Kiaeria blyttii - krusborstmossa - 2144

advertisement
Kiaeria blyttii
Krusborstmossa
NE
NA
LC
Mossor
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Dicranales, Familj: Rhabdoweisiaceae, Släkte: Kiaeria
(borstmossor), Art: Kiaeria blyttii - krusborstmossa (Bruch & Schimp.) Broth. Synonymer: Kiaeria blyttii (Schimp.)
Broth.
Kännetecken
Arten växer i mörkgröna tussar som kan bli uppåt 5 cm höga. Bladen är långa och smala, och de smalnar gradvis av
mot ett trådsmalt spetsparti med låga mamiller. Bladen är som fuktiga oregelbundet böjda, medan torra blad är något
krusigt vridna. Nerven är smal och utlöpande. Bladkanten är plan eller något inböjd och nedanför spetspartiet utan
tänder. Cellerna i bladets övre del är kvadratiska till rektangulära, och cellerna i den nedre delen är smala, avlånga,
tjockväggiga och saknar eller har endast svagt utvecklade porer. Bashörnscellerna är diffust avgränsade, brunaktiga,
stora, kvadratiska till rektangulära och större än cellerna runtomkring. De är mer eller mindre tjockväggiga och bildar
en oval grupp. De knopplika hangrenarna sitter långt nedanför honorganen. Kapslar är ganska vanliga. De är något
böjda och har en liten struma. Kapselns annulus består av en till tre rader av stora, lätt avfallande celler.
Krusborstmossa kan förväxlas med fjällborstmossa K. starkei som ibland även den växer på klippor. K. starkei har
emellertid blad med släta eller nästan släta spetsar, vanligen tydligt mer uppsvällda bashörnsceller och dessutom
sitter hangrenarna strax under honorganen. Krusborstmossa kan även förväxlas med strumamossa Cynodontium
strumiferum, vilken dock är renare grön, har tillbakaböjda bladkanter och tydligt mamillösa celler i en stor del av
bladskivan.
Utbredning och status
Arten är allmän i stort sett i hela Norrland, tämligen allmän i Svealand och söder därom gradvis sällsyntare. I fjällen
finns den upp till nedre delen av högalpina zonen. Arten är allmän i hela Norge, i Finland och på Svalbard. Den är
sällsynt på Island. Arten är vitt utbredd i övriga Europa, Asien och Nordamerika.
Ekologi
Krusborstmossa växer på mer eller mindre exponerade klippor och block - huvudsakligen i kalkfattiga miljöer. Den
påträffas ofta tillsammans med arter i släktena klipptussar Cynodontium, kvastmossor Dicranum och raggmossor
Racomitrium.
Övrigt
Etymologi: blyttii (lat.) = efter Matthias Numsen Blytt (1789-1862), norsk botaniker.
Uttal: [Kjäria blýtti]
KEY FACTS Blytt’s Fork-moss. Forms up to 5 cm high, dark green tufts. Leaves long and thin, gradually tapering to
an almost thread-like apex with low mamillae. Leaves irregularly curved when moist, somewhat crisped when dry.
Nerve simple, excurrent. Margin entire, plane or slightly incurved below apex. Capsules relatively common, slightly
curved and strumose. - Grows on more or less exposed, typically calcium-poor cliffs and boulders.
Litteratur
Hedenäs, L. 2006. Kiaeria blyttii krusborstmossa s. 294-295. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 623], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Författare
Lars Hedenäs 2006
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download