Språkvalsbyte

advertisement
1 [1]
Barn- och ungdomsförvaltningen
Trädgårdsstadsskolan
BYTE SPRÅKVAL
Denna blankett fylls i av målsman när byte av språkval har diskuterats och godkänts
dels av undervisande språkvalslärare, dels av undervisande lärare i svenska/engelska
samt dels av biträdande rektor. Blankettens syfte är att bekräfta ett byte av språkval.
Elevens namn: ________________________________________________________
Klass: _______________________________________________________________
Nuvarande språk: _______________________________________________________
Vi godkänner härmed att vårt barn byter språkval till förstärkning i svenska och/eller
engelska och därmed avstår från betyg i ett ämne.
Bytet sker efter det att blanketterna har undertecknats och återlämnats.
Ort och datum
Målsmans underskrift
Elevens underskrift
Blanketten återlämnas ifylld till biträdande rektor
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Post 146 50 TULLINGE · Besök Dymmelkärrsvägen 33 · Telefon vxl 08-530 610 00
Direkt 08-530 624 09 · E-post [email protected]
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Download