Word 27 kB - Språk- och litteraturcentrum

advertisement
LUNDS UNIVERSITET
Språk- och litteraturcentrum
Grundutbildningen ÖCKB04 VT 2009
NB
Hemtentamen ÖCKB04, delkurs 1 Politik och samhällsliv (6 HP)
Hemtentamen innehåller åtta essäfrågor. Du skall välja ut och besvara tre av dessa. Svaren bör vara på cirka tre sidor per
fråga (12 p, enkelt radavstånd). Då du citerar eller refererar direkt från den använda litteraturen skall du hänvisa till författare,
verk och relevanta sidor. Förutom kurslitteraturen kan föreläsningsanteckningar användas som referens, liksom även andra
källor du själv har tillgång till eller söker upp. Svaren skall vara mig tillhanda (helst elektroniskt) senast 2009-02-29.
1. De tidiga årens bolsjevikiska utrikespolitik präglades av en dubbelhet mellan revolution
och traditionell diplomati. Redogör med utgångspunkt i denna dubbelhet för huvuddragen i
den sovjetiska utrikespolitikens utveckling fram till slutet på andra världskriget.
2. Det sovjetiska samhället upplevde under 1930-talet socioekonomiska och kulturella
omvälvningar av sådan omfattning att det av forskare beskrivits som ett
”kvicksandssamhälle”. Beskriv kortfattat regimens politik (femårsplaner, industrialisering,
kollektivisering) och dess konsekvenser för olika samhällsgrupper; resonera gärna härvidlag
både kring motstånd mot och stöd för omvälvningarna från samhällets sida.
3. Yuri Slezkine beskriver metaforiskt hur sovjetstaten i etniskt hänseende var organiserad
som en kommunalka, en kollektivlägenhet. Diskutera utifrån denna metafor hur förhållandet
mellan å ena sidan etnisk särart och sovjetiskhet och å andra sidan sovjetiskhet och ryskhet
kom att utvecklas i Sovjetunionen.
4. Jämför reformförsöken under Chrusjtjov och Gorbatjov och då i synnerhet den relativa
politiska och kulturella liberaliseringen (’tövädret’ resp. ’glasnost’), både i termer av
politikens innehåll och dess reella och tänkta ideologiska gränser.
5. Varför föll Sovjetunionen? Diskutera tänkbara förklaringar och deras samverkan. Väg in
både långsiktiga strukturella problem och konkreta politiska aktörers handlande. Fundera även
över huruvida Sovjetunionens fall var oundvikligt, eller om processen kunde ha avbrutits vid
någon tidpunkt.
6. Välj en av Sovjetunionens efterföljarstater och diskutera dess postsovjetiska utveckling i
termer av nationsbygge. Resonera kring i vilken utsträckning nationen konstrueras som en
etnisk respektive medborgerlig gemenskap och beskriv kortfattat statens minoritets- och
språkpolitik.
7. Andrew Wilson beskriver hur styrande postsovjetiska eliter för att säkra sitt maktinnehav
söker göra politiken till en ”virtuell” företeelse . Redogör för och försök kritisera Wilsons
resonemang.
8. Diskutera med utgångspunkt i litteratur och föreläsningsanteckningar hur etnicitet och
religion tjänar som politisk mobiliseringsgrund i Tjetjenien och Dagestan. Vilka motstridiga
uppfattningar finns lokalt om islams roll för samhället, på vilket sätt interagerar dessa
uppfattningar med etniska identiteter? Ge exempel på hur dessa kategorier har använts
politiskt av olika aktörer i regionen under den postsovjetiska perioden?
Download