Verksamhetsplan Fältenhet

advertisement
s
SPÅNGA - TENSTA
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR XDNRX
SID 1 (3)
FÄLTENHET
2009-05-25
Handläggare: Eva-Britt Leander
Telefon: XTelefonX
Till
XTillX
Verksamhetsplan Fältenhet
Inledning
Fältverksamheten i Spånga-Tensta ligger under avdelningen Förskola, fritid och
funktionshinder.
Fältverksamheten består av 2 fältassistenter och en timanställd fältledare.
Fältlokalen ligger på Hagstråket 13 i Tensta och delar lokal med poliskontoret.
Det är en central placering i Tensta Träff intill bibliotek, idrottshall, gymnasiet och
Tensta centrum. För att vara säker på att träffa en fältassistent där bör man först ta
kontakt eftersom de oftast är "ute på fältet" under sin arbetstid.
Fältarbetet styrs av de riktlinjer som staden och stadsdelen beskriver i
verksamhetsplanen om förebyggande arbete för en trygg stad med ett rikt, varierat
och tillgängligt kulturliv. För att göra ett bra arbete följer vi de resultat som
sprids inom socialpedagogisk och preventionsforskning.
Allt arbete som fältassistenterna utför bygger på frivilligt deltagande av barn och
unga. Arbetet sker på individ, grupp eller strukturell nivå. Fältassistenterna arbetar
ensamma eller i nätverk med andra vuxna.
Syftet med fältarbetet är att minska antalet barn och unga i riskzonen som kan
tänkas hamna i drogmissbruk och/eller kriminalitet. Individens ”känsla av
sammanhang” i olika situationer - tillräcklig förståelse, känslan av att det är
meningsfullt och hanterbart för en själv, är den viktigaste drivkraften i allt arbete
med beteendeförändring. Fältassistenternas främsta uppgift blir således att öka
känslan av sammanhang för barn och ungdomar i stadsdelen så att de kan göra
egna positiva livsval. Eftersom en stor del av barnens och ungdomarnas föräldrar
har ett annat etniskt ursprung än svenskt ingår även uppgiften att öka
sammanhangskänslan hos föräldrarna i uppdraget. Föräldrarna är enligt all
förebyggande forskning dessutom de viktigaste personerna för alla barn och
ungdomar.
En meningsfull och strukturerad fritid är också en viktig förebyggande faktor i
arbetet med barn och unga. Genom kartläggning och god kännedom om barns och
ungdomars vardag kan fältassistenterna upptäckta och bekräfta flera
på individnivå. Då ges också möjlighet att uppmärksamma individens behov av
stöd i sin utveckling. Det kan ske genom samtal, träffar och gemensamma
aktiviteter. Fältassistenterna har genom god lokalkännedom möjlighet att vägleda
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
s
SID 2 (3)
barn och unga till meningsfulla och strukturerade aktiviteter på någon fritidsgård, i
en förening eller likande. Vid stark oro eller upptäckt av missförhållanden är det
fältassistenternas skyldighet att uppmärksamma i första hand föräldrarna och i
andra hand socialtjänst och/eller polis genom kontakt eller anmälan.
Fältarbetet bygger uteslutande på relationer till barn och ungdomar samt vuxna i
nätverket runt dessa. Fältassistenternas uppgift är att vara ”spindeln” i detta
nätverk, då de också i sin yrkesroll träffar barn/ungdomar när dessa umgås på egen
hand utanför hemmet och organiserade verksamheter. Arbetet är till största del
uppsökande med fokus på åldrarna 13 – 18 år. Relationer börjar byggas redan i 10
årsåldern för att klinga av i 20 årsåldern. Arbetssättet är långsiktigt och bygger på
barnens och ungdomarnas behov och fokuserar på att stärka deras självkänsla och
framtidstro. Genom att skapa möjligheter för dem att vara delaktiga i planering
och genomförande av olika aktiviteter för egen del och tillsammans i grupp kan
tron på den egna förmågan grundläggas.
För att kunna bygga de goda relationer som beskrivs här ovan har fältassistenterna
sin arbetstid förlagd till både dag- och kvällstid på vardagar och vid behov eller på
förekommen anledning även helger. Barnens och ungdomarnas behov och
aktiviteter styr arbetsschemat.
Ansvaret för kontakten med skolor, fritidsgårdar, parklekar och större föreningar i
stadsdelen har fördelats mellan fältassistenterna. Var och en har tilldelats några
verksamheter där man bevakar behoven och håller sig informerad om den
kontinuerliga verksamheten. Fältassistenterna är också representerade i flera
samarbetsgrupper i stadsdelen och i staden.
Fältassistenternas vision om Spånga – Tensta är att
- De som bor i området känner stolthet över att bo och leva här.
- Området är en trygg stimulerande plats att växa upp i.
- Förhållningssättet mellan barn/ungdomar och vuxna är uppmärksammat och står
i fokus för allas arbete.
- Alla barn har en stark framtidstro och en god självkänsla.
- Många barn och ungdomar är engagerade i föreningslivet, musik, kultur, idrott
och annat.
- I hela området är föräldrarna delaktiga i samarbetet tillsammans med andra
vuxna.
- Det finns många förebilder i yrkeslivet från olika etniska bakgrunder.
- Området är bättre ålders- och etniskt integrerat.
I visionen är fältverksamheten en självklar, förtroendefull och efterfrågad resurs
och samarbetspartner för stadsdelens ungdomar, föräldrar och de som arbetar med
barn och ungdomar, skolor, föreningar, socialtjänst, närpolis etc.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
s
SID 3 (3)
Fältenhetens övergripande mål
- Vi ska bygga goda relationer till flertalet barn och ungdomar i stadsdelen. De ska
känna förtroende och tillit till oss och märka att vi har positiva förväntningar på
dem. De ska också veta under vilka premisser vi arbetar och vad de kan förvänta
sig av oss.
- Vi ska utveckla former för att öka dialogen och samarbetet med föräldrarna.
- Vi ska utveckla nya metoder för att lyckas bättre i alla samarbeten och arbeta
lösningsinriktat. Vi och andra ska veta vad vi är bra på så att vi kan komplettera
varandra.
- Vi ska bidra till att de barn och ungdomsaktiviteter som erbjuds i området känns
tilltalande för alla barn och
ungdomar. Vi ska särskilt bevaka att flickornas behov och önskningar har
möjlighet att utvecklas.
- Vi ska tillsammans med andra kunna beskriva hur uppväxtmiljön i området blir
tryggare.
- Vi ska tillsammans med andra kunna identifiera att oron för barn och unga i
området minskar och vad det beror på.
Under 2009 kommer fältenheten att särskilt fokusera på följande:
- Tillsammans med andra verksamma inom öppen fritidsverksamhet se över och
göra ett förslag till utveckling och anpassning av verksamheterna, dess arbetssätt
och innehåll.
- Delta i de två projekt som stadsdelen kommer att driva för två definierad grupper
av ungdomar, TAC (Tensta against crime) och TiT (Trygg i Tensta).
- Fortsätta att utveckla samarbetet med föreningarna och nätverket inom
Idrottslyftet för att utöka antalet aktiva ungdomar. Vår egen förening Tensta IF ska
också vara en möjlighet till utveckling för områdets barn och unga.
- Tillsammans med andra verksamma inom öppen fritidsverksamhet kartlägga och
undersöka möjligheterna och behoven som tjejer har för att delta i
fritidsverksamhet för att göra förbättringar.
- Fortsätta det trygghetsskapande arbetet i hela stadsdelen tillsammans med vuxna
i utökade Nattvandringar.
- Delta i uppbyggnaden av nätverket Samtidigt Först.
- Öka beredskapen och samarbetet med andra aktörer inför lov och riskhelger.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
Download