Klargörande om kommunikation”

advertisement
Psykolog Ulf Åkerström:
”Klargörande om
kommunikation”
mest formbar under den tidiga barndomen. Samtidigt som barnet påverkas av
miljön kan barnet själv påverka denna.
I stället för frågan om arv eller miljö
gäller numera samspelet dem emellan, hur betydelsen varierar i olika utvecklingsfaser i kombination med olika
ogynnsamma erfarenheter och miljöer.
Detta belyses genom olika exempel.
Ångest och depression hos barn påverkas i huvudsak av miljön, medan den genetiska profilen får större betydelse efter
puberteten, då barnet mer kan ”välja”
sin miljö och vad det utsätter sig för. En
specifik gen leder till risk för depression
i kombination med omsorgssvikt och allvarliga händelser som ung vuxen.
Författarna utgår från begreppet evi-
densbaserad praktik, som diskuteras i
ett nyskrivet kapitel. Positivt är att det i
huvudsak ges exempel på bedömningsoch behandlingsmetoder som används
eller prövas i Sverige och evidensläget
för dessa. Den kapitelindelade referenslistan både underlättar och lockar till
fördjupning.
Förutom att vara självskriven som
kurslitteratur på psykologprogrammet
rekommenderas den till alla som arbetar kliniskt med barn med psykisk ohälsa, oavsett erfarenhet. Den ger en bra,
aktuell och allsidig introduktion samtidigt som mer erfarna får en sammanfattande uppdatering.
Tänk om några lika engagerade och
kunniga psykologer kunde skriva om
de efterföljande tolv åren, från 13 år och
framåt! Ett tomrum, som i och med denna bok, blir än tydligare. ●
KERSTIN BÅNKESTAD
Psykolog och barn- och
ungdomspsykoterapeut
S
om psykolog
Som läsare guidas man genom
har jag ägnat
en trestegsprocess – bli medmånga timmar
veten, agera, träna – med måi samtal av olilet att ersätta destruktiva samka slag. Med individer,
talsmönster med konstruktiva.
med par i skilsmässokriSAVI-modellen
började
ser och med arbets- och
utvecklas redan på 1960ledningsgrupper,
för
talet som ett instrument för
att nämna några. Vissa
att kategorisera kommunikasamtal har utvecklats
tion i grupper. Yvonne Agatill dialoger med ett
zarian och Anita Simon
genuint utbyte mellan KLAR KOMMUNIKATION vid Temple University i
– SAVI
de samtalande parterPhiladelphia studerade inAmy Yeager,
na. Det har medfört Av Ben E Benjamin,
teraktion i grupper, bland
Anita Simon
att de involverade har
annat i skolans värld, och
Studentlitteratur AB, 2015
känt sig bekräftade
hämtade inspiration från
och lyssnade till, och lärt sig något nytt kommunikationsteori och systemom sig själva och omvärlden. Vid andra teori. Modellen visade sig användbar
tillfällen har samtalen dominerats av inte bara som forskningsinstrument
angrepp och försvar, med eskalerande utan också i klinisk praktik och har
frustration och tonläge. Resultatet har därefter använts i olika sammanhang,
blivit att någon av parterna upplevt sig främst i grupp- och parterapi.
som vinnare och andra som förlorare.
Även i Sverige har modellen använts
Oftast har det visat sig att alla på sikt i forskningssammanhang, men fått
har förlorat.
störst genomslag bland arbets- och orJag har haft mycket nytta av ganisationspsykologer och bland annat
SAVI-modellen för att förstå och på- använts för att utveckla kommunikaverka kommunikationen i de samtal tionen i arbets- och ledningsgrupper.
som jag deltagit i. SAVI står för System
for Analyzing Verbal Interaction och är Boken är ett utmärkt exempel på hur
en metod för att kategorisera verbala en komplex och forskningsbaserad
uttalanden. Modellen har hjälpt mig modell kan omvandlas till konkreta
att uttrycka mig på ett sätt som främjar och användbara verktyg – utan att det
dialog och utbyte, men har också varit leder till överförenkling. Den är rik på
användbar som ett pedagogiskt verk- beskrivningar av låsta kommunikatyg i till exempel team- och lednings- tionsmönster och förslag på hur man
gruppsutveckling. Modellen är enkelt kan ta sig ur låsta positioner. Boken
och pedagogiskt beskriven i boken är så lättläst och tillgänglig att den
Klar kommunikation – SAVI som är kan läsas av alla som är nyfikna på att
nyöversatt till svenska (fackgranskare utforska och utveckla kommunikaär psykologerna Sara Henrysson Eid- tion. Den kan också med fördel användas som kurslitteratur vid olika former
vall och Maria Åkerlund).
I boken beskrivs de sex vanligaste av samtalsutbildningar, till exem”samtalsfällorna” (”ja, men”, tankeläs- pel inom psykolog- och socionomningar, katastrofförutsägelser, fråge- utbildningar. ●
ULF ÅKERSTRÖM
fällor, gnällspiraler och beskyllningar).
NR 9-10 2015 PSYKOLOGTIDNINGEN
39
Download