Vårdens utmaningar som de ser ut 2016

advertisement
Befolkningsprognos – färre ska försörja fler
Befolkningsprognos Norrbotten år 2013 tom år 2035 (SCB)
160000
140000
Antal i befolkningen
120000
100000
80000
0-19 år
20-64 år
65+ år
60000
40000
20000
0
Befolkningsutveckling samt prognos (2016-2035) i Norrbottens län.
Förväntad utveckling av äldre åldersgrupper. (SCB)
65-79 år
80 år +
50000
45000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Antal i befolkningen
35000
Utvecklingen i korthet
•
Ökad andel äldre ger ökat antal sjukfall
•
Förändringar i befolkningens storlek och
ålderssammansättning påverkar utvecklingen mest,
mindre än riskutvecklingen för olika sjukdomar.
•
Det blir än mer angeläget att hälso- och sjukvården har
fokus på de vanligaste kroniska sjukdomarna
(prevention och behandling)
Exempel på kroniska sjukdomar: diabetes,
hjärtkärlsjukdom, lungsjukdomar (astma, kol), cancer,
ledsjukdomar, demenssjukdomar, smärta, och psykisk
ohälsa.
Beräknade kostnader tkr, per åldersgrupp 2015, 2025 och 2035
140
120
100
80
Kostn 2015
Kostn 2025
60
Kostn 2035
40
20
0
1
5
9
13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101
Nationella synpunkter: Vikten av att
fokusera på hälso- och sjukvård för
kroniker
Utvecklingen av hälso- och sjukvården för personer med kroniska
sjukdomar är avgörande för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart
hälso- och sjukvårdssystem.
Det finns två saker att ta fasta på:
•
Kronisk sjukdom är i stor utsträckning möjlig att förebygga,
•
Den successiva försämring som är typisk för kroniska sjukdomar,
kan bromsas. (Utdrag ur Ö.K. regeringen-SKL år 2017 samt Hälsooch sjukvården år 2035, SKL år 2016.)
Vårdens utmaningar som de ser ut 2016
•
Ett nytt sjukdomspanorama och en ohållbar kostnadsutveckling.
•
En föråldrad sjukvårdsstruktur (fokus sjukhus, vårdplatser, ge vård
vid akuta sjukdomstillstånd och ta hand om skador) möter ett nytt
sjukdomspanorama.
•
Digitalisering och standardisering.
Framtidsbild.
•
Prevention är förstahandsstrategi år 2035
•
Vården har flyttat ut från sjukhusen år 2035
(Utdrag ur hälso- och sjukvården år 2035, SKL, 2016)
Andel över 65 år 2013 och år 2035
50%
44%
45%
40%
37%
35%
31%
30%
26%
25%
21%
20%
20%
26%
25%
24% 24%
23%
22%
30%
28%
27%
27%
25%
25%
31%
27%
22%
19%
15%
10%
5%
0%
Andel över 65 år 2013
Andel över 65 år 2035
33%
32% 32%
33%
32%
29%
26%
27%
Region Norrbotten pågående
arbete och reflektioner
•
Pågående prognosarbete till år 2035 för äldre;
hjärtinfarkt, stroke, diabetes, cancer, höftfraktur och
demens.
•
Viktigt att på sikt standardisera arbetet med prevention
och behandling av kroniker. Digitalisering.
•
Viktigt också att hantera variation. Åldersfördelningen i
länet varierar därför behövs riktade insatser.
Download