Kapitalmarknadsrätt En översikt över ett stort rättsområde…

10/1/2014
Kapitalmarknadsrätt
Rebecca Söderström
[email protected]
En översikt över ett stort
rättsområde…
• Kapitalmarknadsrättslig karta
• Disposition
–
–
–
–
–
1. Vad är kapitalmarknaderna?
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
3. USA
4. EU
5. Utvärdering och viss prognos
• Vikten av regleringsstrukturer: dvs tillsyn och
kontroll – samspel som driver rättsutvecklingen
• Finanskrisen 2007
1.Vad är kapitalmarknaderna?
börsrätt
Börser/marknadsplatser
transaktionsrätt, finansrätt
obligationsrätt, konkurrensrätt
Valuta
Råvaror/handelsvaror
Finansmarknaderna
kapitalmarknadsrätt
Kapitalmarknader
värdepappersrätt
Värdepappersmarknad
Aktiemarknad
aktiemarknadsrätt
Civilrätt
kreditmarknadsrätt
Kreditmarknad
Bank- och
försäkringsmarknad
Bankrätt, försäkringsrätt
Offentlig rätt
Rörelserätt
Associationsrätt
1
10/1/2014
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadens funktioner
• Möjliggör handel med varor och tjänster
• Underlättar riskspridande och riskhandel
• Allokerar resurser
• Mobiliserar sparande
• Övervakar aktörer, utövar bolagsstyrning
Huvudsyften  tillgodose efterfrågan på kapital
+ allokera befintligt kapital effektivt
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadsreglering
• Upprätthålla marknadens funktioner: en
effektiv kapitalmarknad
– Priserna reflekterar all tillgänglig information
– Marknadsegenskaper: likviditet och integritet
• Rätta till marknadsmisslyckanden
(market failures) som inte marknaden
själv kan rätta till bättre
– Manipulation, bedrägerier, brottslighet
– Pris- och informationsasymmetrier
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadsreglering
• Upprätthålla marknadens funktioner: en effektiv
kapitalmarknad
– Effektiv marknad rimlig utgångspunkt?
• Rätta till marknadsmisslyckanden (market
failures) som inte marknaden själv kan rätta till
bättre
– Vikten av sociala mål som styr omfattningen
av regleringen?
2
10/1/2014
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Kapitalmarknadsreglering
• Bank, försäkring, aktiehandel, kreditgivning
• Fyller viktiga samhällsfunktioner
• Särskilt riskfylld verksamhet
• Systematisk finansiell risk:
– “the risk that the failure of a participant to meet its
contractual obligations may in turn cause other
participants to default, with the chain reaction leading
to broader financial difficulties”
(BIS, Bank for International Settlements)
• Konsumenthänsyn pga ökad närvaro av
privatpersoner på kapitalmarknaderna
USA
• 1930-tal: lågkonjunktur och bankkrascher  New
Deal Legislation
• 1933 Securities Act and 1934 Securities Exchange
Act
• 1933 Banking Act (Glass-Steagall Act)
• 1999 Financial Services Modernization Act
(Gramm–Leach–Bliley Act)
• Bolags- och redovisningsskandaler
• 2002 Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Wall Street Reform
The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act - 2010
•
Promote the financial stability of the United States by
improving accountability and transparency in the financial
system, to end "too big to fail", to protect the American
taxpayer by ending bailouts, to protect consumers from
abusive financial services practices.
• 16 lagar, bl a:
–
–
–
–
–
Financial Stability Act
Enhancing Financial Institution Safety and Soundness Act
Wall Street Transparency and Accountability Act
Consumer Financial Protection Act
Anti-Predatory Lending Act
3
10/1/2014
Amerikansk kapitalmarknadsrätt
• Federal lagstiftning på aktiemarknaderna
• Banksektorn mer reglerad på delstatsnivå
• Mycket komplex tillsynsstruktur med
många olika myndigheter och organ
• Marknaderna har reglerat sig själva och
lagstiftning har till stor del växt fram ur
kriser och skandaler
Inom EU
• Väsentlig del av kapitalmarknadsrätten i
Sverige skapas på EU-nivå
• Politisk ambition bakom gemensam
lagstiftning
– underlätta etablering av finansiella företag
och gränsöverskridande finansiell
verksamhet
– konkurrenskraft och effektivitet på EU:s
finansmarknader: huvudmotiv och fokus
– efter finanskrisen skiftat fokus till
stabilitetshänsyn och riskhantering
EU:s kapitalmarknadsrätt
• FEUF art 56 fri rörlighet för tjänster
• FEUF art 49 etableringsfrihet
• FEUF art 63 fri rörlighet för kapital
4
10/1/2014
Financial Services Action Plan
• 1999
• En inre marknad för finansiella tjänster genom
åtgärdsplan för ökad harmonisering
• Skydd för investerare och marknadsintegriteten
• 42 separata regleringsåtgärder (direktiv och
förordningar)
• ”Allt”: värdepappershandel, bank- &
försäkringsverksamhet, långivning,
pensionssystem, bolagsrätt, mm finansiella
transaktioner
Lagstiftning
• MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive) EG/2004/39
– Reglering av börser/marknadsplatser
– Gäller värdepappersföretag: kommersiella banker,
investmentbanker, aktieförvaltare, börsmäklare,
fondkommissionärer, corporate finance-bolag,
optionsbolag, vissa bolag som handlar varor
– Passport: tillstånd i ett land gäller i hela unionen
– I övrigt harmoniserade krav på företagen
• Marknadmissbruksdirektiv, prospektdirektiv,
takeover-direktiv, bankdirektiv,
försäkringsdirektiv, m fl.
Lamfalussy-rapporten
• Matcha takten på finansmarknaderna
• Regleringsprocess i fyra steg
–
–
–
–
Effektivisering av regelgivning
Inflytande, uppföljning, samordning med MS
Kommittologi- och expertisbaserat
Tekniska råd, gemensamma regler
• ”En finansmarknadsreglering i
världsklass”
• Nu även finansiell tillsyn på EU-nivå
5
10/1/2014
För Sveriges del
•
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
•
Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
•
Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument
•
Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
•
Lag (2004:46) om värdepappersfonder
•
Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder
•
Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar
•
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
•
Försäkringsrörelselag (2010:2043)
På gång
•
Bankunion för euroländerna med ECB som direkt
tillsynsmyndighet. Opt-in-möjlighet för icke euroländer.
•
Gemensamma kris- och avvecklingsregler för banker
(resolution) fr o m jan. 2015, skärpta kapitaltäckningskrav,
högre insättningsgaranti, försäkringsregler, revision, CSR…
•
Ny MIFID och tillhörande förordning: fr o m jan. 2017
•
Ny marknadsmissbruksreglering  förordning: fr o m juli 2016
– Administrativt sanktionssystem
– Direktiv om straffrättslig harmonisering! (FEUF art 67(3))
•
Dela investment- och kommersiell banking igen: förslag
Utvärdering av EU:s
kapitalmarknadsrätt
• Framgång, både ekonomiskt och politiskt
• Finansföretagen anpassat sig till en öppen inre
finansiell marknad
• Kritik för alltför detaljerade regler
• Liten närhet och anpassning till marknaderna
• Ej utrymme för analys av behoven av reglering
• Målet är Europas finansmarknader i stort – hur
påverkas nationella marknader av reglerna?
• Kostsamma one size fits all-lösningar
6
10/1/2014
Framtidens kapitalmarknadsrätt
• Full harmonisering av kapitalmarknadsrätten
– Förordningar istället för direktiv
– Ökad interventionism
– Utökade användningsområden + snävare definitioner
• Kraftigare tillsynsåtgärder
– Ökad direkt tillsyn
– Ökande tillsynsbefogenheter
– Straffrättsliga sanktioner
• Utvärdera från ekonomiska mål –vad är en
långsiktigt effektiv reglering?
• Krisdriven v. problemdriven reglering
• Effektivitet  stabilitet
• Önskvärt?
7
10/1/2014
Tack
Rebecca Söderström
[email protected]
8