Barnhälsa
Fjärås-Gällinge förskolor
Kungsbacka kommun
Verksamhetsår 2014/15
1
Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision;
Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen förmåga
och lust att lära.
Bakgrund till barnhälsoarbete
Att främja barns och elevers hälsa, är det övergripande målet för arbetet med hälsa, i de
nationella styrdokumenten för förskola och skola.
"Hälsobegreppet kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro
av sjukdom. Hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande." Prop. 2001/02:14; Hälsa, lärande och trygghet.
Barnhälsa är således alla de insatser som görs för att främja hälsa, samt skapa en
gynnsam lär- och arbetsmiljö.
Barnhälsoplan
För att uppnå en god hälsa bland alla barn ska varje förskolechef utarbeta en
barnhälsoplan.
Planen syftar till att vara ett resursstöd i att bemöta barn utifrån ett salutogent
förhållningssätt. Med detta menar man ett förebyggande och hälsofrämjande arbete,
där tankar och planerade insatser utgår från det friska och fungerande.
Barn ska ha inflytande över barnhälsoplanen och den ska utvärderas en gång om året.
Barnhälsoteam
Att arbetslag har en hög kompetens och en tilltro till barns förmåga och lust att lära, skapar
förutsättningar att möta varje barn där det befinner sig. Arbetslaget utgör grunden i detta
arbete.
"Barnhälsoteamet ska verka för att det i vardagsarbetet ska vara balans mellan akuta
insatser utifrån det enskilda barnets behov och långsiktigt förändringsarbete för ett
hälsofrämjande och förebyggande synsätt i hela verksamheten. Barnhälsoteamet ska
bedriva sitt arbete i nära samarbete med förskolans personal." Barn- och elevhälsan i
Kungsbacka kommun, Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-04-25.
Som en kompletterande resurs, finns inom Fjärås-Gällinge förskolor ett Barnhälsoteam.
Förskolans barnhälsoteam i Fjärås-Gällinge består av förskolechefer, psykolog, logoped
och specialpedagog och sammankallas två gånger per månad.
Teamet arbetar tvärprofessionellt, vilket betyder att man använder sig av samtliga
representerade kompetenser. För att man ska kunna prioritera och samarbeta kring de
insatser som ska göras, behöver medlemmarna ta utgångspunkt i ett prestigelöst
förhållningssätt gentemot varandras kompetenser. I teamet ska medlemmarna kunna
delge varandra erfarenheter och kunskaper, som tillsammans kan ge en bild av vilka
insatser som är nödvändiga. Det behöver också tydligt klargöras vem som har ansvar för
respektive insats och hur återkoppling till teamet ska ske. Barnhälsoteamets möten ska
inledas med en dagordning, där tiden ska prioriteras mellan planering, utvärdering och
analys av teamets förebyggande arbete, samt enskilda ärenden och
uppföljning/återkoppling kring dessa.
2
Syfte
Syftet med arbetet i Fjärås-Gällinge barnhälsoteam;
- Att bidra till utveckling i förskolan och att arbeta utifrån en helhetssyn för ökad
kvalitet och likvärdighet i förskolans verksamhet.
Mål
Barnhälsoteamet ska utifrån det behov som utvärdering och analys ger, tillsammans
utarbeta mål för det kommande året.
Målen för verksamhetsår 2014/15;
Alla i den pedagogiska verksamheten ska känna till Barnhälsoplanen.
Alla i den pedagogiska verksamheten ska kunna rutinen för samarbete mellan
arbetslag och Barnhälsoteam.
Barnhälsoplanen ska finnas med i Kvalitetsåret.
Analys
Utvärdering och analys av vad Barnhälsoteamets samarbete med arbetslagen givit under
året, sammanställs i en verksamhetsberättelse som görs under maj/juni.
Teamets professioner
Förskolechefens ansvar
Förskolechefen har ansvar för organisation och ledning av arbetet på den egna enheten.
Förskolechefen har ansvar för förskolans resultat och har därför inom givna ramar ett
särskilt ansvar för att:
• verksamheten och barnarbetet utformas så att barnen får det stöd och den hjälp de
•
•
•
•
•
behöver
kontakt upprättas mellan förskola och hem, om det uppstår svårigheter för barnet i
förskolan,
externa kontakter, såsom kontakt med Socialtjänst och BUP, sker i samarbete
mellan aktuellt arbetslag på förskolan och förskolechef,
upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera/revidera förskolans barnhälsoplan en
gång per år,
utvärdera barnhälsans verksamhet,
resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av barnens utveckling
som pedagoger gör
Psykologens roll
Psykologen kan erbjuda specifik kompetens till förskolan inom olika områden, som
utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, neuropsykologi, kunskap om barns och
ungdomars psykiska störningar samt kunskaper om grupper och grupputveckling.
Psykologen erbjuder handledning, konsultation och rådgivning på individ och gruppnivå till
personal i förskolan. Samtal är psykologens viktigaste verktyg i allt stödjande arbete.
Psykologen kan även göra observationer i förskolan, för att stötta arbetslag i det fortsatta
arbetet. På organisationsnivå kan psykologen bland annat delta i förändringsarbete i
barnhälsoteamet och vid utbildning av personal.
3
Logopedens roll
Att i kontakten med barn, stödja dem i deras utveckling av kommunikation, språk och tal.
Detta sker t ex genom observation på individ – och gruppnivå, samt testning och träning
av specifika förmågor på individnivå.
Att i kontakten med förskolans personal, stödja dessa i deras dagliga arbete med att
utveckla barnens kommunikation, språk och tal. Detta sker t ex genom specifika förslag på
åtgärder och handledning i fråga om olika typer av språkstimulerande material
Specialpedagogens roll
Att tillsammans med förskolans personal arbeta förebyggande, för att undanröja hinder för
lärande. Genom dialog skapa ett förhållningssätt och en lärandemiljö som stimulerar alla
barn och som får dem att utvecklas optimalt i sitt eget lärande, oavsett individuella
förutsättningar. Specialpedagogen verkar för detta på organisations-, grupp- och
individnivå.
I förskolan arbetar specialpedagogen med observation och/eller pedagogisk kartläggning
av verksamheten, för att sedan handleda arbetslag utifrån detta underlag. Vid upprättande
av handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, stödjer specialpedagogen arbetslaget.
Specialpedagogen samarbetar med barnhälsoteamet för att utveckla förskolans arbete
och rutiner när det gäller förebyggande och stödjande insatser.
Samarbete mellan arbetslag och barnhälsoteam (se bild på nästa sida)
1. UPPTÄCKA - Ett ärende aktualiseras på förskolan.
2. KARTLÄGGA – All barnhälsa startar i arbetslaget. Arbetslaget diskuterar
förutsättningar, såsom den pedagogiska miljön och de rutiner som arbetslaget har
för att möta det aktuella ärendet. Arbetslaget diskuterar utifrån det aktuella ärendet
vad som fungerar väl och vad som inte fungerar.
3. ANSÖKAN - Arbetslaget sammanfattar behovet av samarbete med barnhälsoteamet med hjälp
av blankett, som sedan lämnas till förskolechef.
Vid behov av individuella insatser för ett barn, kontaktar arbetslaget först de berörda föräldrarna
Med föräldrars godkännande lämnas blankett till förskolechef.
Ärendet tas upp i barnhälsoteamet, där det beslutas vem/vilka ur teamet som återkopplar och
erbjuder insats till arbetslaget.
4. BEDÖMNING – Barnhälsoteamet strävar efter att lyfta ärendet på nästkommande
möte. Vid behov inhämtar representant från BHT mer information. Lämplig insats
diskuteras.
OBSERVERA! Om det är relevant att arbeta med individuella insatser för ett barn,
kan en handlingsplan kring förskolans strävansmål och arbetssätt sedan upprättas
tillsammans med föräldrarna.
Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd får det
stöd och de resurser som behövs.
5. INSATS - Insatser påbörjas. Exempel på resurser kan vara kompetenshöjande
insatser för pedagoger, såsom handledning och fortbildning, samt förstärkning av
arbetslaget.
4
6. UPPFÖLJNING - Barnhälsoteamet följer vid varje möte upp de ärenden som pågår.
Om handlingsplan har upprättats, följs denna upp och utvecklas tillsammans med
berörd personal och föräldrar minst en gång per termin. Efter avslutad handledning
görs en uppföljning ca 6 månader senare.
7. BARNHÄLSA – verksamheten är i en ständig lärandeprocess där barnhälsoteamet
kan bidra.
Rutiner vid överlämning av barn i behov av särskilt stöd, till skolan
Under våren, då klasslistor och personalplacering i skolan är klara, sammankallar
förskolechef de berörda till överlämningsmöte. På detta möte kan berörda föräldrar,
personal från förskolan och skolan, specialpedagog, psykolog och logoped medverka.
Föräldrar och förskola informerar då mottagande verksamhet om barnets behov och de
arbetssätt som förskolan funnit gynnsamma för barnet, att arbeta utifrån. Om föräldrar och
personal kommer överens om att det kan gynna barnets fortsatta skolgång att även
skriftlig information kring arbetssätt lämnas över från förskola till skola, kan detta ske.
5