Kapitalmarknadsrätt En översikt över ett stort

advertisement
2/26/2014
Kapitalmarknadsrätt
Rebecca Söderström
[email protected]
En översikt över ett stort
rättsområde…
• Kapitalmarknadsrättslig karta
• Disposition
–
–
–
–
–
1. Vad är kapitalmarknaderna?
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
3. USA
4. EU
5. Utvärdering och viss prognos
• Vikten av regleringsstrukturer: dvs tillsyn och
kontroll – samspelet
• Finanskrisen 2007
1.Vad är kapitalmarknaderna?
börsrätt
Börser/marknadsplatser
transaktionsrätt, finansrätt
obligationsrätt, konkurrensrätt
Valuta
Råvaror/handelsvaror
Finansmarknaderna
kapitalmarknadsrätt
Kapitalmarknader
värdepappersrätt
Värdepappersmarknad
Aktiemarknad
aktiemarknadsrätt
Civilrätt
kreditmarknadsrätt
Kreditmarknad
Bank- och
försäkringsmarknad
Bankrätt, försäkringsrätt
Offentlig rätt
Rörelserätt
Associationsrätt
1
2/26/2014
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadens funktioner
• Möjliggör handel med varor och tjänster
• Underlättar riskspridande och riskhandel
• Allokerar resurser
• Mobiliserar sparande
• Övervakar aktörer, utövar bolagsstyrning
Huvudsyften  tillgodose efterfrågan på kapital
+ allokera befintligt kapital effektivt
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadsreglering
• Upprätthålla marknadens funktioner: en
effektiv kapitalmarknad
– Priserna reflekterar all tillgänglig information
– Marknadsegenskaper: likviditet och integritet
• Rätta till marknadsmisslyckanden
(market failures) som inte marknaden
själv kan rätta till bättre
– Manipulation, bedrägerier, brottslighet
– Pris- och informationsasymmetrier
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Finansmarknadsreglering
• Upprätthålla marknadens funktioner: en effektiv
kapitalmarknad
– Effektiv marknad rimlig utgångspunkt?
• Rätta till marknadsmisslyckanden (market
failures) som inte marknaden själv kan rätta till
bättre
– Vikten av sociala mål som styr omfattningen
av regleringen?
2
2/26/2014
2. Varför regleras kapitalmarknaderna?
Kapitalmarknadsreglering
• Bank, försäkring, aktiehandel, kreditgivning
• Fyller viktiga samhällsfunktioner
• Särskilt riskfylld verksamhet
• Systematisk finansiell risk:
– “the risk that the failure of a participant to meet its
contractual obligations may in turn cause other
participants to default, with the chain reaction leading
to broader financial difficulties”
(BIS, Bank for International Settlements)
• Konsumenthänsyn pga ökad närvaro av
privatpersoner på kapitalmarknaderna
USA
•
1930-tal: lågkonjunktur och bankkrascher  New Deal Legislation
•
1933 Securities Act and 1934 Securities Exchange Act
– Grundregler för aktiemarknaden  global regleringsmodell
– Informationskrav för publik aktiehandel och marknadsmissbruksförbud
•
1933 Banking Act (Glass-Steagall Act)
– Uppdelning investmentbanker och kommersiella banker: renodlad
verksamhet
– Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
•
1999 Financial Services Modernization Act (Gramm–Leach–Bliley Act)
– Öppnare marknad med blandad verksamhet tillåten
– Behov av att kunna spara och investera hos samma finansiella institut
•
Bolags- och redovisningsskandaler
•
2002 Sarbanes-Oxley Act (SOX)
– Striktare informations- och insynskrav och revisionsstandarder
– Tillsyn: Public Company Accounting Oversight Board
– Personligt ansvar, straffrättsliga påföljder för brott mot lagen
– Stark kritik för överreglering  ökade kostnader, minskad konkurrenskraft
Wall Street Reform
The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act
– Största förändringarna i finansiell lagstiftning sedan 30-talet
– Syfte: Promote the financial stability of the United States by
improving accountability and transparency in the financial system,
to end "too big to fail", to protect the American taxpayer by ending
bailouts, to protect consumers from abusive financial services
practices.
– 16 Acts, bl a: Financial Stability Act, Enhancing Financial
Institution Safety and Soundness Act, Wall Street
Transparency and Accountability Act, Consumer Financial
Protection Act, Anti-Predatory Lending Act
3
2/26/2014
Amerikansk kapitalmarknadsrätt
• Federal lagstiftning av aktiemarknaderna
• Banksektorn mer reglerad på delstatsnivå
• Mycket komplex tillsynsstruktur med
många olika myndigheter och organ
• Marknaderna har reglerat sig själva och
lagstiftning har till stor del växt fram ur
kriser och skandaler
Inom EU
• Väsentlig del av reglerna i Sverige på
området kommer från EU
• Politisk ambition bakom gemensam
lagstiftning
– underlätta etablering av finansiella företag
och gränsöverskridande finansiell
verksamhet
– konkurrenskraft och effektivitet på EU:s
finansmarknader: huvudmotiv och fokus
– efter finanskrisen skiftat fokus till
stabilitetshänsyn och riskhantering
EU:s kapitalmarknadsrätt
• FEUF art 56 fri rörlighet för tjänster
• FEUF art 49 etableringsfrihet
• FEUF art 63 fri rörlighet för kapital
4
2/26/2014
Financial Services Action Plan
• 1999
• En inre marknad för finansiella tjänster genom
åtgärdsplan för ökad harmonisering
• Skydd för investerare och marknadsintegriteten
• 42 separata regleringsåtgärder (direktiv och
förordningar)
• ”Allt”: värdepappershandel, bank- &
försäkringsverksamhet, långivning,
pensionssystem, bolagsrätt, mm finansiella
transaktioner
Lamfalussy-rapporten
• Matcha takten på finansmarknaderna
• Regleringsprocess i fyra steg
–
–
–
–
Effektivisering av regelgivning
Inflytande, uppföljning, samordning med MS
Kommittologi- och expertisbaserat
Tekniska råd, gemensamma regler
• ”En finansmarknadsreglering i
världsklass”
Finansiell tillsyn på EU-nivå
• Sedan 2011 gemensam tillsynsstruktur
• Makro- och mikrotillsyn (systemrisk och
individuell riskövervakning)
• Skarp mikrotillsyn: tre EU-myndigheter
• Bank, försäkring/pension, värdepapper
• Direkt tillsyn över kreditvärderingsinstitut
och derivathandel
• I övrigt inga sanktionsmöjligheter, men
bindande beslut som kan riktas mot
medlemsstaterna eller i vissa fall direkt
mot individuella finansiella institut
5
2/26/2014
På gång
•
Bankunion för euroländerna med ECB som direkt
tillsynsmyndighet. Opt-in-möjlighet.
Gemensamma kris- och avvecklingsregler för banker, skärpta
kapitaltäckningskrav, högre insättningsgaranti,
försäkringsregler, revision, CSR, mm, mm, mm.
Ny MIFID (Makets in Financial Instruments Directive) och
tillhörande förordning
•
•
–
–
–
–
•
All värdepappershandel ska ske på reglerade handelsplattformer
Ökat investerar- och konsumentskydd
Regler om råvaruderivathandel
Regler för högfrekvenshandel / algoritmisk handel
Ny marknadsmissbruksreglering (Market Abuse): MAD MAR
– Även bilateral handel / OTC-handel
– Fler finansiella instrument omfattas + även referensvärden
– Direktiv om straffrättslig harmonisering! (FEUF art 67(3))
•
Dela investment- och kommersiell banking igen: förslag…
Utvärdering av EU:s
kapitalmarknadsrätt
• Framgång, både ekonomiskt och politiskt
• Finansföretagen anpassat sig till en öppen inre
finansiell marknad
• Kritik för alltför detaljerade regler
• Liten närhet och anpassning till marknaderna
• Ej utrymme för analys av behoven av reglering
• Målet är Europas finansmarknader i stort – hur
påverkas nationella marknader av reglerna?
• Kostsamma one size fits all-lösningar
Framtidens kapitalmarknadsrätt
•
Full harmonisering av kapitalmarknadsrätten
– Förordningar istället för direktiv
– Ökad interventionism
– Utökade användningsområden + snävare definitioner
•
Kraftigare tillsynsåtgärder
•
Utvärdera från ekonomiska mål –vad är en långsiktigt
effektiv reglering?
Krisdriven v. problemdriven reglering
Effektivitet  stabilitet
Önskvärt?
•
•
•
– Ökad direkt tillsyn
– Ökande tillsynsbefogenheter
– Straffrättsliga sanktioner
6
2/26/2014
Tack
Rebecca Söderström
[email protected]
7
Download