Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
_____________________________________________________________________
Johanna Blomqvist
21 april 2010
MikroRNA kan röra sig mellan celler
MikroRNA kan röra sig mellan celler och ha en roll i cellernas kommunikation. Den upptäckten
gjorde växtforskare vid Uppsala universitet tillsammans med kolleger från Finland och USA när
de studerade mekanismer som kontrollerar utvecklingen av växters rötter. Studien publiceras i
nätupplagan av tidskriften Nature.
MikroRNAn är viktiga för genreglering bland annat under olika utvecklingsprocesser hos djur och
växter. Forskarna har tidigare antagit att mikroRNA är verksamma endast i den cell de bildas i, men de
nya forskningsresultaten visar att de även kan fungera i kommunikationen mellan celler för att berätta
var en viss cell befinner sig i relation till andra. Studien är ett samarbete mellan fyra forskargrupper
vid Uppsala universitet, Helsingfors universitet, Duke University och Boyce Thompson Institute.
-Vi har kunnat se hur ett cellager i växtens rot skickar en signal till ett annat cellager, som i sin tur
svarar. En av dessa signaler består av ett mikroRNA som rör sig mellan cellerna, berättar Annelie
Carlsbecker, forskarassistent vid avdelningen för fysiologisk botanik i Uppsala och en av de forskare
som lett studien.
Den process forskarna beskriver äger rum under bildningen av de kärl som leder vatten hos växter,
samt det cellager som bildar ett isolerande skikt kring ledningsvävnaden och som gör det möjligt för
växten att kontrollera sitt upptag av vatten och mineralämnen. Studien visar att mikroRNA rör sig i en
riktning mellan cellagren och att ett protein rör sig i motsatt riktning under det att roten växer till. På
så sätt kan cellerna kommunicera var en specifik cell befinner sig, och säkerställa att den får sin rätta
identitet för att kunna bilda de vävnader som är nödvändiga för växten.
Evolutionen av de vattenledande cellerna, de så kallade xylemcellerna, och det isolerande cellager som
omger dem var avgörande under växternas utveckling på jorden. Det betydde att växten kunde
kontrollera sitt vattenupptag, och samtidigt transportera vattnet till växtens alla delar. Det medförde i
sin tur att växter kunde överleva i torrare klimat och växa sig större.
- Det är troligt att de här typerna av kommunikation mellan celler är något som utvecklades mycket
tidigt under växternas evolution, säger Annelie Carlsbecker.
Mekanismerna för hur mikroRNA kan röra sig mellan cellerna är inte klarlagd, men det är troligt att
dess roll är att justera och fokusera uttrycksnivåer av de faktorer den kontrollerar. Genom att fokusera
gränsen mellan olika celltyper ser mikroRNA till att perifera och centrala celler i ledningsvävnadens
delar får olika identitet.
- Det här sättet att stabilisera gränser mellan celler är generellt viktigt under utvecklingsprocesser hos
både växter och djur. Det är möjligt och rent av troligt att mikroRNA kan agera på liknande sätt även i
andra utvecklingsprocesser, säger Annelie Carlsbecker.
För mer information, kontakta Annelie Carlsbecker, 018-471 28 20 eller 070-537 13 97, e-post:
[email protected]
__________________________________________________________________________
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post: [email protected]
Internet: http://www.info.uadm.uu.se/PM
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Telefax: 018-471 15 20
Download