Införande av ett baskermärke i tyg Motionen föreslår att

advertisement
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 1
Insänd av :
Dalarnas Hemvärns förtroenderåd - Dalarådet
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Materiel – baskermärke i tyg
Förslag :
Införande av ett baskermärke i tyg
Motiv :
Motionen föreslår att ersätta baskermärket i metall med ett märke i tyg med motivet att metallmärket fastnar och lossnar i olika rörelser.
Dalarådets yttrande och beslut :
Huruvida baskermärken i tyg redan finns för andra förband har inte Dalarnas hemvärnsting
eller råd inte forskat i. Att ett tygmärke förmodligen är mer praktiskt framförallt under fältförhållande ifrågasätts därför inte.
Dalarnas hemvärnsting 2007 och Dalarnas hemvärnsförtroenderåd tillstyrker motionen och
överlämnar den härmed till Rikshemvärnsråd och ting för vidare handläggning.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
ELFSBORGSGRUPPEN
Motion Nr 6
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv)
MT 2
Insänd av : Erling Edvardsson, chef Älvsborgs hemvärnsbataljon
Nytt uniformstecken för hemvärnet – Infanteriets korslagda gevär
Förslag : Jag föreslår att ledningen för hemvärnet arbetar för att Sveriges hemvärn får överta infanteriets tecken
Motiv : Metallskölden med de tre kronorna och ett stort H på kragspegeln på uniform m/87 utgör ett föga
vackert intryck. Idag kan man tycka att fantasin tröt den gång märket togs fram. Möjligen var alternativen
upptagna. Infanteriets tecken bärs i dag av nostalgiker från vårt en gång största truppslag samt antar jag av LG.
Dessutom torde man kunna säga att hemvärnet är dagens verkliga infanteri.
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut :
Beslut: Motionen tillstyrks och vidaresänds till Rikshemvärnstinget
Hemvärnsrådet uttalade sig 2005 positivt till ett namnbyte på Hemvärnet. Detta skulle ses som en del av den nya
image som rådet ansåg, och anser, att Hemvärnet behöver genomgå. Att byta ut Hemvärnets emblem är också en
del av denna imageförändring. Trots den föryngring och modernisering som Hemvärnet har genomgått under
senare år dröjer sig den gamla ”krutgubbar bilden” kvar inte minst inom delar av Försvarsmakten.
Om vi i större utsträckning än idag skall kunna attrahera de unga som gör sin värnplikt så är det inte utan
betydelse att de i största möjliga utsträckning känner igen sig och ser det som naturligt att ansluta sig till
Hemvärnet. Då är även symbolerna viktiga och det är rådets mening att om Hemvärnets nuvarande tecken
ersattes med infanteriets korslagda gevär så har ett viktigt steg tagits i denna nödvändiga imageförändring.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Ag motioner Rev 2006-12-30
LUFTVÄRNSREGEMENTET
Datum
Hallandsgruppen
2007-03-09
Sida 1 (1)
Motion 2007: (Klassas/numreras av grprådet) MT 3
Insänd av:
Hallandsgruppens Hemvärnsråd
Ärendemening på motionen skrivs i rutan nedan!
TS9000 kompatibelt hemvärn
Förslag:
Samtliga insatsplutoner i hemvärnet skall utrustas med Ra 180 för att kunna
kommunicera krypterat med insatsförbanden. Utrustas plutonerna även med
DART 180 minskas även trafiken i nätet samt försvårar motståndarens
signalspaning.
Motiv:
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut:
Bifalles!
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut:
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Rikshemvärnstingets beslut:
(rin)\Dokument2
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 4
Insänd av : Fk Peter Backéus, Jönköpings Hemvärnskompani
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Personlig skyddsutrustning
Förslag :
Bakgrund
Jag vill börja med ett förtydligande: I enlighet med Överbefälhavarens skrift ”Både och”
kommer jag att kalla en hemvärnssoldat endast för soldat i denna motion med hänvisning att
alla i Försvarsmakten jobbar mot samma mål. - Ett försvar som ska trygga svensk neutralitet
och svenskt oberoende samt verka för fred och stabilitet i vår omvärld.
Jag har sedan jag blev soldat i Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna 1999 sett att förbanden
utvecklats och att man på många håll har tagit stora steg framåt vad det gäller förmåga, utbildningsståndpunkt och ambition. Detta tillsammans med den föryngring av hemvärnet som
pågår, har gett oss förband som är väl lämpade att lösa flera av de uppgifter som ankommer
hemvärnet. Det som jag och många andra har reagerat över, och särskilt de senaste åren, är
den skillnad som finns över landet när det gäller standard på utrustning och tillförande av utrustning. Ska det vara skillnad på en soldat i ”Stora Stadens Hvkompani” och ”Mörka Skogens Hvkompani”?
Svaret på den frågan är enkelt: - Nej, det ska inte vara någon skillnad.
Fram till nu så känns det som om den här debatten mest har handlat om att det är ”häftigt att
ha”, men jag vill ställa det på sin spets och tala om det som skyddsutrustning.
Arbetsmiljökrav ställs även på militär verksamhet, exempelvis ska man ha hörselskydd vid
viss aktivitet, hjälm vid annan och så vidare. Mycket av detta regleras i SäkI och andra reglementen.
Varför tilldelas då inte soldater i hemvärnsförband en grundutrustning där man utgår från personligt skydd och inte vad som finns kvar i förråden? (Det är så det känns…)
Överbefälhavarens vilja är att alla soldater självklart ska ha ändamålsenlig utrustning, i rätt
storlek. Har vi det idag?
Yrkande
Jag yrkar härmed att tinget skall bilda ett utrustningsråd (eller motsvarande) och genom detta
preliminärt bevaka att Sveriges samtliga soldater i hemvärnet skyndsamt förses med den
grundläggande utrustningen i 90-systemet och bärsystem 2000 samt tillförs den skyddsutrustning som idag saknas så att en hög lägsta nivå uppnås.
Vidare skall ”utrustningsrådet” bevaka frågor som har med soldatens personliga utrustning att
göra och att denna är väl anpassad och avsedd för de uppgifter som soldaten ska kunna lösa.
Fk Peter Backéus
Stabsbefäl/extra hemvärnsman
Jönköpings Hvkompani
Motiv :
Hemvärnsrådets yttrande och beslut : Motionen tillstyrkes.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 5
Insänd av : Susanne Samuelsson, Värnamo/Westbo Hemvärnsbataljon, Ing 2/NSG
Ledningsutrustning till Hv-förbanden
Förslag : Tillförsel av ny lednings- samt signalskyddsutrustning till Hv-förbanden.
Motiv : Allt för länge har hemvärnsförbanden levt med föråldrad ledningsutrustning. I takt med att
hemvärnsförbanden har fått en ökad roll nationellt måste ny mtrl tillföras så snart som möjligt. Det
saknas även signalskydds utrustning. På många håll ute i landet köper förbanden in små civila radioapparater för att lösa sina uppgifter eller så stridsleder chefer sina förband från mobiltelefoner.
Mitt förslag är att få fram inom en 2:år period samma utrustning som övriga förband i försvarsmakten.
Detta för att klara av att samverka med övriga förband samt även leda våra förband på korta, långa
avstånd och i urban miljö. Tillförseln kommer också med stor sannolikhet öka rekryteringen.
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut :
Motionen tillstyrkt vid NSG hemvärnsråd, 2007-04-25
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 6
Insänd av :
12 komp Södertörn
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Aktiva hörselkåpor till Hv-personalen.
Förslag :
Samtliga som deltar i övning och utbildning där hörselskydd krävs skall av försvarsmakten tilldelas aktiva sådana.
Modellförslag: Com Tac, M7343-222011
Norrtälje den 18 februari 2007
Motionen tillstyrkt vid kompanistämma enligt protokoll 2007-02-24 § 16
Motionen tillstyrkt vid HvBatRåd enligt protokoll 2007-03-22 § 13 A och översänd till Södertörnsgruppens hemvärnsråd
Motiv :
Vid de tillfällen då hörselskydd skall bäras försvåras kommunikation och order
av att inte alla i förbandet har tillgång till aktiva hörselskydd.
Order kan missuppfattas och säkerheten äventyras.
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut :
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion till 2007 års RiksHvting
MT 7
Förslag avseende tillförsel av fordon till bataljon och kompanistab.
Yrkande:
• Att bataljon och kompanistaber tillförs en tlb30 alt 40, för materieltransporter.
Motivering:
Bataljon och kompanistaber hanterar allt mer materiel bla, för sjukvårdsgrupperna och
saknar i dag praktisk möjlighet att förflytta den.
Med en tilldelning av tlb30/40 (vilka det torde finnas i tillräckligt mängd) skulle
kostnaderna för inhyrda fordon minskas radikalt samtidigt som tidsuttaget vid
förberedelse och avveckling för Stab & tross i samband med övningar kan minskas.
Ytterligare en bieffekt är att insatstiden vid stöd till räddningstjänsten minskas
avsevärt.
E.U.
Ingvar Nordqvist
Hemvärnsrådet för Södertörnsgruppen/Amf1.
Motion 2007 :
MT 8
Insänd av : Fk. Lennart Fjellman, Romeo Lima, Vildmannabat. I19
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Kompanistab tillförs RA180
Förslag :
Att kompanistab tillförs RA180
Motiv :
För att säkerställa god och säker kommunikation över större ytor, anser jag att kompanistaber bör förses med RA180. Särskilt viktigt känns detta när kompanierna blir färre och färre men inriktningen på
bland annat ytövervakning kvarstår.
Bataljonsrådets yttrande och beslut:
Bataljonsrådet bifaller motionen ???
Hemvärnsrådets yttrande och beslut :
AU föreslår 2007-06-11 att rådet skall bifalla motionen.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007 :
MT 9
Insänd av : Fk. Lennart Fjellman, Romeo Lima, Vildmannabat. I19
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Mer strumpor till soldaten
Förslag :
Tillför ytterligare två par knästrumpor stålgrå samt ett par ytterstrumpor frotté till enskild soldat.
Motiv :
För att soldaten ska ha några par strumpor att byta mellan i fält, föreslås att nuvarande antal ökas till
minst fyra par knästrumpor stålgrå och två par ytterstrumpor frotté per soldat
Bataljonsrådets yttrande och beslut:
Bataljonsrådet bifaller motionen ???
Hemvärnsrådets yttrande och beslut :
AU föreslår 2007-06-11 att rådet skall bifalla motionen.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007 :
MT 10
Insänd av : Sgt. Fredrik Johansson, Romeo Lima, Vildmannabat. I19
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Tillför varje pluton 8 bildförstärkare GN1
Förslag :
Tillför varje pluton 8 bildförstärkare GN1
Motiv :
Hemvärnets möjligheter att lösa uppgifter i mörker är för nuvarande starkt begränsade.
Vi har få bildförstärkare och dessa är av lite äldre modell. Nu när armén byter till bildförstärkare av
modell monoVAR och monoT borde tillräckligt antal med GN1 finnas för att kunna förse varje grupp
inom hemvärnet med två stycken. Detta skulle, förutom en rejäl höjning av mörkerkapaciteten på plutons nivå, medföra att man inom plutonen skulle kunna tillfälligt koncentrera bildförstärkarna till en
grupp för att genomföra t.ex. ett spaningsuppdrag.
Bataljonsrådets yttrande och beslut:
Bataljonsrådet bifaller motionen ???
Hemvärnsrådets yttrande och beslut :
AU föreslår 2007-06-11 att rådet skall bifalla motionen.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007: (Klassas/numreras av Rikshv)
MT 11
Insänd av: Östra Aros Bataljon, Uppland/Västmanland
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Hemvärnets Heraldiska Vapen
Förslag:
Hemvärnet övertar infanteriets symbol, de korslagda gevären. Denna symbol gestaltar idag Hemvärnets inriktning, den väpnade striden. Vidare för denna symbol Hemvärnet närmare den övriga FM. Ett
bra sätt att föra infanteriets tradition vidare och för oss Hemvärnssoldater att också känna en viss stolthet över vår symbol.
Motiv:
Nu är det dags att förnya denna symbol för frivillig försvarsvilja. Redan när den kom väckte den viss
fasa, särskilt bland heraldikerna. Symbolen som används idag är en otroligt fantasilös och oengagerad
symbol, en sköld med ett versalt H i. Att Hemvärnet är väl etablerat namn med ett gott rykte råder det
inga som helst tvivel om. Däremot saknas detta goda renommé när det kommer till Hemvärnets symbol. På sin höjd påminner den allmänheten om svunnen tid där gråklädda farbröder med mausergevär
stod post, en bild som vi under en lång och mödosam tid försökt tvätta bort.
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut:
Motionen godkändes. Många soldater har en önskan att byta symbol men inte namnet. Vi för ju idag
infanteristrid och då skulle infanteriets symbol förstärka striden som vår huvuduppgift.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut:
Rikshemvärnsrådet fö reslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv)
MT 12
Insänd av : Hvbataljon Stockholm/Livgardesgruppen
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan !
Hemvärnet skall tillföras den utrustning som krävs för att Hvbefäl ska kunna förvara Hhandlingar i hemmet.
Förslag :
Hemvärnet skall tillföras den utrustning (säkerhetsskåp) som krävs för att de hemvärnsbefäl som har
behov av detta skall kunna förvara hemliga handlingar i hemmet på ett tillåtet sätt.
Motiv :
För att underlätta bl.a personaladministration bör försvarsmakten kunna tillhandahålla ett säkerhetsskåp för hemvärnsbefäl som sköter dessa uppgifter. Alla hemvärnsbefäl har inte nära till hemvärnsexpeditionen och det skulle underlätta mycket om berört befäl kunde förvara hemliga handlingar i hemmet och därmed även arbeta med administration i hemmet.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut :
Hv-rådet tror inte att anskaffande av särskilda säkerhetsskåp är en praktisk och ekonomiskt möjlig väg
att lösa frågan om förvaring av hemliga handlingar i bostaden. Däremot bör RIKSHV undersöka alternativa möjligheter till förvaring av hemliga handlingar under begränsad tid. Det kan exempelvis vara
enklare och mindre säkerhetsväskor eller boxar som kan skruvas eller låsas fast. Sådana finns att inköpa för en kostnad om cirka 200 kronor.
Hvtinget beslutade
att godkänna rådets yttrande samt överlämna detta till rikshemvärnstinget för vidare åtgärd.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut :
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Motion 2007: (Klassas/numreras av Rikshv)
MT 13
Insänd av: 2:a Hvbatsstabsstämma 2007-03-08 och Hemvärnsbataljonsrådet 2:a Hvbat vid råd
2007-03-19
Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan!
Utveckla stabsarbetsmetodik på Hvbataljonsstabs- och Hvkompanistabsnivå genom
enkel digitalisering
Förslag: Att effektivisera stabsarbete och –metodik genom att anskaffa
HÅRDVARA:
=========
• En serverdator med löstagbar hårddisk i bataljonsstaben. I denna lagras information samt kommunikation sker mot kompanierna.
• Ett antal klientdatorer (7 st?) av laptoptyp i en bataljonsstab.
• Ett antal klientdatorer (3 st?) av laptoptyp i en kompanistab.
• Kabel och nätverkshubbar för att koppla ihop datorerna inom respektive stab.
• Skrivare kan man om så önskas också koppla in i nätverket.
Varken serverdator eller laptops är speciellt dyra idag, kraven på prestanda är tämligen begränsade så kostnaden borde inte bli högre än ca 4 000 SEK +moms/dator.
MJUKVARA:
=========
Serverdatorn: Linux som operativsystem samt SQL-databas och webbservermjukvara. Allt
detta är gratis. Det som kostar är utvecklingen av applikationen som skall köras. Viktigt här är
att minimera den information som skickas via modem. Uppskattningsvis blir kostnaden 100200tkr. Utslaget på 60 bataljonsstaber är detta en MYCKET billigt!
• Klientdatorn: Operativsystem och webbläsare ingår i datorn vid köp.
• Behövs Officepaket bör t.ex. Open Office användas (är gratis!) men mycket kan lösas
via applikationen i servern.
KONFIGURERING OCH SÄKERHET:
===========================
• I respektive stab kopplas alla klientdatorer ihop via kabel i ett lokalt nätverk. Trådlöst
nätverk får EJ användas inom staberna.
• Serverdatorn har en modempool med lika många modem/telelinjer som kompanier.
• En av klientdatorerna i kompanistaben ringer upp serverdatorn och sedan har alla datorer i kompanistaben tillgång till informationen på servern.
• Inloggning/kryptering måste finnas för själva uppkopplingen mellan staberna.
• På serverdatorn lagras informationen i en databas och presenteras via en webbserver. I
klientdatorn används en webbläsare med krypterad inloggning för att komma åt informationen. Varje stabsmedlem har då egen inloggning så man kan spåra vem som
gjort vad tidigare.
• Det bör eftersträvas att EXAKT samma klientdator används inom hela bataljonen, då
kan en "disk image" göras av hårddisken när datorn är korrekt konfigurerad. Denna
image kan sedan rutinmässigt ersätta innehållet på hårddisken t.ex. efter en övning, då
är klientdatorn garanterat tom på information. (En sådan överskrivning tar mindre än 5
minuter).
• Ingen uppkoppling mot publika nätverk (Internet eller andra lokala nätverk) får kunna
göras.
Laptops och serverdatorns hårddisk låses in i säkerhetsskåp med skyddsnivå 2 när de
inte används.
APPLIKATIONEN:
==============
I det lokala nätverket inom staberna flyttas informationen snabbt, flaskhalsen är modemförbindelsen via tråd/radio mellan bataljon och kompanier. Det absolut viktigaste kravet på
applikationen är därför en minimering av storleken på de data som skickas här samt att en
prioritering görs av det som skickas.
•
De olika stabsmedlemmarna loggar alltså in på servern via en vanlig webbläsare. På något
som ser ut som en vanlig webbplats presenteras olika information som:
• Lägeskarta
• Order
• Materielstatus
• etc...
De olika stabsmedlemmarna kan då ändra i informationen och VEM som ändrar registreras.
(så faktakontroll kan göras i efterhand)
Givetvis skall det också gå att ladda upp bilder från digitalkamera. Dessa bilder får då mycket
lägre prioritet än t.ex. en order som gäller striden.
Det finns här också utmärkta förutsättningar för att lägga upp automatiska inspel till stabsövningar.
Man kan även tänka sig uppkoppling till övervakningskameror av webbtyp. Dessa kameror
kan ställas så de endast skickar bilder när någonting ändras i bilden. Även denna information
får relativt låg prioritet.
Motiv: Påbörja en utveckling av stabsarbetsmetodik ”digitalt” som kan anpassas till PUTmodell och 5 pkts order samt skapar en framtidstro hos stabs- och betjäningspersonal.
Fördelen med att presentera informationen via webbläsare är att kravet på konfigurering i alla
klientdatorer minskar dramatiskt. I princip kan man ta en ny dator ur kartongen, plugga
in/logga in och ha tillgång till all information!
Nackdelen är att sårbarheten för informationsavbrott ökar för kompanistaberna. Detta kan
lösas med lokal lagring men då ökar också komplexiteten. En annan lösning är att komplettera
med överföring av data via radio.
Utbildningsgrupprådets yttrande och beslut:
Ovanstående materiel skall tillföras i krigsorganisationen.
Rådet tillstyrker.
Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut:
Rikshemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstingets beslut:
Smst motioner ”materiel” 2007
Mot nr
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
MT 13
Rubrik
Insänt av
Materiel – baskermärke i tyg
Nytt uniformstecken Hv – Inf korslagda gevär
TS9000 kompatibelt hemvärn
Personlig skyddsutrustning
Ledningsutrustning till Hv-förbanden
Aktiva hörselkåpor till Hv-personalen.
Förslag, tillförsel av fordon till bat och kompstab.
Kompanistab tillförs RA180
Mer strumpor till soldaten
Tillför varje pluton 8 bildförstärkare GN1
Hemvärnets Heraldiska Vapen
Hv skall tillföras utrustning för att Hvbefäl ska
kunna förvara H-handlingar i hemmet.
Utveckla stabsmetodik på genom digitalisering
Dalarådet
Elfsborgs Hvråd
Hallands Hvråd
NSG Hvråd
NSG Hvråd
Södertörns Hvråd
Södertörns Hvråd
V-bottens Hvråd
V-bottens Hvråd
V-bottens Hvråd
UVG Hvråd
LGgrp Hvråd
Skånes Hvråd
RIKSHV
RiksHvR
Tinget
Download