning produceras.
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 3 of 7
Besök naturum Tåkerns webbplats där du hittar kalender, webbkamera,
pressmaterial och mycket mera.
Eldskäl ger resultat!
Projekt Eldskäl är ett samarbete där fem sydlän slagit sig samman för att komma
igång med och få rutin på naturvårdsbränningar. Samarbetet har bidragit till att
Länsstyrelsen Östergötland i juli 2010 kunnat genomföra en välplanerad
och efterlängtad bränning i Fjällmossens naturreservat.
Efter en lång planeringsperiod följd av inväntan på lämpliga
bränningsförhållanden kunde så tändningen slutligen ske. 22 hektar brann.
Här kan du läsa en reservatsförvaltares betraktelse över det hela.
Läs mer om projekt Eldskäl!
Fjällmossens naturreservat
Nya LONA-pengar att söka 2011
2010 inleddes en ny projektomgång med LONA
som möjliggör för kommuner och föreningar att
söka statliga bidrag för naturvårdsinsatser,
framförallt för att skydda och tillgängliggöra den
tätortsnära naturen.
Ansökan om bidrag för 2011 ska göras hos
Länsstyrelsen senast 31 mars.
På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om
villkor m.m.
Vet du vad som gäller inom strandskyddade
områden?
Våra stränder vid havet, sjöar och
vattendrag omfattas av strandskydd.
Strandskydd finns för att säkra
allmänhetens tillgång till
strandområden samt värna om
livsmiljöer för växt- och djurliv. För att
få bygga, uppföra anläggningar eller
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 4 of 7
utföra åtgärder inom strandskyddat
område krävs strandskyddsdispens.
Läs mer om strandskydd och hur det
går till att söka dispens.
Örnspaning
Över hundra personer tog sig till Tåkern en snöig
lördag i december för att få en chans att se havsörn
och prata med guiderna. Evenemanget, som vi
kallar Örnens dag, kommer att bli ett stående inslag
om senhösten vid det nya naturum Tåkern som nu
byggs vid Glänås. År 2011 firas Örnens Dag
lördagen den 19 november. Kanske är det då lite
mindre snö?
Naturum Omberg drivs även 2011
Sedan flera år har naturum Omberg drivits i
samarbete mellan Länsstyrelsen och Sveaskog.
Länsstyrelsen har varit huvudman, och också stått
för de största kostnaderna. Omberg är dock numera
en Ekopark som förvaltas av Sveaskog, och därför
är det naturligt att Sveaskog också tar huvudansvaret för natur- och kulturinformationen på
berget.
Diskussioner om naturum Omberg har förts under
hösten, med resultat att verksamheten kommer att
drivas med Länsstyrelsen som huvudman även
2011.
Nu är det upp till Sveaskog att presentera hur
besöksmottagningen ska se ut i Ekoparken from
nästa säsong. Det troligaste just nu verkar vara att
naturum Omberg i sin nuvarande skepnad läggs
ner i höst. Slutligt besked kommer senare i år.
Besök naturum Ombergs webbplats!
Nu kan alla nå Östergötlands artdata!
Artportalen är ett internetbaserat
rapportsystem som är öppet för alla
som vill rapportera observationer av
djur och växter. Länsstyrelsen
Östergötland kommer nu att använda
Artportalen som sin centrala
lagringsplats för artdata. Detta innebär
att Länsstyrelsens artdata om ca 100
000 observationer har flyttats till
Artportalen och att alla kommande
artobservationer kommer att
rapporteras hit. Bli rapportör på
Artportalen du också!
Läs mer om Artportalen.
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 5 of 7
Höjning av intrångsersättningen
En ändring av ersättningsreglerna i
expropriationslagen trädde i kraft 1 augusti 2010.
Ändringen innebär att markägare vid bildande av
naturreservat har rätt till ett schablonpåslag på
intrångsersättningen med 25 %. Genom höjningen
tas det ökad hänsyn till att fastighetsägaren
ofrivilligt inte längre kan förfoga över sin fastighet.
Detta innebär bl a att tilldelade medel för
reservatsbildning till Naturvårdsverket kommer att
räcka till att skydda en mindre totalareal
skyddsvärda miljöer. Samtidigt kommer
förhoppningsvis markägarna att bli mer nöjda med
den ersättning de får när naturreservat bildas. En
annan effekt antas bli att fler markägare vill behålla
äganderätten och erhålla intrångsersättning.
Läs mer i Proposition 2009/10:162 Ersättning vid
expropriation
Internationella skogsåret - 2011
2011 är av FN utsett till det internationella
skogsåret. Det kommer under hela året att pågå
aktiviteter runt om i världen för att på olika sätt
uppmärksamma skogen och dess värden. I Sverige
samverkar nätverket Naturens år för att skapa
engagemang och sprida information om skogen.
Lokalt planeras, likt tidigare år, en Skogens dag i
Linköping till hösten. Skogsstyrelsen är arrangör.
Vi får säkert skäl att återkomma om detta
evenemang i senare nummer.
Besök FN:s webbplats om det internationella
skogsåret!
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 6 of 7
Satsning på Svensksund
Svensksundsviken, i inre delen av Bråviken, är en riktig reservatspärla. Det
grunda vattnet och de stora strandängar ger goda förutsättningar för ett rikt
fågelliv. Skötselplanen revideras just nu, och ambitionen är att Länsstyrelsen de
kommande åren ska göra en satsning på det här värdefulla naturreservatet.
Bland annat ska strandängarna förbättras, hagmarker röjas och dessutom
kommer parkeringsplatsen att flyttas.
Arbetet har redan påbörjats. I fjol gjordes omfattande insatser nära fågeltornet,
där röjningar av buskar och maskinella körningar på strandängarna genomfördes.
Vi tror att området kring fågeltornet kommer att bli mycket intressant i år, såväl för
fåglarna som för fågelskådarna. Åk dit och titta själv!
Svensksundsvikens naturreservat
Öringens dag
Under oktober och november, då höstregnen fyller vattendragen med vatten och
trädens löv skiftar färg, söker sig havsöringarna upp i många av de vattendrag
som mynnar i havet. Har man tur kan man få uppleva detta skådespel från första
parkett. För att visa upp öringens spektakulära lek för allmänheten arrangerade
Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Norrköpings kommun och Cityfiske
för första gången Öringens Dag.
Vid Torhagsån, i Åby i Norrköpings kommun, fick besökarna möjlighet att se
lekande havsöring i sin naturliga miljö. De som var med på eftermiddagens
guidning kunde på nära håll beskåda riktigt stora fiskar. Öringlek pågick på sju
olika platser, vilket gjorde det spännande att smyga sig fram till lekplatserna för
att studera fiskarnas kärleksliv.
I Torshagsån fanns tidigare två vandringshinder vilka eliminerades under
sommaren 2008. Vid den här restaureringsinsatsen användes medel från
Naturvårdsverkets anslag ”Levande sjöar och vattendrag”. Det var därför extra
roligt att kunna visa upp lekande havsöring på sina gamla lekplatser inne i Åby.
Att kunna se öring på upp till 10 kg leka mitt inne i Åby måste betraktas som en
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17
Länsstyrelsen Östergötland
Page 7 of 7
vinst för naturvården och en tillgång för samhället.
Vid samlingsplatsen nere vid ån grillades korv och pratades öring. Här fanns
även möjlighet att håva och artbestämma bäckens bottenlevande småkryp. En
yngre besökare lyckades till och med fånga en liten öring. Den lilla öringen, ca
70mm, var en årsunge född våren 2010. Om den lilla öringen lyckas överleva alla
faror som hotar på vägen kanske vi får se denna fisk som vuxen gräva lekgropar
på samma plats om 5-6 år? Under dagen guidades ca 65 personer på stigarna
längs den mycket vackra bäckravinen.
Vid Motala Ström i centrala Norrköping fick besökarna prova på att fiska i
strömmen. Funktionärer från Cityfiske undervisade ett tiotal personer i fiskets
ädla konst. Andra guider berättade om allt ifrån gamla tiders fiske till öringens liv
och planer på en fiskväg vid det första vandringshindret i Motala ström. Ca 50
personer besökte arrangemanget vid strömmen denna fina men kyliga dag.
Eftersom arrangemanget var lyckat planeras redan nu för en ny ”Öringens dag”
2011.
Se lekande öring i aktion!
(film producerad av kollegorna i Jönköpings län)
Läs om vårt arbete med restaurering av vattendrag.
Detta mail skickas med IdRelay
http://nyheter.lansstyrelsen.se/showmail.asp?q=$$EMAILID$$-57A-9DF-$$CHECK... 2011-01-17