DOC - Europa EU

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Mat: Ny lagstiftning ska göra användningen av
livsmedelstillsatser i EU säkrare och
genomsynligare
Bryssel den 14 november 2011 – Snart blir användningen av tillsatser1 i mat ännu
säkrare och genomsynligare än den redan är. EU-kommissionen har antagit nya
bestämmelser för att garantera detta.
– I dag har vi kommit till en milstolpe i vårt arbete med att öka livsmedelssäkerheten
i EU. Vi har antagit två nya förordningar om livsmedelstillsatser som gynnar både
allmänheten och näringslivet. De nya bestämmelserna gör det lättare för alla
inblandade att ta reda på exakt vilka tillsatser som är tillåtna i maten.
Konsumenterna får bättre information och EU:s livsmedelsindustri vet vad som
gäller när de ska utveckla innovativa och säkra produkter, säger EU:s hälso- och
konsumentkommissionär John Dalli.
De båda förordningarna innehåller två nya förteckningar.
Den första gäller tillsatser i mat och gäller från och med juni 2013
(övergångsperioden ansågs nödvändig för att ge EU:s livsmedelsindustri tid att
anpassa sig till de nya bestämmelserna). I förteckningen (se även följande
databas: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD) kan både
konsumenter, livsmedelsföretag och tillsynsmyndigheter lätt ta reda på vilka
tillsatser som är tillåtna i vilka livsmedel.
1
Livsmedelstillsatser är ämnen som tillsätts i maten av olika tekniska skäl, t.ex. för att öka
hållbarheten eller för att stabilisera, färga eller söta produkten.
IP/11/1341
I den andra förtecknas tillsatser som tillförs livsmedelsingredienser, t.ex. andra
livsmedelstillsatser, enzymer, aromer och näringsämnen. Den träder i kraft tjugo
dagar efter att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.
De båda förteckningarna är ett viktigt led i genomförandet av ramförordning (EG) nr
1333/2008 om livsmedelstillsatser från december 2008.
Genomsynlighet
Ökad genomsynlighet är den största vinsten med den nya lagstiftningen. De
godkända tillsatserna är nu förtecknade tillsammans med de livsmedelskategorier
där de får tillföras. Kommissionen anser att detta är en stor förbättring jämfört med
det gamla systemet där förteckningarna var spridda över flera bilagor i tre olika
direktiv.
Av den första förteckningen framgår exempelvis klart att en godkänd tillsats i vissa
livsmedelskategorier bara får användas i begränsad mängd eller inte alls. Detta
gäller t.ex. för naturell yoghurt, smör, kompott, pasta, vanligt bröd, honung, vatten
och juice.
I andra kategorier är det tvärtom. I många högförädlade livsmedel, som konfektyrer,
snacks, såser och smaksatta drycker, är ett stort antal tillsatser tillåtna.
Förteckningen över de tillsatser som får tillföras andra tillsatser, enzymer, aromer
och näringsämnen ska se till att människor endast i begränsad omfattning
exponeras för tillsatser genom dessa ingredienser.
Vad är det mer som ändras?
Bortsett från de nya förteckningarna innehåller den nya lagstiftningen föreskrifter
om
- tydliga villkor för när man får använda tillsatser i livsmedel
- ett kategoriseringssystem för livsmedel där tillsatserna är tydligt företecknade
tillsammans med de livsmedelskategorier som de får tillföras
- ett program för en fullskalig omprövning av säkerheten hos alla godkända
tillsatser
- tydliga riktlinjer och anvisningar för företag som vill ansöka om nya
användningsområden för livsmedelstillsatser.
Bakgrund
De allmänna villkoren för användning av livsmedelstillsatser fastställde
Europaparlamentet och rådet 2008 i en ramförordning som fortsätter att gälla.
Förordningen innehåller de allmänna bestämmelser, principer och mål som styr all
särlagstiftning om livsmedelstillsatser. Principen är att användningen av tillsatser
ska vara säker och tekniskt motiverad, inte får vara vilseledande och måste ha
fördelar för konsumenterna.
Omprövning av tillsatser
I mars 2010 antog kommissionen ett program för omprövning av alla godkända
livsmedelstillsatser. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) måste
ompröva alla tillsatser fram till 2020. Vilken tillsats som omprövas först beror på när
den prövades senast, om det finns nya forskningsrön, hur mycket tillsatsen
används och hur mycket människor exponeras för den.
2
Färgämnen står högst upp på listan. Sjutton färgämnen har redan omprövats. I tre
fall har kommissionen redan föreslagit sänkta tillsatsnivåer, eftersom Efsa anser att
exponeringen kan bli för stor för vissa konsumentgrupper.
Nya forskningsrön har gett hög prioritet åt sötningsmedlet aspartam, som ska
omprövas före september 2012.
Riktlinjer och anvisningar
I mars 2011 specificerade kommissionen vilka uppgifter som krävs för att en ny
användning av en tillsats ska godkännas. Det gäller bland annat toxikologiska
uppgifter för riskbedömningen och information som visar att tillsatsens användning
är tekniskt motiverad, har fördelar för konsumenten och inte är vilseledande.
För att hjälpa företagen med ansökan om godkännande har kommissionen tagit
fram en vägledning som finns på nätet (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm)
och som ska se till att ansökningarna är fullständiga och kan handläggas snabbt.
Kommissionen hoppas på så sätt kunna stimulera livsmedelsindustrin till ansvarsfull
innovation.
Ett exempel på en sådan innovativ produkt är det naturliga sötningsmedlet
steviolglykosider, som utvinns ur växten Stevia ribaudiana. Kommissionen har just
antagit en förordning som tillåter användningen av denna tillsats i flera
livsmedelskategorier.
Efsa fick i uppdrag att bedöma säkerheten hos sötningsmedlet och kom fram till att
det varken är cancerframkallande, genotoxiskt eller visar tecken på reproduktionseller utvecklingstoxicitet. Det acceptabla dagliga intaget (ADI) fastställdes till
4 mg/kg kroppsvikt och dag. Försiktiga bedömningar av exponeringen för
steviolglykosider både hos vuxna och barn antydde dock att det acceptabla dagliga
intaget torde överskridas vid de föreslagna maximihalterna.
För att se till det är säkert för konsumenterna att exponeras för ämnet var man
därför tvungen att se över de användningsområden och halter som ansökan gällde.
Den nya förordningen är resultatet av denna process.
Läs mer:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm
Kontakt :
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)
3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards