Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar – hur ska vi tänka

advertisement
Barn och ungdomar med
missbrukande föräldrar – hur ska vi
tänka och göra?
Anders Tengström
Docent i psykologi, Leg psykolog
Karolinska Institutet
1
Ungdomar på Maria Ungdom
100
80
60
40
20
0
Ingen förälder
Ena föräldern
Båda föräldrarna
ÖVERFÖRING AV MISSBRUK HOS FÖRÄLDER
TILL ALKOHOLMISSBRUK HOS BARNET
2
Orsaker…
3
Missbruk i familjen
Genetisk
sårbarhet
Socialutsatthet
Antisocialt
beteende
Individuella
s ä r d r a g
Utsatthet
trauma
Psykisk
sjukdom
4
Årskonsumtion av ren alkohol (elever årskurs 9)
2000
1500
1000 cl
500
0
0-2
Sk y
d
3
4
dsf a
kt
5
orer
6-8 0-2 3
4
k
Ris
5 612
o rer
fakt
5
Allvarlig brottslighet
senaste året (elever årskurs 9)
100
80
60
40
%
20
0
0-2
Sk y
d
3
dsf a
kt
4
orer
5
6-8 0-2 3
4
Risk
5 612
o rer
fakt
6
Riskfaktorer småbarnsåren
• Insecure attachment
• Hostile to peers, socially
inhibited
• Irritability
• Fearfulness
• Difficult temperament
• Head injury
• Motor, language, and cognitive
impairments
• Early aggressive behavior
• Sexual abuse
Riskfaktorer - barnaåren
Negative self-image
• Apathy
• Anxiety
• Dysthymia
• Insecure attachment
• Poor social skills: impulsive,
aggressive, passive, and withdrawn
• Poor social problem-solving skills
• Shyness
• Poor impulse control
• Sensation-seeking
• Lack of behavioral self-control
• Impulsivity
• Early persistent behavior problems
• Attention deficit/hyperactivity
disorder
• Anxiety
• Depression
• Antisocial behavior
• Head injury
• Self-reported psychotic symptoms
7
Samsjuklighet hos ungdomar
med missbruk
En viktig insikt…
Ungdomar med tidiga missbruksproblem är
högriskindivider och har oftast/nästan alltid
omfattade problem inom en rad områden – bland
dem är samsjukligheten med psykiatriska
tillstånd upp till 90%
Bland vuxna missbrukare är samsjukligheten
runt 50%
8
Interventionsmodell
9
Andel av ungdomar i befolkningen som angav att de
hade alkoholproblem i relation till andelen som
rapporterade att de fått behandling
10
Är svensk
missbruksvård för
ungdomar effektiv?
11
Svar – förmodligen inte
Uppföljning av 180 ungdomar på
Maria Ungdom i Sthlm
Vid 5-års uppföljning var den
faktor som bäst predicerade
fortsatta missbruksproblem – att
man fått behandling på MU
12
övergripande princip…
insatser/intervenioner/vård skall inriktas på
att få bort riskfaktorerna eller minska
betydelsen av dom samt stärka eller
tillskapa skyddsfaktorer…
…Detta sker genom mobilisering av
närsamhällets samtliga resurser…
…och ska ske så tidigt som möjligt – helst i barnaåren
13
Specifika riskfaktorer
Individnivå
Tidig debut i substansanvändande (statisk)
Tidig debut i normbrytande beteende (statisk)
Ärftlighet för missbruk/beroende/antisociala beteenden/psykisk sjukdom (statisk/dynamisk)
Trauma och/eller övergrepp (statisk)
Impulsivitet/hyperaktivitet (dynamisk
Bristande skolprestationer (dynamisk)
Depression/ångest (dynamisk)
Antisocialt beteende (dynamisk)
Missbruk/beroende (dynamisk)
Interpersonell nivå
Missbruk/beroende och/eller antisociala beteenden i biologisk ursprungsfamilj eller hos fosterföräldrar
(Statisk)
Konflikter i familjen – bevittnat våld i familjen (statisk/dynamisk)
Bristande tillsyn av barnet/ungdomen, inkonsekvent uppfostringsstil (statisk/dynamisk)
Umgänge med kamrater som använder substanser och/eller är kriminella (dynamisk)
Oppositionell attityd mot lärare och vuxna (dynamisk)
Avsaknad av ”vettiga” fritidsaktiviteter (dynamisk)
Faktorer i samhället
Sämre socioekonomiska förhållanden (statisk)
En avsaknad av ställningstagande mot substansanvändning/antisociala beteenden bland vuxna
(dynamisk)
Positiv inställning till alkohol och droganvändning/antisocialt beteende bland ungdomar (dynamisk
Hög tillgänglighet (droger, alkohol, vapen, gäng, arenor) (dynamisk)
Upplevelse av socialt utanförskap (dynamisk)
14
Specifika skyddsfaktorer
Individnivå
Hög självvärdering (dynamisk)
Förmåga att hantera uppkomna situationer på ett funktionellt sätt (coping skills)
(dynamisk)
Förmåga till emotionell självreglering (dynamisk)
Engagemang i och kopplingar till två eller fler av följande sammanhang: skolan,
vänner, idrott, jobb, religion, kultur (dynamisk)
Interpersonell nivå
Goda föräldrafärdigheter (struktur, monitorering, förutsägbarhet), (statisk/dynamisk)
Positiva vuxna förebilder (dynamisk)
”Vettiga” kamrater (dynamisk)
Faktorer i samhället
Närsamhället förmedlar positiva regel- och normsystem (dynamisk)
Liten tillgänglighet (dynamisk)
Utbud av sociala, fritids, och kulturella aktiviteter (dynamisk)
Meningsfull sysselsättning (om ej i skola), (dynamisk)
Upplevelse av fysisk och psykisk trygghet (dynamisk)
15
Bedömning
Riskfaktorer
Skyddsfaktorer
Insatsområden
Livsområden
Individuell
vardag
Missbruk
Psykiatri
Antisocialt
Insatser
Individuella
Grupp
Jobb/skola/
annat
Vänner/
familj
Specifika
Operativa
insatsmål
Öka/Minska
sannolikheter
Psykosocial
funktionsnivå
16
Psykosocial behandling ungdomar
– Socialstyrelsens nya riktlinjer
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
• erbjuda korta insatser (MI eller MET), motivationshöjande
behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi
(MET/KBT) eller adolescent community reinforcement
approach (ACRA) eller assertive continuing care (ACC)
• erbjuda functional family treatment (FFT), brief strategic
family treatment (BSFT) eller multidimensional family
therapy (MDFT)
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan
• erbjuda haschavvänjningsprogrammet (HAP)
• erbjuda multisystemisk terapi (MST)
17
Trohet mot behandlingsmetod
Funktionell familjeterapi
(Barnoski, 2004)
70
60
50
%
40
30
20
28% lagfördes inom 18 månader när
ungdomarna inte fått någon insats
10
0
1 2 3
4 M 5 6 7
Ej kompetenta
8 9 10 M 11 12 13 14 15 16 M 17 18 19 20 21 22 23 M 24 25
Gränsfall
Kompetenta
Mkt kompetenta
18
Vikten av att följa instruktion
bland FFT-terapeuter
(Barnoski, 2004)
70
60
50 Att inte följa instruktioner
%
40
Begränsade effekter
även vid programtrohet
kan vara skadligt
30
20
10
0
1 2 3
4 M 5 6 7
Ej kompetenta
8 9 10 M 11 12 13 14 15 16 M 17 18 19 20 21 22 23 M 24 25
Gränsfall
Kompetenta
Mkt kompetenta
19
70
Vikten av att följa instruktion
bland FFT-terapeuter
(Barnoski, 2004)
60
Enskild terapeut
50
%
40
30
20
10
0
1 2 3
4 M 5 6 7
Ej kompetenta
8 9 10 M 11 12 13 14 15 16 M 17 18 19 20 21 22 23 M 24 25
Gränsfall
Kompetenta
Mkt kompetenta
20
Download