Riktlinjer för mat och

advertisement
1
Socialtjänsten
Riktlinjer för mat och
nutrition inom hemtjänsten
i Timrå kommun.
Fastställd av socialnämnden…………2009-09-16
2
Socialtjänsten
Bakgrund
Äldreomsorgen skall präglas av en helhetssyn på den enskilde där hänsyn tas till
individens behov. Många av våra äldre som har hemtjänst har problem med att
själva bereda mat, ordna måltider eller till och med svårt att genomföra själva
ätandet. Kosten och måltiderna är för de flesta äldre viktig, dagens
huvudsakliga glädjeämne. Kosten har även en medicinsk betydelse då äldre
oftare drabbas av sjukdomar som kan leda till problem med ätandet.
Från födelsen till livets slut äter och dricker vi människor. Mat har en viktig roll
i äldres liksom yngres vardag. Som sociala varelser strukturerar vi vår vardag,
vilket betyder att mat äts som måltider flera gånger per dag, vecka ut och vecka
in, år ut och år in. Därmed blir maten intimt knuten till kultur och kultur uttrycks
genom normer, värderingar och ritualer. I takt med åldrandet ökar risken för
sjuklighet och funktionsnedsättningar som kan leda till svårigheter att bibehålla
ett bra näringstillstånd.
Att beskriva normala åldersförändringar är ofta svårt, då det i höga åldrar blir
allt svårare att särskilja normalt åldrande från sjukliga förändringar.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Om en person inte förmår
genomföra en måltid utan stöd och hjälp skall omvårdnaden präglas av respekt
för den enskildes integritet och självbestämmande.
När nutritionsbehandling sker i hälso- och sjukvård styrs den av hälso- och
sjukvårdslagen. Att få mat och dryck dvs. få att sitt näringsbehov tillgodosett
betraktas normalt som en del i omsorgen i ordinärt boende. När vårdtagaren är
sjuk och behöver extra vård, sjukvård och omsorg ska mat och näring betraktas
som en del av den medicinska behandlingen.
Måltiden och ätandet hör till dagens viktigaste händelser där maten ska avnjutas på
ett sätt som tillfredsställer både sociala, kulturella och andliga behov samtidigt som
kroppens behov tillgodoses. Det betyder att ätandet skall betraktas ur ett
helhetsperspektiv.
Syfte
Syftet med framtagandet av ”Riktlinjer för kost och nutrition inom hemtjänsten är:
Politisk förankring av äldreomsorgens mål vad gäller kost och nutrition inom
hemtjänsten
Förtydliga ansvarsfördelningen
Kvalitetssäkring av verksamheten
Bidra till kompetensutveckling av hemtjänstpersonal
Ansvar
I Socialtjänstlagen fastställs kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de är i behov av. Alla insatser som
beslutats skall dokumenteras. Dokumentationen skall alltid utformas med respekt
för den enskildes integritet. Verksamheterna skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och kvalitetssäkras.
3
Socialtjänsten
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen avser åtgärder för att förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador. Kost och nutrition kan vara en medicinsk
åtgärd/behandling och utföras som en del av hälso- och sjukvården.
Vårdgivarens ansvar
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för socialtjänstens verksamhet och anger
mål, inriktning och volym för socialtjänsten. Socialtjänstens verksamhet bedrivs
genom myndighetsutövning. Verksamheten är lagreglerad och socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen är de två tongivande lagarna inom äldreomsorgen. Inom
socialnämndens verksamhetsområden gäller att behoven tillgodoses efter
bedömning av ansvarig tjänsteman. Bedömningen sker utifrån gällande lagstiftning.
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst
avseende resursfördelning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, ledning, planering
och uppföljning utifrån socialnämndens ramar och direktiv.
Verksamhetschef
Verksamhetschefen är direkt underställd förvaltningschef och har ett övergripande
ansvar inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsansvaret utgår från
verksamhetsplanen och tilldelade resurser i form av verksamhet, personal,
ekonomi. Verksamhetschefen har ett totalansvar och ett direkt arbetsledaransvar
mot områdescheferna.
Biståndshandläggare
Utreder den enskildes behovet av insatser utifrån gällande riktlinjer. Matdistribution
beviljas den som inte kan tillaga middagsmålet samt inte har tillfälle att ordna
middagsmat på annat sätt. Leverans av kyld mat sker vid 5 tillfällen per vecka (månfre) till den enskilde. Om den enskilde har behov av hjälp med att ex värma eller
sönderdela maten beviljas en omsorgsinsats i samband med måltiden. Enklare
matlagning till frukost eller kvällsmål beviljas samt diskning, framdukning och
servering om behov finns. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell
bedömning innan beslut fattas.
Områdeschef
Områdeschefen har det totala verksamhetsansvaret för att alla insatser verkställs.
Områdeschefen ansvarar även för att riktlinjerna för kost och nutrition är kända
ute i organisationen.
Distriktssköterskan
Distriktssköterskan har ett omvårdnadsansvar när det gäller en vårdtagares
näringsintag. Ansvaret omfattar att identifiera eventuella problem samt att behandla
och förebygga nutritionssvårigheter. Som ansvarig distriktssköterska är det viktigt
med ett gott samarbete med områdeschef, hemtjänstpersonal och anhöriga för att
tillsammans arbeta för att avhjälpa uppstådda problem.
För att identifiera eventuell risk för eller uppstådda nutritionssvårigheter kan
distriktssköterskan använda olika verktyg.
BMI (Bodymassindex)
Kostanamnes
Vätskelistor.
4
Socialtjänsten
Intervju med vårdtagare eller anhöriga.
Intervju med hemtjänstpersonal för att få en bild av hur matsituationen upplevs,
vad personen tycker.
Inspektion av munhåla.
Enklare åtgärder som extra vätska, mindre portioner, åtgärder i måltidsmiljön kan
distriktssköterskan i samråd med hemtjänstpersonal och vårdtagare/anhöriga
åtgärda snabbt. Behövs ytterligare insatser t ex kosttillskott kontaktas dietist.
Hemtjänstpersonal
Hemtjänstpersonalen har till uppgift att utifrån arbetsplaner utföra alla insatser som
hör till kost och nutrition. Hemtjänstpersonalen skall vid behov rapportera
avvikelser i mat- och vätskeintag till distriktssköterska samt dokumentera detta i
omvårdnadsjournal.
Leverantörer
Matlådor till vårdtagare med beslut om matdistribution levereras från restaurang
Två Tallar respektive Helvis Matservice.
Socialnämnden har vid upphandling utarbetat kravspecifikationer för
leverantörerna.
Leverantören ansvarar för hantering, tillagning, livsmedelshygien samt
matsedelsplanering.
Beställd kost skall tillhandahållas enligt fastställd kvalitet, enligt svenska
näringsrekommendationer SNR.
Samverkan – leverantörer
Samverkansgrupper benämnda ”Matråd” finns i kommunen. Matrådet träffas minst
två gånger/år. I Matrådet finns representanter från leverantör, områdeschef
alternativt verksamhetschef, sjuksköterska, omvårdnadspersonal. Även
representanter från pensionärsorganisationer är välkomna att delta. På matrådet
avhandlas aktuella frågor som berör båda parter. Fokus skall ligga på vårdtagarnas
upplevelse av maten.
Samverkan socialtjänst och primärvård
Eftersom ansvaret när det gäller mat och nutrition är delat mellan Primärvård och
socialtjänst är det av största vikt att samverkan fungerar. Vårdcentralernas
distriktssköterskor träffar regelbundet hemtjänstpersonalen för att följa upp
delegerade insatser, i samband med dessa träffar ges även möjlighet till dialog kring
maten hos de vårdtagare som har nutritionsproblem.
Uppföljning och utvärdering
System för avvikelser till matleverantörer finns. Implementering av riktlinjerna ute i
verksamheten kommer att genomföras under hösten. Utarbetade riktlinjer
följs upp i samband med bokslut och revidering av verksamhetsplan då
resultatet återförs till socialnämnd.
Download