2013-05-10

advertisement
KVALITETSREDOVISNING FÖR FJÄRILEN, SMULTRONETS
FÖRSKOLA 2012/2013
Rutiner för kvalitetsarbetet och underlag för redovisningen
Underlaget för utvärderingarna består av:
 RUS
 Observationer
 Barnintervjuer
 Föräldraenkäter
 Pedagogisk dokumentation
 Utvecklingssamtal/Uppföljningssamtal
1. Normer och värden
Läroplanen Lpfö 98 2.1:
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles
gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem…”
1.1. Förskolans mål 2012/2013
1.1.1. Fjärilens egna mål för verksamheten.
Varje Barn ska:
 Känna sig trygg i sin vardag på förskolan.
 Bli accepterad för den man är.
 Få syn på olikheter och förståelse kring vad dessa kan tillföra
barngruppen.
1.2. Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Vi diskuterar aktivt med barnen att vi alla är olika samtidigt som vi alla är lika
mycket värda. Avdelningens mål bestäms gemensamt i arbetslaget med barngruppens
behov i fokus samt med läroplanen som grund. Vi tar tillvara alla de moment i
vardagliga händelser som gör att vi kan stärka barnens behov, mognad och intressen.
Metoder för utvärdering
Underlaget för utvärderingarna består av:
 RUS
 Observationer
 Barnintervjuer
 Föräldraenkäter
 Pedagogisk dokumentation
 Utvecklingssamtal/Uppföljningssamtal.
1.3. Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
1.3.1. Resultat: Barnen leker med varandra i olika gruppkonstellationer. Barnen pratar
om och med varandra om stort och smått. Barnen vågar prata om det mesta, vet
att det är högt i tak, till exempel kommer nyfikna frågor naturligt om varför vi är
olika och vi diskuterar det tillsammans. Vidare har barnen lättare att vänta på att
kompisen pratat klart innan man själv börjar prata; vet att det snart blir ens egen
tur.
1.3.2. Analys och bedömning: Arbetet med att öka barnens självkänsla och
självförtroende är något som ständigt måste hållas vid liv. Detta kan göras på en
mängd olika sätt beroende på barnens behov och förmåga. Det viktigaste att
komma ihåg blir att detta är något av en ”färskvara” som vuxna tillsammans med
barnen aktivt behöver arbeta med. Genom reflektion och samtal har vi i
arbetslaget blivit mer medvetna om hur vårt agerande och sätt att uttrycka oss
påverkar barngruppen mot målet.
1.4. Utvärdering av likabehandlingsplanen
1.4.1. Mål och åtgärder genomförda under året:
Mål:
 Fortsatt arbete med att både barn och vuxna behandlas lika av både barn
och vuxna .
 Fortsatt arbete mot diskriminering.
Åtgärder:
 Vi har observerat barnen i olika situationer under dagen.
 Vi har försökt att uppmuntra och berömma barnen "att göra "bra" med
varandra. Vi har då tillsammans med barnen försökt beskriva vad som
menas med att göra "bra".
 Vi har använt sagor, berättelser och historier för att belysa etiska
dilemman. Barnen ges tid och utrymme till reflektion och att uttrycka sina
egna tankar kring dessa dilemman.
1.4.2. Resultat, analys och nya mål:
Resultat: Vi har fortsatt arbetet med att få barnen mer delaktiga i framtagandet
av likabehandlingsplanen. Barnen har samtal med oss om olika
värdegrundsfrågor, både enskilt och i grupp. Alla barns idéer tas på allvar och
alla blir lyssnande på.
Nya mål:
 Vuxna ska bemöta och behandla barn lika utifrån deras olika
förutsättningar.
 Alla ska känna att ”jag duger oavsett hur jag är”.
Åtgärder:
 Vi ska fortsätta använda oss av observationer och utifrån dessa ha
samtal/diskussioner i arbetslaget.
2

Vi ska arbeta med tema om allas lika värde.
2. Utveckling och lärande
Läroplanen Lpfö 98 2.2:
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets
utveckling och lärande…”
2.1. Förskolans mål 2012/2013
2.1.1. Fjärilens egna mål för verksamheten:
Alla barn ska:
 Får uppleva känsla av självständighet.
 Ska våga berätta något självupplevt inför sina kamrater.
 Få stå i fokus.
2.2. Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Barnen leker i olika gruppkonstellationer både på eget och på vuxnas initiativ. Barnen
lär sig att alla har något att tillföra leken och att olikheter berikar. Barnen har i olika
situationer uppmuntrats att våga prata, prova, ta för sig, dela med sig samt även
lyssna in varandra i olika situationer. Under året har vi arbetat med projektet ”Teddy”
som har löpt parallellt med den övriga verksamheten. Alla barn har deltagit och
genomfört projektet efter egen förmåga. Projektet har inneburit att ett barn i veckan
tillsammans med sina föräldrar tagit med ”Teddy” hem över helgen. Barnen visade
bilder och berättade om ”sin” helg med ”Teddy”. Berättelsen skedde under
samlingsmoment framför de andra barnen på avdelningen med stöd av oss vuxna.
Efter berättelsen kunde barnen ställa frågor och diskutera med varandra med hjälp av
sina bilder. Vi har dokumenterat hela projektet med hjälp av föräldrarnas engagemang
samt skrivit helt ordagrant det som barnen valt att berätta. Dokumentationen har
sedan satts upp på avdelningens väggar för att uppmuntra barnen att samtala kring
deras egen arbetet.
2.3. Metoder för utvärdering
Avdelningens mål bestäms gemensamt i arbetslaget med barngruppens behov i fokus
samt med läroplan som grund. Målen följs upp och utvärderas kontinuerligt på:
 Avdelningsmöten
 Reflexionstid
 Planeringsdagar
 Arbetslagssamtal
 Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal.
2.4. Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
2.4.1. Resultat: Barnen tar själv initiativ till att lösa olika situationer som uppkommer.
Med hjälp av ett pedagogiskt temaarbete har barnen lär sig att ta ansvar och
vårda ”Teddy” både på förskolan och i hemmet, samarbeta, uttrycka sig, och
framför allt att lita till sin empatiska förmåga. Det är också viktigt att lyfta fram
hur barnen har lär sig att våga stå i fokus, prata framför andra och diskutera med
3
andra barn. De olika ”Teddy berättelserna” har även resulterat i att barnen
entusiasmerats i den fria leken.
2.4.2. Analys och bedömning: Vi tänker hela tiden på att skapa förutsättningar för
nya lärandesituationer. Att skapa en positiv atmosfär och miljö för barnens
lärande är något som hela tiden engagerar oss. Barnens berättelser och
funderingar får stort utrymme i vardagen. Vi strävar alltid för att utöka och
vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen.
3. Barns inflytande
Läroplanen Lpfö 98 2.3:
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan…”.
3.1. Förskolans mål 2012/2013
3.1.1. Fjärilens egna mål för verksamheten:
Att varje barn ska:
 Känna delaktighet i verksamheten.
 Kunna göra aktiva val och stå för desamma.
 Känna att allas åsikter och funderingar är betydelsefulla.
3.2. Arbete mot målen/Genomförda åtgärder
Vi ger utrymme för valstunder samt för stunder för tankar och funderingar. Alla barn blir
dessutom naturligt extra uppmärksammande i samband med samling, måltid samt
påklädning. Barnen har både uttalade samt outtalade val att ta ställning till under en vanlig
dag på Fjärilen. Dagligen väljer barnen sittplats både på samlingen, vid maten samt vid
läsvilan. Detta är något de gör utan att det föregås av någon särskild valprocedur. Likväl
innehåller den fria leken en mängd aktiva och passiva val. Emellanåt i en del situationer,
låter vi barnen aktivt välja vad de vill göra, säga eller på annat sätt ge barnen möjlighet att
aktivt påverka situationen. Det handlar till exempel om vad de vill leka, hur de vill leka,
var de vill leka. Vidare kan de handla om att få utlopp för diverse idéer, tankar och
funderingar om stort och smått.
3.3. Metoder för utvärdering
Avdelningens mål bestäms gemensamt i arbetslaget med barngruppens behov i fokus
samt med läroplan som grund. Målen följs upp och utvärderas kontinuerligt på:
 Avdelningsmöten
 Reflexionstid
 Planeringsdagar
 Arbetslagssamtal
 Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal
3.4. Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
3.4.1. Resultat: Vi ser fler barn som tar plats och vågar komma med kreativa förslag i
olika situationer.
4
3.4.2. Analys och bedömning: Avdelningen präglas av ett öppet och tillåtande klimat,
där vi pedagogerna följer barnen och låter dem ha inflytande över sin vardag.
Vi har arbetat aktivt med att skapat goda relationer och ett gott samspel genom
samtal och visad respekt för barnens initiativ. Vi tycker att goda relationer och ett
gott samspel är avgörande för en god lärandemiljö.
4. Förskola och hem
Läroplanen Lpfö 98 2.4:
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen…”.
4.1. Förskolans mål 2012/2013:
4.1.1. Fjärilens egna mål för verksamheten:
 Att föräldrarna i större utsträckning tar del av väggdokumentationen inne
på avdelningen.
 Att genomföra ett föräldramöte som visar hur verksamheten fungerar
kopplat till läroplanen.
 Att skapa en öppen och naturlig kommunikation mellan föräldrar och
personal.
4.2. Arbete mot målen/ Genomförda åtgärder
Vi hade ett föräldramöte där föräldrarna fick ta del av barnens verksamhet på ett
mycket pedagogisk sätt. Föräldrarna delades i olika grupper och fick mojlighet att
skapa arbetsmaterial till vårt samlingsprojekt. Föräldrarna sydde dockor föreställande
deras eget barn. De används sedan för att träna den empatiska förmågan , att kunna se
olikheter. Detta arbete gav utrymme för många roliga och intressanta funderingar och
formuleringar. Vi dokumenterade föräldrarnas arbete med hjälp av kameran.
Dokumentationen har sedan satts upp på avdelningens väggar men också visades på
ett bildspel. Barnens blev mycket glada och stolta över sina föräldrars arbete.
4.3. Metoder för utvärdering
Avdelningens mål bestäms gemensamt i arbetslaget med barngruppens behov i fokus
samt med läroplan som grund. Målen följs upp och utvärderas kontinuerligt på:
 Avdelningsmöten
 Reflexionstid
 Planeringsdagar
 Arbetslagssamtal
 Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal
4.4. Resultat, analys och bedömning av måluppfyllelsen
4.4.1. Resultat: Vi har lyckats visa vår verksamhet på ett naturligt sätt, som gjort våra
föräldrar än mer nyfikna på vad deras barn gör på förskolan under dagen.
Föräldrar kommer oftare in i de allra innersta rummen för att titta på barnens
verksamhet i form av väggdokumentation. Detta har tillsammans med ett öppet
5
klimat lett till en positiv och öppen dialog mellan personal och föräldrar rörande
barnen samt verksamheten.
4.4.2. Analys och bedömning: Genom barnens utvecklingssamtal får föräldrar såväl
en bra bild av verksamheten som en bra bild av sitt barns lärande. Givetvis är den
dagliga kontakten och mötena mellan föräldrar och vi pedagoger den bästa
möjligheten för föräldrar att förmedla sina tankar och åsikter kring verksamheten.
5. Mål och Utvecklingsområden 2013/2014
5.1. Normer och värden:
Att varje barn:
 Ska känna trygghet i vardagen.
 Ska bli respekterat.
 Lär sig eget ansvar.
 Får uppleva innebörden av empati.
 Utvecklar sin förmåga att förstå demokratiska principer.
5.2. Utveckling och lärande
 Att barnen ska utveckla sin förmåga att vara ansvarig och ta ansvar.
 Att varje barn uppmuntras i sitt språkintresse.
 Att barnens intresse både för det muntliga och skriftliga uppmärksammas.
5.3. Barns inflytande
 Att allas tankar och idéer är värdefulla och tas på allvar i verksamheten.
 Att varje barn får feedback på hur just det bidragit till verksamhetens utveckling.
5.4. Förskola och hem
 Fortlöpande skriftlig information om verksamheten.
 Fortsatt god muntlig kommunikation om barn och verksamhet.
 Dagbok.
6. Modersmålsstöd
Några barn har föräldrar med annat språk, men svenska är det som talas hemma. Något
extra modersmålsstöd till dessa barn har inte behövts.
Erika Viksten
Marianne Nordgren
[email protected]
Cathrine Lundberg
6
.
7
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards