BORåS FJÄRDE LASARETT

advertisement
Borås fjärde lasarett 1930
1940 invigs Västra Sveriges Sjuksköterskeskola. Skolan tillkom för att råda bot
på den svåra bristen på utbildade sjuksköterskor. Dr Werner Möller blev skolans chef,
och instruktionssköterskan vid Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund,
fröken Brita Evander blev skolans föreståndarinna.
Den 14 oktober startade den första läskursen, dit 15 elever blivit antagna.
Eleverna bodde i den gamla lasarettsläkarvillan, Villa Fridhem, belägen i
korsningen Kungsgatan - Stora Brogatan.
Kirurgens väntrum 1930
Efter 1930 har specialiseringen fortsatt.
Här följer några exempel på specialistverksamheter
som växte fram under de närmaste decennierna.
1953 då polioepidemin bröt ut inrättades en tillfällig
avdelning för poliopatienter.
1957 öppnades en vårdavdelning för psykiskt sjuka
med 30 vårdplatser. Tidigare hade endast öppen
mottagning kunnat bedrivas. Det rådde både läkareoch sjuksköterskebrist, som kliniken fick brottas med
under flera år. 1957 utfördes 978 elchockbehandlingar
både på polikliniska och inneliggande patienter.
1958 öppnades Långvårdskliniken och Hudkliniken.
1959 inrättades Neurologkliniken.
1962 tillkom Radioterapeutiska kliniken.
1966 startades en liten hörselskola för hörselskadade barn.
Barn mellan 4-7 års ålder fick komma till skolan och få
behandling. Det fanns elva stycken hörselvårdskonsulenter
i hela landet.
1968 grundades Barnpsykiatriska kliniken.
Brita Evander
Villa Fridhem
1952 tas Postanestesiavdelningen i bruk. Dr Åke Bauer var dess grundare.
Syster Eivor och syster Margit på
övervakningsenheten
Sjuksköterskeexpedition
Respirator, postoperativa avdelningen, 60-tal
Axplock ur Kirurgklinikens verksamhet 1959.
Operation från 60-talet. Patienten ligger nedkyld i isbad.
Nedkylningen minskar syrebehovet i hjärnan.
Dr Lidberg och dr Hagberg tittar
på en röntgenbild. De vita paketen
som syns i skåpet är färdiga
operationsset innehållande alla de
instrument som behövdes till en viss
operation, t ex galloperation. Borås
lasarett var först i landet med den
Det registrerades 32.191 polikliniska besök.
Intagna patienter under året var 4.622, medelvårdtiden
var 10,8 dagar och 3.555 operativa ingrepp utfördes.
Magsårsoperationer utfördes på 119 patienter.
Gallsvägsåkommor var en rikligt företrädd sjukdomsgrupp inom kirurgin och
354 gallstensoperationer genomfördes. Under operationen användes cholangiografi, en röntgenundersökning av de djupa gallvägarna, som ny rutinmetod på
kliniken.
53 patienter opererades för bröstcancer, 331 för bråck och 453 för blindtarms-inflammation. För struma opererades 55 patienter därav 20 Basedowfall.* Olycksfallsskadorna, framförallt skelettskador utgjorde en stor del av
det kirurgiska arbetet. Under året registrerades dessa med 421 ingrepp
av skilda slag.
*Basedow: överproduktion av sköldkörtelhormon.
1966 fick Borås lasarett Sveriges första avdelning för invärtesmedicinsk intensivvård. Initiativtagare var dr Herbert Wingstrand. Vid varje patient fanns en kardiologisk övervakningsenhet
bestående av kardioskop, frekvensmätare och gränsvärdesalarm, som var inkopplat på patienten under övervakningstiden.
Ambulanspersonal med ambulansbilar, början av 70-talet
Borås lasarett var föregångare även på andra områden.
1958 tillkom en av Sveriges första sjukhusfotoavdelningar fotolaboratoriet - för medicinsk fotografering.
Omslaget från personaltidningen Basunen 1978
visar sjukhusfotografen i arbete.
Personaltidningen, Journalen i slutet
på 50-talet, Borås-Journalen 60-talet
Basunen 70-80-talet,
Vårdsidor från 90-talet,
har genomgått en del
förändringar under
årens lopp.
st/mc Fotomedia -99
Dr Herbert Wingstrand och personalen på MIVA med
defibrillator, 1966.
Dr Olle Forsman, dr Sven Persson och sjuksköterskan
Karin Flodin på medicinmottagningen, 1966.
Personalpoolen
Sjukvård n4 4 sept -97
i Södra Älvsborgs
personalen
Tidning för
Download