Kognitiv och biologisk psykologi. Alternativt: Skriftligt prov.

advertisement
Komvux – HT 2013
Lärare: Nina Emilsson
Telefon: 0725-443706
Mail: [email protected]
Litteratur: Nadja Ljunggen, Psykologi för gymnasiet.
Webbsida: https://www.itslearning.com/Index.aspx?CustomerId=2163
Psykologi 1
v. 34-39
Område 1: Psykologins historia och
utveckling
 Freud och psykoanalysen
 Beteendeperspektivet
 Humanistisk psykologi
v. 40
Prov: Område 1: Psykologins historia och
utveckling
v. 41-42
Område 2: Kognitiv och biologisk psykologi
v. 43
Arbeta hemmavid: Inlämningsuppgift: Kognitiv och
biologisk psykologi. Alternativt: Skriftligt prov.
v. 44
Höstlov
v. 45-48
Område 3: Individen och gruppen.
v. 49
Prov: Område 3: Individen och gruppen.
v. 49- 50 Område 4: Psykisk ohälsa – stress och kris.
 Muntligt seminarium 13 december. Vid frånvaro gör
Inlämningsuppgift. Deadline: 13 december!
 Aktivitet på Diskussionsforum: Deadline: 13
december!
v. 51
Uppsamlingsheat - se tider på Itslearning!
Mål och innehåll. Område 1: Psykologins historia och utveckling
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp, kända
företrädare och
experiment
Att utveckla kunskaper
om den psykologiska
vetenskapens framväxt
och utveckling och
förståelse av relationen
mellan psykologins
utvekling och
samhällsutveckling.
Psykologins
historiska framväxt.
I samband med det
behandlas det
psykodynamiska,
behavioristiska och
humanistiska
perspektivets
förklaringar av
mänskliga beteende,
tankar och känslor.
Joseph Breur Sigmund
Freud
Att utveckla kunskaper
om mänskliga beteenden,
känslor och tankar utifrån
olika psykologiska
perspektiv samt förmåga
att relatera dessa
kunskaper till egna
erfarenheter
Att utveckla förmågan att
kritiskt granska, jämföra
och reflektera över olika
psykologiska perspektivs
styrkor och svagheter.
Verklighetsuppfattningar och
självbilder
Hur de påverkas och
formas
Freuds personlighetsmodell: detet, jaget,
överjaget, medvetna,
förmedvetna, omedvetna,
felprestationer, felsägningar,
försvarsmekanismer:
förskjutning, projicering,
reaktionsbildning,
bortträngning, förnekande,
regression. Driftsteorin
Freuds utvecklingsteori;
oral, anal, fallisk fas.
Ivan Pavlov
John B Watson
B.F Skinner
Klassisk (OS, BS, OR, BR.
Stimuli och respons,
utsläckning) och operant
inlärning (positiv, negativ,
aversiv förstärkning),
shaping. Fobiersuppkomst
Albert och råttan
Carl Rogers
Abraham Maslow
Behovstrappan,
självförverkligande, positiv
psykologi, självbild,
idealsjälv, kongruens,
inkongruens.
Förslag på
undervisningsforme
r, material och
experiment
Undervisnings-form
Teoretiska
genomgångar via
föreläsning, film,
instuderings-frågor
och experiment.
Material:
Kapitel 1, 2 och 3 i
Psykologi för
gymnasiet skriven
Nadja Ljunggren,
Fallstudier (Se under
fliken Filer).
Filmer:
Fight Club, Livet från
den ljusa sidan, A
clockwork Orange,
youtubeklipp
Experiment:
Klassisk inlärning
(Se under fliken
Filer)
Observera
försvarsmekanismer
hos dig själv och i
din omgivning.
Iaktta barn i din
omgivning utifrån
Freuds
utvecklinsteori.
Examination
Prov på psykologins
historia och de tidiga
perspektiven:
Psykoanalysen,
behaviorismen och den
humanistiska
psykologin.
Självtest som finns på
webben där du ges
möjlighet att befästa
grundläggande begrepp
och se om du har
förståelse runt teorin.
Mål och innehåll. Område 2: Kognitiv och biologisk psykologi – hur våra
känslor styrs av genetik, biologi och de tankar vi tänker.
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp, kända
företrädare och
experiment
Att utveckla kunskaper
om mänskliga beteenden,
känslor och tankar utifrån
olika psykologiska
perspektiv samt förmåga
att relatera dessa
kunskaper till egna
erfarenheter
Kognitionspsykologi
och dess
tillämpningar: hur
människan uppfattar
och förstår sin
omvärld och sig
själv.
Kognition, perception,
kognitiva scheman,
attribueringsstilar,
kontrollfokus, KBT,
Albert Ellis, positiv
psykologi,
Att utveckla förmågan att
kritiskt granska, jämföra
och reflektera över olika
psykologiska perspektivs
styrkor och svagheter.
Biologisk psykologi
och dess
tillämpningar: hur
människan förstås
utifrån fysiska
förklaringar av
tänkande, känslor och
beteende.
Verklighetsuppfattningar och
självbilder
Hur de påverkas och
formas
Nervcellens uppbyggnad
och funktion: kärna,
dendrit, axon, myelin,
synaps. Signalsubstanser:
noradrenalin, serotonin,
dopamin, acetylkholin,
GABA. Nervsystemets
uppbyggnad; sympatiska,
parasympatiska
nervsystemet, hormoner:
adrenalin, kortisol.
Drogers effekt på
hjärnan.
Hjärnan och
personligheten – Phineas
Gage.
Hjärnans uppbyggnad:
hjärnstammen,
lillhjärnan, storhjärnan,
loberna, hjärnhalvor,
reptilhjärna.
Förslag på
undervisningsformer,
material och
experiment
Undervisningsform
Teoretiska
genomgångar via
föreläsning, film,
instuderingsfrågor och
experiment.
Material:
Kapitel 4 och 5 i
Psykologi för gymnasiet
skriven Nadja
Ljunggren, Fallstudier
(Se under fliken Filer).
Filmer:
Youtubeklipp
Experiment:
Övningar i boken s. 6869, 94-95, 34.
Examination
Inlämningsuppgift:
Kognitiv och
biologisk psykologi
Mål och innehåll. Område 3: Individen och gruppen.
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp, kända
företrädare och
experiment
Att utveckla
kunskaper om
mänskliga
beteenden,
värderingar och
föreställningar i olika
sociala sammanhang.
Socialpsykologi och dess
tillämpningar: hur
människan påverkas och
formas tillsammans med
andra utifrån de grupper
och organisationer hon
eller han tillhör.
Solomon Asch
Stanley Millgram
Kurt Lewin
Muzafer Sherif
Jane Elliot
Philip Zimbardo
Verklighetsuppfattningar och
självbilder
Hur de påverkas och
formas
Roll, rollkonflikt, rollkris
Normer, sanktioner,
konformitet, social kontroll
Lydnad, ledarskap,
ledarstilar; demokratisk, låtgå och auktoritär.
Rosenthaleffekt, haloeffekt
Åskådareffekt
Fördom, stereotyp,
förutfattad mening, attityd.
Forskningsetik;
forskningskrav och
individskyddskrav
Robbers cave - experimentet
Iowa - experimentet
Stanford Prison experimentet
Millgrams
lydnadsexperiment
Asch
konformitetsexperiment
Jane Elliots
klassrumsexperiment
Hissexperimentet
Lewins ledarstilsexperiment.
Förslag på
undervisningsformer,
material och
experiment
Undervisnings-form
Teoretiska
genomgångar via
föreläsning, film,
instuderingsfrågor och
experiment.
Material:
Kapitel 7, Psykologi
för gymnasiet skriven
Nadja Ljunggren,
Fallstudier (Se under
fliken Filer).
Filmer:
Das Experiment, The
Wawe, Die Welle,
Metoder, Crash,
History X, A class
divided, youtubeklipp
Experiment:
Göra ett
socialpsykologiskt
uppdrag, antingen
bryta mot en norm,
eller se hur ditt
beteende påverkas
andras beteende.
Examination
Prov på
området:
Individen och
gruppen.
.
Mål och innehåll. Område 4: Psykisk ohälsa – stress och kris.
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp,
kända företrädare och
experiment
Att utveckla
kunskaper om arvet
och miljöns
betydelse för
individens
psykologiska
utveckling,
livsvillkor och
hälsa
Psykisk hälsa och
ohälsa
med betoning på stress
och stresshantering
samt kriser och
krishantering
Martin Seligman
Mihály Csikszentmihályi
Aaron Antonovsky
Marianne Frankenhauser
Positiv psykologi
Mindfulness
Flow
Självkänsla
Kasam
Kris: utvecklingskris,
traumatiska kriser,
katastrofer
Krisens faser; chockfas,
reaktionsfas,
bearbetningsfas,
nyorienteringsfas
Stress och personlighet;
coping
PTSD - posttraumatiskt
stress syndrom
Olika typer av stress och
stressorer; E-risker,
förändringsstress, ,
stressreaktionens faser
Stresshantering
Krishantering
Förslag på
undervisningsformer,
material och
experiment
Undervisningsform
Diskussion via
bloggen. Eventuellt
grupparbete.
Material:
Kapitel 11, Psykologi
för gymnasiet skriven
Nadja Ljunggren,
Fallstudier (Se under
fliken Filer).
Experiment:
Eleven får möjlighet
att höja sin lyckonivå,
livskvalitet genom
exempelvis yoga,
meditation, positivt
tänkande, goda
gärningar.
Examination
Muntlig diskussion
i grupp.
Aktivitet på
Diskussionsforum..
Download