Barnhälsoteam * ett samarbete mellan BVC och förskolan

BARNHÄLSOTEAM
- med barnet i centrum
I Östhammars kommun samverkar förskoleverksamheten, BVC och
socialtjänsten i fem Barnhälsoteam. Teamen finns i Alunda, Gimo, Öregrund,
Österbybruk och Östhammar. Målet är att skapa ett professionellt samarbete,
för att tidigt ge möjligheter till stöd och åtgärder med utgångspunkt i det
enskilda barnets behov. Syftet med Barnhälsoteamet är att få en helhetssyn på
barnet utifrån en samlad kompetens (pedagogisk, specialpedagogisk,
medicinsk och social). I teamet diskuteras inga enskilda barn utan att
vårdnadshavare tillfrågats och gett sitt medgivande.
Barnhälsovården skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt
perspektiv. Dess övergripande mål är att medverka till att säkerställa barnens
hälsa, trygghet och utveckling. Detta uppnås genom att förebygga fysisk och
psykisk ohälsa samt upptäcka och identifiera fysisk, psykisk och social ohälsa
hos barn i förskoleåldern.
Förskolan ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, skall ges den omsorg som deras
speciella behov kräver.
I Barnhälsoteamet ingår:
o
BVC-sköterska
o
Förskolechef
o
Specialpedagog
o
Handläggare från socialtjänsten
o
Pedagog från förskolan (vid behov)