Astma hos barn - Gunilla Norrman

advertisement
Astma hos barn
ASTA-dagar Gävle 2016
Gunilla Norrman BUS Gävleborg
Barnläkare, Barnallergolog
Gunilla Norrman BUS
Astma vad är det?
Kronisk inflammation i luftvägarna
- som regel eosinofil
Varierande luftvägsobstruktion
- reversibel med behandling eller spontant
Ökad ospecifik reaktivitet i luftvägarna
Gunilla Norrman BUS
Astma
hur vanligt är det?
8-10% barn i skolåldern
20-30% barn yngre än 2 år
får någon gång obstruktiva
besvär vid förkylning.
Gunilla Norrman BUS
Astma diagnoser
Obstruktiv bronkit
De första 2 gångerna, 0-2 år
barn utan hereditet, utan eksem eller sensibilisering
Infektionsastma
3e förkylning med obstruktiva besvär 0-2 år
1a gången om äldre än 3 år
Ska som regel ha vuxit bort vid 7-8 års ålder
Allergisk astma
Sensibilisering som orsakar besvären
Ansträngningsastma
Gunilla Norrman BUS
Definition obstruktivitet/astma
med spirometri
FEV% <70
Sänkning av FEV1: 10% efter ansträngning
Höjning av FEV1:
10% efter inhalation av
b2-stimulerare
Gunilla Norrman BUS
Riskfaktorer ”prognostiskt”
• Allergi/Atopi eller sensibilisering
• Rökning i hemmet
• Svår obstruktivitet tidigt
• Kvarstående efter 3 års ålder
• Obstruktivitet utan infektion
• RSV-bronkiolit
Gunilla Norrman BUS
Hur ställer vi
diagnosen astma?
• Anamnes
• Status
• Ärftlighet
• Miljö
• Status
• Lungfunktionstest
• Allergitest
Gunilla Norrman BUS
Typanamnes småbarn
• Täta infektioner med
luftvägsbevär och
hosta
• Pip, rosslighet
• Långa förkylningar
• Hosta nattetid
Gunilla Norrman BUS
Typanamnes förskolebarn
• som småbarn
• Nedsatt ork jämfört med
jämnåriga
• Försämring
• Vintertid
• Pollensäsong
• Kontakt med pälsdjur
Gunilla Norrman BUS
Typanamnes skolbarn
• Som små- och
förskolebarn
• Dålig kondition
• Försämring
• Pollensäsong
• Kontakt med pälsdjur
• I skolan
• Ansträngning
Gunilla Norrman BUS
Anamnesformulär
Kortfattade eller långrandiga 
 Astmakontrolltest ACT
 BLFs frågeformulär vid allergi kort och lång
http://www.barnallergisektionen.se/
Gunilla Norrman BUS
ACT Asthma Control Test
Gunilla Norrman BUS
Ärftlighet och miljö
• Astma, allergisk rinokonjunktivit och/eller
eksem hos föräldrar och syskon
• Husdjur i hemmet eller annan miljö där
barnet vistas ofta
• Rökning i hemmet
• Fukt eller mögel hemma
Gunilla Norrman BUS
Status
• Inspektion
• Andningsmönster
• Atopi
• Auskultation
• Ronki
• Förlängt expirium
• Auskultation efter ansträngning
Gunilla Norrman BUS
Lungfunktions- och utandningstester
Barnen klarar tekniken från ungefär 6 års ålder
Gunilla Norrman BUS
Lungfunktions- och utandningstester
PEF
•
Reversibilitet
•
Kurva
Gunilla Norrman BUS
PEF-kurva
Gunilla Norrman BUS
Lungfunktions- och utandningstester
Spirometri
•
Reversibilitetstest
•
Ansträngningsspirometri
•
FEF 25-75% (speglar
perifera luftvägar) kan vara
det första som signalerar
hos barn.
Gunilla Norrman BUS
Lungfunktions- och utandningstester
NO-mätning
Gunilla Norrman BUS
Utandat NO
• Munutandat No härrör till största delen
från respiratoriskt epitel.
• Bildas av INOS (inducerbart NO-syntas)
• INOS är uppreglerat vid astma och
eosinofil inflammation.
Gunilla Norrman BUS
Utandat NO- felkällor
Falskt för höga
Falskt för låga
• Förkylning
• Ansträngning
• Allergisk rinit
• Spirometri innan
• Nitritrik kost strax
innan
• Rökning
Gunilla Norrman BUS
Utandat NO tolkningsmall
• Patienter <12 år : <20 ppb
• Patienter >12 år : <25 ppb
Gunilla Norrman BUS
Allergitest
Om anamnesen talar för det
• Pricktest
• Blodprov för specifikt IgE (”RAST”)
Gunilla Norrman BUS
Behandlingstrappan 0-6 år
primärvård
Periodisk
LTA eller
inh.steroid
barnmott
Kontinuerlig
Inh.steroid
< 400mg
Inh.steroid
< 400mg
+
LTA
eller
Inh.steroid
>400mg
+
LTA
+
långverk. b2
långverk. b2
Inhalation kortverkande b2 vid symptom
Gunilla Norrman BUS
Behandlingstrappan >6 år
barnmott
primärvård
Kontinuerlig
Inh.steroid
< 400mg
Alternativt
LTA
Inh.steroid
< 400mg
+
LTA
Inh.steroid
>400mg
+
långverk. b2
+
LTA
och/eller
långverk. b2
Inhalation kortverkande b2 vid symptom
Gunilla Norrman BUS
Inhalationssteroider
–olika doser
 Budesonide 400 mg = Flutikason 200 mg
Förskrivare bör vara medvetna om att flutikasonpropionat
är lika effektivt som andra inhalerade steroider vid ungefär halva
dygnsdosen uttryckt i mikrogram.
utdrag ur FASS
Gunilla Norrman BUS
Mål med behandling
• Klara vardagsaktiviteter utan besvär
• Sömn utan störning av andningsbesvär eller
hosta
• Behov av kortverkande b2 högst 2 ggr per vecka
Gunilla Norrman BUS
Astmabehandling steg 5
Svår astma som ej är kontrollerad på steg 4
• Airsonett: tempererat laminärt partikelfritt luftflöde under
sömn
• Xolair
• Azitromycin
• Systemiska steroider 0,5 mg/kg nedtrappas till lägsta dos
• Teofyllin
• Spiriva
Gunilla Norrman BUS
Frågor?
Gunilla Norrman BUS
Stort TACK för
uppmärksamheten!
Gunilla Norrman BUS
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards