Omhändertagande vid djup ventrombos i Västerås

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-02-22
9141-2
1 (4)
Omhändertagande vid djup ventrombos i Västerås
HANDLÄGGNING AV PATIENTER MED MISSTÄNKT DJUP VENTROMBOS (DVT) VÄSTERÅS
Länk till: övergripande riktlinje om
”Handläggning av djup ventrombos och lungemboli i Västmanland”
Polikliniska patienter:
Dag
Tid
Vardagar 08:00-16:00
Vardagar 16:00-08:00
Helger hela dygnet
Patienten söker hos
Familjeläkarenheterna
Akutmottagningen Västerås/ via 1177
Akutmottagningen Västerås/ via 1177
Inneliggande patienter:
Alla dagar hela dygnet
Ultraljudsundersökning:
Dag
Tid
Mån-tor
08:00-16:30
Fre
08:00-15:00
Mån-tor
08:00-09:00
Ansvarig för patienten
Vårdande avdelning
Ansvarig Verksamhet
Röntgenklinken Västerås 021-17 35 40
Röntgenkliniken Västerås 021-17 35 40
Röntgenkliniken Västerås (drop in tid för
uppföljning)
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Hos väsentligen friska, icke gravida (postpartum 8 veckor), icke östrogenbehandlade
utan uppenbar misstanke om DVT med symptom <1 vecka görs sannolikhetsbedömning enligt Wells score.
Wells Score
Aktiv cancer (behandling de senaste 6 månaderna eller pågående
palliativ behandling)
Paralys, pares, gipsbehandling av nedre extremitet 1 Immobilisering > 3
dagar eller kirurgi inom 4 veckor som krävt
narkos eller regional anestesi
Ömhet/smärta längs de djupa venernas utbredning 1 Helbenssvullnad
Vadsvullnad > 3 cm jämfört med det andra benet (mätt 10 cm nedom
tuberositas tibiae)
Pittingödem i det symtomatiska benet
Ytliga kollateralvener (ej varicer)
Tidigare diagnostiserad DVT
Alternativ diagnos lika eller mer trolig än trombos
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Bettina Genberg
Maria Eckerrot
Maria Eckerrot
Poäng
1
1
1
1
1
1
1
-2
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-02-22
9141-2
2 (4)
Omhändertagande vid djup ventrombos i Västerås
Klinisk sannolikhet för DVT baseras på poängsammanräkningen:
 Låg sannolikhet < 2 poäng, följ instruktion sidan 2
 Hög sannolikhet ≥ 2 poäng, följ instruktion sidan 3
Instruktion vid LÅG sannolikhet <2 poäng enligt Wells score
Vid låg Klinisk sannolikhet tas ett D-Dimer prov
 Om D-dimer är negativ är DVT med tillräcklig sannolikhet utesluten
 Om D-dimer är positiv remitteras patienten för ultraljudsundersökning
Familjeläkaren/Akuten/Vårdavdelningen utfärdar remiss till röntgenavdelningen för
akut ultraljudsundersökning. Telefonkontakt med röntgen (021-17 35 40) ska ske för
att patienten skall få tid för undersökning samma dag. På remissen skall det framgå
 Frågeställning; misstänkt DVT
 Resultat av Wells score
 Resultat av D-dimer
 Vid behov av åtgärd hänvisa patient till ansvarig för start av behandling
 Ortoped/Kirugakuten skall uppge vart patienten skall hänvisas efter
Ultraljudsundersökningen
 Patienten skall få med sig en utskrift av journal och medicinlista, för att
ledningsläkaren skall kunna sätta in rätt behandling vid fynd av trombos
Om ultraljud är negativt och D-dimer positiv bör nytt ultraljud ske inom 5-7 dagar
 Remittenten får svar från röntgen, utifrån svaret avgör remittenten om patienten
skall remitteras till ny ultraljudsundersökning. Uppföljande ultraljud sker på
dropp in tid (mån-tor 08:00-09:00).
Om ultraljudsundersökningen är positiv hänvisas patienten till ansvarig för start av
behandlingen för information och inledande av antikoagulationsbehandling.
Telefonkontakt med medicinmottagningen innan patienten lämnar röntgen (dagtid).
(021-173569)
Dag
mån – tor
fre
mån – tor
fre


Tid
07:30-16:30
07:30-12:00
16:30-07:30
12:00-må 07:30
Ansvarig för start av behandling
med mott Västerås
med mott Västerås
Akutmottagningen Västerås
Akutmottagningen Västerås
Antikoagulantiasjuksköterskan (AKssk) har telefonkontakt med ledningsläkaren
på akutmottagningen i Västerås för att diskutera eventuella oklarheter samt för
att få läkemedel utskrivna och för att bestämma preliminär behandlingstid
Jourtid, behandling inleds på akutmottagningen, AKssk tar över handläggningen
närmast påföljande vardag enligt nu gällande riktlinjer. Ortoped/Kirurgakuten
konsulterar Medicinjouren för inledandebehandling
Den fortsatta antikoagulantiabehandlingen sker därefter enligt nu gällande riktlinje
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Bettina Genberg
Maria Eckerrot
Maria Eckerrot
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-02-22
9141-2
3 (4)
Omhändertagande vid djup ventrombos i Västerås
Instruktion vid HÖG sannolikhet ≥2 poäng enligt Wells Score
Vid hög sannolikhet enligt Wells score tas D-dimer och patienten remiteras för
Ultraljudsundersökning.
Familjeläkaren/Akuten/Vårdavdelningen utfärdar remiss till röntgenavdelningen för
akut ultraljudsundersökning. Telefonkontakt med röntgen (021-17 35 40) ska ske för
att patienten skall få tid för undersökning samma dag.
På remissen skall det framgå:
 Frågeställning; misstänkt DVT
 Resultat av Wells score
 Resultat av D-dimer
 Vid behov av åtgärd hänvisa patient till ansvarig för start av behandling
 Ortoped/Kirurgakuten skall uppge vart patienten skall hänvisas efter
Ultraljudsundersökningen
 Patienten skall få med sig en utskrift av journal och medicinlista, för att
ledningsläkaren skall kunna sätta in rätt behandling vid fynd av trombos
Om ultraljud och D-dimer är negativa kan DVT med tillräcklig säkerhet uteslutas
 Röntgenläkaren delger resultatet, patienten går och hem. Vidare uppföljning sker
av familjeläkaren.
Om ultraljud är negativt och D-dimer positiv bör nytt ultraljud ske inom 5-7 dagar
 Remittenten får svar från röntgen, utifrån svaret avgör remittenten om patienten
skall remitteras till ny ultraljudsundersökning. Uppföljande ultraljud sker på drop
in tid (mån-tor 08:00-09:00)
Om ultraljudsundersökningen är positiv hänvisas patienten till ansvarig för start av
behandling för information och inledande av antikoagilantiabehandling.
Telefonkontakt med medicinmottagningen innan patienten lämnar röntgen(dagtid).
(021-173569)
Dag
mån – tor
fre
mån – tor
fre- mån


Tid
07:30-16:30
07:30-12:00
16:30-07:30
12:00-mån 07:30
Ansvarig för start av behandling
med mott Västerås
med mott Västerås
Akutmottagningen Västerås
Akutmottagningen Västerås
AKssk har telefonkontakt med ledningsläkaren på akutmottagningen i Västerås
för att diskutera eventuella oklarheter samt för att få läkemedel utskrivna och för
att bestämma preliminär behandlingstid
jourtid, behandling inleds på akutmottagningen, AKssk tar över handläggningen
närmast påföljande vardag enligt nu gällande riktlinjer. Ortoped/Kirurgakuten
konsulterar Medicinjouren för inledandebehandling
Den fortsatta antikoagulantiabehandlingen sker därefter enligt nu gällande riktlinje
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Bettina Genberg
Maria Eckerrot
Maria Eckerrot
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-02-22
9141-2
4 (4)
Omhändertagande vid djup ventrombos i Västerås
KONTAKTUPPGIFTER VID FRÅGOR:
Laboratorieinstrument/provtagning
Lena Nittler, 021-17 51 99, [email protected]
Medicinska frågor
Maria Eckerrot, 021-17 51 33, [email protected]
FLÖDESSCHEMA DJUP VENTROMBOS (DVT)
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Bettina Genberg
Maria Eckerrot
Maria Eckerrot
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download