EUROPAPARLAMENTET

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2004








2009
Utskottet för framställningar
7.3.2008
MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående:
1.
Framställning 0088/2006, ingiven av Claus Dieter Most (tysk medborgare), om
problem angående ersättning för kostnader i samband med yrkesutbildning
Sammanfattning av framställningen
Framställaren, en tysk medborgare som bor i Frankrike (Alsace) och har varit arbetslös sedan
2003, har av den tyska arbetsförmedlingen informerats om att han har små möjligheter att få
ett nytt arbete inom sitt tidigare yrke (lagerarbetare) och att han anses för gammal för att
omskolas till sjuksköterska. I april 2005 hittade han dock ett arbete som tågförare, vilket
krävde att han skulle gå en specialutbildningskurs i Leipzig. Hans ansökan om ersättning för
utbildningskostnaderna avslogs av de franska myndigheterna med skälet att kursen inte ägde
rum i Frankrike, och även av de tyska myndigheterna, trots att framställaren kunde visa upp
ett skriftligt löfte från sin framtida arbetsplats om att han skulle få fast anställning så snart han
avslutat och godkänts på kursen. Framställarens protestbrev avslogs också, tillsammans med
hans efterföljande ansökan om ett räntefritt lån för att täcka kostnaderna för kursen, som han
nu har påbörjat och själv bekostar. Kostnaden ligger på mellan 15 000 och 20 000 euro, vilket
han har svårt att få råd med. Han ser dock detta som det enda sättet att undgå
arbetslöshetsfällan. Han anger att den arbetslöshetsersättning han får i Frankrike återbetalas
av de tyska myndigheterna, och vill veta varför samma arrangemang inte kan tillämpas inom
EU när det gäller utbildnings- och omskolningskostnader, särskilt med tanke på att hans
framtida arbetsgivare uppenbarligen har planer på att utvidga sin verksamhet till Frankrike,
vilket skulle göra det möjligt för honom att arbeta där. Framställaren anser att EU utöver att
garantera fri rörlighet för arbetstagare i ett enat Europa även bör vidta åtgärder för att
underlätta gränsöverskridande arrangemang för personer som utbildar/omskolar sig. Han
söker därför Europaparlamentets stöd.
2.
Tillåtlighet
Framställningen förklarades tillåtlig den 31 maj 2006. Kommissionen uppmanas att lämna
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
CM\716501SV.doc
SV
PE380.617/rev.v03-00
SV
3.
Kommissionens svar, mottaget den 10 oktober 2006
Framställaren, en tysk medborgare som bor i Frankrike sedan 1997, blev arbetslös
den 1 mars 2003. Han fick arbetslöshetsersättning fram till den 20 april 2004. I april 2005
hittade han ett arbete som tågförare i Tyskland, vilket krävde att han gick en
specialutbildningskurs i Leipzig i Tyskland. Hans ansökan om ersättning för
utbildningskostnaderna avslogs av arbetslöshetsmyndigheten i Tyskland och uppenbarligen
också i Frankrike.
Klagomål
Framställaren klagar över att han inte får ekonomiskt stöd av vare sig den tyska eller den
franska arbetslöshetsmyndigheten.
Enligt EU:s bestämmelser om arbetslöshetsförmåner, vilka särskilt fastställs i förordning
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen1, är den allmänna
regeln att endast en medlemsstat har behörighet att betala ut förmåner. När den behöriga
medlemsstaten väl har fastställts, får denna stat fritt utforma de närmare bestämmelserna i sitt
eget sociala trygghetssystem, däribland vilka förmåner som ska tillhandahållas, villkoren för
rätt till förmåner och hur dessa förmåner ska beräknas, eftersom EU-rätten på området för
social trygghet ska samordna och inte harmonisera systemen för social trygghet, under
förutsättning att de grundläggande principerna om lika behandling och icke-diskriminering
respekteras.
Det framgår inte klart av framställarens beskrivning om den behöriga medlemsstaten är
Tyskland eller Frankrike. Det verkar dock som om framställaren varken har uppfyllt de tyska
eller de franska nationella kraven på rätt till yrkesutbildning.
Slutsatser
Kommissionen behöver utreda framställningen ytterligare, särskilt när det gäller fastställandet
av behörig stat. Kommissionen har kontaktat framställaren för att få kompletterande
information, och parlamentet kommer att hållas underrättat.
4.
Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008
Sedan sitt senaste meddelande från oktober 2006 har kommissionen kunnat fastställa att
framställaren var försäkrad i det land där han bodde, dvs. Frankrike, och att han därför hade
rätt till arbetslöshetsförmåner enligt fransk lagstiftning, på samma villkor som franska
medborgare.
Enligt uppgifter från den franska myndigheten CLEISS hade framställaren när han påbörjade
sin yrkesutbildning inte längre rätt till ersättning för dessa utbildningskostnader, eftersom
sådana kostnader endast kan ersättas om man fortfarande har rätt till arbetslöshetsförmåner.
1
Uppdaterad genom förordning (EG) nr 629/2006 (EUT L 114/1, 27.4.2006).
PE380.617/rev.v03-00
SV
2/3
CM\716501SV.doc
Framställarens rätt till arbetslöshetsförmåner upphörde den 20 april 2005 och framställaren
påbörjade sin yrkesutbildningskurs den 15 september 2005.
Med tanke på att EU-rätten på området för social trygghet ska samordna och inte harmonisera
systemen för social trygghet, vilket innebär att medlemsstaterna fritt får utforma de närmare
bestämmelserna i sina egna system för social trygghet (bland annat vilka förmåner som ska
betalas ut, villkoren för rätt till förmåner och hur dessa förmåner ska beräknas), är Frankrike
behörigt att besluta om ersättningen av kostnaderna för en yrkesutbildning, beroende på om
rätt till arbetslöshetsförmåner föreligger. Mot bakgrund av detta har kommissionen inte
kunnat fastställa något brott mot icke-diskrimineringsprincipen på grundval av nationalitet,
eftersom detta villkor omfattar alla personer som är försäkrade i Frankrike, oavsett deras
nationalitet.
Kommissionen har följaktligen inte kunnat konstatera någon överträdelse av
gemenskapslagstiftningen på området.
CM\716501SV.doc
3/3
PE380.617/rev.v03-00
SV
Download