Kvarnens verksamhetsplan 2016 (Word, 58kb, nytt fönster)

Kvarnens och
Kvarnlyckans
verksamhetsplan
2016
Nämndmål:
Barn i stadsdelsnämndens förskolor har en trygg och säker förskolemiljö
Enhetsmål:
Barnen möter förskolans medarbetare i en miljö som utformas med barnets välbefinnande i
fokus.
Förväntat resultat
Förskolan erbjuder en god omsorg som leder till trygghet och lärande.
Arbetssätt
Arbetslagen:
• definierar sambandet mellan omsorg och lärande för att kunna öka förståelse för hur omsorg
kan bli lärande.
• organiserar sitt arbete utifrån: ansvarsfördelning, miljö, tid och barns inflytande, så att
omsorgssituationerna används på ett didaktiskt sätt för lärande.
Resursanvändning
Förskolans medarbetare barn och föräldrar, olika material och uttrycksformer, förskolans ute och innemiljön, reflektions tid, arbetsplanen och IT.
Uppföljning
Arbetet med omsorg och lärande följs upp via pedagogisk dokumentation där fokus ligger på
att:
• alla omsorgs situationer används för lärande
• barnen är delaktiga och har inflytande över sin vardag
• förskola och hem samarbetar kring omsorgen om barnen och deras lärande
• arbetslaget samarbetar med kock/ kokerskor samt städerskan
Utveckling
Arbetslagets kompetens ska öka när det gäller att använda sig av:
• pedagogisk dokumentation som reflektionsunderlag för att synliggöra sambandet mellan
omsorg och lärande.
• arbetsplan för att tydliggöra sambandet mellan omsorg och lärande.
• ökad medvetenhet kring interkulturellt förhållningssätt.
Nämndmål:
Barn i stadsdelsnämndens förskolor utvecklar sin förståelse för matematik
Enhetsmål:
Barnen har tillgång till en pedagogisk miljö med kompetenta medarbetare som stimulerar
deras intresse och nyfikenhet för matematik och matematiska begrepp.
Förväntat resultat
Förskolans arbete med enhetsmålet ska resultera i att väcka intresse hos barnen för matematik.
Arbetssätt
Arbetslaget:
• har ett didaktiskt arbetssätt som utgår ifrån barnens vardag.
• skapar och använder olika miljöer som stödjer barns experimenterande och utforskande
kring matematik.
• använder sig av Grön Flaggs temaområden.
• informerar föräldrarna i olika forum om arbetet kring enhetsmålet.
Resursanvändning
Resursanvändning
Förskolans medarbetare, barn och föräldrar, olika material och uttrycksformer, förskolans ute
- och innemiljön, reflektions tid, arbetsplanen och IT.
Uppföljning
Uppföljning
Arbetet med matematik följs upp via pedagogisk dokumentation där fokus ligger på:
• hur barnens vardag tas till vara, för att utveckla intresse och nyfikenhet för matematik.
• hur olika miljöer stödjer barns experimenterande och utforskande.
• vilka nya begrepp kring matematik som används.
• hur arbetet med Grön Flagg utvecklas.
• hur föräldrarna gjorts delaktiga i arbetet.
Utveckling
Följande områden ska utvecklas under året:
• Arbetslagets kompetens att använda pedagogisk dokumentation som reflektionsunderlag.
• Arbetslagets förståelse för matematik i vardagen.
• Förskolans miljö ska bli mer tillåtande och experimenterande.
Nämndmål:
Barn i stadsdelsnämndens förskolor utvecklar sina språkliga och
kommunikativa förmågor
Enhetsmål:
Barnen har tillgång till en pedagogisk miljö med kompetenta medarbetare som stimulerar
deras språkliga utveckling genom olika uttrycksformer.
Förväntat resultat
Verksamheten är utformad så den ger barn möjlighet till olika former av kommunikation som
leder till språkutveckling.
Arbetssätt
• Genom miljöns utformning skapar arbetslaget ett utforskande och temainriktat arbetssätt och
ger möjlighet till varierande uttrycksformer.
Arbetslaget:
• har ett medvetet språkligt förhållningssätt under hela dagen.
• uppmuntrar barnen att använda sitt/sina modersmål.
• informerar föräldrarna om förskolans språkarbete.
Resursanvändning
Resursanvändning
Förskolans medarbetare barn och föräldrar, olika material och uttrycksformer, förskolans ute och innemiljön, reflektions tid, arbetsplanen och IT.
Uppföljning
Arbetet med barns språkutveckling följs upp via pedagogisk dokumentation där fokus ligger
på:
- miljöns utformning för att stödja olika former av kommunikation.
- tema och projektarbeten.
-situationer där arbetslaget tillsammans med barnen:
• berättar
• återger
• beskriver
• instruerar
• diskuterar
• uppmärksammar modersmål
• visar intresse och använder sig av symboler och skrift
Arbetslaget samverkar med föräldrarna kring barnets språkutveckling genom att bjuda in till
utvecklingssamtal två gånger per år och språksamtal en gång per år.
Utveckling
Arbetslagets kompetens ska stärkas när det gäller att:
• använda olika kommunikations former.
• följa barnens språkutveckling via olika observationsmodeller.
• pedagogisk dokumentation som reflektionsunderlag.
Nämndmål:
Barn i stadsdelsnämndens förskolor har likvärdiga förutsättningar för
utveckling
Enhetsmål:
Barnen har tillgång till en pedagogisk miljö med medarbetare som ger dem lika möjligheter
att utvecklas och lära.
Förväntat resultat
Alla såväl barn som föräldrar känner sig välkomna i förskolan.
Arbetssätt
Arbetslaget:
• utgår från likabehandlingsplanens diskriminerings grunder (Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etniskt tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktions nedsättning,
Sexuell läggning, Ålder).
• Har ett normkritiskt förhållningssätt d.v.s : synliggöra och ifrågasätta normer och synliggöra
maktstrukturer och granskar sin position för att öka förståelsen för olikheter
• Representeras i ett nätverk kring barn i behov av stöd
• skapar en likvärdig pedagogisk miljö där alla barn har möjlighet att bredda sina lekmönster
och intressen.
Resursanvändning
Förskolans medarbetare barn och föräldrar, olika material och uttrycksformer, förskolans ute och innemiljön, reflektions tid, arbetsplanen och IT och komptensutveckling.
Uppföljning
Arbetet med åtagandet följs upp med fokus på:
• Likabehandlingsplanen som revideras årligen
• Ett normkritiskt förhållningssätt som ökar samarbetet med föräldrarna.
• Handlingsplanen kring barn i behov av särskilt stöd, som följs upp tillsammans med
föräldrar och stödenheten
• Arbetslagets reflektion via arbetsplan
• En likvärdig miljö som möjliggör alla barns delaktighet och inflytande över sin vardag.
Utveckling
Arbetslagets kompetens om:
• barn i behov av särskilt stöd ska fördjupas utifrån aktuella behov.
• Normkritiskt förhållningssätt