Fö2 - IEI

advertisement
Kursintroduktion
Välkomna till Ekonomisk styrning
& Marknadsföring
HT 2007
2
TEIE17-2007
Dagens föreläsning
Kursformalia
Ekonomisk styrning &
marknadsföring
Kursens mål och syfte
Kursinnehåll
Personal
Planering av kursen
Examination
3
TEIE17-2007
Redov & budget
Räkenskapsanalys
Kalkylering
Marknadsföring
Logistik
Organisation
Kursens syfte och mål
… öka förståelsen för ekonomisk styrning
…öka förståelsen för synsätt, tekniker och metoder inom
marknadsföring
… definiera, strukturera och lösa ett företagsekonomiskt
problem
4
TEIE17-2007
…öka förståelsen för
… de interna sambanden i ett företag t.ex:
Redovisning och budgetering
Räkenskapsanalys
Kalkylering
Marknadsföring
Logistik
Organisation
5
TEIE17-2007
Personal
Kursansvarig: Sofi Rehme
Examinator: Sofi Rehme
Föreläsare: Sofi Rehme
Handledare: Sofi Rehme
Kurssekreterare:Anita Brandt
6
TEIE17-2007
Planering av kursen
6 x Lekioner/Föreläsningar
Tis v.45
2 x Handledning
1 x Projektarbete
2 x Hemtentamen (varav
en frivillig)
7
TEIE17-2007
Fre v.49
6 x Lektioner/Föreläsningar
8
1.
V.45Introduktion
Sofi Rehme
2.
V.45Marknadsföring
Sofi Rehme
3.
V.45
4.
V.46Tjänstemarknadsföring
Sofi Rehme
5.
V.46Ekonomisk styrning
Sofi Rehme
6.
V.46Ekonomisk styrning
Sofi Rehme
TEIE17-2007
Marknadsföring
Sofi Rehme
Hemtentamen
Torsdag v. 46 hemtentamen delas ut vid
föreläsningen.
Tisdag o onsdag v. 48 Lämna er lösning till
Sofi vid handledningstillfället.
Måndag v. 49 Frivillig hemtentamen delas ut
och lämnas in senast måndag v.50
9
TEIE17-2007
Projektarbete
Mån/tis vecka 47 - Handledningstillfälle 1
Tis/ons vecka 48 - Handledartillfälle 2. Mejla utkast till rapport till
handledaren senast en dag innan (senast klockan12).
Tis vecka 49 Ladda upp färdig rapport i filarkiv senast kl.14:00
 Tor/fre vecka 49 Redovisning och opposition.
10
TEIE17-2007
Projektet - syfte
Projektarbetet syftar till att pröva kursinnehållet på ett
praktikfall. Dessutom tränas man i att strukturera ett
eget projektarbete, skriva en rapport samt presentera
denna muntligt. Utöver detta ingår det att opponera
på en annan rapport.
Det är viktigt att syftet och uppgiftsformulering för
rapporten klargörs tydligt innan den empiriska
datainsamlingen äger rum.
11
TEIE17-2007
Projektet
Grupper om 5 studenter
Formulera syfte, metod, teori plus samla in material till första
handledningstillfället
Skriv utkast till rapporten
Utkast till rapporten till handledare innan andra handledartillfället
Färdig rapport i filarkiv
Slutredovisning och opposition slutet av v.49
12
TEIE17-2007
Rapportstruktur
13
Sammanfattning (executive summary)
Innehållsförteckning
Inledning:
Bakgrund
Problematisering
Syfte
Metod
Teori
Empiri
Analys
Slutsats och diskussion
Referenser
TEIE17-2007
Kurslitteratur:
Aniander, Magnus mfl, Industriell ekonomi, Studentlitteratur,
Kursmaterial
1998.
Öberg Christina, Sammanfattning av nyckeltalsanalys, 2006
Finns på kurshemsidan
14
TEIE17-2007
Examination
Godkänt på Hemtentamen 1 (U/G)
Godkänt projektarbete (U,/G)
Godkänt på frivillig Hemtentamen (U, G, VG)
Slutbetyg U, G, VG
15
TEIE17-2007
Varför ska man förstå ekonomisk
styrning?
16
TEIE17-2007
Hur kan man utforma styrsystem..
….som
ger lönsamma företag?
17
TEIE17-2007
Hur kan man leda sin personal?
Så att de löser rätt problem och
strävar mot rätt mål
18
TEIE17-2007
Men först lite samband DuPont-schema
Ränteintäkter
Dir. mtrl
Försäljning
23 591 250 kr
45 952 500 kr
+
+
-
T ot.T äckn.Bidr,
Dir. lön
Dir. kostn.
15 611 250 kr
6 750 000 kr
30 341 250 kr
102 000 kr
-
Res f.fin.kostn.
+
Avskrivning
3 953 500 kr
Vinstmarg.
Övr. dir. kostn.
670 000 kr
/
8,60%
0 kr
-
Försäljning
Övr. indir.kostn.
45 952 500 kr
11 089 750 kr
Rtot
X
Kassa
1 016 000 kr
Försäljning
+
19
45 952 500 kr
KOH
Lager+PIA
Oms.tillg.
/
0,93
10 736 000 kr
16 164 000 kr
T ot. Kapital
49 583 000 kr
+
+
Kundfordringar
Anl.tillg
4 412 000 kr
33 419 000 kr
TEIE17-2007
7,97%
Intressentmodellen
Långivare
Aktieägare
Kunder
Företaget
Konkurrenter
Stat & Kommun
Leverantörer
Anställda
20
TEIE17-2007
Share-holder value
Aktieägare
Styrelse
VD
Personal
21
Inköp
IT
TEIE17-2007
Ekonomi
Produktion
UH
Utveckl.
Logistik
Marknad
Kvalitet
Hur företaget organiseras…
VD
Personal
22
Inköp
IT
TEIE17-2007
Ekonomi
Produktion
UH
Utveckl.
Logistik
Marknad
Kvalitet
Värdekedjan
Företagets infrastruktur
Personalledning
Stödjande
aktiviteter
Teknisk utveckling
Resursanskaffning
Primära
aktiviteter
Logistik TillverkLogistik Marknadsför
ning
för
föring och
inflöde (förädling) utflöde försäljning
Service
(Porter, 1980)
23
TEIE17-2007
Vanliga och viktiga begrepp
Ränteintäkter
Dir. mtrl
Försäljning
23 591 250 kr
45 952 500 kr
102 000 kr
+
+
-
Tot.Täckn.Bidr,
Dir. lön
Dir. kostn.
15 611 250 kr
6 750 000 kr
30 341 250 kr
-
Res f.fin.kostn.
+
Avskrivning
3 953 500 kr
Vinstmarg.
Övr. dir. kostn.
670 000 kr
/
8,60%
0 kr
-
Försäljning
Övr. indir.kostn.
45 952 500 kr
11 089 750 kr
Rtot
X
Kassa
24
1 016 000 kr
Försäljning
+
45 952 500 kr
KO H
0,93
Lager+PIA
Oms.tillg.
/
10 736 000 kr
16 164 000 kr
T ot. Kapital
49 583 000 kr
+
+
Kundfordringar
Anl.tillg
4 412 000 kr
33 419 000 kr
TEIE17-2007
7,97%
Förstå den bakomliggande orsaken
Ränteintäkter
Dir. mtrl
Försäljning
23 591 250 kr
45 952 500 kr
102 000 kr
+
+
-
T ot.T äckn.Bidr,
Dir. lön
Dir. kostn.
15 611 250 kr
6 750 000 kr
30 341 250 kr
-
Res f.fin.kostn.
+
Avskrivning
3 953 500 kr
Vinstmarg.
Övr. dir. kostn.
670 000 kr
/
8,60%
0 kr
-
Försäljning
Övr. indir.kostn.
45 952 500 kr
11 089 750 kr
Rtot
X
Kassa
25
1 016 000 kr
Försäljning
+
45 952 500 kr
KOH
0,93
Lager+PIA
Oms.tillg.
/
10 736 000 kr
16 164 000 kr
T ot. Kapital
49 583 000 kr
+
+
Kundfordringar
Anl.tillg
4 412 000 kr
33 419 000 kr
TEIE17-2007
7,97%
Redovisning
Informationsfunktion (externredovisning)
Kontrollfunktion (internredovisning)
Juridisk funktion (Aktiebolagslagen, Bokföringslagen,
Årsredovisningslagen)
26
TEIE17-2007
Redovisningsdokument
Resultaträkningen
Intäkter
-Kostnader
Resultat
- Avskrivningar
Resultat efter Avskrivningar
+/- Finansiella poster
Resultat efter Finansnetto
+/- Extraordinära poster
Resultat efter Extraordinära poster
-Bokslutsdispositoner
-Skatt
Årets redovisade resultat
27
TEIE17-2007
Balansräkning
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL & SKULDER
Anläggningstillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
(maskiner, byggnader, mark….)
Omsättningstillgångar
(kassa, kundfordringar, varulager...)
De båda sidorna balanserar alltid varandra dvs T = S + E
28
TEIE17-2007
Budgetering
En ekonomisk handlingsplan för
period (i framtiden).
29
TEIE17-2007
Räkenskapsanalys
Räntabilitet
Soliditet
Likviditet
30
TEIE17-2007
Kalkylering
Bidragskalkyl
Självkostnadskalkyl
ABC-kalkyl
Investeringskalkyl
Nuvärde
Annuitet
Payoff
31
TEIE17-2007
Marknadsföring
Omvärldsanalys
STP-process
Pris, produkt, plats, påverkan
Tjänstemarknadsföring
32
TEIE17-2007
Logistik
Flödet av varor och information till,
från och genom företaget.
33
TEIE17-2007
Organisation
Funktionsorganisation
Kundorganisation
Matrisorganisation
34
TEIE17-2007
Kom ihåg!
Skriv upp er i grupper
35
TEIE17-2007
36
TEIE17-2007
TEIE17-2007
37
Download