Plan mot diskriminering och kränkande

Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Plan mot diskriminering och krankande
behandling pa Frillesasskolan ak 1-3
Vision
”Alla på vår skola har rätt att känna sig trygga,
respekterade och accepterade för den de är.”
Till dig som elev
Alla elever på Frillesåsskolan har rätt att trivas och känna att de tillhör gruppen och litar på personalen.
Alla ska få vara sig själva och bli respekterade som de är. Om du någon gång blir utsatt för diskriminering,
kränkande behandling, våld, hot eller mobbing, vill vi att du med en gång talar med någon vuxen som du
litar på. Detta gäller också dig som känner till att någon annan är utsatt.
Detta betyder att vi i vardagen:
 Följer skolans Manifest.
 Bemöta varandra respektfullt.
 Vara en god förebild.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Till dig som vårdnadshavare
Om du får reda på eller misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering eller/och
kränkande behandling, kontakta då ditt barns mentor, rektor eller någon annan som du känner förtroende
för på skolan.
Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för diskriminering eller/och kränkande behandling eller
mobbning måste du göra klart för barnet att du inte accepterar det och att du ser mycket allvarligt på det.
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra, men tillsammans kan vi hjälpas åt.
I vardagen betyder detta att:
 Vårdnadshavare talar gott om andra elever samt ta på sig den viktiga rollen att förmedla alla
människors lika värde.
Till dig som personal
Du som arbetar på Frillesåsskolan ska:
 Följa denna plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 Genom att vara en god förebild bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor respektfullt.
 Främja allas lika värde.
 Bemöta alla ur ett genusperspektiv.
 Verka för att skapa en trygg arbetsplats.
 Ha ett professionellt förhållningssätt i alla frågor som rör verksamheten.
 Följa skolans Manifest.
Uppdraget Lgr – 11
”Alla som arbetar i skolan ska”:
Medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också
utanför den närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för
den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Läraren ska:
Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och
motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Lgr – 11 s. 12.
”Barnens utbildning ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna.”
(Barnkonventionen Artikel 29 1a och 1b)
Utifrån det ovan beskrivna arbetar vi på Frillesåsskolan på följande sätt:
Alla elever på skolan skall veta vem de skall vända sig till då de själva eller någon
kamrat behöver hjälp.
Om elev, förälder/vårdnadshavare eller skolans personal upplever att elev kränkts av
anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder ärendet.




Rektor pratar med berörd elev
Rektor pratar med berörd personalen
Beslutar om åtgärderna
Uppföljning enligt elevens behov
Alla, personal, elev och förälder, skall reagera mot diskriminering eller/och kränkande behandling.
Var och en är personligen ansvarig för att agera.
Med kränkande behandling menar vi:








Fysisk (t.ex. slag och knuffar)
Verbal (t.ex. bli kallad olika ord, bli hotad, prata med ironi)
Psykosocial (t.ex. utfrysning, ryktesspridning, undanhållande av information, suckar, miner och
blickar)
Skriftlig (t.ex. klotter, sms., e-post, twitter, Facebook, KIK, ASK, Instagram och chat på nätet)
Kränkande bilder.
Sexuella trakasserier (t.ex. kommentarer som anspelar på kön och sexualitet)
När någon utnyttjar sin maktställning
Sabotage av annans egendom.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Vi använder begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av
kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att några eller någon kränker
principen om alla människors lika värde. Kränkningen är ett uttryck för makt och förtryck.
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningen
kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Upprepas
kränkningen kallar vi det mobbning.
Vid misstanke om kränkande behandling eller mobbning skrivs en ”Ansökan om
insats från Antimobbningsteamet” och följande arbete görs:
Kartläggning med dokumentation
 Samtal med den eller de utsatta eleven
 Samtal med den eller de som kränkt
 Elevernas vårdnadshavare kontaktas för att informeras om situationen
 Återkoppling till mentor och arbetslag
 Uppföljning så länge det behövs
Om man trots ovanstående åtgärder inte kommer tillrätta med problemet överlämnas ärendet
till rektor som gör bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas.
Exempel på åtgärder kan vara polisanmälan eller anmälan till sociala myndigheter
Det kan bli aktuellt att en elev som fortsätter mobba flyttas till annan skola.
Främjande arbete i vardagen
Umgänges och ordningsregler på Frillesåsskolan:







Respektera dig själv, dina kamrater, egna och andras ägodelar
Information från skolan skall alltid uppvisas för vårdnadshavare
Vi använder ett vårdat språk, inga svordomar eller könsord
Vi accepterar inte någon form av mobbing, våld eller hot om våld
Nyttjande av snus, cigaretter, alkohol samt alla slags droger är förbjudet
Cykling (tvåhjuling) och mopedåkning på skolgården är förbjudet mellan kl.06.00 –
18.30
Mobiltelefoner skall vara undanstoppade och avstängda (satta på ljudlöst) under
lektionstid
”Lokala” regler för olika åldrar och olika hus tillkommer.
Eleverna i F-9 har tillsammans arbetat fram fyra punkter för att främja en trygg skolmiljö.
Vi kallar dessa punkter för:
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Skolans manifest




Jag bryr mig om andra
Vi säger bra saker om varandra
Ingen ska behöva vara ensam och utanför
Jag hälsar på alla
Förebyggande arbete











Kamratstödjare (STOPP) åk 7-9
Anti-mobbningsteam
Värdegrundsarbete i det dagliga skolarbetet
Heldagar med värderingsövningar för hela enheten
Klassråd
Kompissamtal
Fadderverksamhet F-3
Schemalagda rastvakter/bussvakter med självlysande gula jackor/västar i alla
verksamhetsdelar/skolområden
Elevhälsa varje vecka på personalkonferensen Känna till ” Jag är med” (F – 3)
Gruppindelningar som ansvaras av personal
Personalen ansvarar och förbereder brytpunkten mellan Förskola - skola,
åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9.
Kvalitetssäkring av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling
För att säkerhetsställa att arbetet mot mobbning och kränkande behandling sker på ett
tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs sker följande:
I början av läsåret informeras elever, vårdnadshavare och personal om vår plan. Plan mot diskriminering
och kränkande behandling presenteras i sin nuvarande form på skolans gemensamma uppstartsdag varje
termin. Tema för dagen är likabehandlingsarbete och ska pågå i alla klasser F-9. Detta är ett pågående
arbete som finns integrerat i verksamheten under hela läsåret. Planen behandling presenteras på
föräldraråden. Vidare ansvarar skolans antimobbningsteam för att likabehandlingsplanen/planen mot
kränkande behandling utvärderas varje år. Den nuvarande planen mot diskriminering och kränkande
behandling revideras av Antimobb teamet under höstterminen. Vi kommer även att göra en ny trivselenkät
under HT-14.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Rektor har…
det yttersta ansvaret för att en planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas,
efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar också för att personalen
kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot alla former av kränkande behandling.
Personalen har…
ett ansvar att följa planen mot diskriminering och kränkande behandling och arbeta aktivt
med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.
Elever har…
ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både andra
elever och personal. Elever skall ta del av skolans värdegrund och handla utifrån den. Som
elev på skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är
också viktigt att man tänker på hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta.
Vårdnadshavare har…
också ett stort ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får det
en positiv inverkan på barnen.
Nulägesbeskrivning läsåret 2016-2017
I åk 1-3 är vi 175 elever. I åk 1 går 50 elever, i åk 2 går 55 elever och i åk 3 går 70 elever.
Årskurs 1 är indelad i 2 elevgrupper och årskurs 2 och 3 är indelade i 3 elevgrupper. Vi har
genom den statliga lärarsatsningen för åk 1-3 kunnat öka lärartätheten med möjlighet att
dela in eleverna i mindre grupper eller undervisning med fler pedagoger i klassrummen. Vi
arbetar åldershomogent i två olika hus. Vi har fadderverksamhet med gemensamma
aktiviteter för F - 3. De flesta elever i åk 1-3 är positiva till att vara i skolan och har lust och
nyfikenhet till att lära. I klassrummet använder de flesta eleverna en god ton, lyssnar och
väntar på sin tur. Eleverna visar över lag god kamratskap på rasterna, men hårt språkbruk
mellan eleverna förekommer. Skolan har en utökad rastverksamhet, där eleverna erbjuds att
vara med. I klassrummet fungerar samarbetet mellan pojkar och flickor bra. På rasterna
leker pojkar och flickor både var för sig och tillsammans.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]
Frillesåsskolan
Pedagogisk enhet Södra
2017-07-14
Kungsbacka Kommun
Analys
När en vuxen finns närvarande i klassrummet och eleverna har styrda uppgifter att jobba
kring fungerar det bra. Den utökade rastverksamheten hjälper eleverna att klara de friare
situationerna på rasten bättre. Lunchrasten är lugnare, med färre elever ute samtidigt, då
husen har rast på olika tider. När det gäller sammansättningen mellan pojkar och flickor blir
det också en skillnad om eleverna befinner sig i klassrummet eller är på rast. I klassrummet
styr vi pedagoger vilka som ska samarbeta, men på rasterna väljer eleverna själva.
Fadderverksamheten gör att elever och pedagoger lär känna varandra. Den skapar en vikänsla och ger en ökad trygghet. Elevernas språkbruk påverkas av musik, tv-program,
youtube-klipp och miljön omkring dem.
Åtgärder
Vi har kvar de delade lunchrasterna. Eleverna i åk 1-3 har två olika raster, vilket gör att det
inte är lika många elever ute samtidigt. Vi blir också fler vuxna ute/antal barn. Vi har under
höstterminen 2016 utökat rastaktiviteterna till 8 gånger/ vecka. Rastaktiviteterna leds av två
pedagoger. Vår målsättning är att kunna stötta eleverna i sitt sätt att vara mot varandra och i
sin konflikthantering. Vi har gemensamma regler och gemensamma förhållningssätt, som
eleverna har varit delaktiga i att ta fram på klassråd och elevråd. Vi kommer fortsätta med
fadderverksamheten under läsåret. Faddrarna träffas några gånger per läsår. För att få till ett
bra språkbruk bland eleverna föregår vi med gott exempel, vi jobbar för nolltolerans och det
har lyfts på föräldramöten.
Adress
Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås
Rektor F-3
Rektor 4-9
Rektor fsk
Expedition
Chamilla Alnäng
Johan Rasmusson
Annsofie Nelje
Ylva Johansson
Telefon
0300-836900
0300-836902
0300-836903
0300-836901
0300-836900
Telefax
E-post
0340-650473
[email protected]
[email protected]
annsofie.nelje@kungsbacka se
[email protected]