2011-09-29

advertisement
2011-09-29
Verksamhetsplan 2011/2012
Garphyttan förskola
Sol & Regn
Månen
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. Förutsättningar
3. Läroplansmål – Normer och värden
4. Läroplansmål – Utveckling och lärande
5. Läroplansmål – Barns inflytande
6. Läroplansmål – Förskola och hem
7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet
1. Inledning
Garphyttans förskola är belägen mitt i tätorten, som historiskt sett var ett brukssamhälle och även idag
finns lite av bruksmentaliteten kvar i samhället. På orten finns en av Örebros större industrier, som har
många av sina anställda boende på orten men pendlingstrafiken till och från centralorten Örebro är trots
det omfattande. Idag bor det ca 2000 invånare i Garphyttan som ligger 15 km väster om Örebro
Vi utvecklar en lärande förskola för framtiden med en reflekterande gemensam syn på människan,
kunskap och lärande. Där är vår gemensamma uppgift att ge barnen en god social- och
kunskapsutveckling, förskolan ska vara en plats där barnen trivs, känner glädje och trygghet
Under senare år har förskolan ökat med antal inskrivna barn. Barnantalet varierar under verksamhetsåret
och i augusti har vi 124 barn inskrivna. Vi ser en tendens till att behovet av barnomsorg är större från
januari och inte i augusti när barnen byter avdelning från 1-3 års avdelning till 4-5 års avdelning
Enhetens ledningsgrupp består av rektor/förskolechef, två arbetslagsledare från förskolan och två
arbetslagsledare från skolan som träffas varje vecka. Förskolan är uppdelad i två arbetslag, två
avdelningar med 1-3 åringar och två avdelningar med 4-5 åringar
Personalen på Garphyttans förskola är delaktiga i verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen.
Dokumenten är ett arbetsverktyg för att få en kvalitativ skolutveckling. En Likabehandlingsplan
(Trygghetsplan) ligger till grund för arbetet med att motverka mobbing och kränkningar bland barn och
vuxna.
Kvalitetsredovisningen som bygger på verksamhetsplanens mål har gett olika resultat på avdelningarna
samt att de kommit olika långt beroende på barnens ålder och gruppens sammansättning, för att varje barn
ska få en ökad måluppfyllelse
Garphyttans förskola ska ge omsorg och kunskap till barn i åldern 1-5 år,
så att de utvecklas till kompetenta, självständiga, ansvarstagande människor.
2. Förutsättningar
Förskolan väntar på nya lokaler. Dagens lokaler för 1-3 åringar är i två baracker som står på skolgården,
utemiljön och lekgården är på förskolans gamla gård. 4-5 åringar är uppdelade med en grupp i skolans
lokaler och en grupp som består av 4 åringar som har en egen paveljong.
Utifrån föregående kvalitetsredovisning känner vi att utvecklingen har varit positiv för vår förskola. Vi
har haft fokus på utveckling av barns lärande. Satsningarna har varit på matematik och teknik där vi
börjat se en röd tråd från förskolan till skolan. Vi har startat en utvecklingsgrupp som i första hand ska
titta på hur förskolan respektive skolan arbetar med svenska och matematik. Utifrån kunskapen som finns
inom respektive skolform har vi kunnat hjälpas åt att utveckla barns kunskaper bättre.
Likabehandlingsplanen har diskuterats på föräldramöten och i föräldrarådet som har upplevts mycket
positivt och gett föräldrarna en förståelse kring ett av våra dokument som vi ska arbeta efter.
Arbetet med ICDP har varit ett arbete som hållas levande där vi har stort stöd av vår specialpedagog. Ett
viktigt område som aldrig stannar i utvecklingen och detta förhållningssätt ska fortsätta genomsyra vårt
arbete med barn.
För att skapa en större delaktighet i verksamheten för våra barn har barnen delats in i mindre grupper
vilket visat sig vara positivt och gett barnen mer inflytande över sin vardag.
3
3. Läroplansmål – Normer och värden
Skolplanemål: Likabehandlingsplaner ska grundas på väl beprövade och utvärderade metoder.
Nolltolerans mot kränkande behandling ska råda. Vetenskapligt grundade arbetsformer mot
mobbning ska användas.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Likabehandlingsplaner ska
årligen upprättas i varje verksamhet och grundas på väl beprövade och utvärderade metoder.
Elever och föräldrar ska ha inflytande vid den fortsatta utvecklingen av likabehandlingsplanerna.
Dessa ska kontinuerligt följas, utvärderas och utvecklas. (Budget 2010)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Lpfö 98/10 Mål
Förskolans ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Under verksamhetsåret 2011-2012 ska pedagogerna i förskolan mer aktivt
arbeta med och förankra Trygghetsplanen i barngrupperna
Processen
Sol & Regn
Vi vill öka barnens acceptans för människors olikheter, med utgångspunkt i den egna gruppen. Särskilt
fokus kommer detta verksamhetsår att ligga på genusarbetet, då vi upplever ett behov av detta i vår
barngrupp.
En gång i veckan delar vi upp barnen i mindre grupper och ägnar oss åt olika aktiviteter. En av
smågrupperna kommer varje vecka att fokusera på frågor rörande hur vi behandlar varandra, hur barnen
tänker kring människors olikheter och andra liknande frågor.
Vi kommer att arbeta med delar ur boken ”Lika som bär”, som ur olika perspektiv behandlar människors
olikheter och hur det känns när man blir sårad och kränkt av andra på grund av dessa. En pedagog
ansvarar för att göra diskussionsfrågor till barnen utifrån boken.
Vi vill göra barnen medvetna om att det finns en Trygghetsplan som vi alla måste följa. Viktigt är då att
hålla samtalet på barnens nivå och på ett för dem förståeligt sätt berätta om vad som står i
Trygghetsplanen, för att sedan låta dem själva fundera runt vad detta innebär.
Vi vill utveckla barnens förmåga att se sin egen roll i olika händelser. Exempel på frågeställningar är;
Tröstar du en kompis som är ledsen? Vad gör du om din kompis är dum mot någon annan? Vi kommer att
prova på att spela rollspel med barnen för att ge dem möjlighet att sätta sig in i olika situationer och sedan
tillsammans med dem diskutera fram hur de skulle vilja lösa de uppspelade scenariona.
4
Upprepade och/eller allvarliga kränkningar ska dokumenteras skriftligt genom en tjänsteanteckning. Vid
allvarligare kränkningar ska också specialpedagogen kontaktas.
Avstämning av målet inom ”Normer och värden” sker på arbetslagsplaneringar två gånger per termin.
Arbetslaget ansvarar för att detta genomförs.
Resultatet av arbetet hoppas vi se med hjälp av kontinuerliga observationer och dokumentering, skriftlig
och med videokamera, av barnens diskussioner och uppförande gentemot varandra i den dagliga
verksamheten och vid samlingar. Inför utvecklingssamtalen kommer vi också att fråga både barn och
föräldrar hur de upplever barnens trivsel och trygghet på Sol & Regn.
Månen
Under verksamhetsåret vill vi fokusera på att skapa ett bättre samspelsklimat i barngruppen. Vi vill att
barnen ska förstå betydelsen av att vara en bra kompis och därigenom behandla varandra bättre. I början
av hösten filmar vi en dag på avdelningen för att få en uppfattning om hur barnen i nuläget samspelar och
hur pedagogerna hjälper och stöttar dem i deras samspel.
Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper och i dessa samtala om frågor som hur en bra kompis ska
vara och hur det känns när någon är dum mot någon annan. I dessa mindre grupper kommer vi också att
försöka spela rollspel med barnen för att ge dem en djupare förståelse för betydelsen av att behandla
varandra på ett bra sätt.
Vi vill göra barnen medvetna om att det finns en Trygghetsplan som vi alla måste följa. Viktigt är då att
hålla samtalet på barnens nivå och på ett för dem förståeligt sätt berätta om vad som står i
Trygghetsplanen, för att sedan låta dem själva fundera runt vad detta innebär.
Vi pedagoger ska aktivt stödja och vägleda barnen i deras samspel i den fria leken.
Upprepade och/eller allvarliga kränkningar ska dokumenteras skriftligt genom en tjänsteanteckning. Vid
allvarligare kränkningar ska också specialpedagogen kontaktas.
Avstämningar sker i november, februari och maj på arbetslagsplaneringar.
Resultatet mäts genom observationer med utgångspunkt i följande frågor; Ser vi någon förändring i
barnens sätt att leka, samarbeta och prata med varandra? Har en ökad närvaro av pedagogerna förbättrat
barnens samspel i den fria leken?
4. Läroplansmål – Utveckling och lärande
Skolplanemål: Förskolan ska genom pedagogisk utveckling lägga grunden för barnets eget
lärande. Barns språkutveckling och självkänsla ska stimuleras.
Kunskapen om hållbar utveckling ska förstärkas och finnas med i vardagsarbetet i samtliga skolformer.
Inslagen av ekologisk mat ska öka.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Arbetet med entreprenörskap
5
i skolan ska förstärkas. Det ska genomsyra skolans vardag och prägla lärandemiljön från förskolan till gymnasieskolan. (Budget 2009)
All omsorg och utbildning ska utformas så att varje barns och elevs förutsättningar att växa, lära och
utvecklas ska tillgodoses. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att
verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. (Budget 2010)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Lpfö 98/10 Mål
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets
utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken och kreativiteten och det lustfyllda lärande
Under verksamhetsåret ska pedagogerna öka sin medvetenhet kring planering
och erbjuda fler utmanande aktiviteter, samt ge barnet en ökad förståelse för sin
egen utveckling och sitt eget lärande.
Processen
Sol & Regn
För att öka medvetenheten kring betydelsen av planerande ska alla pedagoger i arbetslaget läsa boken
”Barns lärande” och tillsammans ska vi sedan diskutera de frågeställningar som finns i denna på en
arbetslagsplanering. Inköpandet av en videokamera ger oss också möjlighet att i högre grad dokumentera
och utvärdera våra aktiviteter, vilket har stor betydelse för utvecklingen av det fortsatta planeringsarbetet.
Under detta verksamhetsår vill vi lägga ett särskilt fokus på att utveckla nya miljöer på vår gård och
därmed uppmuntra till fler aktiviteter som främjar barns samspel och lärande. Innan vi gör några
förändringar filmar och observerar vi barnens lek och samspel på vår gård. Syftet är att söka svar på
frågorna; Var på gården utmanar vi barnen i deras lärande? Vad gör personalen för att stimulera och
utmana barnen i deras lärande på gården?
Under september frågar pedagogerna sina ansvarsbarn vad de skulle vilja ha möjlighet att göra på gården
och om det finns något speciellt de skulle vilja lära sig ute. Utöver de förslag som barnen kommer med
ämnar vi även införskaffa någon form av utespel till gården, exempelvis ”fia med knuff” och yatzy. Vi
kommer också introducera ”månadens lek”, med början i september. Varje månad har vi en lek som vi
presenterar för barnen och uppmuntrar dem att delta i. Leken ska stimulera barnens samspel och lärande.
Slutligen köper vi in nya hjul till våra cyklar och skapar en miljö som är mer stimulerande för leken med
dessa, med till exempelvis skyltar och en bensinmack.
I april 2012 filmar vi återigen leken och samspelet på gården. Sedan analyseras detta utifrån samma
frågeställningar som vi använde vid det första tillfället vi filmade och gjorde observationer.
Intervjuerna och diskussionerna med barnen dokumenteras skriftligt. Barnens lek på gården
dokumenteras skriftligt vid observationer och genom filmande. Allt material beträffande detta mål sparas
i en mapp på datorn som alla i arbetslaget har tillgång till.
6
Vi ämnar filma barnen när de leker månadens lek, både vid introduktionen och när det gått någon vecka.
Tanken är att sedan visa dessa filmer för barnen och diskutera utvecklingen och deras tankar kring hur de
lärt sig.
Inför utvecklingssamtalen kommer vi att fråga barnen vad de har lärt sig inom olika områden och hur de
har lärt sig detta. Svaren kommer att dokumenteras skriftligt och eventuellt även med videokamera. Visar
dessa diskussioner med barnen att de kan föra resonemang kring det egna lärandet har vi uppnått det
uppsatta målet.
Avstämning görs vid arbetslagsplaneringar två gånger per termin. Arbetslaget ansvarar för att detta görs.
Månen
För att skapa en ökad medvetenhet kring betydelsen av planerande ska alla pedagoger i arbetslaget läsa
boken ”Barns lärande” och tillsammans ska vi sedan diskutera de frågeställningar som finns i denna på
en arbetslagsplanering. Inköpandet av en videokamera ger oss också möjlighet att i högre grad
dokumentera och utvärdera våra aktiviteter, vilket har stor betydelse för utvecklingen av det fortsatta
planeringsarbetet.
Under detta verksamhetsår vill vi fokusera på att utveckla och utöka vår uteverksamhet för att genom
denna ytterligare utmana barnen i deras lärande. Vi vill använda vår gård och vår närmiljö för att
stimulera och inspirera barnen inom olika områden som skapande, rörelse och naturkunskap.
Ett område vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid är naturens kretslopp. Vi kommer under året att
försöka odla något tillsammans med barnen för att de ska få följa växtprocessen. Vi ska prata om
kompostering och sopor, om vad som blir jord och vad som inte blir det. Vi kommer att gräva ner en
planka med olika sorters skräp på för att se vad som förmultnar. Vi filmar när vi gräver ner plankan och
barnens hypoteser kring vad som kommer att hända. Detta för att sedan kunna visa barnen filmen innan vi
gräver upp plankan igen, och sedan jämföra deras teorier med vad som faktiskt hände.
Vi ska bygga en grillplats. Barnen ska vara delaktiga i byggandet och därigenom få möjlighet att vara
med och planera, konstruera och öva sig i problemlösning. När grillen är färdig frågar vi barnen hur de
upplevde byggandet och vad de har lärt sig. I samband med matlagning på den nya grillen kommer vi
sedan att samtala med barnen om maten vi lagar och vart den kommer ifrån.
Inför utvecklingssamtalen kommer vi att fråga barnen vad de har lärt sig inom olika områden och hur de
har lärt sig detta. Svaren kommer att dokumenteras skriftligt och eventuellt även med videokamera.
Avstämning av målet sker på arbetslagsplaneringar i november, februari och maj. Arbetslaget ansvarar för
att detta görs.
Påvisar filmerna med barnens diskussioner och intervjuerna inför utvecklingssamtalen att barnen är
engagerade i de aktiviteter vi genomfört och att de kan föra ett resonemang runt sitt eget lärande anser vi
att vi nått det uppsatta målet.
7
5. Läroplansmål – Barns inflytande
Skolplanemål: Barn och elever ska ges möjlighet till inflytande i verksamheterna i enlighet med
FN:s barnkonvention.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag - Verksamheten
ska utformas så att varje barn ges lust att utvecklas, mogna och lära. (Budget 2009)
Förskolan är en pedagogisk verksamhet som ska bedrivas på barns villkor. (Budget 2010)
Lpfö 98/10 Mål
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen
av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
Under verksamhetsåret ska barnens inflytande över och delaktighet i sin
lärandemiljö öka.
Processen
Sol & Regn
Under verksamhetsåret vill vi förbättra lärandemiljön på vår gård. Under september kommer varje
pedagog att fråga sina ansvarsbarn vad de skulle vilja ha möjlighet att göra på gården, vad de skulle vilja
lära sig när vi är ute och vilket material de då vill ha tillgång till.
Inför höstens utvecklingssamtal kommer vi att fråga alla barn om det finns något speciellt de skulle vilja
lära sig och hur de i sådana fall tror att de skulle kunna lära sig detta. Svaren dokumenteras skriftligt.
Vi ämnar att göra barnen mer delaktiga i vårt föräldrafika som vi har en gång i veckan genom att låta dem
baka till detta och sedan bedriva någon form av café.
Vi arbetar efter ICDP. Vi ska i så hög grad som möjligt säga ja till barnen istället för nej, och se
möjligheter istället för hinder. Detta ger barnen stor möjlighet att själva påverka sin lärandemiljö.
Avstämning av målen inom Barns inflytande kommer att ske två gånger per termin på
arbetslagsplaneringar. Arbetslaget ansvarar för att detta görs.
Inför vårens utvecklingssamtal frågar vi barnen om de tycker att gården har blivit som de tänkt sig. Vi
frågar dem också om de tycker att personalen lyssnar på dem när de har en idé eller förslag på något de
vill göra eller lära sig. Deras svar dokumenteras skriftligt.
Månen
Vi kommer under verksamhetsåret att bygga en grillplats. Under detta projekt kommer barnen att få vara
delaktiga i planerande, konstruerande och utvärdering. Inför vårens utvecklingssamtal frågar vi barnen
om grillen blev som de tänkt sig. Svaren dokumenteras skriftligt.
8
Vi arbetar efter ICDP. Vi ska i så hög grad som möjligt säga ja till barnen istället för nej, och se
möjligheter istället för hinder. Detta ger barnen stor möjlighet att själva påverka sin lärandemiljö.
Inför höstens utvecklingssamtal kommer vi att fråga alla barn om det finns något speciellt de skulle vilja
lära sig och hur de i sådana fall tror att de skulle kunna lära sig detta. Svaren dokumenteras skriftligt.
Avstämning av målet görs på arbetslagsplaneringar i november, februari och maj. Arbetslaget ansvarar
för att detta görs.
Inför vårens utvecklingssamtal frågar vi barnen om de tycker att personalen lyssnar på dem när de har en
idé eller förslag på något de vill göra eller lära sig. Deras svar dokumenteras skriftligt.
6. Läroplansmål – Förskola och hem
Skolplanemål: Målen i verksamheterna t ex mål som finns i läroplanen, kursplaner och i verksamheternas
planer, ska vara kända för barn, elever och föräldrar.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Verksamheten
ska ta initiativ till att öka föräldrars engagemang. (Budget 2009)
Alla familjer ska så långt som möjligt ges förutsättning att välja mellan olika förskolor och skolor. Det är
också viktigt att så långt som möjligt möta familjens behov av barnsomsorg genom olika flexibla
lösningar. (Budget 2010)
Lpöf 98/10 Mål
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och
förtroendefullt samarbete med hemmet. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Under verksamhetsåret ska förskolan öka tillgängligheten till information via
sociala medier samt ge föräldrarna fler möjlighet att sätta sig in i verksamhetens
styrdokument
Processen
En personal deltar i en utbildning om användandet av sociala medier i offentlig verksamhet.
Under verksamhetsåret undersöker vi möjligheterna att skapa en Facebook-sida och/eller en blogg för
Garphyttans förskola. Ansvariga för att detta görs är arbetslagsledarna samt dataansvarig.
Vi utser en person på varje avdelning som har ansvar för att förmedla information till den dataansvarige
som denne kan lägga ut på förskolans hemsida. Hemsidan ska uppdateras minst en gång i månaden.
9
På föräldramötena ska föräldrarna få möjlighet att själva diskutera innehållet i våra styrdokument. På
höstens föräldramöte ska Trygghetsplanen behandlas och på våren fokuserar vi på läro- och
verksamhetsplanerna. Ansvariga är arbetslagen.
På de digitala fotoramarna kopplar vi samman citat ut läroplanen med de bilder vi visar. Alla avdelningar
får en lista med citat från läroplanen som de kan välja mellan och koppla samman med aktuella
aktiviteter. Dataansvariga på varje avdelning ansvarar för att detta genomförs.
Avstämningar sker två gånger per termin på arbetslagsplaneringarna.
Inför vårens utvecklingssamtal får föräldrarna en enkät där de ska utvärdera hur de upplever
tillgängligheten och den egna förståelsen för förskolans styrdokument. Arbetslagen ansvarar för att detta
genomförs.
7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Kunskapsmålen
ska vara överordnad skoltiden. Det kan innebära en flexibel skolstart (höst och vår).
(Budget 2009 och 2010)
Lpfö 98/10 Mål
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. När
barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna
former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.
Under verksamhetsåret ska förskolan öka samarbetet och samvaron med
förskoleklass/skola.
Processen
Under verksamhetsåret försöker vi planera in minst en gemensam temadag med förskoleklassen. Förslag
på ett möjligt tema är KomTek.
Vi kommer att fortsätta att följa de beslutade överlämningsrutinerna för övergången mellan förskola och
förskoleklass.
Vi kommer att ha gemensamma utedagar med förskoleklassen.
Avstämning sker en gång per termin på arbetslagsplaneringar. Arbetslaget ansvarar för att detta görs.
Om de planerade aktiviteterna är genomförda vid verksamhetsårets slut har vi uppnått önskat resultat.
10
Download