Studieuppgift i etik Målsättningen med studieuppgiften är att du skall

advertisement
Uppsala Universitet
Institutionen för Folkhälso och vårdvetenskap
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktningen onkologisk vård 60 hp
Studieuppgift i etik
Målsättningen med studieuppgiften är att du skall analysera och reflektera över ett etiskt
spörsmål/dilemma som du mött i ditt arbete och fördjupa dina kunskaper i etiska teorier
och handlingsmodeller.
Studieuppgiften genomförs i grupper om två till tre studenter. I det etiska dilemmat
ska olika intressen och värden vägas mot varandra. Det kan inriktas på patientens
omvårdnad, t ex tillvaratagande av patientens autonomi och integritet, patientens ålder,
genus, etnicitet eller sexuella läggning, eller också kan ni belysa vårdgivarnas
samarbete och kommunikation.
Genomförande
Genomförandet av studieuppgiften innebär att ni skall ta del av de webbaserade
förläsningarna av lektor Anna Höglund, vilka finns utlagda i Studentportalen under
filarea Etik, fördjupa era kunskaper i angiven litteratur samt utforma en skriftlig PM
på 3 sidor. Uppföljning och diskussion sker vid ett seminarium 26/5. Vid seminariet
presenteras PM:n muntligt och diskuteras i mindre grupper och ni skall då även ta
ställning till tänkbar lösning för er presenterade situation och kunna argumentera för
ert förslag.
Uppläggning av PM:n:
1) Beskriv kortfattat det valda fallet/situationen.
2) Tydliggör den etiska problematiken, genom att identifiera vilka värdeoch intressekonflikter som föreligger.
3) Diskutera olika handlingsalternativ med hänvisning till etiska principer
och teorier. Hänvisa till webbföreläsningarna och till föreslagen litteratur.
Litteratur:
Johnstone, Megan-Jane : Bioethics : a nursing perspective
5. uppl. : - Sydney : Churchill Livingstone, 2009 - xii, 420 s.
ISBN: 978-0-7295-3873-2
Libris: 11270530
Download