Våra folkvalda i kommunfullmäktige Budget 2011 Då kommer

advertisement
1
NR 9 • DECEMBER 2010
NYKÖPI NG S TI D N I NG.
I N FOR MATION FRÅN NYKÖPI NGS KOM M U N.
D ECE M B E R N R 9 • 2010
Påverka
Så kan du få som
du vill i Nyköping
Våra folkvalda i kommunfullmäktige
Budget 2011
Då kommer plogbilen
Sekreteraren Anna-Karin Lindblad (t v) och
ordföranden Saga-Britt Landelius väntar
på att de nyvalda ska ta plats så att första mötet
med nya kommunfullmäktige kan börja.
Foto Fredrik E Laaksonen
handlar
om hur du kan påverka utvecklingen av Nyköpings
kommun. Vi berättar om allt från kampanjen
Tyck om Nyköping och Nysams arbete för Bästa
stadskärnan 2012 till hur ungdomarna i Nyköpings
ungdomsfullmäktige jobbar.
DET HÄR NUM RET AV NYKÖPINGS TIDNING
Se också bilder av fullmäktiges alla politiker och
läs om vad Nyköpings nya kommunalråd brinner för.
Efter valet får vi
inte slå oss till ro
och urskulda oss
med att nu är det dom som
bestämmer.
S IGG E JOHAN SSON
ÄR B E F OLK N I N G S ÖK N I N G E N PÅ S E X ÅR.
nyköpingsguiden.se
D EC E M B E R
UTSTÄLLNINGAR
1 DECEM BER
1 – 19 DECEM BER
Slöjdverkstad med nålbindning,
Magasinet på Periodvägen 2
Carl G Thorstenson ställer ut
i NK-villan
Resa i Inkans rike.
Föredrag, NK-villan
Konstföreningen Färgklicken
ställer ut på Tingshusplatsen 2
Ishockey herrar: Nyköping
Sunlight – Wings HC, Rosvalla
8 DECEM BER
1 – 23 DECEM BER
2 DECEM BER
Hantverksgruppen Sörmlands
julmarknad i hamnen
Dixie Tigers spelar jazz
i NK-villan
Ishockey herrar: Nyköping
Sunlight – Botkyrka, Rosvalla
1 – 12 DECEM BER
Ekologiska Fårskinn, Elisabet Jansson
i Galleri Fiskhuset
3 DECEM BER
Dansgala, Rosvalla
Handboll herrar: IFK Nyköping
– Skånela IF, Nyköpings Sporthall
3 – 19 DECEM BER
Folk i rörelse, oljemåleri av
Leif Moberg på Galleri Vindfång,
ons – sön
13 – 23, 26–30 DECEM BER,
2 – 9 JANUARI
Nyköpingshus, Kungstornet
öppet 11 – 17
4 DECEM BER
Allsång hos Frälsningsarmén
Öppen Skaparverkstad och Knattebio,
Barnkulturcentrum, (tova mjuka djur)
Baltic Harmony, Nyköpings Teater
Julmarknad i Gula Kvarn, Nävekvarn
5 DECEM BER
5 – 23 JANUARI
Vintersalong på Galleri Fiskhuset
Från håla till cell. Föredrag på Nyköpingshus som är öppet 11–17
Baltic Harmony,
Nyköpings Teater
Julmarknad i Gula Kvarn,
Nävekvarn
Julkonsert med Musikskolan,
Konsertsalen, Culturum
Opera Live från Metropolitan
»Don Carlos«,
Nyköpings Teater
Julmarknad i Gula Kvarn,
Nävekvarn
12 DECEM BER
Julmarknad i Gula Kvarn,
Nävekvarn
17 DECEM BER
Handboll herrar:
IFK Nyköping – Täby HBK,
Nyköpings Sporthall
18 DECEM BER
Öppen skaparverkstad och
Knattebio, Barnkulturcentrum
(sista för året)
19 DECEM BER
Peter & Matildas Julkonsert,
Konsertsalen, Culturum
Ishockey herrar:
Nyköping Sunlight
– Visby/Roma,
Rosvalla
11 DECEM BER
13 DECEM BER
21 DECEM BER
Julmarknad i Pål Jungs Hage galleria
Julmarknad i NK-villan
Dagledigträff, Frälsningsarmén,
S:t Annegatan 10
Bondens egen marknads julmarknad
på Smörtorget
15 DECEM BER
Öppen Skaparverkstad och
barnteaterföreställning (Luciamys)
Slöjdverkstad med jultema,
Magasinet på Periodvägen 2
Bullan, barnteater 3 – 7 år.
Olrogsalen, Culturum
Wallmans med Julbord på Träffen
Ulla Skoog & Trond Lindheim, Konsertsalen, Culturum
16 DECEM BER
9 DECEM BER
Handboll damer: IFK Nyköping – IVH Västerås HK,
Nyköpings Sporthall
Anders Ekborg julkonsert,
Konsertsalen, Culturum
27 DECEM BER
Nyårsbollen på Rosvalla spelas
27/12 – 4/1 för barn och ungdomar
i årskurs 1 – 9
31 DECEM BER
Wallmans med Julbord på Träffen
Nyköpingsrevyn, Culturum, premiär
31/12, spelas fram t o m 8 januari
2
NR 9 • DECEMBER 2010
NY. I NLE DAR E
I budget 2011 satsas det på:
Miljö och folkhälsa, feriejobb,
hyresrätter och integration
– Det går
att påverka
Den 19 september i år hade vi
möjligheten att välja vilka
politiker som ska ha makten
och styra Nyköpings kommun
i fyra år. Därmed får vi inte slå
oss till ro och urskulda oss med
att nu är det »dom som
bestämmer«.
Vi som bor i Nyköpings kommun kan
vara med i beslutsprocessen genom
att komma med idéer och lägga fram
förslag till beslut. Det gäller bara att ge
uttryck för de egna synpunkterna och
därmed påverka dem som beslutar.
En enkel väg att få gehör för idéer
är att skriva ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige och föreslå det som
man vill ha genomfört. Ett exempel på
ett sådant förslag är den utställning på
Rosvalla som är en hyllning till Gert
Fredriksson, Sveriges främste olympier.
Tanken med utställningen är att den
inte enbart ska vara ett minnesmärke
utan även användas för att uppmärksamma andra idrottsliga framgångar
och sporra ungdomar att satsa på att
bli duktiga i olika idrottsgrenar.
Ett annat exempel som visar att man
kan få politikerna att ändra uppfattning
är det som hände med den tänkta försäljningen av NK-villan. Där togs förslaget tillbaka sedan Nyköpingsborna i en
samlad aktion gått emot försäljningen.
– En enkel väg att
få gehör är medborgarförslag.
Nyköpings kommun blev kvar som
ägare till NK-villan och det känns som
ett riktigt beslut. I dag drivs verksamheten av den ideella föreningen NKvillans vänner som har 600 medlemmar
och hittills i år har villan haft över
10 000 besökare. Det får väl anses
som ett bevis för att initiativet har uppskattats av Nyköpingsborna.
NK-villan – skapad av den kände
arkitekten Ferdinand Boberg – är över
100 år gammal och ligger som en pärla
vid Nyköpingsån. Den ska vi vara rädda
om och visa upp med stolthet för besökare som kommer till Nyköping.
Låt oss även kasta en blick in i framtiden. Vad händer med Å-huset, som
ligger mellan NK-villan och Bryggeriet,
när Sörmlands Museum flyttat in i sina
nya lokaler på hamnområdet? Kanske
kan Nyköping få ett museum för att
berätta om stadens märkliga industrihistoria?
Det är fyra år kvar till nästa val. Den
tiden kan vi som bor i Nyköping utnyttja
till att påverka våra politiker till att fatta
beslut som gör att vi har en kommun
där vi trivs och kan tillgodose våra
behov.
Om allt gått enligt planerna
har kommunfullmäktige tagit
beslut om budget 2011 på sitt
sammanträde i går, tisdag 30
november. Du kan läsa om
beslutet på kommunens hemsida www.nykoping.se
Här beskriver vi förslaget som kommunstyrelsen tog beslut om vid sitt
sammanträde 22 november.
– Vi kommer att ge direktiv till
Nyköpingshem att bygga fler hyresrätter, berättar kommunstyrelsens
ordförande Urban Granström (S).
Dessutom föreslår vi att fyra miljoner kronor anslås till sommarens
feriejobb för ungdomar.
Johannes Krunegård (MP) som är
vice ordförande i kommunstyrelsen
berättar också att man kommer att
prioritera frågor som tas upp i de nya
utskotten personal, miljö- och folkhälsa samt integration. Dessutom
slår den nya majoriteten fast att
Gästabudsspelet ska komma tillbaka
till Nyköpingshus.
Äldre och handikappnämnden
och Socialnämnden ska samverka
mer. Ett helhetsgrepp tas över
arbetsmarknads- utbildnings- och
integrationsfrågor genom att Utbildningsnämnden får ansvar för dessa
frågor.
TILLVÄXT OCH DIALOG
Det märks i förslaget till budget 2011
att Nyköpings kommun har en stabil
ekonomi och tror på tillväxt de närmaste åren. Tillväxtmålet på 700 nya
invånare per år är kvar och arbetet
för byggande av nya bostäder fortsätter liksom planering för bättre infrastruktur och kommunikationer.
Budgetförslaget innehåller marknadsföringsinsatser nationellt och
internationellt för att stärka den
positiva utvecklingen och locka nya
besökare, medborgare och företag
till Nyköping. Arbetet ska också fortsätta med att utveckla informationen
och möjligheterna att utföra kommunens ärenden via e-tjänster direkt
på internet.
Möjligheterna att göra jämförelser
mellan olika verksamheter och med
andra kommuner ska förbättras för
att underlätta för medborgarna att
välja. Under perioden ska man också
undersöka förutsättningarna för en
samordnad medborgarservice
i Nyköpings kommun.
BÄTTRE SKOLA
Skolan står inför stora förändringar.
Efter beslutet i november 2010 om
ny skolorganisation ska bland annat
en ny grundskola byggas som ersätter årskurserna 7 – 9 vid
Långbergsskolan,
Oppebyskolan och Nicolaiskolan.
Målet är att kvaliteten i skolan ska
bli bättre och att fler elever ska
uppnå utbildningsmålen och kraven
för att gå vidare med högre studier.
Den nya gymnasiereformen
innebär också stora förändringar
för gymnasieskolan i Nyköping.
600 – 800 färre elever på grund av
minskade årskullar och övergångar
till friskolor ställer stora krav på en
flexibel och kostnadseffektiv gymnasieorganisation. Nyköpings gymnasieskola stärks också genom att
arbetet med att flytta verksamheten
till i huvudsak en enhet inleds.
Av budgetförslaget framgår också
en fortsatt satsning på vuxenutbildningen inom Campus Nyköping.
kvinnor. Uppsökande och förebyggande insatser ska prioriteras, liksom
satsningen på »en dörr in« för brukarna.
Den höga arbetslösheten särskilt
för ungdomar medför att det ekonomiska biståndet behöver ökas.
Extra resurser blir det också till ett
ökat antal av placeringar för barn
och vuxna. Försöksverksamheten
med mansmottagning kommer att
fortsätta under året samtidigt som
verksamheten med Barnahuset
utvärderas.
Att skapa förutsättningar för ett
värdigt och rättssäkert mottagande
för ensamkommande barn är en
angelägen fråga, ingår också i budgetförslaget.
stadskärnan där målet är att Nyköping år 2012 ska bli årets stadskärna.
Den nya brandstationen vid Hållet
beräknas vara klar vid halvårsskiftet
2011. Bättre lokaler för verksamheten och bättre läge för utryckningar
blir resultatet, liksom en samordning
med kommunens beredskapsresurser
när det gäller trygghetslarm, nattpatruller och vissa sjuksköterskor.
BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET
FLER ÄLDRE
Antalet Nyköpingsbor över 75 år
kommer att öka den närmaste tiden.
För att möta ökad efterfrågan och
ersätta Rosenkällagården, Kvarnen
och Arnö korttidsboende ska ett nytt
äldreboende med 100 platser byggas. En äldrelots kommer att införas
under budgetperioden som ska arbeta med information och rådgivning
samt uppsökande verksamhet.
KULTUREN
Kultur- och fritidsverksamheten
domineras av byggnationen av ett
nytt länsmuseum som börjar byggas i Nyköpings hamn med stort
kulturellt värde och nya möjligheter
till samverkan. Kontantbidragen till
föreningslivet fortsätter att höjas
under 2011 och ett nytt avtal om
verksamheten vid Nyköpingshus
tecknas. Möjligheten att bättre samla
och samordna utbud, kompetens och
resurser inom kultur- och fritidsområdet ska också utredas.
SOCIAL SATSNING
Enligt budget 2011 ska stödinsatser
utökas till samtliga familjemedlemmar i händelser av hot och våld i
nära relation. Öppenvård med särskild inriktning på unga med
beroendeproblematik
inrättas. Verksamhetsstöd ges också till
jourverksamhet för
våldsutsatta
Bygg- och tekniknämnden får uppdraget att fortsätta handikappanpassa och öka tillgängligheten av
offentliga lokaler. Den nuvarande
asfaltstandarden och vinterväghållningen ska förbättras och utbyte till
miljövänligare och energisnålare
gatubelysning ska successivt ske.
Trafiksäkerheten förbättras genom
att korsningar byggs om till rondeller och nya gång- och cykelvägar
anläggs.
Under de närmaste åren fortsätter arbetet med att utveckla området
kring Stadsfjärden och en hamnpark.
Åpromenaden med strandpromenaden kommer att få en central roll där
syftet är att göra promenaden utmed
Nyköpingsån till en av Sveriges vackraste parker.
M ILJÖINSATSER
Den nya VA-ledningen till Vålarö är
en viktig miljöinsats för att minska
belastningen på det känsliga kustområdet. Under perioden ska också
ledningar för avloppsvattnet från
Stigtomta, Vrena och Björkvik anslutas till Brandholmens reningsverk.
Miljönämnden ska fokusera på
bemötande- och servicefrågor samtidigt som inventeringen av enskilda
avlopp och arbetet med vattenfrågor
intensifieras.
INVESTERINGAR
Ytterligare investeringar som finns
med i förslaget till budget 2011 är
satsningar på en ny sporthall och
översyn av Rosvalla med uppbyggnad av tennishallen. En ny stadspark
vid Borgarberget, utveckling av Stora
Torget och ett nytt P-hus vid Västra
Viadukten ingår i utvecklingen av
SÄRSKILDA UPPDRAG:
I budget 2011 får kommundirektören
bland annat följande uppdrag:
쮿 Utreda bildandet av ett marknadsförings- och evenemangsbolag
för Träffen, Culturum, Rosvalla och
Nyköpings Teater.
쮿 Utvärdera konsekvenserna av
vårdnadsbidraget.
쮿 Utvärdera och beskriva konsekvenserna av valfriheten inom äldreomsorgen.
쮿 Omarbeta vision 2020 för Nyköpings kommun.
쮿 Utreda konsekvenser och förutsättningar för att erbjuda medarbetare heltid.
쮿 Utvärdera styrmodellen och föreslå åtgärder för förbättrad styrning
och ledning av kommunen.
OFÖRÄNDRAD
KOMM UNALSKATT
Förslaget till budget 2011 för
Nyköpings kommun hamnar totalt
på 2,3 miljarder kronor med ett
planerat överskott på 36 miljoner
kronor. Att budgetera med ett positivt resultat skapar ett ekonomiskt
handlingsutrymme för att möta
förändringar som kommunen inte
kan påverka. Det får en positiv inverkan på kärnverksamheterna genom
att svängningarna i ekonomin inte
direkt påverkar förutsättningarna att
driva verksamhet.
Enligt förslaget blir Nyköpings
kommunalskatt oförändrad de
närmaste åren.
LARS-GÖRAN BERG MAN
SIGGE JOHANSSON
Sigge Johansson har varit journalist i 30
år på Södermanlands Nyheter och
Sveriges Radio Sörmland. På senare år
har han engagerat sig i bildandet av
Gert Fredrikssons utställning på Rosvalla
och i NK-villans framtid.
NY R E DAKTION
ANSVARIG UTGIVARE
M EDARBETARE N R 9/2010
Palaemona Mörner
[email protected]
Susanne Sawander
[email protected]
Gunnar Westerberg
[email protected]
REDAKTÖR
Lars–Göran Bergman
[email protected]
GRAFISK PRODUKTION
Nyköpings kommun:
Johanna Lindquist
Kommunikationsavdelningen
Nyköpings kommun
Anneli Wirf
Kristina Fällman
TRYCK: Södermanlands Nyheter AB,
Nyköping 2010.
Nyköpings Tidning ges ut som en
inlaga i Södermanlands Nyheter.
Upplagan är 28 000 och delas ut
i Nyköping, Oxelösund, Trosa och
Gnesta.
Nyköpings Tidning kan också läsas på
www.nykoping.se
Boende i Nyköpings kommun som
inte får NY kan få den hemskickad
med post!
Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den
med posten.
Nästa nummer av NY utkommer
i februari 2011.
NYKÖPINGS TIDNING
Kommunikationsavdelningen
611 83 Nyköping
Telefon: 0155–24 80 02
E–post: [email protected]
Fax: 0155–24 83 30
3
NR 9 • DECEMBER 2010
Jiwan och Harpal med lilla Amar
på en de av sex bilder som används för
Bo i Nyköping-kampanjen 2010 – 2011.
Fotografen heter Joachim Lundgren.
Träffa dina nya
politiker på Lördagsöppet 4 december
På Lördagsöppet i Stadshuset 4 december klockan
11.00 – 14.00 får du träffa
politikerna som ska styra
Nyköpings kommun den
kommande mandatperioden
2011 – 2014.
Bättre tågtrafik
Nyköping – Stockholm
Passa på att ställa frågor om hur de
ser på kommunens service och tjänster och utvecklingen av Nyköping:
Hur ska vi hjälpas åt för att skapa
ett hållbart samhälle?
Hur viktiga är integrationsoch jämställdhetsfrågorna?
Hur gör man för att påverka
kommunens utveckling?
Temat är Påverka Nyköping och
utställningen i Stadshuset visas under december och januari. Här kan
du se hur du kan påverka via medborgarförslag, Synpunkten, öppna
sammanträden, planer och samråd.
Klockan 10.30 inbjuds du som är
nyinflyttad till en särskild träff.
Under lördagen underhåller
Manskören S.N. i entréhallen.
Välkommen!
Nyköping satsar 16 miljoner
kronor motsvarande tre nya
dubbelturer på sträckan Stockholm – Nyköping – Norrköping.
Satsningen ska förbättra morgon-,
eftermiddags- och helgtrafiken och ge
en senare avgång från Stockholm än
dagens 21.45.
– Vi kommer hela tiden att leta nya
vägar för att förbättra tågförbindelserna, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Även om
det tar tid innan beslutet får effekt är
vi nöjda med att vi nu kan ta initiativ
till förbättringar som underlättar för
pendlarna.
Beslutet togs av kommunstyrelsen
22 november och innebär att Länstrafiken får i uppdrag att köpa till trafik
motsvarande tre dubbelturer för 16
miljoner kronor. Trafikeringen till
Stockholm ska ses över särskilt och här
ska man också undersöka om det går
att starta kompletterande busstrafik
liknande den som Trosa har idag.
Med den extra satsningen räknar
kommunstyrelsen med att de nya
turerna ska kunna införas från och
med december 2011.
– Som en tillväxtkommun i Sörmland är det viktigt med goda pendlingskommunikationer, skriver kommunstyrelsen i underlaget till beslutet.
Nyköpings kommun ser det därför
som nödvändigt att ytterligare främja
trafik i stråket Norrköping – Nyköping
– Stockholm.
Inflyttningen till Nyköping fortsätter
Nyköpings befolkning ökar
även tredje kvartalet 2010
trots att många ungdomar traditionellt flyttar till högskoleorter under denna period.
Ökningen ligger på 35 personer netto sedan halvårsskiftet
och det innebär att Nyköping
fått 342 fler invånare under
2010.
Nyköping har nu 51 551 invånare.
– Det är bra att Nyköpings befolk-
LARS-GÖRAN BERGMAN
ning ökar, säger kommunstyrelsens
ordförande Urban Granström. Vi
kommer att jobba för att vi ska öka
ännu mer för att uppnå det mål på
700 nya invånare per år som kommunen satt upp.
BEFOLKNINGSÖKNINGEN beror
uteslutande på ett positivt flyttningsnetto. Under tredje kvartalet flyttade
679 personer till Nyköping som under
året tagit emot totalt 1 882 inflyttare. Födelseöverskottet blev negativt
eftersom antalet som avled var två
personer fler än antalet födda under
kvartalet.
Sörmland ökar totalt med 199 personer under tredje kvartalet och de
kommuner som ökat sin befolkning
är Nyköping, Eskilstuna, Strängnäs
och Gnesta.
FOLKMÄNGDEN i Sörmlands kommuner, med förändringen tredje kvartalet inom parentes:
Nyköping 51 551 (+ 35)
Eskilstuna 96 081 (+ 139)
Strängnäs 32 396 (+ 121)
Gnesta 10 358 (+ 12)
Oxelösund 11 169 (- 6)
Trosa 11 465 (- 20)
Katrineholm 32 381 (- 63)
Flen 16 065 (- 17)
Vingåker 8 903 (- 2)
Sörmland 270 369 (+ 199)
Under de senaste sex åren har
Nyköping totalt ökat sin befolkning
med nästan 1 900 invånare.
LARS-GÖRAN BERGMAN
Blomquist & Co. Foto: Lennart Kaltea.
1.195:SPARA 200:-
1.495:SPARA1.000:-
RAKAPPARAT
BRAUN SERIE 3 350
Den rengör sig själv
• Free Float
• Skärsystem i tre steg
• SmartFoil
• Clean & Renew-system
249:SPARA 250:-
STEKPANNA
DAMMSUGARE
ELECTROLUX ZCS2100
Lång räckvidd
• Hepa 12-filter
• Sivo Basic-munstycke
• Ljudnivå: 72 dB
• Parkettmunstycke ingår
TEFAL DELIGE PRO
Stekpanna med indikator
• Tål både maskindisk och ugnsvärme upp till 175°C.
699:-
299:SPARA300:KAFFEBRYGGARE
PHILIPS HD7564
Fantastiskt kaffe
till sista droppen
ÅNGSTRYKJÄRN
OBH NORDICA RÖD 2110
Kraftfullt strykjärn
• Effekt: 2400 watt • Vattentank: 400 ml
• Automatisk av stängning
• Anti-dropp system
• Löstagbar filterhållare
• Maskindisksäker
• Droppstopp
Leif Eriksson, Central villagata i Nyköping
Är du en miljöhjälte
utan att veta om det?
Du som bor i ett hem som värms med fjärrvärme bidrar till en
bättre miljö. Antagligen tänker du inte ens på det. Fjärrvärmen
fungerar och sprider skön värme i ditt hem, utan att du behöver
göra någonting.
Och egentligen är det väldigt enkelt: Det är bättre för miljön
att elda och producera värme på ett enda ställe med modern
rening, än att varje hus eldar i en egen panna.
Så är du en av de fyra miljoner människor som värmer ditt
hem eller din arbetsplats med fjärrvärme? Gör som Leif Eriksson,
Central villagata i Nyköping – sträck på dig lite extra. Du är faktiskt
en miljöhjälte.
Läs om fjärrvärme och vad du kan göra mer för att bidra till en
bättre miljö på vattenfall.se
0155-21 46 00 Gumsbacken Nyköping
Må-Fr 10-18, Lö 10-14
www.elon.se
VÄRME FÖR MILJÖMEDVETNA
4
NR 9 • DECEMBER 2010
Bästa stadskärnan 2012
I dagsläget tvingas cyklisterna samsas med bilister i en tämligen tät
trafik på den inte allför breda gatan.
Men genom att reservera en del av
gaturummet för cyklister blir den
östra delen av stadens huvudgata
både säkrare och mer attraktiv, något
som också kommer affärslivet på
öster till godo. I projektet Nysam
som har sitt ursprung i centrumhandelns behov av positionering i samband med den växande externhandeln ingår också som en viktig del att
lyfta fram Öster som en attraktiv och
aktiv del av city.
Bengt »Spider« Jansson, projektkoordinator för Nysam med många
års erfarenhet av liknande verksamhet i Stockholm och andra orter,
betonar vikten av samverkan för att
lyckas med huvudmålet:
Nyköpings stadskärna står
inför en omfattande ansiktslyftning. Målet är högt ställt,
visionen är inget mindre än
att bli Sveriges mest attraktiva mötesplats.
Läs om vad som är på gång
och hur du som invånare kan
vara med och ytterligare
utveckla området som redan
idag får högt betyg av många.
Det omfattande arbetet med att
utveckla Nyköpings stadskärna
börjar få allt tydligare kontur.
Åtskilliga förslag till förbättringar
och förändringar har nu tagits fram
inom ramen för projektet Nysam och
även om det mesta ännu ligger i sin
linda är det inget annat än en påtaglig omdaning av stadskärnan inklusive hamnområdet som nu målas upp.
MÅLET ÄR HÖGT SATT, nämli-
gen att Nyköping ska få utmärkelsen
Årets Stadskärna 2012, en tidsgräns
som kan tyckas snäv nu när vi snart
går in i 2011. Men kriterierna för att
få denna prestigefyllda utmärkelse
innebär inte att allt måste finnas på
plats rent fysiskt vid den aktuella
tidpunkten. Faktorer som exempelvis
utbud, utveckling, samverkan och
attitydundersökningar vägs också in
i bedömningen.
Ett av de konkreta förslag som
tagits fram är att lösa parkeringsproblemen intill stadskärnan genom
att bygga ett relativt stort parkeringshus mitt inne i trafikplatsen Västra
Viadukten. Denna markbit är helt
omgiven av biltrafik och knappast
användbar för andra ändamål, men
ligger alldeles intill västra delen av
– Alla som är intresserade av att vara med och utveckla Nyköping är välkomna
till Nysam Friends, säger fr v Bengt »Spider« Jansson och Lars-Åke Svensson som
tillsammans med många andra aktörer satt målet så högt som att Nyköpings
stadskärna ska bli »Sveriges mest attraktiva mötesplats«.
Nyköpings kommersiella stadskärna.
Vid flera tillfällen under det gångna året har invånarna tillfrågats och
ombetts säga vad de anser om cityområdet samt komma med förslag
till förbättringar i kampanjen »Tyck
om Nyköping«.
– VI HAR FÅTT IN massor med
synpunkter och goda idéer och dessa
väger vi nu in i vårt kommande
arbete, säger Lars-Åke Svensson,
projektledare vid Nyköpings kommun som deltar i projektet Nysam.
Det är mycket positivt att så många
personer tar aktiv del i utformningen
av Nyköpings stadskärna. Under
resans gång har vi också fått belägg
för att väldigt många redan nu anser
att Nyköping är en vacker och på de
flesta sätt en mycket bra stad.
Området Borgarberget, alltså
bergsområdet alldeles bakom residenset vid Stora Torget, föreslås
uppgraderas till en stadspark. Berget som i dagsläget inte har särskilt
många besökare ska enligt förslaget
omvandlas till en central, grön pärla.
Läget är ypperligt och det är gott
om gröna ytor i anslutning till själva
bergspartiet. Här finns stora möjligheter att skapa en trivsam och spännande attraktiv miljö.
Ett annat viktigt förslag som
ännu är i framkant av stadskärnans
omvandling är att låta en del av hela
Östra Storgatan bli cykelbana.
där vi inte på något vis vill spela ut
externhandel mot cityhandel – utan
tvärtom ser till fördelarna med att
dessa två grenar kompletterar varandra och tillsammans gör att Nyköpings invånare får ett stort utbud av
handel på hemmaplan samtidigt som
det är en stark magnet för köpare
i kringområdet.
Nysams verksamhet är formellt ett
projekt under Centrumföreningen
i Nyköping med många samverkande
aktörer från kommunen, externhandel, näringsliv, fastighetsägare,
ungdomsgrupper och allmänhet.
I normalfallet ska ju projekt ha både
tydlig början och slut, men i det här
fallet är tanken att utvecklingen av
stadskärnan och den övriga förändringen till det bättre ska fortgå som
en ständigt pågående process.
FRÅN PROJOB & CRAFT
ProJobs 3-lagersprincip är utvecklad i samarbete med Craft, ett av världens ledande varumärken på sportkläder. Vid fysiskt arbete av alla slag är det viktigt att hålla sig torr och vältempererad. Med ProJobs funktionskläder känner du dig tillfreds hela arbetsdagen.
3-lagers-principen ger dig möjlighet att själv reglera din kroppstemperatur genom att du tar
av eller på dig plagg när vädret eller intensiteten i arbetet kräver det.
UNDERTRÖJA
LAGER2
MICROPOLO
LAGER3
SOFTSHELL
Några förslag för stadskärnan:
Utveckla Stora Torget till en ännu
mer attraktiv plats, med tydligare
avgränsning mot både Östra och
Västra Storgatan.
Öka
belysningen i centrum.
Gör
stadskärnan tryggare.
Skapa
attraktiva miljöer för samtliga
invånargrupper.
Förslag för hamnen och vägen dit:
Vattensportens Hus
till ett gästhamnscentrum.
Uppgradera
Skapa
det länge planerade
badet vid Stadsfjärden.
Bygg
trädäck utmed ån
vid bryggeriet.
Skapa
en ljusare, tydligare och
vänligare gångväg mellan centrum
och hamnen.
Bygga
låga småbåtsbryggor
i inre delen av hamnbassängen.
Skapa
attraktivt torg och park längst
ut vid åmynningen.
Massor
– NYSAM är ett samverkansprojekt
LAGER PÅ LAGER
LAGER1
NY FÖR SLAG
GUNNAR WESTERBERG
mer av »att göra« i hamnen,
gärna under större delen av året.
NY NYSAM
Gå med i Nysam
Nysam Friends kan du lämna egna
förslag och den som tecknar sig på
mejllistan får dessutom fortlöpande
information om hur projektet fortskrider och inbjudan till olika möten
under resans gång.
I
Det
är kostnadsfritt att delta i Nysam
Friends och anmälan sker via epost
till: [email protected] eller på
telefon till Nysams koordinator Bengt
Spider Jansson på 070-598 05 55.
Nysam
finns också på Facebook,
som »Nysam Young Friends«.
Inom
kort kommer Nysam även att ha
en egen hemsida, den hittar du snart
på www.nysam.se
5
NR 9 • DECEMBER 2010
Folks idéer
nu politisk vision
Nyköpings stadskärna ska
vara en attraktiv, trivsam
och spännande mötesplats för
alla. Det är budskapet
i Kommunfullmäktiges nya
vision för centrum, som ska
leda fram till att Nyköping blir
Årets Stadskärna 2012.
Visionen visar vägen mot ett bättre
centrum. Invånarnas åsikter har
i stor utsträckning format slutresultatet. Kampanjen »Tyck om
Nyköping« förra året var en del av
förarbetet och resulterade i ett hundratal idéer.
– De åsikter som vi fick har haft
stor betydelse för visionsarbetet.
Vi har fått väldigt bra respons på
kampanjen. Den handlingsplan som
nu håller på att utarbetas känns väl
förankrad hos Nyköpingsborna, säger
projektledare Lars-Åke Svensson.
Vilka var då frågorna?
Framförallt ville projektgruppen
veta vad allmänheten tycker är viktigt att bevara och vad som kan bli
mer spännande, tryggt eller trivsamt.
Svaren visade att många är överens
om att Nyköping är en fin stad med
trevlig karaktär. Men många vill samtidigt se fler grönområden, gång- och
cykelbanor och mer torghandel.
– Som en direkt följd av invånarnas
åsikter har vi fått bänkar vid »Kritiken« vid Nicolaikyrkan. Vi jobbar
också med en ny stadspark vid Borgarberget (se artikel på föregående
sida). Dessutom skissar vi på ett första förslag till förändringar i kvarteret
vid brandstationen och bussterminalen, som båda kommer att flytta inom
några år, säger Lars-Åke Svensson.
Läs vad andra har tyckt på www.
nykoping.se under »Bo, bygga och
miljö«.
Vill du lämna fler idéer?
Kontakta gärna Lars-Åke
Svensson, tfn 24 81 44 eller e-post
[email protected]
– Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) har under åren lyckats
klubba igenom en rad åtgärder,
till exempel att unga åker på ungdomsbiljett upp till 19 år, berättar
NU:s ordförande Sandra Altrock.
Nyköpings ungdomsfullmäktige påverkar:
– Upplyst cykelväg och ungdomsbiljett
Politik handlar om träget arbete. Det vet man även inom
Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) som blivit en maktfaktor att räkna med.
Nu kämpar de för cykelbana
på Östra Storgatan samt nattbuss inom centrala stan.
Inom NU är man förhoppningsfull.
– Maktskifte innebär förstås att
nya relationer och nytt förtroende
måste byggas upp. Men hittills har vi
haft väldigt bra relationer med politikerna, vilket gett oss stora möjligheter att påverka, säger ordförande i
ungdomsfullmäktige, Sandra Altrock
18 år.
Sandra och vice ordförande Isa-
bella Andersson, 17 år hoppas att
de även i fortsättningen ska kunna
knacka på kommunpolitikernas kontorsdörrar när de vill diskutera en
fråga.
– PRECIS SÅ HAR VÅRA relatio-
ner sett ut och det är snudd på unikt.
Det hör vi när vi träffar unga från
andra delar av Sverige, säger Sandra.
Nyköping var en av de första
kommuner i landet som startade ett
ungdomsfullmäktige 1995. Syftet
med NU är att ge unga mellan 13 och
19 år möjlighet att påverka politiska
beslut och driva frågor som handlar
om dem. Genom motionsrätt till
kommunstyrelsen kan NU direkt
föreslå politiska åtgärder till den
politiska ledningen. För ett par år
sedan bildades ungdomsrådet som är
en mer löst hållen organisation med
motionsrätt till NU. Ungdomsrådet
träffas en gång i månaden och här
kan vem som helst i åldern 13-25 år
delta utan föranmälan.
– TANKEN MED ungdomsrådet är
att få fler att engagera sig politiskt
utan att det känns alltför kravfyllt,
förklarar Isabella.
NU har under åren lyckats genomdriva en rad åtgärder Att unga åker
på ungdomsbiljett upp till 19 år är
till stor del tack vare ett idogt lobbande från ungdomsrådets sida. Den
upplysta cykelvägen från centrum till
Sjösa är ett annat exempel på kraften
i NU som även står bakom en rad
kulturevenemang som Betonggala,
uppmärksammande av Förintelsens
dag och designtävlingen med papperskorgar.
– NU FOKUSERADE under ett par
år mycket på kulturfrågor och ordnade olika evenemang. I dag jobbar vi
mer med politiska sakfrågor och har
under året skrivit två motioner där
vi föreslår cykelbana på Östra Storgatan samt nattbuss inom Nyköping,
säger Sandra.
TEXT SUSANNE SAWANDER
FOTO FREDRIK E LAAKSONEN
Älska vintern!
färdigt
t
l
l
u
F
8
Space 16 grund från
ovan
0::-1.99530l m.70om500s
ink
JØTUL 471
JUST NU
883 kr
per månad *
Kontantpris 19.120 kr
Ord.pris 23.900 kr
to
m
Vår nya villaserie Whiteline är utvecklad av SAR/MSA arkitekt
Jessica Spångberg. Genom färdiga lösningar får du hög kvalitet
till ett mycket attraktivt pris.
2 01
01231
Mer hus för pengarna!
Skön vinter!
Beställ en eldstad nu,
med montering efter nyår,
och du får Hus & Hem
i ett år! Värde 649 kr.
r
lle
Gä
Hög utgångsstandard:
Komplett inflyttningsklart hus ovan grund
Exklusivt kök från Ballingslöv inkl. inbyggnadsugn, spishäll & rostfri spiskåpa
Underhållsfria aluminiumbeklädda fönster
Träskiva och gipsskiva i innerväggar
Mycket låga driftskostnader
Byggt med Sveriges säkraste byggmetod
Välj bland flera populära tillval, t ex vattenburen golvvärme. Jämför oss med
vem du vill och du kommer upptäcka att ingen annan hustillverkare ger dig mer!
Försäljningskontor:
Janne Sterner
Tel 0155-21 61 00
janne.sterner @ hjaltevadshus.se
SCANSPIS 53
SCANSPIS 56
SCANSPIS DSA E 700
JUST NU
JUST NU
JUST NU
1.091 kr
1.126 kr
1.135 kr
per månad *
per månad *
per månad *
Utställningsspis
23.900 kr
Ord.pris 29.900 kr
Utställningsspis
24.700 kr
Ord.pris fr 30.900 kr
Utställningsspis
24.900 kr
Ord.pris fr 31.400 kr
Eldabutiken Gnesta
STOPP Köpcenter, Dansutvägen 2, Tel: 0158–140 35. Öppet: Må-Fr 10–18 (lunch 12.30–13.30) Lö 10–14
www.hjaltevadshus.se
* Uppdelat på 23 räntefria delbetalningar. I månadsbeloppet ingår uppläggningsavgift 495 kr, samt administrationsavgift 30 kr/månad. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat på 5 år. Kreditgivare är GE Money Bank.
Erbjudanden gäller så långt lagret räcker
6
NR 9 • DECEMBER 2010
Urban Granström
Nytillträdda kommunalrådet Urban Granström (s) gillar
inte att bråka. Hellre sitter han därför vid makten än som
oppositionsledare.
– Någon måste ha tyckt att jag gjort ett bra jobb, är Urban
Granströms (s) modesta svar på varför just han blev högst
politiskt ansvarig i Nyköping.
Efter fyra år som oppositionsledare och flera år som gymnasielärare vid
Gripenskolan tar Urban Granström, blott 37 år gammal över makten i
Nyköpings stadshus.
Han har en försiktig framtoning och ser nästan besvärad ut när han
ombeds beskriva sig själv som politiker. Han väljer orden noga.
– Jag tror jag har förmågan att se helheten, ha översikt och koll på
många saker samtidigt.
Urban Granström är bördig i Piteå, eller ”Pite” som han naturligtvis
uttalar det och kom till Nyköping genom jobbet. I hemstaden växte han
upp med en far som slet hårt för att kunna ge sin son möjlighet att studera vidare, något pappan aldrig fick möjlighet till.
Våra folkvald
V
d
Saga-Britt Landelius (S)
KF ordf
Malin Hagerström (MP)
KF 1:e vice ordf
Annika Karlsson (C)
KF 2:e vice ordf
Ulla-Karin Danielsson (S)
Veronica Ehn (S)
Andreas Ekstrand (S)
Annelie Pettersson (S)
Kent Petterson (S)
Oscar Rüdow (S)
Eva Thunér-Ohlsson (S)
Sören Vik
Lena Stammel (MP)
Lina Strömstedt (MP)
Marco Venegas (MP)
Nicklas Franzén (V)
Mona Strö
ö
Jan Bonnier (M)
Eva W Sjöström (M)
Kjell Ericson (M)
Magnus Josephson (M)
Anniola Nils
s
Peder Wachtmeister (M)
Charles Westerberg (M)
Anne-Marie Wigertz (M)
KS 2:e vice ordf
Eva Andersson (C)
gruppledare
Kent Gustaff
Curt Eriksson (KD)
gruppledare
Stefan Landmark (KD)
Bo Jacobss
d
gruppled
Abdullahi Ali Dubet (S)
Carl Åke Ande
e
ATT PÅ NÅGOT VIS BETALA TILLBAKA och göra en insats för
kommande generation blev Urban Granströms drivkraft in i politiken.
Ändå tycker han att solidaritetstanken, att få människor att se att det
fortfarande finns klasskillnader i Sverige, att alla inte har samma förutsättningar och möjligheter, är en svår pedagogiskt utmaning.
Nu har han fyra år på sig att övertyga företagarna, de arbetslösa ungdomarna, pendlarna och bostadssökande om en annan politik.
– För mig handlar politik om handfasta
åtgärder som gör skillnad. Inte bara om att
kratta manegen och skapa förutsättningar
för andra aktörer att agera.
Urban Granström passar sig för att
kritisera den tidigare majoriteten. I stället pratar han om en öppnare dialog där
politiker både lyssnar och ställer krav. Han
pekar på Nyköpings näringsliv som exempel, där har missnöjet grott i åratal vilket
resulterat i flera stora insatser från kommunens sida.
– Jag vill
hjälpa de
arbetslösa.
Urban Granström (S)
KS ordf
Karin Johan
n
– DET ÄR BRA med en företagspark i Arnö men ett fruktbart före-
tagsklimat handlar också om hur dialogen förs. Pendlarfrågan är ett
annat exempel på detta. Här måste till en helt ny diskussion med SJ, och
vi från kommunen måste tydligt visa att vi står på pendlarnas sida.
SUSANN E SAWAND ER
Urban Granström • Parti: Socialdemokraterna • Titel: Kommunstyrelsens ordförande • Ålder: 37 • Bor: Radhus i centrala Nyköping
• Familj: Fru, två barn • Fritid: Tittar på sport och läser massor.
• Drömmer om: Att det ska hända bra saker i Nyköping
Nicklas Franzén
Nytillträdda kommunalrådet Nicklas Franzen (V) tänker
inte lyssna på argument som »det går inte« eller »så har vi
aldrig gjort«. Nu tar han sats för jämlikare lönesättning och
ett öppnare politiskt klimat.
Någon nybörjare är han knappast, vänsterpartisten Nicklas Franzén.
Efter 20 år inom politiken, varav många som oppositionspolitiker vet
han att förväntningarna på den nya majoriteten är skyhöga.
– Valet vittnade om att väljarna ville ha förändring. Vi har mycket att
bevisa, ribban ligger högt. Men det gillar jag!
Han går raskt över till det som kommer att bli annorlunda i Nyköping
de kommande åren.
– Det finns för mycket av »det går inte« och »så har vi aldrig gjort«
i kommunens väggar. Det måste till ett nytt öppnare klimat, en ny ton
och dialog både ut mot allmänheten och inom organisationen.
Göran Silfverling (FP)
gruppledare
Violetta Huamán
de Lundberg (KD)
SOM ORDFÖRANDE i personalutskottet blir Nicklas Franzén högst
politiskt ansvarig för de dryga 4 000 kommunalanställda. I topp på
prioriteringslistan står att granska lönesättningen och rätta till snedfördelningar. Något han redan nu vet kan bli en tuff match.
– Det är inte rimligt att lönenivån inom traditionella kvinnoyrken är lägre jämfört med
motsvarande, typiskt manliga yrken. Det finns
de som hävdar att det inte går att ändra, att
strukturerna är för inrotade, att motståndet för
starkt. Jag vägrar tro det. Flera andra kommuner jobbar för att jämna ut könsskillnaderna i
lönesättningen, så varför skulle inte vi i Nyköping kunna, frågar han retoriskt.
Detta rättvisepatos präglar också hans syn
på sig själv. Nicklas Franzén återkommer flera
gånger till att han trots titeln kommunalråd
tänker fortsätta leva ett vanligt liv och umgås
med vanliga människor.
– Jag
vill rätta
till de
sneda
lönerna.
– JAG ÄR MÅN OM ATT vara en »vanlig« människa och tror att folk
gillar mig just av den anledningen. Det svåraste med min nya roll är faktiskt kläderna, säger han och drar försiktigt i en oklanderlig,
grå pullover.
Han erkänner sedan utan omsvep han efter valet ägnat en hel del tid
och energi på förnyelse av garderoben.
– Jag inser ju såklart att jag inte kan representera kommunen i träningsjacka och blåjeans. Fast så långt som till kostym kom jag inte. Men
jag måste nog skaffa en så småningom.
SUSANNE SAWANDER
Nicklas Franzén • Parti: Vänsterpartiet • Titel: Kommunalråd
• Ålder: 40 år Familj: Son, dotter och flickvän • Bor: Arnö • Fritid:
Försöker hålla igång och träna • Drömmer om: Minns dem aldrig
Anne-Marie Wigertz
Nya oppositionsrådet AnneMarie Wigertz (M) har Margret
Thatcher som politiskt förebild
och tror på breda politiska
lösningar. Samtidigt är hon
beredd på strid för valfrihet
inom vård och omsorg.
Som oppositionsråd får Anne-Marie
Wigertz en tung post i kommunpolitiken de kommande fyra åren. Befattningen är en av de viktigaste i en fungerande demokrati, här gäller det att
granska den styrande makten och peka
på alternativ. Att just hon fått ansvaret
att axla rollen beror på att hon efter
30 år som politiker visat att hon var
lämplig för jobbet, det är i alla fall vad
hon själv tror.
Under den förra mandatperioden
var Anne-Marie Wigertz en av de ivrigaste pådrivarna bakom det så kallade
”Fria valet” inom hemtjänsten samt
vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar.
Reformer hon är märkbart stolt över
och gärna hade velat utvidga.
– För mig är valfriheten, rätten
att kunna välja eller välja bort något
om man inte är nöjd med en av de
viktigaste politiska frågorna. Det här
kommer jag att argumentera för också
utanför fullmäktigesalen.
Målet är att övertyga den nya majoriteten att införa valfrihet även inom
handikappomsorgen. Men det blir
förmodligen en svår fråga, konstaterar
hitta en långsiktig lösning, som kommunpolitiker måste man visa vilja att
komma överens.
Förvånande nog nämner hon Margret Thatcher – vars politik knappast
präglades av konsensus – som politisk
förebild.
– Nej, det stämmer. Men hon var
en spännande politiker, hårdhudad
och drivande. En annan stor förebild
är förstås också
Fredrik Reinfeldt
som ju är lite mer
ödmjuk, vilket
jag nog också är,
ler Anne-Marie
Wigertz.
– Man måste visa vilja
att komma överens.
hon krasst.
Stridbar när det behövs, men med
sin långa erfarenhet har Anne-Marie
Wigertz lärt sig att kommunpolitiken
till stor del handlar om samförstånd
och breda lösningar över partigränserna. Hon pekar på den nyss klubbade
nya skolorganisationen som ett typiskt
exempel på det.
– I sådana frågor är det viktigt att
SUSANNE SAWANDER
Anne-Marie Wigertz • Arbete:
Oppositionsråd • Parti: Moderaterna •
Ålder: 62 • Familj: Gift • Bor: Centralt
i Nyköping • Fritid: Naturen, året om.
Det finns inget dåligt väder • Drömmer
om: Resa till Antarktis
7
NR 9 • DECEMBER 2010
da i Nyköping
ersson (S)
sson (S)
ing (S)
öm (V)
sson (M)
fsson (C)
on (SD)
dare
Louise Ankarfjäll (S)
Fredrik Ardeheim (S)
Micael Ardeheim (S)
Ibrahim Ben Alaya (S)
Leif Karlsson (S)
Jacob Larsson (S)
Anna Möller (S)
Lilian Persson (S)
Cajsa Widqvist (S)
Emmy Widqvist (S)
Jonas Hultberg (MP)
Johannes Krunegård (MP)
KS 1:e vice ordf
Malin Hagerström
Människors utsatthet och bristen på respekt väckte viljan
att förändra och intresset för politik. Som kommunalråd
tänker Malin Hagerström (MP) kämpa för de svagaste
i samhället.
På frågan vad som drev henne in i politiken, svarar hon utan betänketid. Med ett arbete inom socialtjänsten kunde hon inte blunda för
ett hårdnande samhällsklimat där de som redan hade det tufft fick det
ännu tuffare.
– JAG FÖRSÖKTE PÅVERKA i min roll där, men det var svårt.
Som politiker vill jag belysa de här frågorna och verka för bättre samverkan mellan vård och omsorg och
socialtjänst. Ingen ska falla mellan
stolarna bara för att kommunen är
organiserad på ett visst sätt.
Men vad som gör henne till en bra
politiker kan Malin Hagerström inte
svara på utan ber att få återkomma
om fyra år – efter mandatperioden
vet hon möjligen bättre.
– Jag har valts av mina partikamrater så den frågan får ju de svara på,
jag har faktiskt ingen aning just nu.
Tillsammans med Johannes Krunegård delar Malin Hagerström på
en kommunalrådspost – ett upplägg
hon bara ser fördelar med. För att
de kan dela upp frågorna utifrån
kunskap och intresse, där Johannes
ansvarar för de så kallade hårda frågorna medan Malin Hagerström
har sitt huvudintresse i de mjuka.
En smula könsstereotypiskt, medger de båda.
– Ingen ska
falla mellan
stolarna
inom
socialtjänsten.
KOM PANJONSKAPET innebär också att de kan hjälpa varandra att
behålla verklighetsperspektivet.
– Min politiska förebild är miljöpartisten och riksdagsledamot
Gunvor G Ericson. Hon har en otrolig kunskapsbredd och jobbar nära
gräsrötterna. Risken att tappa verklighetsförankringen är alltid större
i maktposition, det är något jag tänker vara väldigt vaksam på, säger
Malin Hagerström.
SUSANN E SAWAND ER
Jeanette Zetterström
Österberg (V)
Anna af Sillén (M)
Erik Bengtzboe (M)
Adéle Bergentoft (M)
Tina Palme (M)
Thord Revestam (M)
Johan Schenström (M)
Lotti Svebéus (M)
Malin Hagerström • Parti: Miljöpartiet • Titel: Kommunalråd på deltid
• Ålder: 34 • Bor: Centralt i Nyköping • Fritid: Långpromenad med
hunden Nero • Drömmer om: Sol och blått hav
Johannes Krunegård
En obändig vilja att förändra och på ålderns höst veta att
»jag gjorde i alla fall vad jag kunde«.
Så beskriver Johannes Krunegård (MP) sitt politiska
engagemang med mål att göra Nyköping till en av landets grönaste kommuner.
Torbjörn Olsson (C)
Peter Gustafsson (FP)
Göran Hagberg (FP)
Raija Ringberger (FP)
Med sina 31 år blir han yngst bland kommunalråden i Nyköping.
Politisk novis är han däremot inte, Johannes Krunegård har tidigare
varit halvtidspolitiker i landstinget samt ordförande för Miljöpartiet
i Södermanland.
Nu sitter han på en av de mest inflytelserika stolarna i Nyköpings
kommun, en stol han delar med partikamraten Malin Hagerström.
Uppdelningen tror han bara blir till fördel för Nyköpingsborna
eftersom de båda kompletterar varandra i olika frågor.
ATT FÅ JOHANNES Krunegård att
Tobias Nilsson (SD)
Thom Zetterström (SD)
Nya majoriteten
De rödgröna partierna tog över majoriteten
i Nyköping vid kommunfullmäktiges sammanträde 9 november.
Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
har tillsammans 32 av fullmäktiges 61 mandat. Alliansen har
26 mandat och Sverigedemokraterna 3.
Vid sammanträdet valdes Urban Granström (S) till ordförande, Johannes Krunegård (MP) till 1:e v ordf och AnneMarie Wigertz (M) till 2:e v ordf i kommunstyrelsen. Övriga
ledamöter i kommunstyrelsen är Cajsa Widquist (S), Jacob
Larsson (S), Louise Ankarfjäll (S), Malin Hagerström (MP),
Nicklas Franzén (V), Curt Eriksson (KD), Göran Silfverling
(FP), Eva Andersson (C), Adéle Bergentoft (M) och Johan
Schenström (M).
Till kommunalråd valdes Urban Granström (100%), Nicklas
Franzén (90%), Johannes Krunegård (60%) och Malin Hagerström (30%). Till oppositionsråd valdes Anne-Marie Wigertz
på 100 %.
Till gruppledare på 40 % var valdes Göran Silfverling (FP),
Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD) och Bo Jacobsson
(SD).
Till presidie i kommunfullmäktige valdes Saga-Britt Landelius (S) ordförande, Malin Hagerström (MP) 1:e v ordf och
Annika Karlsson (C) 2:e vi ordf.
Från vänster Malin Hagerström,
Nicklas Franzén, Urban Granström
och Johannes Krunegård.
– Vi ska
bygga nya
hyresrätter
och de ska
vara miljövänliga.
konkretisera sin politik är inte helt
lätt. Hellre lägger han ut texten kring
visioner och politisk filosofi: Vad är det
grundläggande politiska målet – egentligen?
– För mig handlar politik om hur vi
förhåller oss till vår välfärd och värld.
Hur uppnår vi största möjliga lycka för
så många människor som möjligt?
För Johannas Krunegård är svaret
givet – att leva på ett sätt som säkrar
valfriheten även för kommande generationer. Målet är att göra Nyköping
till ett föredöme inom hållbar utveckling.
– Vi vill ställa om Nyköping och jobba mer strategiskt med miljöfrågor på alla plan. Ska det byggas nya hyresrätter, vilket vi tänker göra,
så ska de byggas på bästa miljövänliga sätt.
AGENDAN FYLLS därefter på med uppgifter som att se över de
kommunala tjänstebilarna inom Nyköpings kommun, elförsörjningen
och upphandling – finns här miljövinster att göra? Fler cykelbanor,
en folkhälsoplan och förhoppningsvis persontrafik på TGOJ-banan är
andra politiska ambitioner.
– Det finns en rad punkter som är prioriterade men framför allt
handlar det om att växla upp arbetet och få in ett nytt miljötänk på alla
områden.
Johannes Krunegårds politiska förebild är inte någon i de egna
leden.
– Jag skulle gärna vilja veta hur Tage Danielsson hade beskrivit
dagens politik. För mig var han en otroligt förståndig människa som
aldrig tappade gräsrotsperspektivet.
SUSANN E SAWAND ER
Foto Hugo Leijon.
Johannes Krunegård • Parti: Miljöpartiet • Titel: Kommunalråd
på deltid • Ålder: 31 år • Familj: Fru och hund • Bor: Centralt
i Nyköping • Gör på fritiden: Långpromenad med hunden
• Drömmer om: Mer tid i sommarstugan
8
NR 9 • DECEMBER 2010
Så kan du påverka
Det finns många sätt att göra
sin röst hörd. Allt från att ringa
ett samtal till att själv ställa
upp som politiker.
Här berättar vi om olika sätt
att vara med och påverka.
ANVÄND DIN RÖSTRÄTT.
Ett snabbt och viktigt sätt att göra sin
röst hörd.
GÖR EN FELANMÄLAN.
Dygnet runt kan du felanmäla på
tfn 0155 – 24 88 00 trasiga gatlampor,
gropar i gatan eller fel vid kommunala
byggnader och annat som kommunen
svarar för.
LÄM NA EN SYNPUNKT.
Kommunen vill bli ännu bättre på service och snabbare på att rätta till det som
inte fungerar tillfredsställande. Synpunkter kan lämnas på www.nykoping.se,
per telefon, e-post, brev eller personliga
besök i Stadshuset.
GÅ PÅ LÖRDAGSÖPPET.
Några gånger varje år bjuder kommunen in till Lördagsöppet i Stadshusets
entréhall. Här presenteras kommunens
verksamhet, nyheter och aktuella planer
och här har du också möjlighet att träffa
politiker och tjänstemän.
KOLLA PLANER.
När ett område i kommunen ska förändras tar man först fram ett förslag till
en ny plan för området. Detta förslag
skickas ut till berörda, myndigheter och
intresseorganisationer och ställs också
ut i Stadshuset och på kommunens
hemsida. Ta del av dessa utställda
planförslag! Läs mer om byggplaner
på sidan 10.
GÅ PÅ KOM M UNFULLMÄKTIGES MÖTEN.
Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande organ, dit har du
självklart tillträde som åskådare. Här
debatterar och beslutar de folkvalda
ledamöterna både stort och smått. Inte
minst debatterna ger god inblick i den
kommunala verksamheten på politisk
nivå. Kommunfullmäktige har sina möten
i A-salen och de annonseras i ortstidningen samt på kommunens hemsida.
KONTAKTA NÅGON AV DE
FOLKVALDA.
Det är enkelt att få kontakt med en
politiker. Du kan ringa, skriva brev,
mejla eller boka ett personligt besök.
Samtliga förtroendevalda har
e-postadresser enligt systemet
fö[email protected]
Är du osäker på stavningen går det
utmärkt att ringa Kommunservice
0155-24 80 00 som också kan ge dig
telefonnumret till den du vill tala med.
Våra folkvalda politiker lyssnar gärna
till vad du har att säga. Genom dessa
kontakter kan du vara delaktig i många
vardagspolitiska frågor.
GÅ PÅ ÖPPNA
NÄM NDSAM MANTRÄDEN.
Flera nämnder har öppna sammanträden och dit är du alltid välkommen
för att lyssna. I allmänhet kan du närvara
vid de flesta ärenden, undantagna är de
som omfattas av sekretess. De nämnder
som för närvarande tillämpar öppna
sammanträden är kultur- och föreningsnämnden, utbildnings- arbetsmarknadsoch integrationsnämnden, äldre- och
handikappsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden.
LÄM NA
ETT M EDBORGARFÖRSLAG.
Du som är skriven i kommunen kan
lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan handla om allt
som kommunen ansvarar för. Medborgarförslag är inte reglerat i lag utan
en möjlighet som kommunen infört just
för att öka invånarnas möjligheter att
Vilken fråga tycker du är viktigast
för Nyköpings framtid?
på ett relativt enkelt sätt vara med och
påverka samhället. Medborgarförslag
går att skicka via www.nykoping.se som
epost, som vanligt brev eller genom att
du lämnar in ett skriftligt förslag i Stadshuset. Kom ihåg att ett medborgarförslag bara får ta upp en fråga.
GÅ M ED
I UNGDOMSFULLMÄKTIGE.
Du som är 13-19 år kan vara med
i Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)
som består av ett 50-tal ledamöter från
kommunens alla högstadie- och gymnasieskolor.
NU är partipolitiskt obundet och har
grupper som sysslar med kultur,
antirasism, skolmiljö och jämställdhet.
Läs mer om NU på sidan 4.
– Barnomsorg och skola är viktigast,
det är barnen som är vår framtid.
Jessica Westerlund
– Skolorna och det som hör till
skolan. Bussarna som skolbarnen
åker med har nästan alltid brist
på sittplatser och det borde inte
behöva vara så.
Leif Ericson
– Väg- och gatunätet i Nyköping
måste rustas upp. Det gäller inte
minst att laga alla hål som är farliga
och förstör bilarna.
Hasse Starck
– Den viktigaste frågan är att
Ostlänken ska bli verklighet.
Men det ser dystert ut för
närvarande.
Peter Schelin
– De små skolorna på landsbygden
utanför Nyköping borde få vara
kvar. Det är långt bättre för mindre
barn att få stanna i en trygg miljö
där de känner sig hemma.
Jonas Thorsell
– Det behövs betydligt fler parkeringsplatser i centrum. Och det
vore bra om parkeringsautomaterna
ersattes av p-skivor, som finns
i många andra städer.
Patrik Strandberg
GÅ M ED I ETT RÅD.
I kommunen finns flera råd där
invånare med gemensamma intressen
kan engagera sig. Exempelvis finns
föräldraråd vid skolorna. Där kan man
som förälder vara med och påverka
sina barns förskola eller skola tillsammans med personalen. Ett annat råd är
pensionärsrådet, där representanter för
pensionärsorganisationerna diskuterar
äldrefrågor tillsammans med kommunens politiker.
BLI POLITIKER.
Att aktivt gå in i det politiska livet
kanske känns som ett stort steg för de
flesta. Men alla behöver inte bli heltidspolitiker. Nästan alla förtroendevalda
sköter sina uppdrag på deltid och får
också viss ersättning för sina insatser.
Genom att vara med i något av de
politiska partier som ställer upp
i Nyköpings kommunalval och även finnas med på partiets valsedel ger du dig
själv en möjlighet att ta mycket aktiv del
i utformandet av kommunens framtid.
EVA’S
MATTOR
LARS-GÖRAN BERGMAN
Nyköpings enda
renodlade mattbutik!
25%
PÅ HELA SORTIMENTET
Måndag–Fredag 10 -18 • Lördag 10 -14 • Ö. Storgatan 11, Nyköping • 0155-369 14 • www.evasmattor.se
9
NR 9 • DECEMBER 2010
ERA
IN V E S T T !
K LO K
JULKLAPPSTIPS!
Glaseldstad
Lättplacerad eldstad som
ger stämning i rummet.
Kan användas såväl inne som ute.
Eldas med spisbränsle. Eldstaden är
tillverkad i högpolerat rostfritt stål
med podie i svart.
ETC Startbox
Verktygsväska fylld med de viktigaste verktygen; skiftnyckel, torpedvattenpass, proffs
hammare, instrumentmejselsats, spetstång,
polygriptång, sidavbitare, verktygsväska,
mätband, syl, teleskopbitsmejsel, testmejsel,
brytbladskniv, allkrok och X-krok.
2.125:-/set
498:-/set
Vedkorg i
Rotting 2st/set.
99:-
198:-/set
ELSA BESKOW
Tomtebobarnen
Efter 12/12
149:-
99:-
1.495:-/set
1.499:-/st
JAN-ÖJVIND SWAHN
Brandsläckare ABC MFZL
6kg inkl. brandfilt 1x1 m.
Stora julboken
Paketpris
Efter 12/12
Avståndsmätare laser Stanley
med extra stor display. Knapp för omvandling av meter och fot. Längd-, ytaoch volymmätning. Minnesfunktion
för att lägga till längder.
Revolutionerande verktyg från Dremel.
Perfekt för håltagning i t.ex plåt, kakel,
Kap- och geringssåg med draggips, i ett och samma moment.
funktion. Mycket stor kapningskapaFör proffs och hobby, sågar, slipar
citet tack vare teleskoparm. Dubbla
och fräser – allt i en maskin.
glidgejder. Passar utmärkt för både
proffs och amatör.
199:-
485:-/st
Hylsnyckelsats
35 delar med 10 års
garanti.
498:-/st
490:-/st
Trappstol med 2 steg.
Max 150 kg.
154:-/st
DAGENS LUCKA
abb
Rekordsn
ing
uppvär mn
giL åg e n e r
g
n
förbruk in
NU
3.990 : -
dklimat
Skönt ba
NU
4.190 : -
NU
10.995
:-
i Bokias julkalender
1 DECEMBER
Ett aggregat för det minsta basturummet med inbyggd manöverpanel.
Avsedd för basturumsvolym
1,5-4,5 m3. 5 års materialgaranti.
Ångbastu på hemmaplan. För att kunna
njuta av ett skönt avkopplande ångbastubad i familjebastun, väljer du Tylö Combi.
Avsedd för basturumsvolym 4-8 m3. 5 års
materialgaranti.
Försedd med termostat och mekanisk
timer, gångtid 0-9 tim förval.
Avsedd för basturumsvolym
4-8 m3. 5 års materialgaranti.
99:-
AEG 3-dels set
Borrskruvdragare, 2 växlad med 2 batterier, ficklampa & väska.
Borrskruvdragare med 17-stegs momentinställning och snabbchuck.
Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan.
Trolltider DVD
AEG Ficklampa minsta 12V lampan i sin klass, lång driftstid.
Praktisk, tålig väska ingår.
Världens bästa
julkalender (149:-)
1.795:-/set
KÖP EN:
ARC 30 Duschblandare
med termostat,
tak- och handdusch
Varje dag fram till jul har vi laddat upp med extra fina kalendererbjudanden i våra butiker. Förutom det har vi fyllt hyllorna
med de mest önskade julklapparna.
SÅ BJUDER VI PÅ EN:
Välkommen in!
ARC 30 Tvättställsblandare
Värde:
Signeringar i butiken:
11 dec Håkan Norén
14 dec Björn Hellberg
12-14
10-13
2.990:-
Köp en Arc 30 duschblandare med termostat tak- och handdusch för 10 990:- så får du just nu
en matchande Arc 30 tvättställsblandare värd 2 990:- på köpet! Erbjudandet gäller t o m 31/1-2011.
inr.se
Erbjudanden och kampanjer gäller tom. 23/12 2010
Finansiering
Du behöver inte leta.
Du behöver inte kunna.
Du behöver bara komma hit.
Mer info på
www.rehns.se
Kullbergs Bokhandel AB. V Storgatan 32 Nyköping
Telefon 0155-29 19 30
BYGG OCH JÄRNHANDLARE
I SAMVERKAN
(BoList)
Köp nu - betala i din egen takt. Vi hjälper
även till med räntefri finansiering.
-När du kräver lite mer
Blommenhovsvägen 22 B Tel 0155 - 26 81 00
Vard 07.00–18.00 Lörd 09.00–13.00 www.rehns.se
10
NR 9 • DECEMBER 2010
Arbetet med att få bort snön från
gator och vägar påbörjas så snart
snödjupet överstiger 4 centimeter.
Snöröjningen kostade 9,4 miljoner
för Nyköpings kommun under
perioden nov 2009 – mars 2010.
Så fungerar snöröjningen
När snön faller och täcker våra
gator och cykelvägar är det
många som hör av sig till
kommunen och undrar när
snöplogen kommer.
I tätorten är det Nyköpings kommun
som ansvarar för snöröjningen. När
snödjupet är fyra centimeter eller mer,
påbörjas snö- och halkbekämpning av
huvudvägnätet som prioriteras först.
För lokalvägnätet gäller sju centimeter
innan snöröjning påbörjas. På landsbygden ligger ansvaret för snöröjning-
en på Trafikverket. Information om var
gränsen går mellan kommunens och
Trafikverkets ansvarsområde finns på
kommunens hemsida.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR är
prioriterade och snöröjs och halkbekämpas vid behov. För att öka säkerheten för både fotgängare och cyklister
sandas gång- och cykelvägar.
Fastighetsägare har skyldighet att
röja undan snön och sanda gångbanor
utanför sin fastighet, enligt de lokala
Påverka var det byggs
Högt, lågt, runt eller kantigt.
Hur och var det byggs i kommunen har betydelse för alla
som bor och vistas här. Därför
behöver besluten förankras
och förklaras.
En viktig uppgift för politikerna
är att väga enskilda intressen mot
allmänna och se till att Nyköping
byggs ut på ett hållbart sätt. Stadsplaneringen sker framför allt genom
olika planprocesser. Kommunens
översiktsplan ger riktlinjer för hur
Nyköping ska utvecklas på lång sikt.
En ny sådan plan är under arbete.
I detaljplanerna bestämmer kommunen vad som får byggas i ett särskilt
område.
ALLA SOM BERÖRS av nya
byggplaner, exempelvis närboende,
kan vara med och påverka genom
att lämna synpunkter på förslagen.
Sofia Bergqvist, planarkitekt på Samhällsbyggnad, tipsar om hur man kan
påverka.
– Var gärna konkret, det är också
bra att motivera sina åsikter. Generellt sett har synpunkter som är
väsentliga för fler större chans att få
genomslag.
Aktuellt just nu är förslag till nya
lägenheter i Bryngelstorp. Centrala
bostäder planeras vid gamla
Värdshuset som snart ska
rivas på grund av brandskadorna. I början av 2011
presenteras ett förslag till hur
den nya stadsdelen vid Dammgruvan
ska formas.
EFTER ATT ETT planförslag varit
ute för granskning kan du se vad
andra har tyckt. Alla synpunkter
sammanställs och publiceras på
kommunens hemsida. Leta under
Bo & Bygga under rubriken aktuella
detaljplaner.
Ta en titt på aktuella planförslag
i Stadshusets entréhall, på Culturum
eller på ww.nykoping.se.
JOHANNA LINDQU IST
ordningsföreskrifterna i Nyköpings
kommun. Ett tips till dig som bor
i villa: Lägga din bortskottade snö efter
körriktningen. Då hamnar den inte
på garageinfarten en gång till efter att
plogbilen passerat.
Snö som ligger inom fastigheterna
får inte läggas ut på gatorna.
Parkerade bilar är ofta ett hinder
för en god snöröjning. Följ därför de
regler för parkering som visas på skyltarna. Grundregeln är att man inom
tättbebyggt område får parkera högst
Fira
säkra
och trygga
helger Lämna
aldrig levande ljus
obevakade! Elda varsamt
i spisen eller kaminen! Kör
nyktert, försiktigt och håll avstånd
i trafiken! För mer säkerhetstips:
www.dinsakerhet.se
Påverka!
Välkommen till kommunens
öppna nämndsammanträden.
Kommunfullmäktige tis 14 dec
kl 19.00 Stadshuset sal A
Äldre- och handikappnämnden
torsdag 9 dec kl 13.30
Stadshuset sal B
Barn– och ungdomsnämnden
tis 7 dec kl 09.00
Marsvikens kursgård
Kultur– och fritidsnämnden
tors 16 dec kl 14.00
Stadshuset sal B
Utbildningsnämnden tors 16
dec kl 13.30 Stadshuset sal B
24 timmar under vardagar som inte är
dag före sön- och helgdag (röd dag).
I händelse av skada på privat egendom på grund av snöröjningen, kontakta säkerhetssamordnare Gunbritt
Lindfors på Nyköpings kommun,
tfn 0155 – 24 80 00.
Kontakta också gärna Kommunservice på Tekniska divisionen om du har
frågor eller synpunkter,
tfn 0155 – 24 88 00.
Mer information om snöröjning
hittar du på www.nykoping.se
ETT P PÅ ETT VÄGMÄRKE betyder
också att man får parkera högst 24
timmar under vardagar som inte är
dag före röd dag. Att inte respektera
förbudsskyltar vid tillfälliga avstängningar är också ett hinder för god
snöröjning.
Tänk på tomgångskörningen. Det
är tillåtet med max 1 min tomgångskörning i Nyköpings kommun.
AN NELI WIRF
Fyra av fem företagare
läser NY
Fyra av fem företagare i Nyköping läser Nyköpings Tidning.
Var tredje ger tidningen
betyget 4 eller 5 på en skala
där 5 är högst och resten ger
den en godkänd 3:a.
Det framgår av svaren i Företagarpanelen som enheten Näringsliv
& tillväxt fått under hösten.
– Det känns bra att även företagarna uppskattar vår hushållstidning,
säger kommunikationschef Palaemona Mörner. Vi vet redan tidigare att
en stor del av nyköpingsborna läser
NY och att de tycker den innehåller
bra och användbar information.
– NY GER EN BRA information
till invånarna, skriver en företagare.
Olika teman i varje nummer känns
aktuella.
Andra kommentarer handlar om
att det är bra med en bilaga som är
kopplad till staden och att tidningen
ger en bred information om vad som
sker i kommunen.
– Det här är en jätteviktig kanal,
skriver en annan företagare. Att få
veta vad som är på gång och vad som
rör sig i Nyköping är bra.
Enligt andra företagare är tidningen bra utformad med snygga bilder.
Men det finns också innehåll som
företagarna saknar. Någon vill att
politikerna ska visa mer av vilka frågor de brinner för och vilka beslut
kommunen tar. En annan efterlyser
fler reportage om företagare och
lokala entreprenörer.
FÖRETAGSPANELEN är ett forum
för att reda på vad företagarna
i Nyköping tycker och efterfrågar.
50 företagare från olika branscher
och storlekar har knutits till Företagspanelen som genom enkäter svarar på
olika frågor kring kommunens arbete
med att stärka företagsklimatet.
LARS-GÖRAN BERGMAN
www.nyköpingsguiden.se
Julmånaden är här och med den mycket musik och traditioner
Lördag och söndag 4 – 5 december
intar Baltic Harmony Nyköpings
Teater och fyller den anrika lokalen
med julmusik. Culturum erbjuder stor
variation på julkonserterna. Först ut
är vår alldeles egna Musikskola, onsdagen den 8 december. Dagen efter
kommer Peter & Matilda med mer
julstämning. Deras show från förra
året blev en succé.
FÖR OSS SOM GILLAR musik
och humor rekommenderas lördag
11 december då Ulla Skoog & Trond
Lindheim kommer till Culturum. Många
igenkännande skratt kan utlovas och
timingen de två emellan är oklanderlig.
Julstämningen når sin kulmen tisdagen
den 21 december när Anders Ekborg
efter förra årets succé åter gästar
Culturums scen.
ROSVALLA SATSAR också på
musik och traditioner när de bjuder in
till Dansgala fredagen den
3 december. Dansbanden Jontez och
Black Jack turas om att spela och
under kvällen erbjuds ett dignande
julbord att njuta av mellan danserna.
Underhållningen blandas även med
Stand-up.
I mellandagarna på jullovet arrang-
eras Nyårsbollen på Rosvalla i samarbete med Nyköpings BIS Fotboll.
Turneringen i inomhusfotboll vänder
sig till barn och ungdomar i årskurs
1 – 9 och pågår 27 december – 4
januari.
Det finns över huvudtaget mycket
att göra på Rosvalla under jullovet.
Tävla med kompisarna i bowling eller prova skridskokunskaperna på
allmänhetens åkning i stora och lilla
ishallen.
BRYGGERIET är en inspirationskälla året runt och framförallt nu under
vintern. Besök de olika gallerierna,
Fiskhuset, Vindfång, hAndmadE och
Lilla Å-galleriet. Fiskhuset lockar med
Ekologiska Fårskinn från Bjärsäterstorp utanför Björkvik. Utställningen
pågår fram till den 12 december. Du
kan även köpa fårskinn i olika former,
cykelsitsöverdrag eller varför inte en
skön kudde.
GALLERI VINDFÅNG bjuder på
oljemåleri av Leif Moberg fram till
19 december. Bryggeriet är öppet
generellt onsdag till söndag.
Öppettiderna varierar lite från
galleri till galleri, men gör ett besök
och knacka på hos våra duktiga hant-
verkare och konstnärer.
Vinterns stora nyhet för de yngre är
att Busiz öppnar i Nyköping, leklandet
för barn mellan 1 – 12 år. De slår upp
portarna den 15 december och har
öppet varje dag 10 – 18. Här finns
restaurang med café dit alla är välkomna även om man inte leker. Busiz
ligger i Högbrunn på Norrköpingsvägen 13 och har hela 1 000 kvadratmeter att leka på. Det finns utöver
lekutrymmet och restaurangdelen så
kallade kalasrum som kan hyras för
barnkalas. Mer information kommer
löpande på www.busiz.se.
11
NR 9 • DECEMBER 2010
JULMARKNAD LÖRDAG 11 DEC
Vä
rld
s
Tjåsa
Gusfors
iss
k
m a tla
d
n
u
s
Fö r
ulp
tö
r
IXO Vino i trälåda. Inkl bitsats.
(575:-)
18
Tjåsa Gusfors skulpterar
live, senast i Mojaveöknen i Californien
när Virgin Galactic
presenterade sin
nya rymdfarkost.
199:Saab showroom på Ishotellet
i
1395:-
Tjåsa Gusfors är konstnär och designar i is och
snö. Hon har arbetat
för ICEHOTEL sedan år
2000. Där har hon varit
anställd som konstnär
och ArtistCoach.
SLADDLÖS STICKSÅG
PST 18v Litium.
Inkl 1 batteri i väska
(1640:-)
Hon har producerat och
medverkat vid flera
stora event världen
över. I Nordnorge har
Tjåsa även designat och
ansvarat för bygget av
världens största isbio
med en alldeles egen
snöskoter-drive-in.
i
1295:SLADDLÖS MULTISLIP
PSM 18v Litium.
Inkl 1 batteri i väska (1558:-)
SLADDLÖS
BORRSKRUVDRAGARE
16 delar, rostfritt (295:-)
349:STEKPANNA
ø 28cm. Teflonbelagd
F&H
PERSONVÅG
I glas. Max 150kg.
100 g intervall.
(329:-)
219:-
F&H
KNIVBLOCK INKL
SKÄRBRÄDA
(395:-)
När du handlar varor
för minst 500:-
PSR 14,4v Litium.
2-växlad. Inkl 2 batterier i väska.
(1980:-)
1295:-
F&H
BESTICK SET ANNA
275:-
JULGRAN
PÅ KÖPET!
1595:-
249:2,5L. Finns i flera storlekar
(389:-)
www.iceevent.se
vL
g n in g
LERGRYTA
under vår julmarknad den 11 dec!
SKRUVDRAGARE MED
KORKSKRUV
vL
nd
skapar live
isskulpturer
499:-
18
kä
995:-
Under vår julmarknad den 11 december
får du en julgranskupong när du handlar varor hos oss för minst 500:- och kan
lösa ut din gran när du vill fram till Jul.
(Max 1 gran per hushåll, endast vid kontant betalning)
KNIVBLOCK
Inkl. 5 knivar (1.459:-)
SLADDLÖS
BORRSKRUVDRAGARE
PSR 10,8v Litium.2-växlad.
Ink 1 batteri i väska (1543:-)
2395:-
895:-
MULTIVERKTYG
1295:-
PMF 10,8 LI. Mångsidigast i sitt
slag – allkonstnär med litiumjonteknik för sågning, kapning, fräsning, slipning, skrapning.
Inkl 1 batteri i väska. (1479:-)
199:®
KAP- & GERSÅG
SMS 400-QS (2995:-)
SKRUVDRAGARE
EGBL 108k.
Li-Ion 10.8V (1419:-)
ELLJUSSTAKE
7-armad. Finns i
fyra färger. (275:-)
Gott om p-platser!
Arnöleden 1, Nyköping
Telefon: 0155-26 21 00
www.nasvensson.se
Vardagar 6.30–18
Lördagar 9–15
Kramsnö i Nyköping.
Hitta till allt roligt du kan göra
inne och ute när det snöar
på www.nyköpingsguiden.se
www.nyköpingsguiden.se
SNÖBLAD
PÅ KÖPET
www.polarisindustries.com
VÄRDE
8 900:inkl. moms
JOHN DEERE
Traktor X300 17 hk, Kawasaki
107 cm med mulcherklippdäck.
De spår
48 900:inkl. moms
SNÖBLAD
PÅ K ÖPET
VÄRDE
–var förberedd!
VÄRDE
3 900:-
inkl. moms
VÄLJ TRYGGT, VÄLJ MARKNADSLEDAREN
inkl. moms
Vargavinter paket
1
Vinsch och snökedjor (bak)
på köpet. Värde från 8 500 kr
inkl moms
Vargavinter paket
k t
Vinsch, snökedjor
och plogblad
för 7 999 kr
inkl moms
(ord pris för
ör hela
paketet från
17 000 kr))
inkl moms
2
Husqvarna Rider 16 AWD
Ridern har samma avancerade bakvagnsstyrning som övriga modeller, och är även
utrustad med steglös variabel hydrostatisk
transmission inkl. All-Wheel-Drive. AWD
ökar märkbart manövrerbarheten på trånga
och hala ytor. Frontmonterat 94 cm brett
Combi klippaggregat som ger dig klippsystemen BioClip® och bakutkast i en
och samma maskin. Låg emission,
OHV-motor från Briggs & Stratton.
46 500:- Inkl. moms
Erbjudanden gäller vid
köp av 500, 800 och 850
Sportsman 2010 modeller.
Från 1/11 – 31/12 eller
så långt lagret räcker.
Lokala monterinskostnader kan tillkomma.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Besök din återförsäljare för mer information och provkörning.
Hitta närmaste återförsäljare på www.polarisindustries.com
Blommenhovsvägen 22, Nyköping • 0155-26 90 30
Öppet 07.00-17.00 • www.hyrmaskinerbozenk.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards