LPP: Förändringar Syfte Utveckla förmågor Centralt innehåll

advertisement
Annelie Tholander
Lindöskolan
HT- 2014
LPP: Förändringar
Vi kommer att arbeta med förändringar hos vattnet, dess olika former, fast,
flytande och gas samt övergångarna, stelning, smältning, kondensering, kokning
(ånga) och avdunstning. Genom att arbeta med temat kommer eleverna utforska
sin nyfikenhet och utveckla ett intresse för naturvetenskap och teknik genom
olika experiment. De kommer att stärka sitt självförtroende och lusten att lära
genom olika diskussioner och argumentationer om olika ämnen. Eleverna lär sig
att se mönster och strukturer samt att lösa problem. Tema arbetet kommer att
pågå under ca 15 veckor då det innefattar 15 olika experiment som ska
genomföras.
Syfte
Se att en förändring är en karaktäristisk egenskap hos kemiska reaktioner och
fasförändringar. Lära sig att ämnen kan ändra sina egenskaper eller tillstånd
samt att förändringar orsakas av förändringar i den omgivande miljön. Lära sig
att blandade ämnen kan förändras på grund av kemiska eller fysikaliska
reaktioner. Veta att ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper kan användas
för att separera ut dem från en blandning samt att olika kemiska reaktioner kan
bilda nya ämnen.
Utveckla förmågor
- Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning till frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
- Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
- Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll
- Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter
egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller
sjunker i vatten.
– Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka
material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
- Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna
Annelie Tholander
Lindöskolan
HT- 2014
avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
- Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
- Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika
beståndsdelar t.ex. genom avdunstning och filtrering.
- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att
förstå och förklara fenomen i naturen.
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
uttrycksformer.
Kunskapskrav
- Beskriver och ger exempel på enkla samband i naturen.
- Beskriver olika material och hur de kan sorteras.
- Utför fältstudier och enkla undersökningar som naturen, kraft och rörelse
samt vatten och luft.
- Sorterar några föremål utifrån olika egenskaper och separerar lösningar och
blandningar med enkla metoder.
- Undersöker och gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
- Dokumenterar sina undersökningar och använder sig av sin dokumentation i
diskussioner och samtal.
Så här arbetar vi
Vi kommer att arbeta med många olika experiment för att se hur det går till
konkret. Eleverna kommer att få se olika kemiska reaktioner och
fasförändringar Vi kommer att påbörja temat med att göra en tankekarta om
vad de tror att förändringar innebär och vad temat kommer att handla om.
Därefter går vi vidare med att förklara temat, ved det går ut på och vad vi
kommer att göra. Sedan kommer vi att arbeta med ett uppdrag varje vecka i ca
15 veckor där experiment varvas med teori.
För att kunna utveckla sina förmågor kommer eleverna ställa
förutsägelser/hypoteser för vad de tror kommer att hända vid olika experiment,
både självständigt och genom diskussion i små grupper eller två och två. Eleverna
kommer även att undersöka hur vattnets olika former utvecklas och hur
Annelie Tholander
Lindöskolan
HT- 2014
övergångarna går till och vad som händer. De kommer att lära sig olika begrepp
och vad de betyder genom diskussioner och samtal kring ämnet vi arbetar med.
Eleverna har redan viss förkunskap i ämnet då vi har arbetat med vattnet och
dess former och övergångar. Vi har även arbetat med temat ”Fast eller flytande”
där de har arbetat med olika materials former och olika egenskaper samt hur
vätskor kan beskrivas och sorteras utifrån deras egenskap. De har även
undersökt fasta ämnen/vätskor för att hitta likheter och olikheter.
Tydliggöra målen för elever och vårdnadshavare
Förmågor och mål kommer att tas upp med eleverna när det nya arbetsområdet
påbörjas. Dessa kommer även att sättas upp synliga i klassrummet för att
eleverna ska se dem hela och bli påminda.
Detta ska bedömas
Bedömningen utgår ifrån de aktuella kunskapskraven och förmågorna. Det är
viktigt att eleverna visar att de kan diskutera och dra egna slutsatser om vad de
tror kommer att hända genom att ställa förutsägelser/ hypoteser. Det är även
viktigt att våga prova sig fram för att få ett resultat samt ta ställning i olika
frågor som berör naturvetenskap. Eleverna ska visa att de kan argumentera,
beskriva argumenten och motivera sina argument för varandra. De behöver även
visa att de kan dokumentera sina resultat på olika sätt, skriva, rita eller muntlig
presentation. Eleverna kommer att ha möjlighet att visa sina kunskaper och
förmågor genom att delta aktivt på lektionerna, delta i diskussioner och delge
kamraterna sina egna hypoteser. Även vara delaktig vid olika experiment och visa
att de försöker att genomföra dessa och vågar prova sig fram för att nå ett
resultat. Eleverna kommer också få utvärdera den de har arbetat med, hur det
har gått? har båda varit lika delaktiga? vad kan jag tänka på till nästa gång? Som
en avslutning på arbetsområdet får eleverna gå en tipspromenad, två och två, där
de kan diskutera svaren med varandra och visa att de har förstått. Genom
mentorsamtal och genomgång/diskussion av egen självskattning kommer eleverna
visa sin förståelse och dessa kommer också att ligga till grund för bedömning.
Download