varför återhämtar sig inte alla?

advertisement
Återhämtning –
varför återhämtar sig inte alla?
20 augusti 2012
…vilja, förståelse, behandling,
terapi, hjälp, omsorg, pengar…
Sjuk
och/eller
Annorlunda
Frisk
och/eller
Normal
Susanne Bejerot
docent, överläkare
Norra Stockholms psykiatri
Myten Om Föräldrars Makt:
Att inte ”återhämta sig” beror inte
på
•
•
•
•
•
•
2
1
Varför Barn Blir Som De Blir
Att omgivningen ställer för låga krav
Att personen inte fått tillräckligt bra råd
Att personen är simulant / arbetsskygg
Att personen inte vill göra rätt för sig / ouppfostrad
Att personen inte har fått tillräckligt med psykoterapi
Att personens mamma gjorde många fel
• Föräldrars makt över sina barns
utveckling är en kulturell myt i
vårt västerländska samhälle
• Det som påverkar mer är det
som barnet möter utanför
hemmet: i kamratgruppen.
• Föräldrarna socialiserar inte
sina barn: barn socialiserar av
varandra.
Judith Rich Harris
• Utgiven av Svenska föreningen för
psykisk hälsa, 2001, 2006
3
4
% som får för litet intag av nutrienter
gener och miljö i samverkan
bland ekonomiskt utsatta ungdomar i England
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GENER
MILJÖ
B-12 kobalamin
B-6 pyridoxin
B-1 thiamin
B-2 riboflavin
Jod
Folsyra
Zink
Kalcium
Järn
Magnesium
Selen
Omega-3 fett
D-vitamin
6%
13%
39%
67%
67%
72%
72%
72%
78%
83%
100%
100%
100%
5
6
Bohannon 2009
En väg till fängelset?
Nutritionens betydelse för våld
och kriminalitet
Om hyperaktivitet och aggressivitet
• 172/231 interner i Brittiskt
fängelse
• Hälften fick supplement av
vitaminer, mineraler och
essentiella fettsyror
• Ledde till 35% minskning av
regelbrott: totalt 754
incidenter
• Vanna Beckman
2000, Cura förlag
B. Gesch; Br J Psychiatry 2002
7
Det ofödda/nyfödda barnet
http://www.underkastelsen.se/
• Förlossningsskador
• Prematuritet = för tidig födsel
– Extremt tidigt <26-27 v.
– 70% överlever
– 40% har IQ under 70 (motsv.
utv.störning
– 2/3 behöver extra hjälp i skolan
– Unga vuxna som fötts prematurt
hade färre sociala kontakter och
ett mindre nätverk
– http://www.lakartidningen.se/07e
ngine.php?articleId=15221 9
En film av Stefan Jarl
• 100 000 kemiska ämnen i
vår miljö
• Hur påverkas vi?
http://www.youtube.com/wat
ch?v=zTMRi0ElqTk
10
• Toxiska ämnen
exponering för alkohol under
fostertiden - Fetalt alkoholsyndrom
• Lägre begåvning
• Tillväxthämning
– liten vid födseln
– litet huvudomfång
• Neuropsykiatrisk
störning av ADHD-typ
• Typiska anletsdrag
11
12
Personlighetsförändring = vanligaste
restsymtomet efter hjärnskada
Cannabis …
Amotivationssyndromet är
ifrågasatt, men….
För cannabisrökare gäller
• Mindre sannolikt att avsluta
gymnasiet
• Lägre betyg i gymnasiet och
på högskolan
• Lägre på tester som mäter
intellektuell kapacitet
• Minskar förmågan att utföra
– komplicerade arbetsuppgifter
– att lära sig nya arbetsuppgifter
• OCH…..
13
14
Sjukdomsutveckling vid
schizofreni
Risk för psykos i befolkningen
% av befolkningen
Sårbarhet:
Tillbakadragen
Motorikstörning
Udda tankar
normalbefolk
ningen
Psykos
riskgrupp
Psykos grupp
Benägenhet för psykos
15
Tidig påverkan:
Gener
Förlossningsskador
Virusinfektioner?
Nutrition?
Utlösande
påverkan:
Dopaminerga
droger (c.s.)
Cannabis
Stress
Migration
16
Således: orsaker till att man inte blir
”frisk”
• Tillstånd som inte är ”botbara”
– flertalet med schizofreni
tillfrisknar inte helt
– Schizofreni leder till en hjärnskada
• Resttillstånd efter psykisk
sjukdom t.ex.
Omvärldens ”goda råd”
• Ju mindre utbildning om psykiatriska
sjukdomar – ju mer negativa är de till
farmakologisk behandling
• Elbehandling
– Posttraumatiskt stresstillstånd
(PTSD)
– Upprepade manier
• Psykiatriska tillstånd som inte
får rätt behandling
17
18
Risk för att återinsjukna- risk för att
utsätta sig för skadlig stress
Elbehandling x 200
• En ängel vid mitt bord
Janet Paterson Frame, (1924 - 2004)
19
20
Minskning i
självmordsförekomst
korrelerar starkt med
ökning av antidepressiv
läkemedelsbehandling,
dvs en större andel av
dem med depression är
idag medicinerade
21
Begåvning - 120 flickor på Lundens
ungdoms- , resp LVM-hem 2001-2005
Begåvningens roll: 4-5 barn i varje klass har ”låg” begåvning
(IK 85 el. lägre) – spelar också roll för förmåga till återhämtning
Ffff
16% har en
begåvning IK
på 85 eller
under
16%
h
84%
22
Låg begåvning
• 60 pojkar och flickor på Hässleholms
utredningsenhet bedömdes 2004-2005
• LVU gruppen
– 15% utvecklingsstörda
– 1/3 var svagbegåvade (dvs intelligenskvot 70-84)
– 20% bedömdes ha lindrig utvecklingsstörning
• Ingen könsskillnad
• endast 5% hade gått i särskolan
• LVM hem
– 14% utvecklingsstörning
23
Anna Kullman, psykologexamensuppsats, Lunds universitet, SiS i fokus, 3/2007
Annika Olsson och Jenny Vilhelmsson, psykologexamensuppsats,
(SiS i fokus, 3/2007) www.stat-inst.se
24
Fragilt X hos flickor
Insatser –
författarna frågar sig...
IQ ~1/3 normal ~1/3 ”låg/gråzon” ~1/3 IQ <70
• Vilka resultat skulle till exempel utökade
pedagogiska resurser ge till denna grupp?
• Vad skulle det betyda för utsatta ungdomar
med låg begåvning om de fick adekvat hjälp
i skolan?
• Hur skulle det påverka deras självbild och
allvarlighetsgraden i deras problem?
(SiS i fokus, 3/2007)
Normal begåvning:
• ADHD-bild hos ~30%
• Beteende/emotionellt: - Blyghet, social ängslighet
• Sociala interaktionssvårigheter, svårigheter – autism
• Ångestsyndrom
• Affektiva sjukdomar
• Symtomen otydliga, märks först i tonåren/vuxen ålder
Bärarskap = premutation:
• 1/250 kvinnor
• 1/700 män
26
25
NEO-PI-R
22q11.2 Deletion Syndromet
vanligen låg begåvning
och nära hälften har
utvecklingsstörning
• Autistiska drag förekommer
• ADHD liknande bild vanlig
• Psykiska symtom:
• ångesttillstånd
• depressionstillstånd
• mano-depressivitet
• schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd
• tvångssyndrom
27
• Hur energisk man framstår
• Hur relationsorienterad man framstår
• Kontroll behov av noggrannhet och struktur
– lyckligare människor har lägre kontrollbehov…
• Tendens till att oroa och bekymra sig
• Öppenhet inför nya intryck och erfarenheter,
idérik
28
Autistiska symtom –
Arbete - utmaningen vid ADHD
• impulsiva
• dåligt arbetsminne
• glömmer råd och
instruktioner
• slarviga
• lätt uttråkade
• låg uthållighet
• svårt med auktoriteter
• belöningssystemsberoende…
29
Arbete - utmaningen vid
autismspektrumtillstånd
• långsam
• detaljfokuserad
• lätt uttröttbar
/stressutbrott
• rigid
• känslig för
förändringar
• anspråksfull
• svårt att ta till sig råd 31
• svårt med auktoriteter
Lorna Wings triad
• Social funktionsinskränkning
–
–
–
–
Svårt att föstå hur andra tänker och känner
Annorlunda värderingar
Svårt att ta emot råd
Socialt samspel (komma in i samtalet – föra ett samtal)
• Kommunikativ störning
–
–
–
–
Kroppsspråk
Gester
Blick
Sätt att tala, ordval eller språkmelodi
• Begränsade intressen och aktiviteter
– Specialintressen
– Stereotypt beteende
30
Varför är en diagnos viktig?
• Bemötande
• Grupptillhörighet
• Rätt till stöd
• Behandling
• Planering av framtiden
• Acceptans
• Upprättelse
32
Utredning
Hjälp för att ändra livsbetingelserna - pussla
för att få ihop livet
• Förståelse
– anpassa krav
– anpassning till förutsättningarna
• I bästa fall en form av
korttids psykoterapi
• Behandling
• Ekonomi - förutsägbar
• Innehåll i dagen –
– Avlönat jobb – anpassat till personens
funktionshinder
– ”Daglig verksamhet”
• Bygga nätverk kring personen
• Hjälp med det praktiska
33
–
–
–
–
Boendestöd
Städhjälp
Coach
God man
34
Download